Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Redactie » di 05 mar 2013, 19:58

@all

De onderstaande circulaire van districtsapostel Armin Brinkmann schreef hij vorig jaar op 22 februari, een week nadat het was uitgekomen dat hij met geld van de kerk ten onrechte eigenmachtig 10 miljoen euro in Engeland zodanig risicovol had geïnvesteerd dat er inmiddels niets meer van over was. Zie voor dat onderwerp eventueel de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT". De onderhavige circulaire roept ertoe op om een tolerante houding te oefenen in de omgang met de gemeenteleden, naar alle waarschijnlijkheid om te bereiken dat dezen allerlei veranderingen in de kerk gemakkelijker accepteren.
Dienst op zondag, 25 maart 2012

Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Filippenzen 2: 4Boodkschap
We willen er voor elkaar zijn, met elkaar werken en gezamenlijk worden voltooid.

Uitwerking
Apostel Paulus wijst er in zijn brief aan de Filippenzen op dat de houding van de godskinderen tegen-
over elkaar moet worden bepaald door het in verbondenheid leven met Christus.

Dit kunnen we toepassen op onze houding binnen onze gemeente. Het gaat erom dat we niet onze
eigen belangen voor ogen hebben, maar ook die van de ander. ln de taal van onze tijd kunnen we de
inhoud van het tekstwoord als volgt samenvatten:

Er voor elkaar zijn, met elkaar werken en gezamenlijk voltooid worden.

Dit zal in 2012 het motto zijn voor elke gemeente, voor ieder gezin en voor iedereen afzonderlijk. We
willen daarin ook de broeders en zusters betrekken die zich eens van de gemeente hebben gedistan-
tieerd.

Hoe kunnen we nu dit motto verwezenlijken in het dagelijkse geloofsleven en het in daden omzetten?
De volgende aanwijzingen kunnen ons daarbij helpen:
 • Wanneer er verschil van mening is, komt het erop aan dat we proberen rekening met de ander
  te houden en dat we onze opvatting niet beslist willen doordrijven.
 • We willen op venmeende fouten niet meteen reageren met kritiek, maar eerst eens afwachten
  en de rust bewaren.
 • Degene die "sterk" zijn, moeten degenen die "zwak" zijn accepteren en niet buitensluiten.
 • Wij eisen geen oude en achterhaalde voorschriften terug, maar richten ons leven vanuit onze
  eigen verantwoordelijkheid in naar het woord van God.
 • Het gaat erom dat niet het uiterlijk de maatstaf is waarnaar we onze naaste beoordelen, maar
  dat we ieder in de liefde van Christus aannemen.
 • Laten we ruimhartig omgaan met de onvolkomenheden van onze naaste zoals de Heer het
  ook bij ons doet.
 • Wij willen aanstoot en ergernis vermijden (vgl. Rom. 14: 13) en
 • leren begrip op te brengen voor veranderingen, b.v. in de muziek of bij de jeugd.
We kennen het begrip "eigen verantwoordelijkheid" en passen dit dikwijls alleen toe op onze vrijheid
om zelf beslissingen te nemen. Eigen verantwoordelijkheid houdt echter ook in dat we verantwoorde-
lijk zijn voor onze naaste, voor het bewaren van de vrede en voor de gemeenschappelijke voltooiing.
Apostel Paulus schreef aan de Korintiërs dat wel alles is toegestaan maar hij wees ook op de grenzen
daarvan en dat niet alles goed is en opbouwend. Het gaat erom dat we ook de belangen van de naas-
te voor ogen hebben.

Wanneer hebben we de belangen van de ander voor ogen? Bijvoorbeeld wanneer we elkaar binnen
de gemeente benaderen met inlevingsvermogen, wanneer we met elkaar leren omgaan uit werkelijke
liefde voor de naaste, wanneer we belangstelling blijven tonen voor het welzijn van degenen die om
ons heen leven en wanneer we zowel kinderen als volwassenen hoogachten.

Liefdevol en met hoogachting met elkaar omgaan, is de sleutel voor een goede en vruchtbare sa-
menwerking binnen de gemeente.

Samenvatting
 • Het tekstwoord kan worden samengevat als een motto: er voor elkaar zijn, met elkaar werken
  en gezamenlijk voltooid worden.
 • Daarbij helpt: rekening houden met de ander, geduldig wachten in plaats van voorbarige kri-
  tiek uiten, de "zwakken" accepteren, handelen onder eigen verantwoordelijkheid, de naaste
  onbevooroordeeld aannemen, onvolkomenheden door de vingers zien, ergernis vermijden en
  begrip tonen voor veranderingen.
 • Eigen verantwoordelijkheid houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor de ander. Dit wordt
  uitgedrukt in inlevingsvermogen, naastenliefde, belangstelling en hoogachting.
Context
Verder wordt verwezen naar het hoofdartikel van januari 2012 van de maandelijkse circulaire voor
ambtsdragers van het kerkgebied Nederland. De Stamapostel wekt allen op de gedachte "er voor
elkaar zijn" naar elke gemeente over te brengen.


Armin Brinkmann
22-02-2012
Intussen verstreek de tijd en valt het te bezien of de oproep van de districtsapostel al vruchten heeft afgeworpen. Met name gemeenteleden die op een oproep als deze zaten te wachten nodigen wij uit om te reageren!

Het WebTeam (redactie@apostolischekritiek.nl)
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door ACE » do 07 mar 2013, 10:18

@ll

Eigenlijk is dit niet meer dan “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen …” retoriek.
Wetend van zijn eigen falen, appelleert Dap-B aan de ethische norm die volgens hem geldt voor alle onderdanen.
Dus JULLIE, met hoofdletters. Het enige dat opgaat is dat Dap-B het "voor elkaar" heeft.
Zo snoer je iedereen bij voorbaat de mond. Symbool politiek en verwerpelijke retoriek.
Uiteraard durft geen enkele districtsdienaar de kat op het spek te binden.
Want ook die zijn ook niet zonder zonden. Dus is de cirkel weer rond.
Het NAK dogma in optima forma.

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » do 07 mar 2013, 12:16

[Bijgewerkt: 14.00 uur]


@ACE
@all

Mij deed de bewuste circulaire allereerst denken aan een "lesje" voor een soort van kringgesprek in de middenbouw van het basisonderwijs. Verbijsterend gewoonweg. Om zo'n "lesje" te schrijven; moet je daarvoor als medewerker bij een kerkgenootschap het salaris verdienen van een hoogleraar?! Deze hele situatie geeft precies weer wat er gebeurt in het sprookje over de nieuwe kleren van de keizer!! Wáár is dan, speciaal als voorganger zijnde, je gezonde denkvermogen om te kunnen snappen dat wat je op zo'n manier wordt voorgehouden, zowat niets om het lijf heeft!? Het allerergste is trouwens nog dat de afzender zelf in de praktijk niet eens kans ziet om fatsoenlijk wáár te maken wat hij hier zwart op wit zette.

Kortom, wie door dergelijke geschriften kwadratisch serieus te nemen zich jaar-in jaar-uit zand in de ogen laat strooien, is daarin uiteraard volkomen vrij, doch ondertussen raakt men wel verzeild in een hoogst bedrieglijke schijnwerkelijkheid.

Ik zou met deze -betuttelende- gang van zaken nog vrede kunnen hebben als degenen die erin opgaan oog hadden voor de noden van een naaste, die en-passant onder de voet wordt gelopen; maar aan zulke noden hebben de goedgelovigen in kwestie juist géén boodschap. Welnu, dan ben je dus zelfs al afgestompt van wat er zich nota bene binnen handbereik afspeelt aan wanhoop en verdriet. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Maar goed, in een wat andere hoedanigheid schreef ik op dit Forum al eens het volgende: "Wij leven in een vrij land. Wie van oogkleppen houdt, mag daar openlijk voor uitkomen." Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem, en deze ook heb te nemen.

Groet,
BakEenEi


Naschrift

Achteraf bezien waren het voor degenen tot wie ik mij wendde niet zelden "beslissende momenten" wanneer ik mijn zorgen ergens over uitsprak. Ik móet nu gewoon iets kenbaar maken, was dan in de regel het gevoel wat mij bekroop. Toch vond ik het vrijwel altijd een ramp (!) om zoiets daadwerkelijk aan te kaarten, hoe noodzakelijk dat volgens mij soms ook kon zijn. Altijd deed ik mijn best ervoor om niet bij wijze van spreken verongelijkt te gaan drammen als ik geen gehoor kreeg indien het wel degelijk een aangelegenheid betrof, waarbij er een kwalijke escalatie dreigde. Liever ging ik dan bij mijzelf na wat er misschien in een bericht aan duidelijkheid had ontbroken. In een heel vroeg stadium heb ik gewaarschuwd voor de schaduwzijde van de Leidraad dienen en leidinggeven, en later voor de bijwerkingen van de catechismus. Ook voorzag ik de mislukking van de (tweede) Europese Informatieavond en naderhand bij het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het verlies van ieders geloofwaardigheid. Alles wat ik onder de aandacht bracht, werd weggewuifd. Ik kreeg wel eens een berichtje terug, maar telkens min of meer nietszeggend van inhoud. Desondanks bleef ik mij betrokken voelen, met name waarschijnlijk doordat ik velen ook persoonlijk wel ken...
Less Is More

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door ACE » do 07 mar 2013, 14:09

@BEE
Ik zou met deze -betuttelende- gang van zaken nog vrede kunnen hebben als degenen die erin opgaan oog hadden voor de noden van een naaste, die en-passant onder de voet wordt gelopen; maar aan zulke noden hebben de goedgelovigen in kwestie juist géén boodschap. Welnu, dan ben je dus zelfs al afgestompt van wat er zich nota bene binnen handbereik afspeelt aan wanhoop en verdriet. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Maar goed, in een wat andere hoedanigheid schreef ik op dit Forum al eens het volgende: "Wij leven in een vrij land. Wie van oogkleppen houdt, mag daar openlijk voor uitkomen." Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem, en deze ook heb te nemen.
Het zijn thans de laatste getrouwen die nogeens flink op hun sodemieter krijgen van Dap-B. De volle laag is hun deel.
Degene die zich echt met naastenliefde, hartelijke ontferming, barmhartigheid en onbaatzuchtig hebben ingezet, zijn de laan uitgeflikkerd. Hun handelen was VERDACHT!!!

Dus, retoriek ok, maar vooral NIET praktizeren, want dat is niet de bedoeling.
Hoezo spagaat?

Groet,
ACE

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » do 28 mar 2013, 15:00

@all

Bij RELIGIONSREPORT verscheen er gisteren een "Gastbeitrag" van Dr. Harald Lamprecht, "der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens", onder de titel "Ökumenefähig" met als bijschrift "Die Neuapostolische Kirche nach dem Katechismus". Het eindigt met de volgende alinea:
"Mission completed", zo lijkt het: de Neuapostolische Kirche is "zur Ökumene fähig". Maar zegt dat iets over het werk Gods? Je kunt als bestuurders van een bijzondere vereniging wel aan tafel willen aanschuiven bij een koepelorganisatie in de branche wanneer daar "onder professoren" wordt vergaderd, doch welk keurmerk draag je daarmee weg? Welk signaal aan de "aangesloten leden" geef je ermee af? En wat mag het kosten?

De kosten gaan voor de baten uit, zo zal men bij de nieuw-apostolische kerkleiding wel hebben gedacht. By the way: voor welke baten? Heeft het evangelie door de catechismus niet plaatsgemaakt voor een ideologie?

"Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk", zo luidde het adagium. Het komt gewoon neer op een vorm van desintegratie ten opzichte van het grootste deel van de mensheid dat God schiep. Een sociologisch fenomeen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door BakEenEi » do 28 mar 2013, 19:56

[Bijgewerkt: 21.15 uur]


@all

Aan de vooravond van Goede Vrijdag...

Dweilen met de kraan open is óók het uitgebreid met elkaar willen hebben over een toekomstvisie voor de kerk (waarbij men bijvoorbeeld in NAK-Duitsland vanwege een indicatieve seculariseringstrend, alvast heeft gemeend dat er zo'n 600 miljoen euro nodig zal zijn voor een ombuigingsoperatie op het gebied van onroerend goedbeheer), zónder tegelijkertijd reëel onder ogen te zien waardoor menigeen de veiligheid en geborgenheid in "Zijn huis" heeft kunnen ontvallen. Want heus, dat heeft wél een oorzaak! Overigens leven wij in een tijd waarin er juist sprake is van een "herlevende religieuze motivatie". Hoe verstandig is het dan bovendien om lichtvaardig "etnocentrisch" te willen denken? Sommige goden kunnen wel een onverholen voorkeur hebben voor Duitsers, maar op deze planeet bevinden zich onder de levenden ook nog anderen!
 • [1] Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, [2] want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. [3] Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. [4] Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, [5] want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, [6] dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. [7] Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; [8] maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. [9] Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. [10] Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. [11] Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

  Uit: 1 Tessalonicenzen 5 (NBV)
Het evangelie van Jezus Christus is zuiver gebaseerd op geloof, hoop en liefde. Wie daar in het dagelijkse leven niet veel mee kan, zoekt uiteraard naar andere randvoorwaarden waaronder er voor een "community" bestaansrecht te vinden zal zijn. Dan verlangt jouw "mind set" wellicht naar alternatieve vormen van een soort van wereldomvattende morele verbondenheid. Dan doe je net alsof het apostolische werk 150 jaar en langer geleden niet al gericht was op "ál de Zijnen die Híj kent" (vgl. 2 Timoteüs 2: 19 en lied 452b, NAK-gezangboek). Nee, dan zijn "geloof, hoop en liefde" prachtige nostalgische waarden doch niet méér dan dat.

Kennelijk zonder te willen weten waardoor intramuraal de sociale cohesie afnam, was het streven in de Neuapostolische Kirche er opvallend op gericht om speciaal één ding te mogen vernemen: "zur Ökumene fähig". Bijna alles moest ervoor wijken om dit onderhandelingsresultaat in de wacht te slepen. Onversaagd ijveren de strijders er nu voor dat hun krijgsheren erkenning vinden bij andere zuilen in het religieuze landschap. Vervuld van trots prijzen de betrokkenen zichzelf voor de kroon op hun werk, de gezamenlijk tot stand gebrachte nieuw-apostolische catechismus die nu inderdaad de sleutel tot het beoogde succes... kán worden:
De ware arbeidssatisfactie zal in de nabije toekomst dus gelegen zijn in het bij de aangesloten leden kritiekloos doen aanvaarden van de in de catechismus neergelegde leerstellingen, omlijst door gezang en muziek, zodat "andersgezinde christenen" zullen denken: die sekteleden, dat zijn óók christenen, zeker. Waar het hier mee begon, was immers dat de Neuapostolische Kirche in Duitsland wordt gezien als een klassieke sekte.

In het werk Gods daarentegen liggen de prioriteiten anders. Jezus zei:
 • Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

  Uit: Handelingen 1: 8 (NBV)
Maar er staat óók:
 • [46] Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. [47] Jezus merkte wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette. [48] Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ [49] Daarop zei Johannes: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt.’ [50] Jezus zei tegen hem: ‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.

  Uit: Lucas 9 (NBV)
Veeleer is het daarom de bedoeling dat wie Christus navolgt (geen ideologie verzint om te worden erkend onder medechristenen doch) van het evangelie een blij getuigenis aflegt aan wie daarmee nog niet bekend is! En voor het overige komt het -voor wie dienen wil- heel in het bijzonder aan op wat Jezus besprak met Petrus:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Dan kun je ondertussen, zoals bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, wel in zaken willen gaan om succesvol te worden met commerciële investeringsprojecten en prompt het oorlogspad verkiezen als het met die zaken misgaat, maar dan schiet je als dienaar (!) je doel lelijk voorbij. Dan ben je pertinent geen zegenaar; eerder een plaag voor... Zijn werk. Hopelijk is dit een eye-opener, aan de vooravond van Goede Vrijdag.
 • Wie met Jezus is gestorven,
  zal met Hem ten hemel gaan.


  Uit: Tweede couplet van lied 382, NAK-liederenbundel
Zie tevens het redactionele bericht op "Di 29 Nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"

Groet,
BakEenEi
Less Is More

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » vr 29 mar 2013, 09:38

@redactie, persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat de NAK wel een aantal goede dingen doet, aan de ene kant vanuit de catechismus (de geloofsleer) maar aan de andere kant ook in praktische zin, als ik bv kijk naar de situatie in NRW (maar nu ook in Nederland) probeert men mijn inziens 'de gemeenschapszin' wel handen en voeten te geven.

Toch valt er ook nog veel te verbeteren, vooral in de zin van het overbrengen van het ware evangelie, en het dienende karakter van de kerk.

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » vr 29 mar 2013, 09:43

Voorbeeldje van een dienst in Almelo:

http://nederland.nak-hp.de/site/index/n ... -id-10.htm

Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door Jabob65 » vr 29 mar 2013, 09:49

Haha, hier krijg ik dan wel de hik van:

http://nederland.nak-hp.de/site/index/n ... -id-12.htm

Beetje hoogdravend allemaal?

ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk

Bericht door ACE » vr 29 mar 2013, 10:29

@Jabob65
Haha, hier krijg ik dan wel de hik van:
http://nederland.nak-hp.de/site/index/n ... -id-12.htm
Het ergste is nog wel dat dit 100% serieus bedoeld is en de goe gemeente waarachtig denkt dat het waar is.
Als de Hoge Heren zich bewust zouden zijn wie ze denken te representeren, dan moeten eerst de schellen van de ogen vallen.
Jezus voorspelde al dit gedrag:
[23] 1 Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. 3 Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. 4 Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last (23:4) – Andere handschriften lezen: ‘tot een zware en ondraaglijke last’ en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. 5 Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, 6 ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, 7 en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. 8 Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. 9 En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. 10 Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. 11 De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. 12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.
Groet,
ACE

Plaats reactie