"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@ all
Het roept meer vragen op dan antwoorden .
Wat me opvalt is dat als er 10 % geofferd word dan ligt het salaris dik onder het minimum loon van de leden .
En dat de top rijkelijk beloond word .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

willempower schreef:(...)
En dat de top rijkelijk beloond word .
@willempower

Die opmerking doet mij denken aan het volgende...
Redactie schreef:(...)
Is het logisch dat "hogere dienaren" de macht hadden om voor zichzelf te besluiten topsalarissen te krijgen? Kan iemand uitleggen waarom "hogere dienaren" leiding moeten geven aan de zakelijke bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie? Hoe is het mogelijk dat er in de Leidraad dienen en leiding geven niet wordt verklaard wat er onder zielzorg valt te verstaan? Waarom dringt het bij degenen die zich in de kerk bezighouden met de geschiedschrijving niet door dat voor God de halve waarheid hetzelfde is als een hele leugen? Wie kreeg er van God toestemming om recht te praten wat krom is? Om eenheid te veinzen? Om een welgemeend excuus uit de weg te gaan naar allen die door toedoen van "zegenaars" voor het leven zijn beschadigd, bijvoorbeeld na "de Boodschap" van stamapostel Bischoff. Daarom:
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16 (NBV)
Nu het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bij monde van apostel Peter Klene er (met de omstreden brief van 21 februari 2010) onder de districtsvoorgangers feitelijk op heeft aangedrongen de statutaire bepalingen voorlopig maar te veronachtzamen, is het de hoogste tijd geworden om aan deze vorm van onbehoorlijk bestuur een halt toe te roepen! Districtsvoorgangers, indien u dit pijnlijk nalaat, zult u voor de gevolgen moeten instaan!

Realiseert u het zich alstublieft tevens dat u er bepaald niet voor spek en bonen bij zat toen de projectplannen voor o.a. Eimersstaete ook aan u werden ontvouwd. De leden van het kerkbestuur hadden u nodig om later eventueel aan de schijn van eigengereidheid te kunnen ontkomen. U bent het draagvlak geworden waarop men zich nu beroept. Zonder u was het in Arnhem geen volslagen mislukking geworden! U heeft destijds bij wijze van spreken feestelijk het lint doorgeknipt toen eensgezind de eerste schrede werd gezet op de door het bestuur (d.w.z. door districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra) aanbevolen weg naar het door u allen naderhand verheerlijkte eigentijdse rentmeesterschap. Weet u het nog?!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 17 Dec 2010, 15:52", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
Hoe langer ik over de hele toestand nadenk, des te duidelijker wordt het voor mij dat juist ook de gezamenlijke districtsvoorgangers hier verwijtbaar nalatig zijn (geweest). Ze hadden hun bestuurlijke medeverantwoordelijkheid moeten waarmaken, maar in plaats daarvan hebben ze alleen maar domweg alles zitten gedogen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@tjerk
Hoe langer ik over de hele toestand nadenk, des te duidelijker wordt het voor mij dat juist ook de gezamenlijke districtsvoorgangers hier verwijtbaar nalatig zijn (geweest). Ze hadden hun bestuurlijke medeverantwoordelijkheid moeten waarmaken, maar in plaats daarvan hebben ze alleen maar domweg alles zitten gedogen
Het is gedogen of verstoten zo simpel is het hun hele sociale netwerk klapt uit een , hun status .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@willempower
@all

In het jaarverslag over 2014 van de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." is de bestuursvoorzitter van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, districtsapostel Rainer Storck, opvallend genoeg, heel wat transparanter als bestuursvoorzitter bij deze zusterkerk dan hij in ons land te werk gaat, met recentelijk een vaag A4-tje met baten en lasten:
Betrokkene toont zich hiermee een man met (op zijn minst) twee gezichten. Hoe dan ook, in het genoemde jaarverslag over 2014 van de NAK/NRW kwam ik op pagina 7 een overzichtje tegen van de gemiddelde uitgaven op jaarbasis per kerkgebouw:
Vermenigvuldigd met de factor 67 (het aantal kerkgemeenten bij ons in 2014) levert dit voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland interessante uitkomsten op! Reken maar uit: 67x € 11.644 = € 780.148, all in, d.w.z. exclusief overheadkosten.

Aan "energielasten, waterverbruik, belastingen en heffingen e.d." ben je dan per jaar 67x (€ 3.073 + € 1.201 + € 1.426)= € 381.900 kwijt. In Nederland geeft men daarnaast jaarlijks nog € 1.155 per kerkgebouw uit voor een Internetaansluiting, namelijk (€ 459.297 minus € 381.900): 67= € 1.155. Althans, daar lijkt het nu op:
 • Ad 74 Gebouwen operatie (energie/belastingen/internet) € 459.297
  Voor energielasten, waterverbruik, belastingen en heffingen e.d. bij 67 relatief kleine kerkgemeenten is dit bedrag veel te hoog (per kerkgemeente € 6.855). Of camoufleert deze uitgavenpost tevens exploitatiekosten (zoals wellicht mede voor de rechtsstrijd tegen het gezin van broeder Rohn) bij de Beheerstichting Alpha & Omega e.a.?

  Zie het bericht op "Zo 22 Nov 2015, 19:43"
Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland liggen de uitgaven blijkbaar hoger want € 450.000 + € 459.297= € 909.297, dus 116,5% van € 780.148. Zie onder:
 • 55. Regulier onderhoud gebouwen 450.000 euro
  74. Gebouwen operatie (energie/belastingen/internet) € 459.297

  Zie het bericht op "Zo 22 Nov 2015, 19:43"
Zijn er in ons land in de kerkgebouwen, anders dan in Nordrhein-Westfalen vanwege bijvoorbeeld een soort van ziekenomroep, inderdaad nog bijkomende kosten?

Laat één ding duidelijk zijn: nooit hadden in Nederland de districtsvoorgangers moeten billijken dat het gezin van broeder Rohn door huurlingen werd afgeranseld.
TjerkB schreef:(...)
Mijn belangrijkste bezwaar tegen de bestuurlijke aanpak van het conflict met broeder Rohn is, dat er geen onafhankelijke externe deskundigen bij zijn gehaald die een advies hadden kunnen uitbrengen aan zowel de stamapostel als aan de landelijke vergadering. Waarom moest van de drie bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk zo nodig het bestuur op voorhand het gelijk aan haar kant krijgen? Op die manier was het pleit al beslecht voordat er überhaupt een rechter aan te pas kwam. Toen ik erachter kwam dat het zo was gegaan, realiseerde ik mij direct twee dingen: 1) dit is geen fair play en 2) zo gaat het in deze kerk -verdomme- altíjd. Waar ikzelf bij de kerkleiding dan ook steeds op heb aangedrongen, is: zie toch in dat je als christenen zó niet met elkaar moet willen omgaan; dus, keer om! Zet recht wat er recht te zetten valt, spreek de waarheid en niets dan de waarheid, en doe wat met wat voor de buitenwacht tot nu toe alleen maar holle frasen zijn.

(...)


Uit: Bericht op "Di 17 Nov 2015, 10:21" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

 • Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg...

  Uit: Romeinen 16: 17 (NBV)

@all

Als ik nu terugkijk op wat er de laatste vijf jaar zoal werd gecommuniceerd over "Der Fall Rohn", sinds de nieuw-apostolische kerkleiding bij monde van de "apostel" Peter Klene ertoe opriep om er het zwijgen toe te doen terwijl zijzelf heimelijk ten koste van -voor vredelievende doeleinden en uit liefde jegens God geschonken- offergaven handen vol geld uitgaf en zeeën van tijd besteedde aan de vervolging van één van onze naasten, Ronald Rohn die medewerker was op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, tart die berichtgeving welhaast elke beschrijving van het aangerichte zinloze geestelijk geweld.

De ontketende beschamende machtsstrijd splijt namelijk gaandeweg velen tot op het bot, terwijl men zich eerder als christenen met elkaar verbonden voelde. Het leed wat onschuldigen aldus wordt berokkend komt op exact hetzelfde neer als wat iemand te verstouwen krijgt als het juist een dierbare is die hem of haar op een beslissend moment lafhartig zou verraden. De hier door de kerkleiding gezaaide tweedracht maakt zielzorg tot een klucht en gemeenschapszin verliest elke glans.

Door het jarenlange doelbewuste machtsmisbruik bij de nieuw-apostolische kerkleiding bij het uit alle macht ophouden van de schone schijn rond de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff", wist ik dat in de Nieuw-Apostolische Kerk geen enkel slachtoffer wordt geschuwd indien een "hoge" "dienaar" heeft gefaald. Tot elke prijs laten leidinggevenden in deze religieuze organisatie hun invloed gelden, teneinde macht en aanzien (!) te behouden. Iedereen moet daarvoor wijken. De hoogmogende heren houden elkaar de hand boven het hoofd en daarbij is de ene dienst de andere waard. Ziedaar de verdorvenheid in "de kring der dienaren".

Omdat ikzelf jarenlang werkzaam was "in de keuken van de kerk", ben ik (helaas) bekend met in feite allerhande ziekmakende doch onaantastbaar gewaande opvattingen en verordeningen. Daardoor kon ik mij van het conflict met broeder Rohn vrij snel een genuanceerd beeld vormen. De verontrustende ernst van de situatie was mij duidelijk alsmede de benauwende uitzichtloosheid ervan. Ik ken het (hiërarchische) reilen en zeilen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

Voor broeder Rohn en diens gezin vreesde ik meteen het ergste. Eerder was ikzelf de kerk al ontvlucht (!) - door oneerlijkheid en onoprechtheid van bestuurders. Het was dan ook niet voor niets dat ik mij op 15 september 2009 wendde tot apostel Peter Klene en ik onder meer het volgende bij hem onder de aandacht bracht:
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Ongestraft -vooralsnog- maakten leidinggevenden zich schuldig aan verregaande misleiding en aan allerlei andere uitingen van machtsmisbruik.

  (...)
  Wat nu?! Wie zo met kinderen Gods omgaat, loopt vast. Als ik nu bestuurder was van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ik tegen de voorzitter van het internationale kerkbestuur gezegd: "Wij doen dat toch maar niet, die overstap naar Duitsland, want de cultuurverschillen zijn werkelijk te groot en bovendien speelt ons wel degelijk een taalbarrière tussen de beide gebiedskerken dusdanige parten dat wij het gewoon niet aankunnen." Vervolgens zou ik de hele zaak op zijn kop zetten! Dat wil zeggen: er wordt weer de juiste kant op gediend.

  (...)
  Het meest onverhoopte doemscenario heeft zich in de Nieuw-Apostolische Kerk aan ons opgedrongen. Natuurlijk was dat óók voor mij het aller- allerlaatste wat ik ooit voor mogelijk had gehouden.
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 29 Nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Toen "Der Fall Rohn" mij in grote lijnen duidelijk was geworden, besloot ik om via het voormalige Forum van Bauke Moesker de aandacht te vragen voor deze zaak...
BakEenEi schreef:(...)
Het is vandaag precies een maand geleden dat ik in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?" het navolgende kenbaar maakte:
BakEenEi schreef:(...)

Ondanks het kennelijke gegeven dat er zich in Arnhem financieel wanbeheer manifesteert, bestaat er bij het kerkbestuur nog niet het geringste voornemen om broeders en zusters die zich nu zorgen maken vast gerust te stellen. De usance bij het kerkbestuur om tegenover gemeenteleden nergens verantwoording over af te leggen prevaleert te allen tijde. Aangezien de internationale kerkleiding erin berust dat "gebiedskerken" in hun (financiële) doen en laten autonoom zijn, hebben de bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van niemand iets te duchten, zelfs niet wanneer zielen geestelijk zijn verwond of wanneer er veel geld over de balk is gesmeten. Districtsdienaren en voorgangers laten dit gedurig maar zo gebeuren. Dit betekent dat zij liever de fouten van "hun meerderen" toedekken dan dat zij hun geweten laten spreken tegenover de zielen die zij namens God zouden verzorgen. Dergelijke verschijnselen zijn niet representatief voor een achtenswaardig kerkgenootschap doch eerder tekenend voor een verderfelijke sekte. Waarom laat ieder zich dit toch welgevallen? Zijn allen gebrainwasht?

Bron: BakEenEi op vr 15 okt 2010, 07:41
Om redenen van het voorgaande wend ik mij nu tot alle "kerkelijke ambtsdragers" (vgl. art. 8/statuten) van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, en tot de Districtsvoorgangers in het bijzonder!


 • Gewaardeerde Broeders,

  Vanuit een geestelijke bediening bent u actief in de Nieuw-Apostolische Kerk. De eerste gedachte die er bij anderen opkomt is dan veelal: het gaat hier om zielzorg. Zielzorg namens de Allerhoogste; wie daarbij een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, kan een "gezegende des Heren" zijn. Maar wat is eigenlijk zielzorg? Het zou wel eens de mooiste zorg kunnen zijn die je elke naaste kunt toewensen! (...) Zoals overal zijn er ook in de Nieuw-Apostolische Kerk allerhande voorkomende werkzaamheden te verrichten, naast zielzorg in dit geval. Het belangrijkste in dat opzicht is geregeld in de statuten. "Goddank" zijn de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk "kinderlijk eenvoudig" opgesteld. Klip en klaar valt daarin te lezen hoe het bestuur moet functioneren, hoe districtsvoorgangers nog een controlerende taak hebben, doch bovenal dat het werkelijk een serieuze zaak betreft. Over dit laatste handelt met name artikel 2:

  Artikel 2 Doelstelling
  
1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

  Dat is een achtenswaardig streven, "de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen" en zulks als het ware te onderstrepen door "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg". Gelukkig heeft overigens het lichaam van Christus "vele delen" zodat niemand er alleen voor hoeft te staan om werk te maken van juist dit streven. Immers: allen hebben in de gemeenschap een dienende taak. Ambtsdragers echter hebben daarenboven een specifieke verantwoordelijkheid, afhankelijk van de inhoud van hun opdracht. Voor een ieder geldt evenwel, klein en groot:
  • 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

   Uit: Romeinen 12 (NBV)
  Zo heeft God dus zelf al op wonderlijke wijze voorzien in "helpende hulp". In kerkelijk verband gaat het daarnaast om veelsoortige ambtsopdrachten. De belangrijkste uitgangspunten hieromtrent worden beschreven in artikel 8:
  Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

  1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
  2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
  3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

  4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

  5. De uitoefening van het ambt geschiedt vrijwillig en is in principe onbezoldigd.

  6. Alle ambtsdragers zijn geestelijken in de zin van de algemene wetgeving. Ze zijn verplicht geheimhouding te bewaren aangaande alle gebeurtenissen waarvan zij door de uitoefening als ambtsdrager kennis verkrijgen. De plicht tot geheimhouding blijft ook gelden na beëindiging van de ambtelijke werkzaamheden.
  7. Ambtsontheffing, het verlenen van ambtsrust, het neerleggen van het ambt, uittreding of uitsluiting beëindigen de ambtelijke werkzaamheden en hebben het verlies van alle aan het ambt verbonden rechten tot gevolg.
  8. 
Bij het beëindigen van de ambtelijke werkzaamheden is de ambtsdrager verplicht alle kerkelijke eigendommen inclusief alle documenten, gegevens, geschriften en boeken te deponeren op een door de Districtsapostel te bepalen plaats met de uitdrukkelijke verzekering geen kerkelijke eigendommen, zowel originelen als kopieën, meer in bezit te hebben. Desgevraagd is hij verplicht over zijn ambtelijke werkzaamheden informatie te verstrekken en rekenschap af te
 leggen, behoudens hetgeen onder ambtsgeheim dient te blijven (bijvoorbeeld conform richtlijnen voor ambtsdragers).
  Aangezien de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tevens voorschrijven dat bestuurlijke bevoegdheden in beginsel zijn voorbehouden aan de stamapostel, apostelen en opzieners, zijn met name deze ambtsdragers tevens belast met de organisatie van alle nevenzaken, ervan uitgaande dat zielzorg hun kerntaak is.

  (...)
  Bij een vermoeden van "onbehoorlijk bestuur" mag volgens de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de Stamapostel niet in het ongewisse blijven. Dat valt af te leiden aan het derde lid van artikel 5:

  Artikel 5 De Stamapostel
  
1. De Stamapostel is de hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische kerken op aarde en geeft leiding aan deze in alle religieuze aangelegenheden.
  
2. De Stamapostel wordt benoemd door zijn ambtsvoorganger of gekozen uit de kring van de Districtsapostelen en Apostelen, wanneer deze benoeming ontbreekt.

  3. De Stamapostel benoemt de Districtsapostel, de Apostelen en de Opzieners. Hij kan hen ambtsrust verlenen, voorlopig verlof geven of, indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn, hen schorsen. 
De Stamapostel kan voor de in dit lid genoemde handelingen eventueel een vertegenwoordiger aanwijzen.
  De Stamapostel moet dus in staat zijn om te schorsen (!) "indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn". Aan hem mag dus geen relevante informatie worden onthouden! "Districtsvoorgangers; hebt u zich ervan kunnen vergewissen dat St.Ap. Leber "tijdig, juist en volledig" werd geïnformeerd, nu er blijkbaar naast de continue negatieve opbrengsten in Arnhem nog eens 7 miljoen euro extra op het spel staat door juridisch getouwtrek, nog los van alle onkosten vanwege advocaten die het kerkbestuur wel zal hebben ingeschakeld? Districtsvoorgangers; hebt u gedaan waartoe u volgens de statuten verplicht bent? En mogen wij, de broeders-en-zusters in-de-bank, ook nog weten hoe dat dan zit?"

  Afrondend; er is niets geheimzinnigs aan een verantwoorde besteding van offerontvangsten. Daar kan een kerkbestuur volkomen transparant in zijn. Is men dat echter niet, dan is extra vertrouwen zeer zeker niet op zijn plaats. De statuten spreken hier boekdelen. Indien ook districtsvoorgangers hun verantwoordelijkheden uit de weg gaan, behoren ook zij te worden geschorst. Met onterechte geheimzinnigheid verspeelt men immers: geloofwaardigheid. Voorgoed.

  U allen daadkracht toewensend,
  Een ervaringsdeskundige
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
Maar ik sprak voor dovemansoren. Dat dit zo kon uitpakken, besefte ik vooraf, al blijft het mij verbazen want altijd blijf je hopen dat één iemand hét verschil maakt.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Wie écht snappen wil wat er hier werkelijk gaande is, hoe een arbeidsconflict als dat met broeder Rohn zó extreem uit de hand kon lopen als wij het nu al jarenlang met zijn allen op enige afstand meemaken; die ontkomt er niet aan zich óók rekenschap te geven van de machtsmechanismen (!) waarmee de nieuw-apostolische geloofspraktijk zich laat aansturen. Naarmate "dienaren" hogerop komen op de "ambtsladder", worden hun aanzien en daarmee tevens hun vermeende goddelijke volmachten geleidelijk aan zorgelijk groter. Zodra zij vervolgens aan de verleiding bezwijken machtsfiguren te worden in plaats van om dienaren (!) te zijn, ontaardt het bedieningspaneel van die machtsmechanismen als het ware in een verslavend speeltje. Alles in de organisatie wisselt immers uit naam van God op hun wenken.

Voor de desbetreffende "hoge(re)" "dienaren" wordt het stilaan onmogelijk om buiten deze gekunstelde bedrijfscultuur om nog op gewetensvolle wijze acht te geven op de geestelijke noden van naasten, laat staan om ernaar te handelen. Vandaar dat slachtoffers die men daardoor maakt steevast aan hun lot worden overgelaten. Op dit punt vertoont de geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk dan ook voornamelijk de kleur van bloed. Wie daarvan wegkijkt, zal de onloochenbare feiten uiteraard nooit kennen. Echter, wie begrijpen wil hoe het kan komen tot een slepend conflict zoals met broeder Rohn, moet eerst doorkrijgen hoe op bestuursniveau bij dit kerkgenootschap de hazen lopen. Wie dan inzoomt op de bovenbedoelde bedrijfscultuur, ontdekt dat ongecontroleerde macht (!) uitnodigt tot misbruik ervan.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Echter, wie begrijpen wil hoe het kan komen tot een slepend conflict zoals met broeder Rohn, moet eerst doorkrijgen hoe op bestuursniveau bij dit kerkgenootschap de hazen lopen. Wie dan inzoomt op de bovenbedoelde bedrijfscultuur, ontdekt dat ongecontroleerde macht (!) uitnodigt tot misbruik ervan.

(...)
@all

Wat ik faliekant verkeerd vind aan de opzet van de bestuurlijke organisatie in de Nieuw-Apostolische Kerk is, dat de (internationale) kerkleiding bijna overal in heeft voorzien, doch niet in enig onafhankelijk toezicht op haar doen en laten. Blijkbaar en voelbaar voor wie het daarbij moet ontgelden telt alleen het grote eigenbelang.

Zoals ik het destijds aangaf in mijn "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" (zie ook mijn bericht op "Ma 23 Nov 2015, 22:39"), zouden de districtsvoorgangers in voorkomende gevallen krachtens de statuten het hoofd koel moeten houden. Maar dat is, gezien de verplichtende gezagsverhoudingen in deze kerk, nu juist de ambivalentie ten top: de door "hogere dienaren" zelf aangestelde "lagere dienaren" worden nu eenmaal geacht hun "zegenaars" onvoorwaardelijk te "ondersteunen". Je helpt ze toch óók door ze eventueel te behoeden voor machtsmisbruik (?!), zou nu een spontane gedachte kunnen zijn, doch helaas: dan komt men bedrogen uit.

In de nieuw-apostolische geloofspraktijk zullen de districtsvoorgangers in hun rol van controlerende medebestuurder zich over elk gewetens- of loyaliteitsconflict heen moeten zetten. Zo niet, dan EXIT want: de slager keurt zijn eigen vlees. De (impliciete) wensen van de stamapostel en de districtsapostelen zijn ieders gebod. Vandaar dat ik steeds heb beklemtoond dat de districtsvoorgangers de zwakste schakel zijn. Alleen kandiaten met een "rubberen ruggegraat" passen in hun profiel.

Wij hebben hier dus van doen met ongezonde verhoudingen. Districtsvoorgangers overleven alleen indien zij op beslissende momenten "eenheid" weten te veinzen. Meer dan eens herinnerde ik daarom aan het volgende:
TjerkB schreef:(...)
Bonhoeffer schreef het al, bij de jaarwisseling 1942/1943:
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  Wij waren de zwijgende getuigen van slechte daden, wij zijn door de wol geverfd, wij leerden de kunst te veinzen en te spreken met dubbele tong, ervaring maakte ons wantrouwig tegenover de mensen, we konden hun vaak niet vrijuit de waarheid zeggen, zware conflicten maakten ons murw, misschien zelfs cynisch - zijn wij nog bruikbaar? Geen geniale, cynische, hautaine of geraffineerde, maar ongekunstelde, eenvoudige en eerlijke mensen zullen we nodig hebben. Zal onze innerlijke weerstand tegen alles wat ons werd opgedrongen nog sterk genoeg zijn, zal de oprechtheid tegenover onszelf nog radicaal genoeg zijn, om weer de weg te vinden naar eenvoud en eerlijkheid?
Bron:
Dietrich Bonhoeffer - Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis. Herziene uitgave, derde druk 2014 (ISBN 978 90 435 2411 7), Uitgeverij Kok.
(...)


Uit: Bericht op "Za 13 Jun 2015, 16:38"
Natúúrlijk nestelt in een kerk met valse dienaren zich een afdekcultuur, en natúúrlijk worden zielen die hierdoor op straffe van uitsluiting (!) "met een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus Christus" alles maar de mantel der liefde moeten bedekken... psychisch onderdrukt. In de Nieuw-Apostolische Kerk, anno 2015.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Bij het kerkgenootschap in kwestie heeft de ervaring het mij geleerd dat "dienaren, zegenaars en Godsgezanten" wanneer het ze uitkomt met het grootste gemak en volstrekt schaamteloos liegen of het gedrukt staat. Onder de bedrijven door spreekt men zichzelf in openbare erediensten van alle zonden vrij. Dit is voor mij verreweg de meest verraderlijke en kwalijke vorm van witteboordencriminaliteit waarmee ik in mijn leven in aanraking ben gekomen.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 11 Mei 2014, 12:06"
@all

Bauke Moesker bracht het kernachtig onder woorden: elke halve waarheid is een hele leugen.

Ook het A4-tje met baten en lasten in 2014, dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland onlangs de ether in werd geslingerd, laat dit zien. De halve waarheid.

Elke voor belanghebbenden enigszins verhelderende toelichting ontbreekt eraan. In hoeverre betreft het hier immers een geconsolideerde verlies- en winstrekening?

Uit alle macht wordt er gezwegen over alle vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (bij de Kamer van Koophandel vindbare) opgerichte stichtingen en B.V.'s.

Hoe weten wij of er niet langs zulke nevenkanalen elders verkapt loon is uitbetaald? Aan Nico Klene bijvoorbeeld die afscheid nam, aan Ruud Vis, of aan Peter Klene.

En de districtsvoorgangers, onder wie nota bene een belastingconsulent; zij blijven... veinzen.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
Redactie schreef:@all

"De macht is overgenomen." Zo valt in bijna alle opzichten alles samen te vatten wat er tot nu toe op dit Forum over de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) werd geschreven. Het hek is er van de dam. Sterker nog: de leugen regeert!

Enerzijds geldt voor dienaren Gods dat gelovigen van ze mogen verwachten dat men vanuit "een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" op een goudeerlijke oprechte manier bejegend wordt, en wordt bijgestaan. Wie dan als "dienaar" tevens een bestuursfunctie aanvaardt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, krijgt er een paar belangrijke verantwoordelijkheden bij. Men is namelijk niet alleen bestuurder geworden van een kerkgenootschap, doch bovendien in dit geval van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit laatste brengt extra zorgvuldigheidsvereisten mee ten aanzien van het financiële beheer. De zaken moeten ook keurig transparant zijn.

Toen vorig jaar "Der Fall Rohn" aan het licht kwam, bleek het niet eenvoudig te zijn om alles wat daarmee samenhangt op hoofdlijnen te doorgronden. Om aan de verwarring het hoofd te kunnen bieden, besloten wij om vanuit de ontstane complexiteit naar sporen te zoeken die ons terug zouden brengen naar wellicht een aantal afzonderlijke uitgangssituaties waar tenminste nog een touw aan vast te knopen zou zijn. Achteraf bezien was dit een goed plan. Zo kregen wij langzaamaan vat op het beloop van de gebeurtenissen vanaf het begin en begrepen wij ook hoe uiteindelijk van alles en nog wat met elkaar verweven raakte.

Als er nu voorgangers of zelfs districtsdienaren zijn, voor wie er, wat deze aangelegenheid betreft, nog steeds alleen maar sprake is van één groot mysterie, zou het ons trouwens niet verbazen. Ten eerste ontbreekt het aan relevante informatie van de zijde van de kerkleiding, en ten tweede is er hier sprake van een dusdanige opeenstapeling van fouten en problemen, dat vrijwel niemand zich ervoor hoeft te schamen niet te weten te zijn gekomen wat er exact speelt. Wel zullen de meeste ingeschreven leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk inmiddels hebben meegekregen dat deurwaarders bij de kerk en bij bestuursleden in privé al in 2009 conservatoir beslag hebben gelegd op vele bezittingen.

Tegen de kerk en tegen deze bestuursleden in privé zijn er namelijk vorderingen ingesteld met een totale waarde van ongeveer zeven miljoen euro. Naar verluidt is dit bedrag nog aan de lage kant. Een herberekening van de schade bij de voormalige projectleider Rohn zal dit moeten uitwijzen. Bij de bestuursleden gaat het met name om degenen die hebben beweerd deel uit te maken van een Raad van Toezicht, wat geen solide en dus op zijn minst onafhankelijke Raad van Toezicht blijkt te zijn geweest. Het was alleen maar een tijdelijk ingestelde onderzoekscommissie, nota bene bestaande uit personen die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland al zitting hadden in één van de bestuursorganen!

Doordat de kerkleiding consequent verzweeg hoe "Het bestuur" zulke enorme schadeclaims aan haar broek had kunnen krijgen, nam zowat iedereen aan dat de herhaaldelijk verspreide informatie wel zou kloppen, namelijk dat de voormalige projectleider Rohn op grove wijze het vertrouwen had geschonden van districtsapostel De Bruijn en andere "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", die op diens professionele en integere inzet, zoals op het gebied van de commerciële projectontwikkeling, hadden mogen rekenen. Aldus was er van een verdachte nimmer sprake want de dader was al bekend, althans naar het oordeel van "de dienaren" met zelfs stilzwijgende instemming van de stamapostel!

Zo staan de zaken er nu onverminderd voor.

Toch heeft de kerkleiding hier buiten de waard gerekend, en dat zit hem in de omstandigheid dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bij een fiscale controle zal zij zich namelijk tevens dienen te verantwoorden in de hoedanigheid van "Het bestuur" van zo'n door het Ministerie van Financiën bevoorrechte organisatie vanwege de toegestane fiscale giftenaftrek voor allerhande donaties aan het kerkgenootschap. Dit vereist grote zorgvuldigheid bij de financiële gegevensverwerking en bij het samenstellen van de jaarrekening. Bestuurders moeten competente lieden zijn die niet verzuimen te bewerkstelligen dat ook zijzelf perfect controleerbaar zijn.

Welnu, hier wringt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de schoen. Men was allerminst controleerbaar; niet voor ingeschreven leden, niet voor andere belanghebbenden, en intussen evenmin voor de Belastingdienst welke bij Algemeen Nut Beogende Instellingen een dubbele taak heeft. Het betreft niet alleen verkapt loon of verkapte omzet, waar controleurs periodiek op dienen te letten doch ook op het algemeen belang (!) van "behoorlijk bestuur", op transparantie naar de meefinancierende overheid (lees: samenleving) toe, wat dit kerkgenootschap al dan niet nog langer kwalificeert voor de aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op dit punt zit het goed fout!!

Na ons intensief met deze complexe materie te hebben beziggehouden, kwamen wij rond de jaarwisseling tot het inzicht dat "Het bestuur" fout na fout na fout moet hebben gemaakt. Hierdoor heeft er een ware escalatie plaatsgevonden van onregelmatigheden. Intimidatiepraktijken hadden hierbij een aanjagende werking. Terwijl een basisschoolleerling op een telraampje al kan uitrekenen dat de kosten van rechtshulp en die van accountants en andere adviseurs voor de kerk in de vele honderdduizenden euro's zijn gaan lopen, wil de kerkleiding er vooralsnog niets over kwijt welke risico's er voor haar op het spel staan, waardoor zulke exorbitant hoge uitgaven daadwerkelijk te rechtvaardigen zouden zijn.

Een groot vraagteken verdient het klaarblijkelijke gedoogbeleid in dezen bij kerkelijke ambtsdragers, van wie het niet is gebleken dat ook maar één iemand het uit naastenliefde opnam voor de aangewezen dader, in weerwil van het feit dat de kerkleiding voor diens vermeende schuld geen enkel overtuigend bewijs gaf. Zo'n apathische houding bij kerkelijke ambtsdragers is ronduit onchristelijk te noemen. De aanpak bij de kerkleiding zelve laat zich wellicht nog beter typeren door het predicaat anti-christelijk. Hoe het ook zij, nu de vonnissen in dit slepende conflict op zich laten wachten, hopen wij op ingrijpen van de rijksoverheid, op bemoeienis van de Tweede Kamer, dan wel van de journalistiek.

Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 30 Nov 2011, 17:29", in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:@all

Een eenvoudige kosteloze zoekopdracht bij het Handelsregister leerde mij het volgende:
 • Handelsnaam | KvK-nummer
  Adres | Vestiging


  "Stichting Corantijn" 41190632
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon

  NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. 32126664 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  Beheerstichting Alpha & Omega 32127171
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon

  Residence Eimersstaete B.V. 32131592 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  Beheerstichting A&DN 32154603
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon

  A&DN Vastgoed Holding B.V. 32154771 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  A&DN Vastgoed Onderhoud B.V. 32154773 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  A&DN Vastgoed Project B.V. 32154778 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  A&DN Woon Zorg Management B.V. 32154779 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V. 32154781 0000
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging

  Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 50352512
  Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
Dit zijn dus elf organisaties met evenzovele besturen, met evenzovele jaarrekeningen. Wat steekt hierachter? Is dat bekend?

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 24 Sep 2010, 10:35", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Zie ook het bericht op "Zo 14 Jun 2015, 13:19"
@all

Het was mijn vierde bericht, sinds ik destijds in Arnhem op onderzoek was uitgegaan en ik niets begreep van de aanhoudende leegstand bij Residence Eimersstaete. Hoewel ik al in januari 2000 was weggegaan van de C.A. en ik in mei 2007 ook de kerk had verlaten, bekroop mij na het zien van de bevreemdende leegstand in Arnhem aansluitend een indringend gevoel van plaatsvervangende schaamte bij mijn bezoek aan de Kamer van Koophandel om daar het Handelsregister in te zien.

Wat heeft wie hier in 's hemelsnaam voor ogen gestaan (?!), zo vroeg ik mij af, terwijl het kerkbestuur bij mijn weten bestond uit anderhalve man en een paardenkop. Dit laatste blijkt nog steeds het geval te zijn:
TjerkB schreef:
 • (...)
  11. Missie:
  12. Alle mensen benaderen om hun het evangelie te onderwijzen en met water en Heilige Geest te dopen.

  (...)
  41. Bestuurssamenstelling:
  42. Het bestuur bestaat uit een hoofdbestuurder ( Districtsapostel ) en 2 bestuursleden ( resp. Apostel en Opziener)


  43. Bezoldiging:
  44. Twee bestuursleden zijn bezoldigd.
  45. De hoofdbestuurder wordt vanuit de Duitse zusterkerk NRW bezoldigd.
  46. De zielzorg en organisatorische taken in de gemeenten worden vrijwillig vervuld.
  47. Alle kerkelijke handelingen en zegeningen, bijvoorbeeld doop- handelingen, huwelijksvoltrekkingen of rouw- plechtigheden worden kosteloos verricht.


  (...)
Bron: http://www.nak-nl.org/anbi
(...)


Uit: Bericht op "Zo 22 Nov 2015, 19:43"
Let wel: bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestaat "het bestuur" op het ogenblik naast uitgerekend twee van de vijf personen die bij het onderhavige debacle het meest in opspraak kwamen alleen nog uit een vliegende kiep als bestuursvoorzitter die in het buitenland woont en de Nederlandse taal niet machtig is.

Zo'n wrak bestuur is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onwaardig. Al ten tijde van districtsapostel Pos (1981-1998) functioneerde het niet op die manier. Naar buiten toe werd er wel mooi weer gespeeld maar ondertussen was er van een drie-eenheid geen sprake want zegge en schrijve één man maakte de dienst uit.

Wat vanuit het Evangelie van Jezus Christus deze verschijningsvorm van kerkelijk (leer)gezag en het daarmee samenhangende eenrichtingverkeer in de communicatie kan rechtvaardigen, is mij niet duidelijk geworden. Het instituut Nieuw-Apostolische Kerk is een machtsbestel waarin gelovigen de "dienaren" moeten ondersteunen. Graag - of níet, maar dan wordt ze de aanbeveling voor het hemelrijk onthouden van de door de nieuw-apostolische god zelf geautoriseerde kwartiermakers aldaar.

"Missie: Alle mensen benaderen om hun het evangelie te onderwijzen... ", las ik. En dat gebeurt bij de nieuw-apostolische kerkleiding dus tevens door naar willekeur afschrik te verwekken, waarbij mensen zonder welk recht dan ook op een eerlijk proces alvast aan de hoogste boom worden opgeknoopt, zoals het broeder Rohn en zijn gezin overkwam. Gedienstig buigen dan de lakeien voor hun districtsapostel die ongetwijfeld handelt in de geest van diens "directe zegenaar", de stamapostel.

De kogel is door de kerk en daar sta je dan met een knetterende kortsluiting in je kop, failliet verklaard; niet "in de wereld om ons heen", maar in "Zijn heilig werk". Veroordeeld tot het lot van de alleengaanden... wat trouwens niet hoeft weg te nemen dat in iemands leven zich een bevrijdend nieuw perspectief kan laten openen:
 • (...)
  De wereld heeft mij failliet verklaard
  Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij
  Het is een geschenk van God en dit is wat ie zei:
  Je moet weer werken, je moet weer zingen
  Je moet weer lachen, je moet weer spelen
  Je moet weer geven en beleven
  Je moet weer stralen

  De weg is vrij
  De weg is open
  De weg is mateloos van mij
  Zonder bagage
  Kan ik weer lopen
  Want ik ben nu vogelvrij


  (...)


  Bron: http://www.songteksten.nl/songteksten/3 ... bagage.htm
De nieuw-apostolische wereldkerk compliceert juist Zijn werk. Laten wíj maar gewoon... léven, in coherentie met het element waarin God ons schiep: Zijn vrijheid.

Groet,
TjerkB - "Besser frei in der Fremde, als Knecht daheim!"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2827
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Wat valt er nu nog méér te zeggen?

Mijn persoonlijke insteek is altijd geweest om de rookgordijnen, waarvan de nieuw-apostolische kerkleiding een dagtaak heeft gemaakt om die te leggen, te laten optrekken. De rookgordijnen waardoor de lichtgelovigen onder de aangesloten leden door de bomen het bos niet meer zien, bestaan namelijk uit gebakken lucht. Dat is de essentie van de verwarring die de gemoederen beheerst. Men is vernuftig misleid, maar de hele materie moet wel in de juiste proporties worden gezien.

Wat er hier aan de hand is valt goeddeels terug te brengen tot het volgende:
 • [10] Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. [11] Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? [12] En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? [13] Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

  Uit: Lucas 16 (NBV)
Niets in het evangelie van Jezus Christus wijst erop dat christenen zich moeten onderwerpen aan gees­te­lij­ken van een kerk. Veeleer doet het onderstaande ertoe:
 • [11] Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. [12] Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. [13] Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. [14] En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. [15] Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. [16] Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

  Uit: 1 Johannes 4 (NBV)
Bij de nieuw-apostolische kerkleiding hebben wij helaas van doen met list en bedrog. Daar moest eerst doorheen worden geprikt. Men is volstrekt onbetrouwbaar. Waar het op neerkomt is dat het bij mooie woorden niet mag ontbreken aan de bijbehorende mooie daden. Anders betreft het enkel holle frasen. Drie voorbeelden:
 1. "Berechtigte Kritik nehmen wir zu Herzen, unberechtigte zur Kenntnis". Een te pas en te onpas gebezigde fraaiklinkende volzin, doch uitsluitend voor de bühne.
 2. "De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.
" Doe er geen beroep op want de hoge geestelijkheid laat je omkomen van ellende.
 3. "Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden." Forget it.
Volkomen ten onrechte wordt er bij de benoemingen amper gekeken naar competenties van bestuurders die zielzorg en geldzaken met elkaar willen combineren. Tot overmaat van ramp ontbreekt het bij dit kerkgenootschap aan een onafhankelijke Raad van Toezicht. Als er wat er misgaat, verdwijnt dat dus in een doofpot.

Aan wat vragenstellers of klokkenluiders te melden zouden hebben, wordt GEEN aandacht geschonken. Ze worden bejegend als vijanden van het werk van God...
TjerkB schreef:(...)
In feite gebeurt hier exact wat de in 2004 uitgetreden apostel Gerrit Sepers uit de doeken deed tegenover NAKtuell, dat het interview publiceerde op 4 januari 2005:
„Wie kleine Jungen oder kindliche Menschen“

naktuell.de: Denken Sie, dass die sich wandelnden gesellschaftlichen Prozesse und Einflüsse in der heutigen Zeit nicht doch einen starken Einfluss haben und zwangsläufig Änderungen am System bewirken?

G. Sepers: "Unsere Kirche ist wie eine letzte Insel, auf der das hierarchische System konserviert wird. Weil wir so stramm organisiert sind, würde jede Änderung zu einem großen Abfall führen. Die Geschwister haben überhaupt nicht gelernt, zu diskutieren oder mit Dialog umzugehen. In ihrer gesellschaftlichen Entwicklung haben sie das wohl gelernt, aber in der Kirche überhaupt nicht. Das betrifft gebildete Leute genauso wie kindlich gläubige Leute. Es ist erstaunlich, dass große Männer in unserer Gesellschaft – ich habe das öfter erlebt – Professoren, Direktoren, Präsidenten von großen Unternehmen usw., innerhalb unserer Kirche sich wie kleine Jungen oder kindliche Menschen verhalten. Das ist sehr erstaunlich!" (...)


Bron: "Dahinter steckt immer das konservative Denken", http://www.naktuell.de/0105/0105003.html
Echter, indien bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) het abnormale tot norm wordt verheven, moet de samenleving ingrijpen! Immers, als men op de kerkvloer zó met elkaar omgaat en er door wanbeleid (!) al miljoenen euro's in de sloot zijn gegooid, wordt het algemeen nut bestreden in plaats van bevorderd.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 02 Mrt 2015, 12:15"
Louche praktijken derhalve. Neem de technisch failliete B.V., waarbij een directielid het zinkende schip vast verlaat, nu de bank waar hij werkt naar de beurs gaat...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”