Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » za 09 mar 2013, 21:56

[Bijgewerkt: 23.30 uur]

Praktisch rentmeesterschap (5)


@all


Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is "Het bestuur" op een té smalle leest geschoeid. Het bestaat immers uit drie "geestelijken" die ook nog eens op vrijwel alle terreinen grotendeels vrij spel hebben:
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

c. het vaststellen van de jaarrekening;

d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;

e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.


5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.


Uit: Statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (versie van 26 april 2001). Zie verder het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL"

Doordat er in dit geval naast de "districtsapostel" maar één "apostel" is en ook maar één "opziener", komt het door de "stamapostel" verkozen model van de statuten voor de "gebiedskerken" hier niet goed uit de verf. Veel te weinig personen hebben alle touwtjes in handen. Een ernstig algemeen nadeel aan dit type statuten is overigens dat er in het geheel geen eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld ieders managementkwaliteiten.

Tot overmaat van ramp is het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zo, dat er sinds mei 2011 een bestuursvoorzitter functioneert die de Nederlandse taal niet goed machtig is. Dit is vragen om moeilijkheden. Daar komt nog bij dat degene, die als opziener toetrad tot "Het bestuur", naar alle waarschijnlijkheid bijna geen brief naar behoren kan schrijven. Hiervoor leverde betrokkene immers het bewijs op 2 december 2011.

Doordat districtsapostel Armin Brinkmann in het buitenland nog tientallen andere bestuursfuncties vervult, laat hij in de praktijk, nota bene met goedvinden van stamapostel Wilhelm Leber, zeer veel over aan apostel Peter Klene die daarmee zowat de enige is bij wiens beslissingen iedereen zich heeft neer te leggen. De praktijk wijst namelijk uit dat geen enkele bestuurder ooit iets te duchten heeft van de "Landelijke vergadering":
Redactie schreef:(4) De kerkleiding intimideert en manipuleert!
Voor menigeen geldt het als een ervaringsfeit dat wie het in de Nieuw-Apostolische kerk "hogere dienaren" niet volkomen naar de zin maakt door ze op hun wenken te bedienen, stilaan op die terughoudendheid wordt afgerekend. Vroeg of laat wordt het je betaald gezet als je er moeite mee hebt altijd maar "gehoorzaam in de navolging te staan". Van "lagere dienaren" wordt verwacht dat zij hun "zegenaars", te weten de "hogere dienaren", in elk opzicht zo veel mogelijk ondersteunen. Dat zou namelijk in het belang zijn van "het werk Gods". Een hoger ambt betekent niet alleen meer zeggenschap over (de organisatie van) "geestelijke zaken" doch tegelijkertijd meer zeggenschap over "natuurlijke zaken". Taken en bevoegdheden bij immateriële zaken en materiële zaken zijn vrijwel altijd aan elkaar gekoppeld en nemen in omvang en betekenis toe naarmate broeders (!) een hoger kerkelijk ambt bekleden. Om te kunnen doorstromen van een geestelijk bediening met minder gezag naar een geestelijke bediening met meer gezag, zal men zich van tevoren uiterst loyaal moeten opstellen tegenover leidinggevenden. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn er hierdoor aan gewend niet alleen hun zin te krijgen doch ook om "gelijk te hebben". Eén van de kwalijke gevolgen daarvan is dat wie in een hoog ambt "dient" (ook dan "dien" je dus in eerste instantie de "zegenaar" die je geacht wordt te ondersteunen; een ambtsbroeder derhalve met een nóg hoger ambt), gaandeweg gewend raakt aan "de privileges" die hem (!) toevallen uit hoofde van diens voorname geestelijke bediening. Men raakt er op ingesteld dat anderen genoegen (moeten) nemen met wat er op het hoogste niveau in de organisatie wordt verordonneerd. Op die manier zijn er in "het werk Gods" dus feitelijk rangen en standen ontstaan. Deze opzet werkt vanzelf machtspolitiek in de hand.

Wie ergens geen antwoord op krijgt wordt daarmee in feite te verstaan gegeven dat de gestelde vraag naar het oordeel van de desbetreffende hogere verantwoordelijke leidinggevende zich (nog) niet voor beantwoording leent. Wie daar geen genoegen mee neemt, heeft verder niets in te brengen. Conflicten worden namelijk in de regel niet opgelost, want iemand met een lagere status in "het werk Gods" dient in voorkomende gevallen ten opzichte van iemand met een hogere status "de minste" te kunnen zijn. Zelfs het kerkbestuur (!) laat inkomende correspondentie, indien de inhoud ervan haar onwelgevallig voorkomt, steevast onbeantwoord, al stuurt men 10 brieven of 100; ongeacht met hoeveel toewijding deze zijn geschreven. Het schrijven van apostel Peter Klene van 21 februari 2010 is er een schoolvoorbeeld van hoe men zelfs bij mede-verantwoordelijken meent te kunnen oproepen tot het voor onbepaalde tijd opschorten van gewetensvol handelen. Ondertussen lopen er hier zaken gigantisch uit de hand. Dat ontgaat in dit geval zelfs buitenstaanders niet. Nergens geeft het kerkbestuur ondertussen inzicht in waardoor niemand voor zichzelf eerst eens kan afwegen wat onder de gegeven omstandigheden "wijsheid" zou zijn. De summiere informatie van hogerhand is dus sowieso onvolledig; deze komt niet tijdig voorhanden en bovendien is het nog maar de vraag of dan het weinige juist is. Goddank staat er in de statuten dat het bestuur haar besluiten moet nemen met een drie/vierde meerderheid. Aangezien het nu een bestuur betreft, bestaande uit drie personen, kunnen er alleen beslissingen worden genomen waarover deze drie personen het roerend eens konden worden! Dit betekent dat niemand (! nog kan weglopen voor de eventueel kwalijke gevolgen van mismanagement, financieel wanbeheer, voor verwijtbare nalatigheden, of wat dies meer zij...

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeamBron: Redactioneel bericht op "Vr 17 Dec 2010, 15:53"
Bonter kun je het bijna niet maken, zult u denken. Jawel, hoor! Het kerkgenootschap heeft een woordvoerder, priester Van Markus. Wie aan deze iets vraagt, en het zint betrokkene niet, krijgt eenvoudig géén antwoord.

En ten slotte; als er op het bureau van de Centrale Administratie nog een team van professionals werkzaam was geweest, dat stevig met "Het bestuur" kon meedenken, had dit heel veel narigheid kunnen voorkomen. Zie in dit verband bij de thread "Kerkbestuur maalt niet om reputatieschade... " het artikel "Glansloos rentmeesterschap krampachtig volbracht". Dit treft u aan in het redactionele bericht op "Wo 11 Mei 2011, 14:41". Neemt u alstublieft bovendien (alsnog) kennis van het bericht door BakEenEi op "Do 11 Okt 2012, 17:11". Alle informatie onder "Praktisch rentmeesterschap" bij elkaar genomen verklaart in casu onbehoorlijk bestuur.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » za 09 mar 2013, 22:35

[Bijgewerkt: 23.45 uur]

Praktisch rentmeesterschap (6)


@all

Terugkomend nu op "Der Fall Rohn". Een stukje correspondentie:
 • Afbeelding
  Afbeelding
En min of meer gelijktijdig (op 5 juni 2009):
 • Afbeelding
  Dit is een gedeeltelijk geanonimiseerde digitale uitsnede uit het betreffende -ingescande- document. [Red.]
Hopelijk herinnert u het zich nog wat er desondanks gebeurde op maandag 8 juni 2009. Zie eventueel het redactionele bericht op "Di 28 Dec 2010, 13:24" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9".

(...)


Meermalen kwam op dit Forum de zogeheten vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 ter sprake want daaruit werd geciteerd in sommige van de gewezen vonnissen. Níet eerder aangehaald echter is speciaal dit:
Geschillenregeling

(...)
Artikel 30 sub b
 • Alle mededelingen, aanbiedingen en acceptaties moeten geschieden bij aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst aan de wederpartij. Bij gebreke hiervan wordt zij geacht niet te zijn geschied.
(...)


Uit: Vaststellingsovereenkomst tussen het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland enerzijds, destijds vertegenwoordigd door districtsapostel De Bruijn; en anderzijds broeder Ronald Rohn.
Het wil ons voorkomen dat de rechtbank Midden-Nederland hieraan ten onrechte is voorbijgegaan in haar uitspraak van 20 februari 2013. De vaststellingsovereenkomst impliceert namelijk tevens een bestuursbesluit!

Iets anders nog... Laat -voor de broodnodige transparantie- nu eerst het kerkbestuur maar eens de "volledige duidelijkheid" verschaffen welke men in het vooruitzicht stelde bij schrijven "Santpoort, 21 februari 2010".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam


N.B.
Deels in antwoord op het bericht van ACE op "Do 07 Mrt 2013, 22:21" over de vorderingen van het kerkbestuur op haar voormalige medewerker Rohn welke nu volgens de rechtbank opeisbaar zijn, alvast het volgende:
 • Afbeelding
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE » zo 10 mar 2013, 14:04

@WT,

U moet de gerechtelijke uitspraak goed lezen want met uiterste precisie wordt recht gedaan.
In jullie beide hiervoor geplaatste e-mail producties pleiten de stellingen nou nu juist niet voor RR maar integendeel voor de NAK.

Als je goed en objectief leest staat er in de eerste email, in mijn bewoordingen; ‘Ronald denk er nogeens over na – alsjeblieft’.
In de gerechtelijke uitspraak staat een andere email opgenomen, dat TdB zelfs de gebeurtenissen wenst te vergeten en dan als “eenmalig incident beschouwt”.

Uit de 2e email productie blijkt inderdaad, hoe groot het vertrouwen in RR was en de NAK ‘ongezien’ € 100.000 uitleende als voorschot op te verlenen diensten.
Dat is dus niet geschonken, maar geleend. Op verzoek van de rechtbank, de nota’s te onderbouwen, faalt RR eveneens.
Dus ook de rechtsgrond voor de lening van een ton is vervallen.

RR’s houding
RR echter hield zijn poot stijf en wenste niets te weten van een lijmpoging of herstel van de verhoudingen.
Ontvlechten en einde oefening is zijn ondubbelzinnige opvatting en houding en communiceerde dat ook zonder omhaal en reserve.
Dat hij dat achteraf niet zo had bedoeld en zo niet had begrepen, veegt de rechter dus terecht van tafel.
Want uit alle eveneens in de gerechtelijke uitspraak opgenomen e-mails blijkt dat er voor RR geen weg terug was.
Hij schrijft in een andere e-mail: "ik heb aan uw broer medegedeeld dat ik ontslag heb genomen"!

RR is niet ontslagen, dat besluit door de RvT is eveneens nietig verklaard. Hij heeft zelf ontslag genomen en wenste evenwel genoegdoening die niet kon worden
gehonoreerd om dat hij zelf ernstig in gebreke is gebleven.

Hoezeer het WT (en meerdere) ook compassie wenst te hebben met RR, de feiten liggen anders en mijn opvatting is dan ook dat het WT voor slechts een deel van de relevante
correspondentie is voorzien en niet het gehele verhaal.

De rechtbank is nmm dus niet voorbij gegaan aan de geplaatste e-mails maar heeft die binnen de kaders van de gebeurtenissen op zijn juiste merites beoordeeld.

Groet,
ACE

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » zo 10 mar 2013, 14:22

Praktisch rentmeesterschap (7)


@all

Als "hoge dienaren" die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland binnen "Het Bestuur" feitelijk de verantwoordelijken zijn, er geen rekening mee hoeven te houden consequenties te ondervinden van misschien wel de "ambtelijke willekeur" van hun eigenmachtige beslissingen omdat zijzelf tevens in de positie zijn controlemechanismen te beïnvloeden, door bijvoorbeeld een onberekenbare houding aan te nemen bij het inwilligen van allerhande wensen op districtsniveau, als "directe zegenaars" voor districtsvoorgangers (die vanuit de "Landelijke vergadering" voor de jaarrekeningen aan hen decharge moeten verlenen), roept zulk manipulatief gedrag vroeg of laat corruptie op en kunnen districtsvoorgangers chantabel zijn. Gelet op de wijze waarop bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de zaken op het ogenblik marcheren, is dit zelfs al aan de orde!

(...)

Zo kwamen er ook bij het WebTeam al berichten binnen over malversaties (vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) op Bonaire, waarbij een gewezen districtsdienaar en diens zoon vrij spel kregen bij de bouw van een kerk aldaar. Men had de beschikking over een budget van uiteindelijk meer dan 200.000 Euro, waarna er een bouwval ontstond dat later zelfs met fundering en al moest worden afgebroken. Vage types die als bouwlieden "op de set" verschenen, bleken inderdaad malloten te zijn geweest. Voor vele tienduizenden euro's zou de gewezen districtsdienaar in kwestie zich achteraf níet hebben weten te verantwoorden. Eind vorig jaar gaf de kerkleiding aan anderen groen licht om met de bouw van een kerk maar helemaal overnieuw te beginnen... Zand erover, zo is er kennelijk besloten. Maar consequenties? Waar blijft hier een onafhankelijke Raad van Toezicht?! Wanneer zullen de gezamenlijke districtsvoorgangers vanuit de "Landelijke vergadering" hun rug eindelijk recht kunnen houden door op grond van financieel wanbeheer, nota bene onder regie van "Het bestuur", eenvoudig géén decharge te verlenen?! Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft "Het bestuur" wat ons betreft intussen overtuigend bewezen IN-competent te zijn, NIET oprecht en ON-eerlijk.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » zo 10 mar 2013, 15:27

ACE schreef:(...)

Terugbetalen
RR heeft geld geleend bij de NAK en dat moet zijn WZMij gewoon terug betalen.
Een paar nota’s bleken niet onderbouwd en dat geld moet ook terug. Dat is offergeld.

Hij had beter 51% van zijn aandelen in WZM aan de NVO/NAK kunnen verkopen, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, want dan had hij het verlies nu niet.

Blijkbaar is RR in zijn eigen zwaard gelopen (..)

Of zijn jullie een andere mening toegedaan? De uitspraak is nmm erg duidelijk en als je in hoger beroep wilt, dan zou er sprake moeten zijn van foute inschattingen door de Rechtbank.
En die ontdek ik niet. Of zien en weten wij niet wat het WT wel weet?

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Vr 08 Mrt 2013, 14:37"
ACE schreef:(...)
RR is niet ontslagen, dat besluit door de RvT is eveneens nietig verklaard. Hij heeft zelf ontslag genomen en wenste evenwel genoegdoening die niet kon worden
gehonoreerd om dat hij zelf ernstig in gebreke is gebleven.

Hoezeer het WT (en meerdere) ook compassie wenst te hebben met RR, de feiten liggen anders en mijn opvatting is dan ook dat het WT voor slechts een deel van de relevante
correspondentie is voorzien en niet het gehele verhaal.

De rechtbank is nmm dus niet voorbij gegaan aan de geplaatste e-mails maar heeft die binnen de kaders van de gebeurtenissen op zijn juiste merites beoordeeld.

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Zo 10 Mrt 2013, 14:04"
@ACE

Van het begin af aan hebben wij het meest kritisch gekeken naar het doen en laten van broeder Rohn. Dat de C.A. ten onrechte was ontdaan van vakmensen, de professionaliteit bij "Het bestuur" veel te wensen overlaat en dat de "Landelijke vergadering" kennelijk bestaat uit goedgelovige dienstwilligen, wisten wij namelijk al. Rohn was bij diens meerderen in ongenade gevallen en ons ging het er dus om: hoe kreeg hij dat voor elkaar?

Er is veel ruis op de lijn gekomen doordat in het tweede kwartaal van 2009 de ontwikkelingen escaleerden en de kerkleiding sindsdien uit alle macht verborgen heeft willen houden dat aan het trio "Klene-Klene-Vis" waarschijnlijk al bijna een jaar van tevoren het mandaat was gegeven om Rohn compleet buiten spel te zetten. In werkelijkheid gaat het erom dat juist Rohn het slachtoffer is geworden van "dwang, dwaling en bedrog"!

Districtsapostel De Bruijn stond aanvankelijk duidelijk een geheel andere koers voor ogen dan apostel Peter Klene. Over bestedingen tot 500.000 Euro kon hij immers zelfstandig beslissen en aldus geschiedde het. [Dit begon zich op Bonaire te herhalen!] Om Rohn "endgültig kalt zu stellen" is er ongeveer een jaar lang heimelijk gewerkt aan het zetten van een effectieve valstrik. Men haalde Rohn van rechts in, waarmee "Het bestuur" in strijd heeft gehandeld met wat er over het oplossen van eventuele conflicten in de vaststellingsovereenkomst met Rohn ondubbelzinnig was afgesproken. Daarom: "Het Bestuur" zegde de samenwerking op door hem te bedriegen. Vermoedelijk doordat Rohn onraad proefde, is er van diens kant opvallend veel informatie per e-mail uitgewisseld. Gaandeweg doken wij hier dieper en dieper in. De waarheid komt nog wel boven!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

doorgronden achtergronden leidt tot inzicht

Bericht door zefyr » zo 10 mar 2013, 16:36

@BEE & ACE

Ronald Rohn heeft gedurende enige tijd als bestuurder/werknemer/(mede)aandeelhouder/belanghebbende - en in de kwaliteit van nieuw-apostolisch gemeentelid! - de vrije hand gehad om z'n zorgconcept te ontwikkelen en uit te voeren. Hij was de spil in het project Eimersstaete. Districtsapostel De Bruijn heeft blijkbaar veel vertrouwen in hem gehad, terwijl tegelijkertijd een kameraadschappelijke verstandhouding is gegroeid tussen hen. In een sfeer van 'ouwe jongens krentenboord' werden er zaken gedaan. Op enig moment worden de verhoudingen geformaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een raad van toezicht. Apostel Peter Klene onderkent op enig moment het gevaar van belangenverstrengeling vanwege 'Oostenrijk' en roept districtsapostel De Bruijn tot de orde. De personele bezetting van de raad van toezicht is zeer waarschijnlijk ongelukkig, want de gebroeders Nico en Peter Klene, nemen zitting in dit gremium... Nico Klene is macro-econoom en is de huiseconoom van ABN AMBRO en heeft nog nooit zelf(standig) een cent omzet gegenereerd. Waarschijnlijk weet hij amper hoe een (dubieuze) debiteurenadministratie functioneert... Hij is beroepsmatig alleen vertrouwd met geaggregreerde economische grootheden. Vervolgens wordt hij in de nieuwe rol van toezichthouder op microniveau geacht toezicht te houden in een (kleinschalige) bedrijfseconomische context. En dat in een woon-zorg Umfeld voor senioren. De belevings- en denkwereld van deze hooggeleerde academicus en omgevallen boekenkast, die vooral met (abstracte) economische modellen werkt, staat ver af van een praktijkman, in casu Ronald Roh, die met z'n poten in de vette klei staat en niet in ijle macro-economische sferen verblijft... Ruud Vis is een praktijkman met een bedrijfsmatige achtergrond; vermoedelijk is hij het prototype die zich overal mee wil bemoeien. Dus waarschijnlijk meer overhelt naar irritante betrokkenheid en bemoeizucht dan naar professioneel toezicht. In mijn ogen is de geschetste situatie smeken om problemen - op voorhand. Het zou mij niet verbazen, dat dit heeft geleid tot hoogoplopende ruzies, wrijvingen en escalaties tussen Ronald Rohn en de leden van de raad van toezicht, uitmondend in de opzegging van het dienstverband door Ronald Rohn. Ik kom tot de voorlopige en voorzichtige conclusie, dat de kerkleiding van de NAK NL vanaf het begin het project niet goed en verstandig heeft aangepakt. Misschien heeft Ronald Ronald ook steken laten vallen, maar hij is niet de enige.

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi » zo 10 mar 2013, 19:27

@zefyr
@all

Toen mij destijds werd verteld dat nieuwbouw in Arnhem kennelijk was uitgelopen op een financieel debacle, en dat het te maken had met een apostolische broeder die in de plaats was gekomen van één van mijn oud-collega's, was mijn eerste gedachte: het bestuur bestuurt. Met andere woorden: wat voor ellende hier misschien ook aan de orde is; dat hadden ze dan bij het bestuur maar beter in de hand moeten houden. Ikzelf had nog steeds mijn buik ervan vol hoe knullig er bij de nieuw-apostolische kerkleiding maar een beetje "bedrijfje" wordt gespeeld, "zielzorgje" en wat dies meer zij. Doch wie er een hoge dienaar in de weg staat zónder tegenover diegene de juiste "aanbieding" van "O, gij apostel mijner ziele"; die is -wanneer het er op aankomt- nog niet jarig. Had ik er niet zelf met mijn neus bovenop gestaan hoe dat in zijn werk gaat? Wat dat betreft gun ik niemand om mee te maken wat er (in de keuken van de kerk) op mijn bord kwam te liggen. Enkele maanden later wist ik het: aan het machtsspel is er een nieuw slachtoffer ten prooi gevallen...

Groet,
BakEenEi
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE » zo 10 mar 2013, 22:44

@WT, all
Daarom: "Het Bestuur" zegde de samenwerking op door hem te bedriegen. Vermoedelijk doordat Rohn onraad proefde, is er van diens kant opvallend veel informatie per e-mail uitgewisseld. Gaandeweg doken wij hier dieper en dieper in. De waarheid komt nog wel boven!
Met 'vermoedelijk' komen we er niet. Het gaat om de waarheid en waarheidsvinding. Dat is bepalend voor de rechtsgang.

Ik ga graag mee in de complottheorie, maar zie dat niet terug of behandeld in de uitspraak van de rechter. Stel dat het zo was, dan ging het erom de bevoegdheden van RR te beteugelen. TdB was al veel te ver gegaan door RR alle macht te geven over diverse projecten en dito beschikbare gelden. Ik neem aan dat de RvT daar een stokje voor wilde steken. Ook TdB werd dus teruggefloten door de RvT. Vervolgens werd PK ook volledige volmacht verleend om geheel zelfstandig besluiten te nemen. Kortom, TdB in/uit de bocht en gewoon politiek.

RR heeft echter verzuimd juridisch eea goed dicht te timmeren en kon ook geen rekening en verantwoording afleggen inzake gefactureerde bedragen die hij onverschuldigd had overgemaakt naar zichzelf. Daarmee roep je het nodige over jezelf af.
Maw, de geloofwaardigheid van RR staat ter discussie alsmede het handelen ter goeder trouw. Hij kan wel van alles roepen, maar waar en wat is er nu fout gegaan?

Tot op de dag van vandaag weten we het niet. Als RR mij niet overtuigt, welk bewijs dan wel voor de rechtbank?

Nogmaals, complottheorieën lijken zeer voor de hand te liggen, als klokkenluider heb je wel bewijs nodig.

RR had het juist heel gewiekst moeten spelen, hij had zich toch ook goed verkocht aan de NAK? Maar heetgebakerd als hij is, liep hij in de ‘val’ die voor hem was uitgezet. Althans volgens de beweringen. Waar hij TdB nog aan zijn zijde had kunnen winnen, liet hij het volledig lopen.
Toen mij destijds werd verteld dat nieuwbouw in Arnhem kennelijk was uitgelopen op een financieel debacle, en dat het te maken had met een apostolische broeder die in de plaats was gekomen van één van mijn oud-collega's, was mijn eerste gedachte: het bestuur bestuurt. Met andere woorden: wat voor ellende hier misschien ook aan de orde is; dat hadden ze dan bij het bestuur maar beter in de hand moeten houden. Ikzelf had nog steeds mijn buik ervan vol hoe knullig er bij de nieuw-apostolische kerkleiding maar een beetje "bedrijfje" wordt gespeeld, "zielzorgje" en wat dies meer zij. Doch wie er een hoge dienaar in de weg staat zónder tegenover diegene de juiste "aanbieding" van "O, gij apostel mijner ziele"; die is -wanneer het er op aankomt- nog niet jarig. Had ik er niet zelf met mijn neus bovenop gestaan hoe dat in zijn werk gaat? Wat dat betreft gun ik niemand om mee te maken wat er (in de keuken van de kerk) op mijn bord kwam te liggen. Enkele maanden later wist ik het: aan het machtsspel is er een nieuw slachtoffer ten prooi gevallen...
Over de ethiek van Het Bestuur hoeven we het niet te hebben. Ik deel dezelfde mening. Waar het mij om gaat is waar RR het heeft laten liggen.

Groet,
ACE

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » zo 10 mar 2013, 23:25

ACE schreef:(...)
RR heeft echter verzuimd juridisch eea goed dicht te timmeren en kon ook geen rekening en verantwoording afleggen inzake gefactureerde bedragen die hij onverschuldigd had overgemaakt naar zichzelf. Daarmee roep je het nodige over jezelf af.
Maw, de geloofwaardigheid van RR staat ter discussie alsmede het handelen ter goeder trouw. Hij kan wel van alles roepen, maar waar en wat is er nu fout gegaan?

Tot op de dag van vandaag weten we het niet. Als RR mij niet overtuigt, welk bewijs dan wel voor de rechtbank?

Nogmaals, complottheorieën lijken zeer voor de hand te liggen, als klokkenluider heb je wel bewijs nodig.

(...)


Uit: Bericht door ACE op "Zo 10 Mrt 2013, 22:44"
@ACE

Natuurlijk, bewijs móet er zijn - maar dat is er ook wel. Net echter als in de privé-kwestie Oostenrijk betreft het dan tevens stukken met een dusdanig privacy-gevoelige inhoud dat wij die hier níet zullen publiceren.

Wat hier simpelweg speelt is het klaarblijkelijke onvermogen bij kerkbestuurders (én degenen die uit hoofde van hun aangeprate schuldbewustzijn worden geacht dezen "te ondersteunen") om een conflict te hanteren!

Uiteraard hoeft de rechtbank zich alleen maar uit te spreken over de eisen waarmee de strijdende partijen elkaar in de haren vliegen. Ondertussen kan er -zoals het ook híer het geval is- véél méér aan de hand zijn.

Men kan het nu trouwens wel laten voorkomen alsof de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben geopenbaard dat er een einde is gekomen "aan een meerjarig proces", maar zo is het helemaal niet. Alles loopt door.

Er is hier religieuze psychopathologie aan de orde. Religieuze leiders die kans zien om duizenden mensen te laten wegkijken terwijl zij afrekenen met een naaste door een greep te doen in de offergaven, deugen niet.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie » ma 11 mar 2013, 07:59

[Bijgewerkt: 09.00 uur]

Praktisch rentmeesterschap (8)


@all

Kan het er in het "werk Gods" nu ja of nee mee door dat schermutselingen onder "zegenaars" en zielen, die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" op hun zegen zijn aangewezen, elkaar de tent uitvechten?! Anders gezegd: is het na 2.000 jaar christendom en 200 jaar nieuw-apostolische ontwikkelingen nu werkelijk zo, dat Bijbels rentmeesterschap er in de praktijk toe kan leiden dat er zelfs geen Salomonsoordeel (vgl. 1 Koningen 3: 16-28) meer denkbaar is? Bood in de "kring der dienaren" óók een Nieuw Verbond voor "De stamapostel" en de "Landelijke vergadering" nog geen aanknopingspunten om thans Zíjn wijsheid te betrachten?
 • De volgende dag kwam hij tussenbeide toen twee Israëlieten aan het vechten waren, en hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen:
  “Jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad?”

  Bron: Handelingen 7: 26 (NBV)

  Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
  Bron: Romeinen 12: 10 (NBV)
Als wij kijken naar de gang van zaken tot hiertoe; blijkbaar níet! (...)

Praktisch rentmeesterschap wil zeggen dat gelovigen ter ere van God metterdaad laten zien dat het wáár is wat men op grond van het evangelie van Jezus Christus met de mond belijdt!


[wordt vervolgd]

Het WebTeam

P.S. Uitnodiging!
Aan broeder Rohn en aan zowel de leden van "Het bestuur" als de leden van "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, allen met hun partners...

Op zondag 21 april aanstaande vindt er een bijzondere dienst plaats in Drachten want stamapostel Wilhelm Leber is voornemens om daarin voor te gaan. Met betrekking tot "Der Fall Rohn" toonde deze zich als Hoofdbestuurder van de Nieuw-Apostolische Kerk, althans voor zover onze waarneming reikte, echter opvallend afwezig. Hetzelfde geldt voor de mede-verantwoordelijke leden van "De Landelijke vergadering".

Wij nodigen u uit om op donderdag 11 april 2013, 's avonds om 20.00 uur samen met ons bijeen te komen teneinde "De Fall Rohn" vóór zondag 21 april aanstaande tot een bevredigende oplossing te brengen.

In een tweetal aansluitende berichten op dit Forum zullen wij zo snel mogelijk aangeven wat hierbij door ons nader wordt overwogen. Houdt u alstublieft in uw agenda de genoemde datum alvast of alsnog vrij.

Ook wij begrijpen wel dat stamapostel Leber beslist meer te doen heeft dan zich bezig te houden met wat in Nederland diens tussenkomst wenselijk maakt. Doch wij allen hebben hier een verantwoordelijkheid.

Vandaar nu ons initiatief!

Met vriendelijke groet,
Het voltallige WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Gesloten