Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Blinden laat ik gaan over onbekende wegen,
  op paden die ze niet kennen voer ik hen.
  Duisternis verander ik in licht,
  ruig land maak ik vlak.
  Ja, deze dingen zal ik doen,
  niets daarvan zal ik nalaten.


  Uit: Jesaja 42: 16 (NBV)
 • 1
  Ik heb van verre,
  heer uwe troon aanschouwd
  en had toen gaarne
  mijn ziel U toevertrouwd.
  'k Had toen met vreugde
  mijn aardse leven,
  Abba, mijn Vader
  aan U gegeven!


  2
  Het was zo prachtig,
  wat ik aanschouwde daar!
  Gij zijt almachtig,
  Uw licht is rein en klaar!
  O, kon 'k reeds heden
  die eeuwig daar wonen,
  in 't hemels land
  rond Uw gouden tronen.


  3
  Nog ben ik zondig
  en kleeft de aard' mij aan.
  Dat is gewis niet
  uw heil'ge Geest ontgaan!
  'k Ben nog niet rein, Heer,
  bevrijd van zonden;
  nog niet echt innig
  met U verbonden.


  4
  Toch ben ik vrolijk,
  omdat geen ban mij wacht.
  Ik voel mij zalig,
  sinds Gij mij zo bedacht!
  Graag wil ik leren
  om heel mijn leven
  nog meerder liefde
  aan U te geven.


  Bron: Lied 630, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • ... Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden;

  Uit: 1 Kronieken 28: 9 (NBV)
 • Hij die over allen heerst bekommert zich niet om het aanzien dat iemand geniet, hij deinst niet terug voor iemands grootheid. Groot en klein heeft hij zelf geschapen en voor iedereen zorgt hij op dezelfde wijze

  Uit: Wijsheid 6: 7 (NBV)
 • [34] Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, [35] maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.

  Uit: Handelingen 10 (NBV)
 • Er is een bron, waar heilig bloed
  voor allen welt, zo mild;
  een bron, die louter wond'ren doet
  en alle zorgen stilt.
  Het stroomt voor mij, dat dierbaar bloed!
  Dit weten maakt mij blij.
  Het mijne schuld verdwijnen doet,
  want Christus stierf voor mij!


  Bron: Eerste couplet van lied 74, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [1] Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop. [2] Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof.

  (...)
  [5] Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. [6] Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. [7] Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren.

  Uit: 1 Timoteüs 1 (NBV)
 • Loof de Heer! Hij is de liefde,
  Hij verlaat de Zijnen niet.
  Van Zijn aangezicht straalt vreugde,
  ook als 't onze droefheid biedt.


  Bron: Eerste couplet van lied 506, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [13] Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, [14] want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

  Uit: Galaten 5 (NBV)
 • Jezus' liefde geldt degenen,
  die oprecht en eerlijk zijn.
  Zou ik het nog anders menen,
  Heer, bevrijd mij van die schijn!
  Breng Uw beeld in mij tot stand;
  vorm het, Heer, door Uwe hand!


  Bron: Vierde couplet van lied 354, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

  Uit: Lucas 18: 8 (NBV)
 • Vrede, Godes vrede,
  heerlijk schoon juweel;
  klank van reine liefde,
  kind'ren Gods hun deel.
  Zalig, zalig, wie dat kleinood heeft.
  Want die zal aanschouwen
  Hem, die eeuwig leeft.
  Zalig, zalig is, wie dat kleinood heeft.


  Bron: Eerste couplet van lied 421, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [7] Offers en gaven verlangt u niet,
  brand- en reinigingsoffers vraagt u niet.
  Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
  [8] en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
  over mij is in de boekrol geschreven.’
  [9] Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,
  diep in mij koester ik uw wet.


  Uit: Psalm 40 (NBV)
 • Weet ik de weg ook niet, Gij kent hem, Heer.
  Dat maakt mijn ziele stil, schenkt vrede weer.
  't Is vaak om niet dat 't harte angstig slaat,
  dat zorgt mij nederdrukt, 't zij vroeg, 't zij laat.

  Gij kent de weg gewis, Gij kent de tijd.
  Uw plan ligt reeds gereed in d'eeuwigheid.
  Ik prijs U, Heer, Gij hebt ook mij gedacht.
  'k Roem Uw genadehand die heil mij bracht.

  Heer, wat ook komen mag, ik ben Uw kind!
  Ik weet dat alles mij ten beste dient.
  Daarom, leid mij, Uw woord slechts waarheid biedt.
  Gij kent de weg voor mij, meer wens ik niet.


  Bron: Lied 56, NAK-liederenbundel voor de zangkoren
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Want niet de macht van het getal bepaalt uw kracht, niet op geweldenaars steunt uw heerschappij. U bent juist de God van de vernederden, de helper van onaanzienlijken, de steun van zwakken, de beschermer van moedelozen, de redder van wanhopigen.

  Uit: Judit 9: 11 (NBV)
 • God van need'rigen en stillen,
  die nooit op de voorgrond staan;
  die slechts vroom, naar Uwe wille,
  eenzaam vaak door 't leven gaan,
  leer ook mij zo zonder klagen,
  als ik kruis en last moet dragen,
  bij mijzelf te rade gaan,
  of ik kan voor U bestaan!


  Bron: Tweede couplet van lied 283, NAK-gezangboek ("Mij naar Uwe wil te voegen")
Groet,
TjerkB


P.S. Een zegswijze luidt: "Ik zoek het paard, maar ik zit erop." Vaak schoot mij dit te binnen wanneer het de weerbarstige praktijk betrof van de nieuw-apostolische geloofsleer. Constant is de kerkleiding die theorie aan het bijschaven en aan het verfijnen, op zoek naar de ultieme perfectie, of zo, maar juist wat men mist is er al lang! Ik wilde met mijn forumbijdragen per se niet alleen maar talrijke verschijningsvormen van dit ene probleem aankaarten zonder ook uitvoerig te belichten hoe eraan valt te ontsnappen. Ondanks dat "het management" op het vlak van "zielzorg, zeggenschap en zakendoen" de weg kwijt is, laat God de zijnen hierdoor niet in het ongewisse. Toen ik in 2012 het onderstaande bericht schreef, hoefde ik alleen maar na te denken over wat mij ten deel viel dankzij integere broeders en zusters.
BakEenEi schreef:
Daarnaast werd in de arbeid nog aangehaald dat kinderen op de zondagsschool vroeger werd geleerd dat onze Stamapostel de stam is, de dienaren tezamen de grote en de kleinere takken en verder de broeders en zusters in de gemeenschap de twijgjes. Vaak werd er in dit verband ook nog op gewezen hoe belangrijk het is dat wij op die wijze met de dienaren verbonden zijn om niet af te sterven van de Boom des levens.

Uit: Bericht door Redactie op "Wo 21 Dec 2011, 12:44".
Oorspronkelijke bron: mijn schrijven d.d. 13-10-2004 aan een opziener bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
@all

Op deze leest werd rond 1896 het ambt van stamapostel geschoeid. Het mag dan nu wel zijn dat de soep niet meer zo heet wordt gegeten als ze was opgediend, maar intussen gelden er in de Nieuw-Apostolische Kerk dusdanige "dimensies van macht", dat nog altijd niemand wat heeft in te brengen behalve de stamapostel en onder de districtsapostelen alleen de machtigsten. Structurele macht bijvoorbeeld gaat uit van het denksysteem dat er in deze kerk heeft kunnen gaan heersen. Het geestelijke klimaat, zeg maar, mede bepaald door ongeschreven codes en (gedrags)voorschriften welke door de kerkleiding worden gekoesterd. Bij de kerkleiding berust voorts de macht om de agenda te kunnen stellen en haar doorslaggevende invloed zal iedere zaak beslissen. In dat opzicht zijn de gelovigen dus nog steeds, als vanouds, onbeduidende... twijgjes.

Maar Gode zij dank:
 • Want niet de macht van het getal bepaalt uw kracht, niet op geweldenaars steunt uw heerschappij. U bent juist de God van de vernederden, de helper van onaanzienlijken, de steun van zwakken, de beschermer van moedelozen, de redder van wanhopigen.

  Uit: Judit 9: 11 (NBV)
"De Heer geeft de moede kracht!" wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk gezongen (lied 69, NAK-bundel voor de zangkoren), naar Jesaja 40 en Psalm 27. Kracht evenwel om een twijgje te zijn, of wellicht om -met God- over een muur te springen?! Hoe dan ook, de tweedeling die er in de Nieuw-Apostolische Kerk kennelijk moest ontstaan tussen "dienaren" en "overigen" is uit den boze. Zoiets kan God nooit hebben gewild voor hen die Hem "Abba, Vader" mogen noemen (vgl. Romeinen 8: 15).

De vraag die ter beantwoording aan u voorligt, broeders en zusters bij de Nieuw-Apostolische Kerk, is, of u als het ware een op afstand bedienbaar technisch speeltje wilt zijn van "dienaren" die zich uitsluitend gedragen als machtsfiguren, óf dat u nog de moed kunt opbrengen om het door God aan u toevertrouwde gevoel voor eigenwaarde overeind te houden:
 • Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde

  Uit: Jakobus 1: 9 (NBV)
Geen catechismus en geen kerk zult u de hemel in kunnen meenemen, zelfs uw "zegenaars" niet - omgekeerd trouwens evenmin. Laten "de dienaren" zich overigens rekenschap geven van het onderstaande:
 • [41] Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. [42] Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” [45] En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

  Uit: Matteüs 25(NBV)


  Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.

  Uit: Marcus 9: 42 (NBV)
Het zal nodig zijn om onze pelgrimsreis te vervolgen. Ook in de Nieuw-Apostolische Kerk was uw bestemming nog helemaal niet bereikt. Hooguit bezocht u hier een "bewaarschool". Laat u niet ketenen aan de kluisters van een kerk! Kerken behoren herbergen te zijn, waar een ieder tijdelijk kan vertoeven om daarna de weg te vervolgen die God ons wijst:
 • Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

  Galaten 5: 1 (NBV)
"De Heer weet wie hem toebehoren" (2 Timoteüs 2; 19). Onze roeping is niet gelegen in een afwachtende houding door een in dank aanvaard isolement binnen de muren van een religieuze organisatie. Integendeel; het element van een kind van God is Zijn vrijheid!
 • Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

  Galaten 5: 1 (NBV)
Houd dus stand! (...) Dan zien wij de noden van onze naasten, vervalt bij denominaties de ingebeelde behoefte aan LAT-relaties binnen het christendom, en klopt er tenminste nog iets van dat er in de Bijbel staat:
 • Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

  Uit: 1 Korintiërs 12; 26 (NBV)
Kortom, wij moeten af van de "banden der aarde" (zie lied 98, NAK-bundel voor de zangkoren: Biddende handen). Dat zijn geen holle frasen of enkel theorie; welnéé, zo ziet de praktijk eruit op Gods akkerwerk!

Werp toch de leerstelligheid van u af, die u straks wordt opgedrongen met een catechismus. Zeg maar dat u, wat het evangelie van Christus betreft, soeverein bent en dat u al de handen vol heeft aan twee geboden:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

  Uit: Matteüs 22 (NBV)


  Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

  Uit: Galaten 1: 7 (NBV)
Afgezien van de verwarring die er kan bestaan rond "zielzorg", speelt er in de Nieuw-Apostolische Kerk nog de verwarring die er bestaat rond zeggenschap en "zakendoen". In een volgend bericht ga ik hier op in.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 07 Nov 2012, 16:16", in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.

  Uit: Romeinen 8: 19 (NBV)
 • 'k Heb u gekend reeds lang van tevoren;
  toen nog geen moederhart aan u dacht,
  was uw ziel door Mij uitverkoren
  tot een profeet voor dit uw geslacht.
  Gij zijt geroepen, gij zijt geroepen,
  gij zijt geroepen tot mijn verbond;
  laat uw mens-zijn u niet verhin'ren,
  Ik geef Mijn woorden wel in uw mond!


  Bron: Tweede couplet van lied 127, gezangboek GvAC ("Rijke beloften"); voorheen lied 123, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

  Uit: Romeinen 13: 8 (NBV)
 • God is de liefde, brengt mij verlossing.
  God is de liefde, Hij mint ook mij!

  • Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
   God is de liefde, Hij mint ook mij!"

  Bron: Eerste couplet en refrein van lief 421, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2255
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

  Uit: Romeinen 8: 26 (NBV)
 • O, dat 'k vol heil'ge ijver
  Uw Vaderwil betracht'!
  Heer, laat mij vrij getuigen
  van Uwe wond're kracht!
  Wil 't offervuur ontsteken,
  Heer, zie mij biddend staan.
  'k Wil wachten, wachten, wachten;
  laat in Uw licht mij gaan!


  Bron: Derde couplet van lied 222, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”