(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!

Bericht door Redactie »

(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!
 • P. KLENE

  Santpoort, 21 februari 2010

  Hartelijk geliefde broeders,

  1) Deze brief schrijf ik u mede namens de Opziener, Oudste N. Klene en Evangelist Vis.
  2) Dit weekeinde zijn een aantal van u opnieuw geconfronteerd met een e-mail met bijlagen van broeder R. Rohn.
  3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
  4) Hij probeert hem te beschadigen als mens en in zijn ambtsopdracht.
  5) Daarom schrijf ik u vandaag als broeder van u allen, maar ook als broeder van onze Districtsapostel.
  6) Ik kan niet accepteren dat dit gebeurt.

  7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.

  8) Zoals u weet, hebben wij als bestuur gemeend een zorgproject op te moeten starten als inkomstenbron voor onze kerk in de toekomst.
  9) Een beslissing waar wij wat betreft de intentie nog steeds achter staan.
  10) Broeder Rohn is gedurende een jaar in dienst geweest van de onderneming NVO waarin dit plan gerealiseerd zou worden.
  11) Vanuit deze onderneming was hij ook verantwoordelijk voor het bouwbeheer.
  12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
  13) Ook waren wij bezorgd over het beheer van de financiële middelen.
  14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
  15) Dit leidde tot spanningen tussen hem en deze Raad van Toezicht.
  16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
  17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
  18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
  19) Vanzelfsprekend zijn we daarbij juridisch geadviseerd.
  20) In dit traject zijn drie bemiddelingspogingen geïnitieerd vanuit het bestuur van onze kerk.
  21) Helaas zijn deze alle gestrand.

  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.

  31) Beide zaken hebben geresulteerd in een rechtsgang.
  32) Ook vanuit ons bestuur hebben wij dat niet kunnen voorkomen.
  33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.
  34) Daarbij moet vooral onze Districtsapostel het ontgelden.
  35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken.
  36) Indirect probeert hij zo de zaak van het arbeidsconflict en de kwestie Oostenrijk met elkaar te vermengen.
  37) Daarvoor is echter geen grond aanwezig.

  38) In de onderzoeken die inmiddels lopen naar de handelwijze van broeder Rohn, zijn wij in contact gekomen met personen en ondernemingen die in het verleden zowel voor de kerk als broeder Rohn hebben gewerkt.
  39) Deze ontwikkeling is niet alleen onontkoombaar maar ook nodig en volstrekt legitiem.
  40) Het is belangrijk dat de advocaat en de verantwoordelijken vanuit de kerk goed zicht krijgen op alles wat er heeft gespeeld.
  41) Het gaat er ook om dat we moeten weten welke verantwoordelijkheden broeder Rohn als bestuurder van NVO is aangegaan.

  42) Met het bovenstaande hoop ik u een zo zuiver mogelijk beeld van de situatie te hebben geschetst.
  43) Daarbij had ik de behoefte om het op te nemen voor onze Districtsapostel
  44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen.
  45) De aanvallen aan zijn adres verdient hij niet en deze zijn ook onterecht.
  46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.
  47) Dat is niet fair en niet goed.

  48) Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht.
  49) Wij weten dat een aantal van u hier helemaal niets van wil weten, anderen zijn echter terecht bezorgd en willen toch enige duidelijkheid.
  50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
  51) Tevens willen wij ons voor zover dat vermeden kan worden, niet begeven op het niveau van het openbaar conflict.
  52) Deze brief achtte ik echter toch noodzakelijk.

  Met vriendelijke groet, mede namens de Opziener, de Oudste en Evangelist,

  Uw P. Klene
De inhoud van dit schrijven is om uiteenlopende redenen totaal verbijsterend. De impliciete vanzelfsprekendheid waarmee de schrijver en diens medestanders hun waarheid voorhouden aan allen die daarvan moesten kennisnemen en deze waarheid -die helaas neerkomt op een brutaal verwrongen werkelijkheid- "ter harte" moesten nemen, tart welhaast elke beschrijving. Toch is de persoon van deze schrijver niemand minder dan onder andere:

- (waarnemend) bestuurder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder van de Beheerstichting A&DN;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder bij A&DN Vastgoed Holding B.V.;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder bij A&DN Vastgoed Onderhoud B.V.;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder bij A&DN Vastgoed Project B.V.;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder bij A&DN Woon Zorg Management B.V.;
- namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestuurder bij Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V.;
- apostel krachtens een aanwijzing van de voorzitter van het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur;
- afgestudeerd apotheker en theoloog.

Ondanks alle "leerzame lessen van het verleden" in de geschiedenis van het apostolische werk (in Nederland) appelleert betrokkene aan gevoelens van toegenegenheid en gehoorzaamheid bij de geadresseerden, hetgeen overigens kenmerkend is voor de "cultuur" bij het onderhavige kerkgenootschap. Als "de apostel" iets vraagt, zal dat om hem moverende redenen omwille van het "werk Gods" wel op zijn plaats zijn. Men maakt daarbij níet het onderscheid tussen geestelijke en "aardse" zaken... In dit specifieke geval zette "de apostel" diens verzoek nog extra kracht bij door mede te spreken uit naam van een opziener, een districtsoudste en een districtsevangelist. Alle "ambtsgaven" bij de "hogere dienaren" lieten zich nu dus gelden! Het is onder alle lagen van de bevolking (!) bij velen in de Nieuw-Apostolische Kerk een ingeslepen mechanisme geworden om bij wijze van spreken "de firewall" uit te zetten wanneer "Godsgezanten" in woord of geschrift ergens de aandacht voor vragen. Van de nieuw-apostolische geloofsleer gaat in elk geval geen stimulans uit naar de ontwikkeling van het kritisch denkvermogen. Veeleer is het de bedoeling dat men overal ja en amen op zegt. Met kritiek zou men God voor de voeten lopen, is de gedachte. Leidinggevenden doen er in de praktijk weinig of geen moeite voor om die opvatting te nuanceren of te relativeren. Wie zich dan niet alleen de "Godsgezant" waant doch tevens in die vermeende hoedanigheid op handen wordt gedragen, zal diep moeten buigen om menselijk falen te kunnen toegeven. Deze situatie doet zich nu voor, doch "de Godsgezanten" persisteren in commissie. Hoe moet dat in godsnaam aflopen?!

De hierna vermelde forumbijdragen in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" gaan nader in op de bedoelde cultuur:
1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".

Wie zich nu bij een beeldscherm hardop afvraagt om welke reden er van de zijde van Het WebTeam niet méér "heilig ontzag" aan de dag wordt gelegd voor de kerkelijke versierselen van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", zij hier verwezen naar het tweede hoofdstuk van de brief van Jakobus zomede naar het vijfde hoofdstuk van de brief van apostel Paulus aan de Galaten:
 • [1] Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. [2] Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. [3] Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ [4] maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? [5] Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? [6] Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen?


  [7] U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? [8] Niet hij die u geroepen heeft. [9] Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. [10] De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.
Het is met de grootst mogelijke ontsteltenis dat Het WebTeam heeft kennisgenomen van een schaamteloze leugenachtigheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding. Bovendien bejegenen leidinggevenden in de Nieuw-Apostolische Kerk aan wie op enig moment kennelijk niet de meeste hoogachting wordt bewezen, vragenstellers niet zelden als "levend opgebaarde geestelijke doden", zo drukte één van de forumdeelnemers het onlangs kernachtig uit. Mede daarom mag het duidelijk zijn dat wij eraan hebben gehecht dat thans de openbare aandacht wordt gevestigd op deze mensonterende praktijken. Wij spreken dan ook de wens uit dat hierop van overheidswege wordt gereageerd door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland terstond de status te ontzeggen van een Algemeen Nut Beogende Instelling, zulks ten minste zolang het tijd vergt alvorens het verantwoordelijke kerkbestuur publiekelijk en uiterst transparant periodiek verantwoording aflegt voor haar financiële doen en laten én zij daarbij alsnog blijk geeft van "goed rentmeesterschap". Tevens dient de kerkleiding alsnog -mede wellicht door een statutenwijziging- eindelijk zorg te dragen voor solide vormen van verantwoording en toezicht! Zonder externe druk vanwege deze onverkwikkelijke aangelegenheid op de kerkleiding zal er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland niets verbeteren want niettegenstaande de niet aflatende inspanningen van menig betrokken (en mogelijk al met de stille trom vertrokken) gemeentelid heeft de i.c. disproportioneel sterk "directieve manier van leiding geven" nimmer intern ter discussie mogen staan. Hopelijk móet nu "de slavernij" worden afgeschaft!

In de navolgende paragraaf, "Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!", zullen onze inhoudelijke bezwaren tegen het bovenaangehaalde schrijven nader aan de orde komen.

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!

Bericht door Redactie »

@all

Het hierboven aangehaalde schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" houdt de nieuw-apostolische gelovigen in feite voor: "Wat hier überhaupt aan de hand is, gaat jullie, onderworpenen aan ons hoge gezag, toevallig helemaal niets aan!" (...) En dan te bedenken welk onderscheid Christus Jezus destijds maakte:
 • [46] Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. [47] Iemand zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’* [48] Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ [49] Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. [50] Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.

  Uit: Matteüs 12 (NBV)
Anders gezegd:
 • [5] Tot de hoogmoedigen zeg ik: Wees niet hoogmoedig,
  tot de trotse zondaars: Verhef je niet,

  [6] verhef je niet tegen de hemel,
  spreek niet op hoge toon.’
  [7] Niet uit het oosten, niet uit het westen,
  niet uit de woestijn komt verheffing,

  [8] het is God die rechtspreekt
  en de een vernedert, de ander verheft.


  Uit: Psalm 75 (NBV)
Daarom:
 • [16] Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, [17] want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. [18] Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. [19] Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

  Uit: Romeinen 14 (NBV)
In de thread "Moat ik soms op myn broer passe?" handelt het over ieders gelijkwaardigheid voor God. Waarom (...) wordt dat bij de nieuw-apostolische kerkleiding toch meer en meer zorgelijk uit het oog verloren?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie