Kan ik daar wat aan doen?

Speakerscorner. Kopij via admin@samenapostolisch.nl
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Immer moedig voorwaarts!

Bericht door Levi » ma 25 dec 2017, 21:27

@ll

In sommige districten verwacht men dat de mobiliteit geen enkel probleem is en trekt men voorwaarts...
DEN HELDER
Gedurende de wintertijd is er geen weekdienst in Den Helder. De eerste weekdienst zal weer plaatsvinden op Goede Vrijdag (30 maart). Men kan de weekdienst bijwonen in Alkmaar, de dichtstbijzijnde gemeente.

DECEMBER 2017
December 2017 - woensdagavond: gemeente Arnhem naar gemeente Doesburg

Veenendaal. In december viert de gemeente Veenendaal 1e kerstdag samen met de gemeente Ede in Ede en is er in Veenendaal geen dienst.

Heemskerk. Eerste kerstdag is er geen dienst in Heemskerk. De gemeente gaat dan naar Alkmaar.
Ede. Op zondag 31 december wordt de oudjaarsdienst voor de gemeenten Ede en Veenendaal gehouden in Veenendaal.

JANUARI 2018
Januari 2018 - woensdagavond: gemeente Doesburg naar gemeente Arnhem

Geleen. Met ingang van 7 januari a.s. worden op de zondagmorgen geen diensten meer gehouden in Geleen. De broeders en zusters nemen vanaf die datum hun plaatsje in Sittard in. De weekdiensten worden in Geleen gehouden.

Stadskanaal. In de week van zaterdag 20 januari t/m zaterdag 27 januari 2018 is er een Week van gebed en dan is er in Tweede Exloërmond op de woensdagavond 24 januari om 19.00 uur dienst samen met Stadskanaal.

Arnhem. Op woensdag 24 januari 2018 zal er in Arnhem geen dienst zijn. De gemeente Arnhem is uitgenodigd in Nijmegen
voor de dienst met de opziener. Aanvang dienst om 20.00 uur, adres: Graafseweg 101 te 6512 BS Nijmegen.

FEBRUARI 2018
Februari 2018 - woensdagavond: gemeente Arnhem naar gemeente Doesburg
Ondertussen kan men vast wennen aan elkaar als er weer een gemeenschap wordt opgeheven...
Groet,
Levi

willempower
Berichten: 269
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door willempower » di 26 dec 2017, 23:24

Clubgebouw Winschoten dicht .Veendam is het nieuwe clubgebouw .
Contributie blijft gelijk 150 per maand . Plus de reiskosten nu .
Hoe meer dicht hoe beter het is .

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » za 30 dec 2017, 16:02

[Bijgewerkt: 31-12-2017, 14:00 uur]
TjerkB schreef:(...)
Terwijl ik dit bericht schrijf, hebben velen al gedurende een reeks van jaren alles eraan gedaan om kenbaar te maken dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich ten onrechte afwendt van zielen, bij wie het weerstand oproept om onderworpen te zijn aan kerkelijke ambtsdragers die aan de hand van "vreemdsoortige leerstellingen" een onevenredig hoge tol van ze eisen. Er wordt op deze zielen, hoewel het Evangelie van Jezus Christus ze voor ogen staat, neergekeken alsof ieder moedwillig te weinig acht slaat op de in de Nieuw-Apostolische Kerk verkondigde doch heimelijk verzwaarde wil van God. Daardoor treft menigeen door misleiding en wanbewind een eenzaam lot. Zoals in binnen- en buitenland ook anderen kan ik dit niet goedvinden en ik verzet mij ertegen. Toch blijft het geestelijk misbruik van onschuldigen hier voortduren. Nogmaals wijs ik op de gezondheidsschade die daardoor aan de betrokkenen wordt toegebracht. Aan allen die het aangaat vraag ik niet langer uit ambtelijke willekeur of anderszins kortzichtigheid de gelijkgerechtigheid van naasten laconiek te veronachtzamen. Keer op uw schreden terug, desnoods als enige.
 • Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

  Uit: Handelingen 15: 10 (NBV)
 • [24] Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, [25] want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
  [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.


  Uit: 1 Korintiërs 1 (NBV)
 • Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.

  Uit: Hebreeën 13: 9 (NBV)
(...)


Uit: Bericht op "Ma 08 Feb 2016, 22:52"
@all

"De tiid hâldt gjin skoft", zegt men in het Fries, oftewel: de tijd staat niet stil (tijdens een lunchpauze). In het afgelopen jaar werd het eens te meer duidelijk hoe onomkeerbaar de ontwikkelingen zijn, die velen in de Nieuw-Apostolische Kerk getracht hebben af te wenden toen de ernst ervan al boekdelen begon te spreken, maar het lukte niet om er invloed op uit te oefenen. De geestelijke elite die er regeert, zichzelf Godsgezanten noemende, heeft de touwtjes namelijk strak in handen. Dag in, dag uit buigt deze zich over bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken, zoals over de kosten per zitplaats vanwege haar godsdienstoefeningen.

Zojuist dacht ik terug aan een forumbijdrage in 2012, waarin het ging om een waardevol gebleken advies van wijlen stamapostel Hans Urwyler. Zie onder:
Redactie schreef:(...)
Niettemin, je zult het maar meemaken wat Saulus, later Paulus, te vertellen heeft! Hijzelf is, denk ik wel eens, het levende bewijs van wat hij aldus kenbaar maakte:
 • Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

  Uit: 1 Korintiërs 4: 20 (NBV)
In een artikel in het maandblad voor de nieuw-apostolische jeugd raadde stamapostel Urwyler destijds aan om regelmatig in de Bijbel te gaan lezen. Uiteindelijk ben ik het tóch gaan doen. Alleen, hoe onthoud je dan vervolgens wat wáár staat? Ik had er in elk geval grote moeite mee. Na verloop van tijd vond ik dat eerst alles maar eens een poosje moest kunnen bezinken. Het werd een lange pauze, die abrupt eindigde toen ik het gevoel kreeg dat het opeens "foute boel" was in onze kerk. Er waren ontwikkelingen gaande, waar ik maar geen vat op kreeg doch ze verontrustten mij enorm. In de Bijbel hoopte ik houvast te vinden want in mijn kerk werden schijnbaar de fundamenten van het geloof herzien...

In die periode, zo'n 10 jaar geleden nu, dacht ik vaak aan wat mijn vader graag vertelde over de vergaderingen voor dienende broeders die vroeger in de regel plaatshadden op de zaterdagmiddag. Wanneer opziener Lakerveld er dan was, kon deze alle tijd nemen voor de beantwoording van één enkele vraag. Ook al leefde zo'n vraag misschien niet bij allen; ieder wist dat in voorkomende gevallen de tijd ervoor zou worden genomen om zaken in alle rust tot klaarheid te brengen. Voor mijn vader waren het waardevolle ervaringen geweest. Daarom vertelde hij er graag over. En ik dacht er later over na, toen het zó niet meer bleek te werken. Eerst vertelde ik dat maar niet aan mijn vader, om hem niet teleur te stellen. Later echter leek het wel alsof hij mijn gedachten al had kunnen lezen. Vrijdagmiddag sprak hij met mij over Handelingen 17. Zie het vorige bericht. Opnieuw ging er een wereld voor mij open...

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 22 Jan 2012, 23:19", in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Via de link in de bovenstaande quote keek ik na waar mijn vader op doelde (op vrijdag 20 januari 2012; hij overleed in 2014) in Handelingen 17:
Redactie schreef:(...)
In de Nieuw-Apostolische Kerk hebben ideologen de kans gegrepen om een machtsspel te organiseren, waarbij ontluikend goddelijk leven er niet toe doet en waarbij meedogenloze hooggeplaatsten zich bedienen van witwaspraktijken door zich voor te doen als Godsgezanten, als vertegenwoordigers van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en weldoeners voor de samenleving, terwijl men zich rijk rekent en men zich verrijkt ten koste van onwetende gelovigen die heimelijk worden geminacht en in geestelijk opzicht worden afgeperst.

Dan echter ben je bij de Almachtige aan het verkeerde adres. Dan ben je in het hemelrijk nog niet jarig.

"Kneedbare types" van wie er geen tegenspraak te verwachten valt, worden in deze kerk van hogerhand naar voren geschoven om de schijn van heiligheid zo veel mogelijk overeind te houden. Wie desondanks zo vrij is om een enkele keer een slag om de arm te houden, zal meemaken wat de districtsoudste Thomas Feil moest overkomen. Een en ander werd beschreven in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".
 • [20] Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! [21] U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk [22] dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, [23] dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden [24] en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)
De Prediker merkte het eertijds al op: "Er is niets nieuws onder de zon" (Pred. 1: 9). In die zin kan de Bijbel voor ons een buitengewoon praktisch boek zijn. In plaats van wat machtsfiguren nog willen toevoegen geldt:
 • 22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; 23 want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. 24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:
  • Want wij zijn ook van zijn geslacht.

  Uit: Handelingen 17 (NBG-vertaling 1951)
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 22 Jan 2012, 14:51", in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Wow: "God woont niet in tempels met handen gemaakt en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft." Daar heb ik wat aan als er wordt geschermd met de kosten per zitplaats - doordat er topsalarissen moeten worden uitbetaald. Met dat bedroevende businessmodel kan men volgens mij trouwens nog jaren al potverterend voort want met elke kerk die sluit, kan er immers weer worden gecasht.

Hoe verwarrend en teleurstellend het in de kerk ook allemaal uitpakte; achteraf ben ik blij, al gaat het bij mij nog altijd schoorvoetend, dat ik ben gaan Bijbellezen. De gevaren die volgens de "Godsgezanten" zozeer dreigden in "de wereld om ons heen", manifesteerden zich tot mijn ontzetting echter middenin "de gemeenschap":
 • een juk dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen
 • vreemdsoortige leerstellingen

Niettemin: "... voor wie geroepen zijn, is Christus Gods kracht en wijsheid" (1 Kor. 1: 24, NBV). Voor 2018 wens ik eenieder: "Laat liefde lichten, bij werk en plichten"!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2060
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB » zo 31 dec 2017, 15:20

@all

Deze thread heet "Kan ik daar wat aan doen?" Door alsmaar meer ongerijmdheden die zich onverhoopt voor mij opstapelden in de kerk, waarin ik ben opgegroeid, heb ik mij ontelbare malen afgevraagd hoe ik daarmee om moest gaan en wat ik eraan kon doen, zodat ermee te leven viel óf dat ze uit de weg werden geruimd. Welnu, er viel niet mee te leven maar toch gingen er nog driemaal zeven magere jaren voorbij totdat ik op mijn klompen aanvoelde dat het beter was te vertrekken. Van de ene dag op de andere sta je dan op straat. Dakloos, al was ik in dat opzicht de eerste niet:
 • Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos...

  Uit: 1 Korintiërs 4: 11 (NBV)
Werd er voorheen "voor mij gedacht" en hoefde ik "in de gemeenschap" alleen maar "na te volgen"; nu, in een onwennig "Ver­such ei­ner Um­wer­tung al­ler Wer­te", hield ik "Der Wil­le zur Macht" [uit de ti­tel van een werk van F. Nietz­sche; TB] bij "de dienaren, die ons voorgaan in de verbondenheid met onze dierbare stamapostel", maar even voor gezien. Zo kwam ik los van het Geest(!)dodende spervuur aan "dienstmededelingen" waaraan ik continu had blootgestaan; misbruikt doch nu eindelijk vrij.

Bij de omzwervingen die zouden volgen vond ik al spoorzoekend o.a. troost in de volgende woorden:
 • Het lied van de wijngaard
  [1] Voor mijn geliefde wil ik zingen
  het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
  Mijn geliefde had een wijngaard,
  gelegen op vruchtbare grond.
  [2] Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
  en plantte een edele druivensoort.
  Hij bouwde er een wachttoren,
  hakte ook een perskuip uit.
  Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
  maar die bracht slechts wrange druiven voort.
  [3] Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
  spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
  [4] Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
  wat heb ik te weinig gedaan?

  Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
  waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
  [5] Luister, ik zal jullie vertellen
  wat ik met mijn wijngaard ga doen:
  Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
  zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
  [6] Ik zal hem laten verwilderen,
  er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
  dorens en distels schieten er op.
  De wolken zal ik opdragen
  geen regen op hem te laten vallen.
  [7] Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
  de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
  Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
  hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.


  Uit: Jesaja 5 (NBV)
Hoe onwezenlijk het dan in eerste instantie ook aanvoelt, namelijk om bij wijze van spreken "het Vaderhuis" te hebben verlaten; ik vervolgde mijn "pelgrimsreis":
 • Rijke beloften heeft God gegeven.
  't Sterkt ons als pelgrims hier bovenal
  op de weg naar 't land van belofte:
  Ik met Mijn oog u leiden steeds zal.
  Ik zal u leiden, Ik zal u leiden,
  ik zal u leiden al met Mijn oog.

  Op de weg naar 't land van belofte
  zal Ik u leiden al met Mijn oog.


  Bron: Eerste couplet van lied 486, NAK-gezangboek
Ik behield het goede (naar 1 Tes. 5: 21) en wat aanvoelde als ballast, probeerde ik van mij af te schudden. Zoiets blijkt trouwens langer te kunnen duren dan in de gauwigheid verondersteld. De spontane gedachte "Kan ik daar wat aan doen?" bleef ik weliswaar koesteren, maar intussen zie ik in hoezeer macht corrumpeert, juist ook in religieuze organisaties. Vandaar dat ik mij onlangs als volgt uitdrukte, toen ik had gelezen dat in de Nieuw-Apostolische Kerk voortaan alleen nog "apostelen" bestuursleden kunnen zijn:
TjerkB schreef:(...)
Ik vind het ontzettend fout en verkeerd dat er bij de samenstelling van het kerkbestuur niet gewoon naar wordt gestreefd dat de leden een afspiegeling zijn van de geloofsgemeenschap in zijn geheel. Naar het evangelie van Christus Jezus zijn wij toch allen gelijkgerechtigde kinderen van één Vader? Maar de geestelijke elite, die vanuit ivoren torens al constant iedereen overrulet, vindt nu blijkbaar dat zij entgültig de baas moet kunnen spelen. Wat een pathologische belangenverstrengeling. Wat trouwens ook een minachting voor "de dialoog" op de kerkvloer.

(...)


Uit: Bericht op "Di 12 Dec 2017, 18:06" in de thread "Wat is een sekte?"
Betrokkenen zijn in zichzelf gekeerd geraakt - met onvermijdelijk alle gevolgen van dien; alleen, wij merkten het nog niet. Toch komt nu en dan de aap uit de mouw.

Wat raadzaam is om te doen, is volgens mij bijvoorbeeld dat wij ons voldoende rekenschap geven van het volgende:
 • [6] En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. [7] U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. [8] Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. [9] Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?

  Uit: Galaten 4 (BV)
Het nieuw-apostolische kerkbestuur zal ons hier niet op attenderen, maar het zou beter zijn indien men ophoudt met heersen en overgaat tot waarachtig "dienen".

Groet,
TjerkB


P.S.
BakEenEi schreef:(...)
Volgens mij was het opziener Kamstra die in het Fries eens opmerkte "De tsjerke - dat binne jimme!" (de kerk - dat zijn júllie). Zo op zichzelf beschouwd is dat beslist een mooie gedachte. Maar ja, hoe gaat het dan verder? Welk initiatief mag nu bij onszelf liggen en hoe verhoudt zich dat met de inbreng van anderen? Mede door wat ik via de C.A. voor mijn kiezen had gekregen, ten aanzien waarvan ik hierboven een paar facetten heb belicht, kwam het voor mijzelf steeds meer aan op de vraag: wat gelóóf je nu in feite? Ben ik nieuw-apostolisch, wil ik een christen zijn; maakt dat trouwens nog een verschil, enzovoort. Ik ga het nu niet opzoeken, maar op dit Forum heb ik daarover wel eens uit de doeken gedaan dat ik gaandeweg van mijn "bijgeloof" af ben gestapt. Het "bewustwordingsproces" dat daaraan voorafging, heb ik als verlossend ervaren! Als een plant of een boom geen water vindt, zullen de wortels dieper moeten reiken. Ik zal maar niet aangeven hoe lang je dan als het ware met je ziel onder de arm moet lopen, doch reken hierbij niet op een kwestie van weken of maanden. "De tsjerke - dat binne jimme!" Wie straks de nieuw-apostolische catechismus zal hebben bestudeerd, kan er niet omheen dat het volwaardige lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk dat men geacht wordt rechtmatig te verkrijgen bij het sacrament van de Heilige Verzegeling, heel wat gewicht in de schaal legt. Dan mag je opeens erover dagdromen dat je erbíj bent, bij de Bruid des Heren. Stamapostel Leber zei hierover kortgeleden dat hij ervan uitgaat dat er in het verkeer of anderszins geen ernstige ongevallen plaatshebben indien de Bruid plotseling aan de aarde zal worden ontrukt. Hij ging daarbij voorshands uit van 10 miljoen personen! Die uitspraak deed natuurlijk alom stof opwaaien, maar het liep -gerekend naar aardse maatstaven- voor hem uiteindelijk met een sisser af. Tja, wat wil hij dat wij geloven?

Welnu, die laatste vraag; daar ben ik voor mijzelf al heel lang uit want deze stamapostel is het spoor bijster. Hetzelfde geldt voor diens opvolger en evenzo voor hun marionetten die onlangs zo uitgebreid werden "gewürdigt" vanwege de aan ze toegeschreven verdiensten bij de totstandkoming van de nieuw-apostolische catechismus. Al dit soort van inspanningen hebben in het werk Gods namelijk niets om het lijf. Hooguit is het interessant voor een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, of zo. Halve waarheden zijn immers hele leugens. Daar word je niet blij van. Het maximale leereffect ervan kan zijn dat men -langs de toeristische route- tot het inzicht komt hoe het allemaal beter anders had gekund. Dat is een bijzonder belastende onaangename manier van leren en afleren, kan ik uit ervaring hierover zeggen.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Ma 31 Dec 2012, 15:27", in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi » zo 31 dec 2017, 21:06

@Tjerk,

De kerkleiding koketteert maar al te graag met de onderstaande aansporingen tot zelfreflectie.
Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?
En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?
En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.
En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.
En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.
Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.
Ondertussen onteigent de kerkleiding het penningske van de weduwen.
Lukas 21:1-4

Het penningske der weduwe

En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.
En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.
De zelfreflectie is uiteraard niet van toepassing op de Hoge Geestelijke ambten binnen de NAK.
Waar ‘zelf’ wel opgeld doet is de zelfverrijking van de vermogende heren die er financieel warmpjes bijzitten.

Deze zichzelf instand houdende Mugabische potentaten staan verre van de oprechte religieuze bedoelingen waar Jezus zijn leven voor gaf.
Het enige positieve eraan is dat de gemeenschappen schrikbarend snel uitdunnen. Let wel, werelwijd!

Groet,
Levi

Plaats reactie

Terug naar “Essays, Columns & Interviews”