Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door WebTeam » vr 05 okt 2012, 23:50

Dolksteek (3)

@all

Vanaf eind 2009, toen, zoals wij hierboven berichtten, districtsapostel De Bruijn -naar verluidt- twee aandeelhouders in het bewuste vakantiehuizenproject voor overleg had ontvangen op "ons kerkelijk kantoor in Nederland" (waarvan wij het bureauhoofd al kennen via een andere thread op dit Forum), zien wij de zaken escaleren. Zowel de privé-kwestie Oostenrijk als de zaak tussen Ronald Rohn en de kerk, waarbij hij zijn recht wil halen vanwege... de ploertenstreken die hem zijn geleverd door de drie-eenheid Klene-Klene-Vis. Betrokkenen zelve menen te handelen "in Naam van de Drieënige": als er iemand blaam treft, is "Die" het.

De drie-eenheid Klene-Klene-Vis geniet het vertrouwen en heeft de zegen van het "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", "Kirchenpräsident und Stammapostel" Dr. Wilhelm Leber, "Oberhirte" in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Deze allerhoogste "dienaar" weet zich ondersteund door 10.000 aangesloten leden in Nederland en 10 miljoen aangesloten leden wereldwijd. Als eerste voelt hij zich -naar eigen zeggen door God- geroepen om diens toegewijde volgelingen voor te gaan op de meest verkieslijke weg naar "het einddoel". Rohn daarentegen wordt door al deze trouwe en vast aaneengesloten steunleden gewantrouwd want de drie-eenheid Klene-Klene-Vis verwijt hem in het "werk Gods" ondermijnende activiteiten. Hoe hoger "zegenaars" op de "ambtsladder" zijn gepositioneerd, des te zwaarder wegen hun verwijten.

Eén van de meest linkse rechterhanden van Herr Dr. Leber is de huidige voorzitter van het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, de districtsapostel Armin Brinkmann. Volgens hem heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waarvan hij de eerstverantwoordelijke is, niets van doen met een "rein private Angelegenheit", zoals diens ambtsvoorganger, de districtsapostel in ruste De Bruijn, het ook al... wenste.

Voor ons echter, ervaringsdeskundigen, zijn de hoogmogende heren bij dit kerkgenootschap in het geheel niet te vertrouwen. Te denken valt hierbij aan de door toedoen van Brinkmann in Engeland verkwiste 10 miljoen euro (dit bedrag is nog exclusief alle daarmee samenhangende onkosten), of aan de door Leber aangerichte grievende ellende via de (tweede) Europese Informatieavond op 4 december 2007. Getuige ook de bedrieglijke verklaring van de drie-eenheid Klene-Klene-Vis over "een Raad van Toezicht". Voorts gelet op ieders afkeer van rechtsgelijkheid onder de leden van het lichaam van Christus en gezien bij hen het... ongeloof.

Zonder verblikken of verblozen hielden de "Godsgezanten" aan Rohn voor dat zij er -met gebruikmaking van de offerontvangsten- wel voor zouden zorgen dat hij kapot werd geprocedeerd. Desnoods zouden ze in naam der Koningin bij hem € 25.000 opeisen indien hij ooit nog één voet over de drempel zette in één van hun afgodshuizen. Hoewel wij op dit Forum onze verbazing uitspraken over zo veel zinloos geestelijk geweld, liet het de steunleden koud. Veeleer gingen hun gevoelens van medeleven uit naar de "dienaren" die aldus de oorlog hadden verklaard aan Rohn en diens naasten. Tezamen vormden ze tegen Rohn één front.

Vergeefs zal men bij de machtsfiguren in de Nieuw-Apostolische Kerk zoeken naar een principe als fair play. Rohn is bepaald de eerste niet die dit moet meemaken. In de Nieuw-Apostolische Kerk keurt de geestelijke elite haar eigen vlees. Met propagandacampagnes over allerhande "goede werken" tracht men te bereiken dat gulle geldgevers en buitenstaanders geen geloof hechten aan de bovenbeschreven duistere praktijken.

Begin 2010 sloeg Rohn alarm door een aantal hem bekende kerkelijke ambtsdragers te informeren over de vreemde handelwijze bij het kerkbestuur en haar adviseurs Nico Klene en Ruud Vis. De dag erop sloeg apostel Peter Klene terug. Zie het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". In dit schrijven wordt districtsapostel De Bruijn neergezet als een stumper, een betreurenswaardige zielenpiet die hulpeloos bij de pakken neer zit vanwege een "rein private Angelegenheit". Zo'n verraderlijke dolksteek was er zelfs in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nog niet uitgedeeld. De briefschrijver had er zijn moverende dubbele agenda voor.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE » za 06 okt 2012, 09:02

@WT, all
Begin 2010 sloeg Rohn alarm door een aantal hem bekende kerkelijke ambtsdragers te informeren over de vreemde handelwijze bij het kerkbestuur en haar adviseurs Nico Klene en Ruud Vis. De dag erop sloeg apostel Peter Klene terug. Zie het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". In dit schrijven wordt districtsapostel De Bruijn neergezet als een stumper, een betreurenswaardige zielenpiet die hulpeloos bij de pakken neer zit vanwege een "rein private Angelegenheit".
Het achteraf repareren van de zgn "belangenverstrengeling" zet geen zoden meer aan de dijk. Het leed is geleden. Er is geen hond meer die TdB nog gelooft.
Deze Ali Baba en Judas in het kwardraat is het beste overkomen wat zijn slachtoffers wensten, namelijk het verraad over zichzelf af te roepen.
Deze nep apostel heeft zichzelf figuurlijk opgehangen.
Zo'n verraderlijke dolksteek was er zelfs in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nog niet uitgedeeld. De briefschrijver had er zijn moverende dubbele agenda voor.
Geheel in stijl, overklaste deze leerling zijn meester! Vilein en manipulerend trachtte deze intrigant met een afleidingsmanoeuvre de aandacht te vestigen op zijn meester
die slachtoffer zou zijn van ene RR. Het was -inderdaad- PK die daardoor als een volleerde Brutus zijn meester neerstak.

Na de moord op Julius Ceaser brak een burgeroorlog uit. Ik mag toch wensen dat de komende uitspraak in het voordeel van RR, aanleiding is tot het vervangen van de senatoren kliek
PK,NK en RV. Ook NRW wacht een complete opschoning.

Men heeft alvast een delegatie naar Rome gestuurd om enige kennis van zaken op te doen omtrent het opruimen van dissonanten en hoe je belegt in onroerende en roerende
goederen.

Ondertussen slapen de districtsdienaren niet meer, er is nu zelfs sprake van een comateuze toestand.
Moge komende week het licht gaan schijnen over de schijnvertoningen en dat voor mijn part de boel ontploft!

Een fijn weekend,
Groet ACE

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door WebTeam » do 11 okt 2012, 11:19

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

Ook gisteren heeft de rechtbank Utrecht voor het doen van een uitspraak in de zaak van broeder Ronald Rohn tegen het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland besloten tot nader uitstel, en wel tot woensdag 21 november 2012.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door WebTeam » do 11 okt 2012, 15:39

Redactie schreef:@all

Het besluit bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland om de commerciële projectontwikkeling voortaan tot instrument te maken van de bestuurlijke inspanningen tot het op peil houden van de jaarlijkse inkomsten hield een belangrijke koerswijziging in. Men koos nu immers principieel voor een winstoogmerk bij de zorgverlening aan hulpbehoevende personen, en voor een aanzienlijke schaalgrootte van de beoogde (neven)activiteiten! Bij andere nieuw-apostolische "gebiedskerken" was dit werkterrein echter al succesvol ontgonnen, zodat men zich mede daardoor uitgedaagd zal hebben gevoeld om -met de Bijbel in de hand- als prijzenswaardige rentmeesters "geld te maken met geld". Toch voelden betrokkenen zich niet vrij om deze lucratieve plannen buiten "de Stamapostel" om compleet uit te werken en daadwerkelijk vorm te geven, wat in het voortraject leidde tot uitvoerig overleg op het hoogste niveau in de kerkelijke organisatie. Zo werd er uiteindelijk tijdens de districtsapostelvergadering in Toronto, in oktober 2007, groen licht gegeven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 13 Jul 2012, 19:58" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
@all

De voorbereidingen voor de commerciële exploitatie van onroerend goed met geïnvesteerd kapitaal van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland werden dus met name getroffen in het tweede halfjaar van 2007. Inmiddels hebben wij begrepen dat in diezelfde periode (!) -naast financiële experts als Ronald Stark en Erich Senn op het bureau in Zürich van het internationale kerkbestuur- óók districtsapostel Armin Brinkmann (!) en diens hoofd Financiën, Eberhardt Dodt, uitvoerig werden geïnformeerd. Hoewel nieuw-apostolische "gebiedskerken" autonoom zijn in hun bestuur, werd in dit beginstadium om de een of andere reden hiermee de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." al bij het projectmanagement betrokken. In het eerste halfjaar van 2008 werd daarop met hulp van meerdere externe deskundigen de laatste hand gelegd aan de juridische kaders waarbinnen Rohn en de kerk hun samenwerking op dit terrein wilden vastleggen. Na de indiensttreding van Rohn op 15 mei 2008 kwam er bovendien op 21 mei 2008 met de ondertekening door districtsapostel De Bruijn nog de zogenaamde vaststellingsovereenkomst met Rohn tot stand. Daarin wordt onder meer geregeld wat partijen te doen zal staan indien hun samenwerking onverhoopt mocht stranden.

Het zou vervolgens maar enkele maanden duren tot het kerkbestuur zich inderdaad van Rohn wenst te ontdoen! In het najaar van 2008 ...
BakEenEi schreef:(...)
Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 20 Sep 2012, 17:48" in de thread "ALARM"
... komt namelijk de geveinsde Raad van Toezicht in actie, bestaande uit Peter Klene (bestuurslid), Nico Klene (lid Landelijke vergadering) en Ruud Vis (lid Landelijke vergadering). Tezamen met Hans Kamstra (bestuurslid) nemen dezen dán al -werkinhoudelijk- het estafettestokje over van districtsapostel De Bruijn! Rohn wordt hiervan op 21 oktober 2008 door de toenmalige bestuursvoorzitter in kennis gesteld. Pas op 21 februari 2010 zien wij hoe dit viertal de ongewenste aandacht van zichzelf tracht af te leiden nadat Peter Klene op 8 juni 2009 met de korte metten die hij toen maakte, zich vergaloppeerde en de Nieuw-Apostoische Kerk in Nederland voor miljoenen euro's extra (!) werd benadeeld. Vermoedelijk wordt dit de strekking van het vonnis dat ons nu op 21 november aanstaande te wachten staat.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi » do 11 okt 2012, 18:11

WebTeam schreef:(...)
In het najaar van 2008 ...

... komt namelijk de geveinsde Raad van Toezicht in actie, bestaande uit Peter Klene (bestuurslid), Nico Klene (lid Landelijke vergadering) en Ruud Vis (lid Landelijke vergadering). Tezamen met Hans Kamstra (bestuurslid) nemen dezen dán al -werkinhoudelijk- het estafettestokje over van districtsapostel De Bruijn! Rohn wordt hiervan op 21 oktober 2008 door de toenmalige bestuursvoorzitter in kennis gesteld.

(...)


Uit: Bericht door WebTeam op "Do 11 Okt 2012, 15:39" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Op 10 oktober 2011 schreef ik aan districtsapostel in ruste De Bruijn onder meer het volgende:
Met inachtneming van álle voor mij thans voorhanden zijnde "puzzelstukjes" zie ik sinds 19 augustus jl. nog steeds géén andere uitkomst dan dat ú degene bent die bij de momentele procesgang door de kerkleiding wordt "opgeofferd". Een verlies/verlies scenario. Hoewel ik begrijp hoe lastig het dan was geweest, hebben er zich naar alle waarschijnlijkheid hooguit enkele momenten voorgedaan waarop u dit opkomende perspectief had kunnen afwenden. Wat ik met het voorgaande bedoel, zal ik hieronder verder toelichten.

Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat indien u als districtsapostel van de stamapostel een soort van bindend advies krijgt, het soms nog maar de vraag kan zijn of zo'n advies kan worden opgevolgd zonder dat u als bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich daarmee op glad ijs begeeft. Zo is het mijn stellige indruk dat u op enig moment akkoord bent gegaan met het verlenen van gedoogsteun aan het idee van een bestuursportefeuille op het vlak van de projectontwikkeling, welke portefeuille zou berusten bij apostel Peter Klene, zulks echter met dien verstande dat u zich op voorhand akkoord verklaarde met besluitvorming daaromtrent zoals anderen het zouden verkiezen. Dit evenwel staat gelijk aan onbehoorlijk bestuur! Wie als bestuursvoorzitter een dergelijke weg inslaat, deelt aan zichzelf het spreekwoordelijke brevet van onvermogen uit. Met andere woorden: stel, dat u op aanraden van stamapostel Leber (in de loop van het tweede en derde kwartaal van 2009) op dat terrein afstand nam van een belangrijk deel van de besluitvorming, terwijl u tóch medeverantwoordelijk bleef, had u terstond uw bestuursfunctie moeten neerleggen!

In november 2009 was er nog een -voor de buitenwacht- veelbelovende Open Dag bij Eimersstaete, waarna er -met uw gedoogsteun (?!)- een ware kostenexplosie heeft plaatsgehad. Sindsdien is volgens mij "het gezonde verstand" zoek.

Voor een Algemeen Nut Beogende Instelling is zulk beleid uiterst laakbaar. Ik verwacht dan ook dat vroeg of laat de Tweede Kamer en daarna de minister van Financiën zich hiermee zullen bemoeien. Spraakmakende vonnissen lokken dat tegen die tijd vanzelf wel uit.

Zoals ik het in mijn onderstaande bericht al aangaf, verdient het aanbeveling dat u zich nu toch echt serieus beraadt op de verregaande consequenties die verbonden zullen zijn aan de nogal logische gevolgen van de huidige procesgang. Als het werkelijk zo is dat u zich als districtsapostel nu achteraf gedurende uw ambtsperiode in een voor u onmogelijke zakelijke bestuurlijke positie gemanoeuvreerd voelt, kunt u dat het best zo gauw mogelijk kenbaar maken. Men kan immers beter láát enige verantwoordelijkheid tonen dan nóóit. Neem daarom alsnog de verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid, en voor uw gezin! Aan de andere kant: als ik ernaast zit, zit ik ernaast; maar het lijkt mij van níet...
Waar sommigen in dit verband misschien niet bij stilstaan, is, wat er staat in het vijfde lid van artikel 6 van de toepasselijke statuten (zie mijn bericht op "Ma 15 Nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"):
"Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen."
Voor vergaderingen van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, dat al heel lang uit drie personen bestaat, betekent dit dat drie aanwezige bestuursleden alleen maar unaniem tot besluitvorming kunnen geraken: drie vierde van drie stemmen is twee en een kwart, zodat er drie stemmen worden vereist - wat dus neerkomt op unanimiteit bij elk besluit in ieders bijzijn! Stel echter, dat opziener Kamstra sinds 21 oktober 2008, wanneer de nota bene uit bestuursleden samengestelde nep-Raad van Toezicht door districtsapostel De Bruijn wordt geïnstalleerd, bij geen enkele bestuursvergadering meer is komen opdagen, bijvoorbeeld in de ijdele hoop diens vingers nergens aan te hoeven branden, dan heeft dat de besluitvorming niet in de weg gestaan want in het vierde lid van artikel 6 staat namelijk:
"Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is"
Bij deze statuten is het dus zonder meer denkbaar dat één enkele persoon, apostel Peter Klene, op 8 juni 2009 met gebruikmaking van de destijds door districtsapostel De Bruijn afgegeven volmacht, volkomen solistisch te werk is gegaan bij de verregaande en ongelofelijk kostbare sancties die er op die bewuste dag werden uitgevaardigd tegen Ronald Rohn. De precieze rol van opziener Kamstra op 8 juni 2009 is namelijk nog niet opgehelderd. Uiteraard eindigt ieders bestuurlijke medeverantwoordelijkheid pas bij het neerleggen van de betreffende bestuursfunctie. Je kunt in de Nieuw-Apostolische Kerk dus geen bestuurder zijn -en speciaal daarvoor een extra hoog salaris krijgen- zónder het te willen weten. Juist iemand als opziener Kamstra had bij elk bestuursbesluit hét verschil kunnen maken. Een niet onbelangrijke vraag in deze samenhang is echter: was het kerkbestuur überhaupt wel bijeengeroepen met het oog op wat er op 8 juni 2009 stond te gebeuren?!

Hoe dan ook, alle (mede)verantwoordelijken zwijgen en de leden van "de Landelijke vergadering" onder hun wensen bovendien -alleen al door als "districtsvoorganger" te functioneren- uitdrukkelijk te gedogen. Aangezien er al miljoenenverliezen zijn ontstaan, maakt men zich schuldig aan wanbeleid. Het zijn niet alleen de aangesloten leden, aan wie essentiële informatie wordt onthouden; het gaat hier immers elke belastingplichtige aan wat er verkeerd uitpakt bij de fiscale giftenaftrek voor schenkingen aan de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kortom, wees gewaarschuwd.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 462
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower » do 11 okt 2012, 21:13

@ bakeenei

Je schrijft brieven aan theoloog en de nak directie , maar hebt zelf ook in dat kantoor gewerkt toch ?

Dat weet je ook dat dit soort brieven in een dossier gaan met als titel onzin ,de kasten liggen er daar vol mee.

Heb je al eens meegemaakt dat men daar inhoudelijk antwoord geeft , zij zijn de baas en aan niemand verantwoording schuldig.
Ik weet best dat ze van een aantal van ons op dit forum een speciaal dossier hebben , en zit ook al redelijk vol ondertussen .

Dat dossier draagt de naam , nog af te schieten .
Er zijn zelfs priesters die als ME in het dagelijks leven werken en in privé tijd ook met de knuppel rondgaan , dus pas op .

Ik weet dat je het beste voor had en hebt met deze kerk , maar is geen kerk is afgegleden naar de Hellsapostelen, met als stamhoofd Klene nu .


Nogmaals zij zijn de baas en tegenspreken is ongeveer gelijk aan afschieten die lui .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi » do 11 okt 2012, 21:54

willempower schreef:(...)
Je schrijft brieven aan theoloog en de nak directie , maar hebt zelf ook in dat kantoor gewerkt toch ?

Dat weet je ook dat dit soort brieven in een dossier gaan met als titel onzin ,de kasten liggen er daar vol mee.

(...)
@willempower

Je hebt gelijk:
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Ongestraft -vooralsnog- maakten leidinggevenden zich schuldig aan verregaande misleiding en aan allerlei andere uitingen van machtsmisbruik. Er is door de jaren heen bij gelovigen zó veel loyaliteit opgeëist, dat de kerkleiding zich in belangrijke mate onaantastbaar kan wanen. De medezeggenschap die voorheen ook nog wel gedeeltelijk bestond aan de basis is daar stilaan volledig weggehaald, en nu regeert nog slechts "de ambtelijke top". Deed men dat echter maar volkomen integer. Dit is wat ik jarenlang wél aannam en daar ook vast op vertrouwde. Maar met stijgende verbazing stelde ik in tal van opzichten vast dat men gelovigen manipuleerde. Wat mij hierbij nu bijvoorbeeld te binnen schiet is een zogenaamd representatief tevredenheidsonderzoek in Nordrhein-Westfalen waarmee D.Ap. Brinkmann indruk wilde maken. Nadat de voor de Nieuw-Apostolische Kerk opvallend gunstige uitkomsten naar buiten waren gebracht, bleek enige tijd later dat een wetenschappelijk verantwoorde basis aan dat statistische onderzoek had ontbroken. De samenleving was dus met de gepubliceerde resultaten van dat onderzoek op het verkeerde been gezet. Dan kun je dus per direct een leidinggevende als D.Ap, Brinkmann niet langer serieus nemen. Hetzelfde is gebeurd bij St.Ap. Leber, bij Ap. Drave en nog bij vele andere "gezalfden des heren". Dat laatste schrijf ik hier maar uitdrukkelijk met een kleine "h" want voor mij zijn het op deze manier alleen maar gezalfden onder de hoogmoogende heeren-medebestuursleden. (...)

  Vanzelfsprekend heb ik mij honderden keren afgevraagd: wat zou er moeten gebeuren om dat afschuwelijke ontij te keren; hoe zouden wij het nog kunnen redden om op een fijne manier in het geloof samen op te trekken? Dat kan niet meer, was op een gegeven moment mijn conclusie. Toen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ook nog bij een Duitse zusterkerk (waarvan de identiteit maar niet werd onthuld) moest worden ingelijfd, zag ik het al helemaal niet meer zitten. Ik heb je destijds nog geschreven hoe ijzingwekkend zakelijk ik
  het interview met D.Ap. Brinkmann vond met Kerstmis 2007. Het was onmiskenbaar ingegeven door de veroorzaakte ellende eerder die maand. Wat ik trouwens héél kwalijk vond was lang voordien al het interview met St.Ap. Leber waarin hij aangaf dat voor hem persoonlijk de Boodschap van St.Ap. Bischoff een openbaring was, vergelijkbaar met de Openbaring van Johannes. Toen wist ik op dat gebied echt definitief genoeg. Hoezeer hij wellicht ook met wiskundige precisie een 7-stappenplan had uitgedacht om de kerk door de turbulentie heen te loodsen; dat interview ontmaskerde hem. Alle navolgende gebeurtenissen bevestigden de voor insiders al voldoende zichtbaar geworden ingezette koers. De prioriteit lag duidelijk bij de continuïteit van de organisatie; níet bij de kwaliteit van leven van elk organisme.

  Wat nu?! Wie zo met kinderen Gods omgaat, loopt vast. Als ik nu bestuurder was van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ik tegen de voorzitter van het internationale kerkbestuur gezegd: "Wij doen dat toch maar niet, die overstap naar Duitsland, want de cultuurverschillen zijn werkelijk te groot en bovendien speelt ons wel degelijk een taalbarrière tussen de beide gebiedskerken dusdanige parten dat wij het gewoon niet aankunnen." Vervolgens zou ik de hele zaak op zijn kop zetten! Dat wil zeggen: er wordt weer de juiste kant op gediend. De opdracht
  "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" wordt richtinggevend zoals deze ook in het verleden al voor een ieder richtinggevend had móeten zijn. Als dit alles dan zou betekenen dat vanuit Zwitserland ergens de stekker uit wordt getrokken, so what?! Voor ons telt de wille Gods; níet (!!) de besluitvorming van sommige machtswellustelingen.

  Het meest onverhoopte doemscenario heeft zich in de Nieuw-Apostolische Kerk aan ons opgedrongen. Natuurlijk was dat óók voor mij het aller- allerlaatste wat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 29 Nov 2011, 18:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Ik kom maar tot één conclusie:
 • Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

  Uit: Johannes 1: 5 (Willibrordvertaling)
Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 16:57

[Bijgewerkt: 30-10-2012, 13.00 uur]
BakEenEi schreef:(...)
Er ís trouwens een alternatief: als districtsapostel De Bruijn in ruste met terugwerkende kracht tot 6 december 1998 de waarheid zou gaan spreken, en niets dán de waarheid. Over alles waarbij anderen op het verkeerde been zijn gezet.

(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "Do 11 Aug 2011, 18:30" in de thread "Tenzij... "
@all

Tot op heden moesten wij het hier doen met veelvoudige elementen van waarheid, zoals men het in nieuw-apostolisch idioom eufemistisch pleegt uit te drukken. Om deze elementen bij elkaar te sprokkelen, moest menigeen -in weerwil van nagenoeg bindende adviezen van zegenaars- reizen en trekken, surfen en survivallen, vallen en opstaan, en zelfs nog het mikpunt worden van spot en hoon. Conclusie: geef er in de Nieuw-Apostolische Kerk niet openlijk blijk van belang te hechten aan de volle waarheid want om hun moverende redenen houden de "dienaren" die liever voor zichzelf; óf het moet zo zijn dat er bij een rechtbank naar wordt gevraagd. In dat geval wordt het vanuit "de ivoren torens" wellicht toegestaan dat er met tussenkomst van “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam een tipje van de (grauw)sluier wordt opgelicht.

Zo ongeveer laat zich beschrijven wat voor zielen, voor wie het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" van een dusdanig verontrustend gehalte was dat onmiddellijk bij hen sterk de behoefte opkwam om over méér te beschikken dan over een halve waarheid, het vertrekpunt werd van een barre zoektocht... naar de kennelijk ontbrekende "vielfältige Elemente von Wahrheit", overigens een term uit de NAK-publicatie d.d. 24-01-2006 "Het begrip van heil, exclusiviteit, heilsnoodzaak van het apostelambt en navolging in de Nieuw-Apostolische Kerk". Nota bene: hoewel men toen die bewoordingen bezigde, bleken ze "geleend" van de kerk van Rome.

Over Rome gesproken...
 • Afbeelding

  Bron: http://nac-mgemnowa.org/hrs_german/hrs/ ... eldung.php
  N.B. Distanzierungserklärung: Für Inhalte fremder Internetseiten, die über Hyperlinks erreichbar sind, wird keine Haftung übernommen. Alle Informationen verstehen sich ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
(...)

Wanneer het bij de nieuw-apostolische kerkleiding aankomt op waarheid, doet men dus graag een beroep op derden. Of men laat belanghebbenden spoorzoeken, zoals wij het zien gebeuren bij de rechtbank Utrecht.

Wat dient er nu verder nog te worden opgemerkt over dit evidente ontmoedigingsbeleid bij de "godenzonen" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland? (...) Ik denk dat het de betrokkenen niet zou misstaan de moed ervoor op te brengen om -eindelijk- tegenover allen die het hier aangaat (en dat zijn er -afgezien van de rijksoverheid- intussen tallozen) open en eerlijk uit de doeken te doen hoe bij Residence Eimersstaete de zaken ongelofelijk uit de hand konden lopen. Geef bijvoorbeeld maar toe hoe ondeugdelijk bij het bestuur de besluitvorming én de controle daarop (!) feitelijk verloopt. Geef maar toe hoe het werkelijk zit met de bemoeienis vanuit Nordrhein-Westfalen in een stadium dat niemand er nog van mocht weten. Geef maar toe dat de bestuursleden van elkaar bepaald geen vrienden waren. Geef maar toe dat de kwestie Oostenrijk er juist bíj is gehaald om de bedrijfsvoering versneld op de leest te schoeien, waarbij per definitie hogere "dienaren" in "branchevreemde" directiefuncties worden benoemd. Geef maar toe dat "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" grove leugens "om bestwil" er probleemloos mee door kunnen, zoals districtsapostel Armin Brinkmann de districtsoudste Prof. Dr. Frank Zisowski ook tegen zeer veel beter weten in een "externe deskundige" noemde toen hij in opspraak kwam vanwege eveneens enorme bestuurlijke blunders in Duitsland. Geef maar toe dat er met minstens twee maten wordt gemeten. Geef dus ook maar toe dat het nergens op sloeg om de goede naam Ronald Rohn naar de Filistijnen te helpen door hem op de website van kerk te schande te maken. Geef maar toe dat er groen licht voor is gegeven om zielen onder de voet te lopen, die terecht hieromtrent vragen stelden. Geef toe dat de zogenaamde Raad van Toezicht hooguit het predicaat verdiende van een theekransje. Geef toe dat de districtsvoorgangers onder druk zijn gezet, zodat ze decharge verleenden voor de jaarrekening 2009. Geef toe dat er miljoenen euro's zijn uitgegeven aan accountants, advocaten en andere adviseurs om de waarheid, de volle waarheid (!) verborgen te houden.

Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE » ma 29 okt 2012, 21:22

@BEE

Het zit in de genen bij de NAK(I), nimmer maar dan ook nimmer iets toe te geven mbt het foutief handelen van kerkhoofd en sub-discipelen.
Ook dat is 150 jaar utopie!

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi » ma 29 okt 2012, 21:55

Redactie schreef:OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND

(...)


@all

Op het vestigingsadres te 3818 EB Amersfoort, Utrechtseweg 73, blijkt er sinds vorig jaar nog een "vereniging" te zijn bijgekomen:
 • Afbeelding
Gezien het feit dat priester Reinier van Markus telkens opnieuw in gebreke blijft om als (pers)woordvoerder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland antwoord te geven op vragen die aan hem worden voorgelegd, spreken wij door middel van dit forumbericht het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan op haar verantwoordelijkheden in het kader van de aanwijzing (namens de Minister van Financiën) van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ten behoeve van voornoemd kerkgenootschap. In dat licht past volledige transparantie met betrekking tot de gevoerde financiële administratie. Hoe zijn de -deels door de fiscale giftenaftrek gefaciliteerde- schenkingen aan het kerkgenootschap aangewend?

Het is om deze reden dat wij wensen te beschikken over kopieën c.q. afschriften van alle jaarrekeningen over -voor zover van toepassing- de achterliggende vijf jaren welke de betreffende bestedingen tot in de finesses doen ophelderen. Wij verzoeken in dezen om een omgaande reactie omdat mr. De Lange ons op de hielen zit met een ultimatum. U zult begrijpen dat wij de gevraagde informatie nodig hebben alvorens nog tijdig op diens ultimatum te kunnen reageren!

Daarnaast willen wij weten hoe het zit met de diverse beslagleggingen, ten aanzien waarvan de districtsevangelist R.D. Vis en apostel Peter Klene vorige week tegenover Bauke Moesker hebben verklaard dat de meeste waren opgeheven.

Ook willen wij ons er graag van kunnen vergewissen dat de laatste statutenwijziging op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen. Toen de vorige statuten nog golden, waren er volgens ons mogelijk te weinig bestuursleden benoemd.

Ten slotte delen wij mede dat wij ons grote zorgen maken over de financieringsbron voor de honoraria van alle door (ex)leden van het kerkbestuur ingehuurde vakdeskundigen die hun privé- en/of kerkelijke (zakelijke) belangen dienen te behartigen. Wij vrezen ter zake het ergste, namelijk fraude.

Het WebTeam


Uit: Bericht door Redactie op "Wo 07 Dec 2011, 17:37" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all

Op geraffineerde wijze zien de verantwoordelijken telkens opnieuw hun kans schoon om tijd te rekken, om hete hangijzers niet aan te vatten; om in feite de dans te ontspringen. Dit lukt met name door heel listig om te gaan met het "recht van agenda" dat men zich steeds toe-eigent. Niets vanuit de periferie in de organisatie wordt er geagendeerd tenzij het te pas komt in de kraam van de bovenbazen die er niet van zijn gediend op de vingers te worden gekeken. Dankbaar wordt er misbruik gemaakt van de dubbele relatie met alle "lagere goden", waarbij de status van hogere dienaar te allen tijde hét verschil maakt. Het is en blijft een kwestie van "slikken of stikken".

In welke bocht een ieder zich ook wringt om een serieus inhoudelijk antwoord te krijgen op een serieuze inhoudelijke vraag; wie daarbij als vragensteller volkomen wordt genegeerd, heeft maar te begrijpen dat er in het "werk Gods" maar één de baas kan zijn: de stamapostel of in een enkel geval wellicht nog een districtsapostel. Zo werd er door of namens het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in de verste verte niet zelfs maar enigszins naar behoren gereageerd op welk antwoordschrijven (!) dan ook van Bauke Moesker. Zie de ronduit verbijsterende thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gesloten