Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

Artikel 10 Vermogen en financiën
 • 1. Het vermogen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is afkomstig van vrijwillige offers en giften van haar leden alsmede van overige donaties en opbrengsten. Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  2. De kerk heft geen belasting van haar leden.
  3. Het vermogen van de kerk dient uitsluitend voor het vervullen van de kerkelijke taken overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
  4. De leden - ook uitgetreden en uitgesloten personen - kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de kerk.
  5. De Stamapostel ontvangt jaarlijks een door de Districtsapostel ondertekend exemplaar van de jaarrekening alsmede een accountantsverklaring van de door de landelijke vergadering aangewezen accountant.
Artikel 2 Doelstelling
 • 1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
  De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.
  2. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland regelt en beheert haar aangelegenheden zelfstandig binnen de grenzen van het geldende recht. Uitsluitend doelstellingen van kerkelijke aard en algemeen nut worden beoogd.
@all

In de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" stapelen momenteel de bewijzen zich ervan op hoe het kerkbestuur zich bezondigt aan geldverspilling. Advocaten maken overuren en gisteren schreef de districtsevangelist R.D. Vis, zogenaamd in diens "hoedanigheid als bureauhoofd van ons kerkelijk kantoor in Nederland", in de "Baas" zijn tijd nog een gepeperde brief aan een bij dit kerkgenootschap en tevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingeschreven gemeentelid. Iemand in zo'n hoogst verantwoordelijke hoedanigheid zal vast een (kerk)vorstelijk salaris krijgen. Dat zijn dus hoge uurlonen die thans, op het oorlogspad (!), worden opgeofferd.

Van het bewuste schrijven d.d. 02-12-2011 nam ik kennis met plaatsvervangende schaamte. Wat is men toch diep gezonken op dit kerkelijke kantoor... Ja, überhaupt bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland).

Ten slotte verwijs ik hierbij naar mijn bericht op "vr 25 nov 2011, 22:54" in de thread "Sektetest".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Redactie »

@all

Een buitengewoon veelzeggende reactie van een lezer bij Glaubenskultur-Magazine:
Commentaar overbodig!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Redactie »

@all

Meermalen op dit Forum is het eventueel gedwongen vertrek ter sprake gekomen van verantwoordelijke bestuursleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Enkele voorbeelden:
ACE schreef:@bee

Kijk, het is heel eenvoudig. Je vormt een netwerk van schimmige BV's en bedrijfjes om aan bestuursdersaansprakelijkheid te ontkomen.

Dat houdt het volgende in:

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het bestuur wordt altijd gezien als 1 college, en draagt dan ook collegiale verantwoordelijkheid. Een bestuurder ontkomt hier niet aan met het argument dat de aansprakelijkheid voortvloeit uit een fout die door een andere bestuurder gemaakt werd, of die onder een terrein viel waar hij zich niet mee bezighield. "Je stond erbij en je keek ernaar" is al voldoende. Slechts gevallen waarin een bestuurder langdurig afwezig was door overmacht of direct zijn veto geeft of aftreedt kunnen aanleiding zijn van deze regel af te wijken. Druk of dwang vanuit de aandeelhoudersvergadering of concernleiding doet niet ter zake. Als een bestuurder de keus heeft tussen het tekenen van een ondeugdelijk besluit en aftreden, verwacht het recht dat hij dan maar aftreedt.

Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt voor 'papieren' bestuurders, stromannen, trustkantoren en personen die 'als vriendendienst' bestuurder zijn. Bestuurder is bestuurder. Ook het argument dat de werkelijke beslissing bij een moedermaatschappij, holding, centrale concernleiding of uiteindelijk beleidsbepaler elders in het concern gemaakt is doet niet ter zake: de bestuurder zijn naam staat eronder.

Verder is en blijft een bestuurder verantwoordelijk voor de periode waarin hij als bestuurder was aangesteld. Het verlenen van decharge beschermt slechts tegen interne aansprakelijkheid (jegens de vennootschap). Ook snel aftreden zal de bestuurder niet helpen. Sterker nog: als de vennootschap zonder bestuurder achterblijft kan dit eveneens als nalatigheid worden gezien.

(Bron:wikipedia)


Dat hakt er dus nogal in. Kan het hijgend hert de jacht ontkomen?

Groet, ACE


Bron: Bericht door ACE op "Za 09 Okt 2010, 20:10" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
BakEenEi schreef:@ACE

Een glashelder verhaal. Het is dus onaanvaardbaar dat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (zelfs voor aangesloten leden) niet duidelijk is wie nu haar bestuurders zijn. Onder deze bestuurders bevinden zich namelijk precies degenen die moeten worden aangesproken op de miljoenenverspilling waar het Webteam vandaag mee naar buiten kwam; die haarfijn dienen uit te leggen hoe het hier ten slotte tot financieel wanbeheer kon komen!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "Za 09 Okt 2010, 21:53 in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
Redactie schreef:@all

Voor het goede begrip: dit betreft één enkele van de diverse rechtszaken die er lopen. Alleen al in deze zaak lijkt de kerk inmiddels op een achterstand te staan van ruim 1 miljoen euro, plus o.a. de kosten van alle rechtshulp aan beide kanten (!) die nog becijferd moeten worden...

Zou er in dit verband bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ooit nog iemand worden aangekeken op financieel wanbeheer? Op onbehoorlijk bestuur? Op intimidatie en manipulatie? Op verregaande nonchalance en simpelweg op bedrog?

Bij deze stand van zaken kan apostel Peter Klene onmogelijk op 15 mei aanstaande worden benoemd/bevorderd tot voorzitter van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In feite zouden alle "hoge dienaren" met een bestuursfunctie nú al moeten aftreden. Men heeft in commissie gehandeld (hierbij slechts te denken aan het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010") en daarbij collectief gefaald.

Overigens heeft districtsapostel De Bruijn in één van de andere rechtszaken onlangs bij de rechtbank Arnhem onder ede (!) verklaard dat het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" meerdere onjuistheden (!) bevat, maar dat hijzelf niet voornemens is de geadresseerden daarover alsnog in te lichten. Hij hoopt zeker dat H.M. de Koningin de leugens met een hermelijnen mantel der liefde zal bedekken...

Kan het allemaal nóg erger?! Zie verder de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11".

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "Za 23 Apr 2011, 14:52" in de thread "LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748".
Redactie schreef:(...)

@zefyr

"... wij, die slechts zicht hadden op het schimmenspel." (...) Je hebt helemaal gelijk, maar toch staat mijn verstand er in feite telkens opnieuw bij stil. Ik kan er nog altijd niet over uit dat dít nu de werkelijkheid is die wij hier met zijn allen onder ogen hebben te zien. Met een ongelofelijk stuk terugwerkende kracht ook nog. Tóch is het zó - en níet anders. De onloochenbare feiten spreken boekdelen. Het is erger dan erg. Wat is iedereen toch besodemieterd; en het venijn blijkt zich continu te hebben schuilgehouden in de top van de organisatie. Een ten hemel schreiend schimmenspel is het inderdaad. Wie niet zwichtte voor de afdekcultuur die er heimelijk gold, werd vroeg of laat aan de dijk gezet; "kaltgestellt". Dit verklaart intussen ook het fenomeen dat de districtsvoorgangers zich ertoe hebben laten verleiden om aan het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland decharge te verlenen voor de jaarrekening 2009, wat absoluut nooit had mogen gebeuren. Dat kan straks maar één ding betekenen, namelijk: schuld bekennen en (bestuurs)functies neerleggen! Zulks kan men trouwens het best niet lang meer uitstellen. Wie medeplichtig is aan een economisch delict, kan zich in dit land niet verschuilen achter "de lieve God". Betrof het echter "alleen maar" een economisch delict. Men heeft het immers tevens gepresteerd om te willen zwijgen toen broeder Rohn was aangezegd dat men hem wel kapot zou procederen. Sterker nog, toen een bestuurslid (!) aan de opgroeiende kinderen in het gezin Rohn voorhield dat de kerkleiding goed voor ze zou zorgen wanneer de ouders -door toedoen van hun weerbarstige vader- uit elkaar zouden gaan!! Ik heb er enkele maanden over moeten nadenken maar daarna heb ik tot tweemaal toe districtsapostel Brinkmann hierover ingelicht - en wat doet die schijnheilige (!!) vervolgens??!! Precies: nothing at all. Aftreden dus: Brinkmann, Klene, Kamstra, en allen die met vrome smoelwerken doch op misselijkmakende wijze nota bene onderdanig en met de kaken op elkaar dezulken hebben "ondersteund". Gefaciliteerd derhalve. Witteboordencriminelen!!!

Kortom: hier moet handelend worden opgetreden, zowel door de rijksoverheid als door de enkelingen die binnen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het hart nog op de juiste plek hebben zitten. (...) Ik heb gezegd.

Het WebTeam/BEE

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 20 Nov 2011, 17:02" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!".
Sinds echter districtsapostel Armin Brinkmann -met rugdekking van stamapostel Wilhelm Leber- nog niet moest aftreden terwijl hij bij de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. eigenmachtig 20 keer méér uitgaf dan de betreffende statuten het hem toestonden en dat geld vervolgens óók nog terechtkwam bij een internationale oplichtersbende, moge het duidelijk zijn dat het aftreden van bestuursleden (lees: "hoge dienaren") onder géén beding ooit een optie zal blijken te zijn. Niet althans "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Opzieners en apostelen in de Nieuw-Apostolische Kerk "keuren hun eigen vlees".

De reden waarom wij dit onderwerp opnieuw aansnijden is, dat deze gang van zaken een aantal pijnlijke constateringen rechtvaardigt en sowieso bij deze kerk een vrijbrief tot ernstig frauduleus handelen blootlegt.

Pijnlijk om te constateren is het immers dat de districtsvoorgangers er klaarblijkelijk geen enkele moeite mee hebben om onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeheer in het bijzonder te faciliteren en te legitimeren. Vanuit "De landelijke vergadering" waarvan zij ingevolge de statuten deel uitmaken, heeft men echter wel degelijk een toezichthoudende taak te vervullen, zij het dat het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" hier een controlefunctie betreft ten aanzien van het bestuurlijke doen en laten van de "zegenaars" aan wie betrokkenen hun kerkelijk ambt "te danken" hebben en bij wier gratie men in de kerk nog op vele terreinen actief kan zijn!

Wat in deze samenhang eveneens pijnlijk is om te constateren, is, dat wanneer er wat mis gaat of, zoals in de hierboven beschreven situatie grondig mis, "lagere dienaren" kennelijk collectief wensen te berusten in wat er op zo'n manier allemaal faliekant verkeerd kan uitpakken. Met ogenschijnlijk het verstand op nul en de blik op oneindig stevent men onverminderd in de hoogste versnelling massaal af op het hemelrijk. Mocht daar bij aankomst de deur gesloten zijn, dan ramt men die wel open, zo kan hun attitude nu vermoedelijk het best worden getypeerd.

Wij hebben op dit Forum echter óók al meermalen aangegeven dat men aldus buiten de waard rekent. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is namelijk géén goktent. (...) Wie de schoen past, trekke hem aan - voordat het aanstonds te laat is.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE »

@BEE, WT
Let wel: het bedrag dat (de onderneming van) broeder Rohn vanwege het in februari jl. gewezen vonnis vooralsnog terug moet betalen, betrof pertinent géén deposito. Het staat bij hem niet tegen een aantrekkelijke rentevergoeding voor de kerk uit op een spaarrekening, of zo! Het geld was door het kerkbestuur simpelweg ter beschikking gesteld voor investeringen die samenhangen met een gezamenlijk project, waarbij de voortgang door onenigheid tussen districtsapostel De Bruijn en apostel Peter Klene, dus binnen het krakkemikkig opererende kerkbestuur zelve, allengs werd ondermijnd. Een ordinaire ruzie tussen deze beiden...
Hier zit 'm nou net de kneep, want Rohn wenst hierover geen uitsluitsel te geven!
De lening zou op termijn verrekend worden met een succes fee! Maar zover is het nooit gekomen.
RR bleef halsstarrig weigeren inzage te geven in zijn boekhouding waaruit zou moeten blijken dat hij
de bedragen had geinvesteerd zoals jij beweert.

Mijn onderbuik gevoel zegt dan, dat er wat te verbergen valt en dus tegen RR werkt.

Groet,
ACE
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Criticus »

ACE schreef:RR bleef halsstarrig weigeren inzage te geven in zijn boekhouding waaruit zou moeten blijken dat hij
de bedragen had geinvesteerd zoals jij beweert.

Mijn onderbuik gevoel zegt dan, dat er wat te verbergen valt en dus tegen RR werkt.
En dat terwijl "we" er wel op staan dat de NAK volkomen transparant is.

Maar goed, blijkbaar was er, ook zonder volledige openheid, voldoende informatie om vonnis te wijzen.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

@ACE
@Criticus

In het conflict, voor zover de rechtbank daarover moest oordelen, is er bij het in eerste aanleg gewezen vonnis vooral gelet op de chronologie van de gebeurtenissen. De vraag komt echter op of de afzonderlijke feiten correct tegen elkaar zijn afgewogen. Ook om die reden lijkt de behandeling van deze zaak in hoger beroep aangewezen. Van de zijde van broeder Rohn is er een gespecificeerde opgave ingebracht, waaruit blijkt hoe in zijn bedrijf de beschikbaar gestelde financiële middelen werden aangewend. Verder is het van belang dat het in dit proces alsnog volstrekt helder wordt onder welke omstandigheden het geld uiteindelijk in de vorm van een lening bij het kerkbestuur "over de toonbank" ging.

Waar ikzelf opheldering over nodig heb is met name waarom precies er door het kerkbestuur voor broeder Rohn al in het najaar van 2008 stiekem een kuil werd gegraven:
BakEenEi schreef:(...)
Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 20 Sep 2012, 17:48" in de thread "ALARM"
Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE »

@BEE
Van de zijde van broeder Rohn is er een gespecificeerde opgave ingebracht, waaruit blijkt hoe in zijn bedrijf de beschikbaar gestelde financiële middelen werden aangewend
Het gaat om het beantwoorden van uw vraag waardom de NAK doordrukt en verhaal haalt bij RR.
Die gespecificeerde opgave was niet voldoende voor de NAK. Laat dat dan bevestigen door je accountant. Ook niet gebeurd!

Daarom drukt men nu door. Bij een faillisement is er een curator die verslag doet.
Of dat ethisch in de haak is? Natuurlijk niet.

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 15.00 uur]
ACE schreef:(...)
Het gaat om het beantwoorden van uw vraag waardom de NAK doordrukt en verhaal haalt bij RR.
Die gespecificeerde opgave was niet voldoende voor de NAK. Laat dat dan bevestigen door je accountant. Ook niet gebeurd!

Daarom drukt men nu door. Bij een faillisement is er een curator die verslag doet.
Of dat ethisch in de haak is? Natuurlijk niet.

(...)
@ACE

Voordat het geld destijds door het kerkbestuur werd overgemaakt, had broeder Rohn al tot in detail opgegeven waarvoor het was bedoeld, en achteraf heeft hij de bestedingen nog gespecificeerd in een overzicht van ongeveer 4 pagina's.

Gelet op deze voorgeschiedenis, moet er dus wel een heel andere reden zijn waarom het kerkbestuur de vooralsnog toegewezen vordering nu in allerijl en tot elke prijs geïncasseerd wil zien. Na het vonnis van 20 februari jl. heeft zowel de advocaat van broeder Rohn bij mr. De Lange als hijzelf rechtstreeks aan districtsapostel Armin Brinkmann kenbaar gemaakt dat het opgeëiste geld, vanwege de investeringen, niet meer "op de plank" ligt. Normaalgesproken zou er in zo'n situatie verstandig overleg plaatshebben over een betalingsregeling, maar daar had het kerkbestuur nu geen boodschap aan. Per se moest het vonnis onverwijld worden voltrokken en daar werden ook priester Scherpenzeel, diens zakenpartners en districtsapostel i.r. De Bruijn bij ingeschakeld. Eerder was in maart 2011 de advocaat van priester Scherpenzeel, mr. Abeln, al door het kerkbestuur ingeschakeld om tegen broeder Rohn bij de politie een strafaangifte in te dienen. Dit verklaarde de extra aanwezigheid van mr. Abeln op de zitting, toen in de zomer van 2011 het kort geding werd behandeld in de zogenaamde Rufmord-kwestie. Sindsdien zie ik het voor mijn ogen afspelen hoe districtsapostel Brinkmann hier te werk gaat volgens "de tactiek van de verschroeide aarde". Achteraf bezien zal hij kort na diens aantreden in mei 2011 wel stiekem hebben gedacht: wat mij -zonder dat het nieuws al op straat ligt- in Engeland is overkomen, laat ik geen tweede keer gebeuren. Ausrotten dus, die oplichter.

Alleen, was hij -Brinkmann- over enerzijds het uit de hand gelopen arbeidsconflict met broeder Rohn en anderzijds over "de kwestie Oostenrijk" wel correct geïnformeerd? En: waren voordien de gezamenlijke districtsvoorgangers wel tijdig, volledig en juist door het kerkbestuur over alle relevante feiten en omstandigheden ingelicht? Sterker nog: hadden dezen dat vanuit "De landelijke vergadering" niet simpelweg geëist?! Al was het alleen maar om zich als medebestuurders te kunnen verantwoorden, niet alleen tegenover de hoofdbestuurder bij het kerkgenootschap, de stamapostel, doch ook bijvoorbeeld tegenover de Belastingdienst! Bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moeten de uitgaven voor ten minste 90% daadwerkelijk zijn aangewend voor... het algemeen nut! Welnu, als bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de ontstane miljoenenverliezen met name werden veroorzaakt door financieel wanbeheer, wat naar mijn vaste overtuiging het geval is, hebben al dezen aan de rijksoverheid nog heel wat uit te leggen. Als oud-administrateur op het bureau van de Centrale Administratie wist ik al meteen dat men juist in dat opzicht met het gevoerde beleid zou vastlopen. Hiervoor heb ik in 2010 dan ook onmiddellijk gewaarschuwd, beslist niet alleen via dit Forum. De districtsoudste Weening wilde pertinent van niets weten, apostel Peter Klene niet en evenmin districtsapostel De Bruijn, noch later diens opvolger Brinkmann. Tot overmaat van ramp gaf zelfs stamapostel Wilhelm Leber niet thuis. Zie o.a. het bericht van Het Webteam op "Di 27 Nov 2012, 00:30" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" Afgesproken werk!

Bij een faillissement van broeder Rohn houdt het met de hele zaak waarschijnlijk compleet op en is dus ook automatisch het hoger beroep van de baan. Vervolgens claimen de "Godsgezanten" voor zichzelf natuurlijk het voordeel van de twijfel, en is het in alle nieuw-apostolische kerkgemeenten verplicht feest. (...) Maar laten wij ons niet vergissen! Immers, het is nog helemaal niet zo ver. Binnenkort zal er bijvoorbeeld wel een uitspraak zijn in de smaadzaak (RR/TdB), om maar eens wat te noemen. Of de fraudeofficier bij het Openbaar Ministerie komt toe aan de behandeling van de aangifte van broeder Rohn tegen de in diens ogen valse strafaangifte van de kerk. In elk geval heeft het er nú alle schijn van dat mr. De Lange is vastgelopen op zijn strooptocht door de hele kerkprovincie, op zoek naar "de gestolen kroonjuwelen".

Zie verder het redactionele bericht op "Ma 01 Jul 2013, 12:37" in de thread "Hoeveel geld zou hier over de balk zijn gesmeten?", waarbij het gaat om het laatste nieuws in deze zaak bij Glaubenskultur-Magazine.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE »

@BEE

Het gaat niet aan wat wel en niet in de haak is kwa inhoudelijke procesgang.
De plaats waar het meest gelogen wordt is in de Rechtbank.
De rechter bepaalt wat wel en niet bewezen is en doet uitspraak.
Het ging om de reden waarom de NAK -nu- haar vordering (bij voorrang uitvoerbaar) doorzet.
Die is nmm beantwoord.

Groet,
ACE
Plaats reactie