Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door BakEenEi »

@all
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.

Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
Driemaal rentmeesterschap is scheepsrecht!

Begin 2008 verscheen er op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een opvallend artikel waarin het handelt over bedrijfsvoering en beleidsvoornemens. Zie origineel. Het is geschreven door een onbekende woordvoerder die er de nadruk op legt dat een goed rentmeesterschap bij de verantwoordelijke kerkleiding richtinggevend is. Professioneel advies, zo wordt in dit artikel betoogd, had de verantwoordelijken ervan overtuigd dat activiteiten op het vlak van projectontwikkeling zó succesvol kunnen zijn dat de exploitatie van de kerkgebouwen gaandeweg te bekostigen valt uit de winstgevendheid daarvan! In Arnhem was men er al mee gestart. Daarna vermoedelijk in Enschede.

Veel meer dan schone schijn in Arnhem hebben de ambities tot op heden niet aan het licht gebracht. Juist het tegenovergestelde van de hooggespannen verwachtingen kwam uit. "Het Webteam" probeert intussen na te gaan hoe het zover heeft kunnen komen. In het artikel zitten enkele aanknopingspunten die een tipje van de (grauw)sluier doen oplichten.

De datum boven het artikel dat overigens al van de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is verwijderd was 3 januari 2008. In Arnhem was de nieuwbouw toen blijkbaar al gestart. Dit betekent ook dat het nieuwe beleid voordien al akkoord bevonden was en het in gang was gezet. De aanknopingspunten in het artikel bestaan uit vaagheden! Zo heeft men het over "een" extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer en over "een" door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting. Bevreemdend is ook de volgende zin: "Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie." Blijkbaar hebben anderen (!) in overleg met het landelijk bestuur hier tot een koerswijziging kunnen besluiten. Maar welke anderen hebben in godsnaam (!) dan zulke bevoegdheden?

Het raadsel wordt steeds ondoorgrondelijker... Toch ontstaat er in de voorlaatste alinea nog enige duidelijkheid. Over de op te richten stichting wordt namelijk onthuld: "Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis." Aangezien in de gepubliceerde akte voor de rolzitting op woensdag 1 september 2010 (zaak- en rolnummer 277762/09/2659) de stichting Beheerstichting Alpha & Omega wordt genoemd (zie http://apostolischekritiek.nl/actes.htm), waarvan het (huidige) bestuur bestaat uit de heren N. Klene en R.D. Vis, bestond de desbetreffende Raad van Toezicht waarschijnlijk uit bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Doch om wie gaat het dan?

Het artikel levert voor wie het serieus doorneemt een reeks van vragen op:
 • 1. Wat dient er in dit geval te worden verstaan onder een "professioneel advies"?
  2. Om welk "extern bedrijf" ging het?
  3. Wie beschikken er over zodanige bestuurlijke bevoegdheden dat i.c. nog slechts overleg nodig was met het landelijk bestuur?
  4. Welke "op te richten stichting" is het geworden?
  5. Wie hebben er nu zitting in het landelijk bestuur en wie zijn er daarin de laatste jaren eventueel af- en aangetreden?
  6. "Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen", zo wordt gesteld. Welke weg precies?!
  7. Van wiens hand was het bewuste artikel van 3 januari 2008?
  8. Voor welke groep van lezers was de op 3 januari 2008 via het Internet aangeboden informatie feitelijk bedoeld?
  9. Waardoor werd het artikel onlangs zonder opgaaf van redenen van de website verwijderd?
  10. Hoe komt het dat er op de bedoelde website nog steeds geen vervangend of aanvullend artikel verschenen?
Een voorlopig laatste vraag in deze samenhang is: hoeveel procent van de arbeidstijd van de Nederlandse "apostelen" is er tegenwoordig gemoeid met -tegenvallende resultaten bij de- projectontwikkelingsactiviteiten zoals in Arnhem (c.q. tevens in Enschede, enzovoort)? In hoeverre bijvoorbeeld hebben dienstreizen naar het buitenland vooral ook ten doel om besprekingen te voeren op het gebied van dergelijke bouwzaken, zoals met D.Ap. Brinkmann en D.Ap. Koberstein:

http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... einweihung
http://www.nac-mgemnowa.org/hrs_german/ ... eldung.php

Zie voor een recent overzicht van NAK-kerkgebouwen in Duitsland dat aan derden te koop wordt aangeboden: "http://home.immobilienscout24.de/431830 ... tualität/0" (NAK Immobilien GmbH).

Wie hierover uitsluitsel kan geven, doet er verstandig aan dit in alle openheid te doen via dit forum. Hopelijk komen alle "rentmeesters" in beeld die aan de vele in onwetendheid gelaten offervaardigen nog een boel uit te leggen hebben. Zou het trouwens niet speciaal op de weg liggen van de woordvoerder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland om de gewenste opheldering thans te verschaffen? Op de diverse websites van de kerk zelf, voor zover deze voor een ieder vrij toegankelijk zijn, is het namelijk structureel een en al eenrichtingverkeer. Aangezien de kerkleiding in de praktijk bovendien aan haar geadresseerde correspondentie naar believen onbeantwoord laat (!), zou het de betrokkenen niet misstaan mogelijk verkeerde indrukken te doen wegnemen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door Jabob65 »

@BAE, het is ook wel heerlijk hoor dat het allemaal zo amateuristisch is, je ziet gewoon dat mensen dingen doen waar ze totaal geen verstand van hebben, met alle respect hoor, want het schijnt een lieve man te zijn, maar De Bruijn heeft toch ook wel wat beperkingen, en als je dan ineens over miljoenen investeringen moet gaan beslissen, niet te doen, maar ze denken dat ze en uitverkoren zijn en dat God Zelf hun overal bij helpt, maar in wezen zijn ze emotioneel nogal zwak.

Althans, tijdens de prediking zijn ze steeds aan het huilen en giechelen.

En ook wel bijzonder om te zien dat deze hoge ambtsdragers de gehele kerk ten gronde richten.

De Heilige Theodorus, zouden ze over pakweg 2000 jaar ook citeren uit brieven van deze 'apostel'?

Laten we ook niet vergeten dat deze man als marionet gebruikt is toen machtspolitcus Pos apostel Sepers buitenspel had gezet, en Kamstra maar krokodillentranen huilen.

Ja, er wordt wat afgejankt in de nieuw-apostolische kerk, stel je voor dat echt ALLEEN de nieuw apostolischen straks naar de hemel gaan, dan mogen ze wel heel wat tissues op tafel zetten.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door BakEenEi »

@Jakob65

Waar ik voor mijzelf vaak grote vraagtekens bij heb geplaatst is dat "hoge dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk slechts "apostel des Heren" mogen zijn onder de voorwaarden dan wel onder de nog te stellen aanvullende c.q. gewijzigde voorwaarden van de voorzitter van het internationale kerkbestuur, aan wie zij vooraf trouw moeten zweren en aan wie zij daarmee absolute gehoorzaamheid verplicht zijn. Die hele gekunstelde constructie onder "de machtige leiders" verontrustte mij zeer.

 • 33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, 35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.
  Uit: Matteüs 5 (NBV)

  12 Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
  Uit: Jakobus 5 (NBV)
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door BakEenEi »

@all

Zo heeft de "hooggeachte Wilhelm Leber, Herr Dr., ranghöchste Geistliche, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Präsident en Stammapostel" sinds diens aantreden in mei 2005 nu al heel wat tweedracht weten te oogsten.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door Tosca »

@All,

In de originele en nu dus weggehaalde/verduisterde! NAK webpagina staat ook nog iets anders, namelijk en ik citeer:

‘’ Het financiële vermogen van de kerk ... ermogen.’’Einde citaat.

In deze zin wil de Kerkleiding ons wijsmaken dat de Nieuw Apostolische Kerk geen ander vermogen bezit dan dat wat in de gebouwen is opgebouwd.
Even kijken…In 1951 kreeg de toenmalige Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid der Apostelen (H.A.G.E.A.) , bij gerechtelijke uitspraak in het geschil met SLOK alle gebouwen toegewezen (ca. 100) ook kreeg zij het genoegen toegewezen van de aanwezige offergelden.

Daarmee had Het gedecimeerde H.A.G.E.A. ca. 3000 leden tegenover Slok ca. 26000 leden een machtige financiële voorsprong. Bovendien werd er in de “”Boodschap van Bischoff tijd”” bijzonder veel en trouw geofferd. Immer Jezus Christus zou nog tijdens het leven van Stamapostel Bischoff wederkomen(…)

In het laatste ‘’financiële’’ verslag van de Nieuw Apostolische Kerk geeft men op dat er ca. twee miljoen per jaar werd geofferd.

Aangezien er in de jaren 50/90 veel meer kerkgangers waren zeker drie maal zoveel als heden ten dage, Mogen we toch aannemen dat de offergelden ook drie maal twee miljoen per jaar hebben bedragen, dus…6 Miljoen. Als ik daar de helft afhaal voor onderhoud en salarissen blijft er drie miljoen per jaar over. X 40 is 120 miljoen.

Welke financieel expert komt mij hier te hulp?

Er zijn domweg heel veel miljoenen guldens verdwenen. Dap. I.R. Gijsbert Pos weet wellicht meer te vertellen over deze kwestie, die nog een behoorlijke staart zal krijgen.

Groet,

Tosca.
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!

Bericht door ACE »

@Tosca

Het blijft speculeren omtrent vermogen en bestede offergelden. Ooit heb ik eens becijferd dat het vermogen rond de 500 miljoen euro ligt.
E.e.a. op basis van rente inkomsten, grond- en opstallen. Met de herbestemming van de kerkgebouwen explodeert de waarde nogmaals.
M.a.w. het vermogen neemt alleen maar toe.

Groet, ACE
Plaats reactie