(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door Redactie »

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Hoewel de officiële websites van de Nieuw-Apostolische Kerk in binnen- en buitenland bepaald anders doen vermoeden, wordt door praktijken die het daglicht niet kunnen velen steeds vaker het spreekwoord bewaarheid "veel koks bederven de brij". Wie kan er dan wat van zeggen? Wie behoort er dan in te grijpen?

Indien in het ontdekkend licht van Zijn genade (!) de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing wordt onderworpen, zijn de uitkomsten totaal ontnuchterend. Enkele punten:

- alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
- door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
- deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
- er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
- de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
- t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
- leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
- er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
- niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
- bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren


In vele organisaties ontlenen leidinggevenden hun waarheid aan de veronderstellingen van enkele tientallen of honderden naaste vertrouwelingen die mede uit eigenbelang steun geven aan die leidinggevenden. Zo werkt het althans niet zelden in de politiek en in het bedrijfsleven. Echter, het Werk des Heren zou daarop dé spreekwoordelijke uitzondering moeten vormen, doch in de Nieuw-Apostolische Kerk werd "de boodschap vol erbarmen" vervangen door een kille catechismus waarbij de leerstellingen op last van de hoogmoogende heeren dagelijks aan verandering onderhevig zijn. De piramide dient te worden omgekeerd! Priesters moeten diakenen ondersteunen, (...) en de stamapostel de apostelen; niet langer andersom. Zó is Jezus ons voorgegaan. Ten onrechte trekken dienaren zich méér aan van "hogere dienaren" dan van hun opdracht om een goede herder te zijn. De organisatie schijnt te moeten overleven terwijl ondertussen het organisme doodgaat!

Als mensen van vlees en bloed zo worden gemanipuleerd, breken ze. Ze zijn gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten. Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar zegenaars. Onder zegenaars worden de broeders verstaan met een geestelijke bediening. Hoe "hoger" een dienaar is, des te meer hoogachting zou men aan deze verschuldigd zijn. Wie zich daarbij tegendraads opstelt, wordt rechts- en linksom te verstaan gegeven dat dan men voor zichzelf "de zegensweg" blokkeert. Sterker nog: je ligt eruit. Door de geneigdheid hoog op te zien naar hogere dienaren, kwam ook veel ellende ter afhandeling bij dezen terecht, en wel in een overdosis. Dit veroorzaakte bij hogere dienaren weerzin tegen vermeende dwarsliggers. "Lagere dienaren" zien voor zichzelf eerder een rol weggelegd om "zegenaars" te steunen dan de aan hun zorgen toevertrouwde zielen in de gemeenschap. Behoeft het een uitgebreid betoog dat men zo compleet de verkeerde kant op steunt?! Is het verwonderlijk dat zielen op een gegeven moment zijn moegestreden om te bereiken dat men voor vol wordt aangezien?

Is het logisch dat "hogere dienaren" de macht hadden om voor zichzelf te besluiten topsalarissen te krijgen? Kan iemand uitleggen waarom "hogere dienaren" leiding moeten geven aan de zakelijke bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie? Hoe is het mogelijk dat er in de Leidraad dienen en leiding geven niet wordt verklaard wat er onder zielzorg valt te verstaan? Waarom dringt het bij degenen die zich in de kerk bezighouden met de geschiedschrijving niet door dat voor God de halve waarheid hetzelfde is als een hele leugen? Wie kreeg er van God toestemming om recht te praten wat krom is? Om eenheid te veinzen? Om een welgemeend excuus uit de weg te gaan naar allen die door toedoen van "zegenaars" voor het leven zijn beschadigd, bijvoorbeeld na "de Boodschap" van stamapostel Bischoff. Daarom:
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16 (NBV)
Nu het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bij monde van apostel Peter Klene er (met de omstreden brief van 21 februari 2010) onder de districtsvoorgangers feitelijk op heeft aangedrongen de statutaire bepalingen voorlopig maar te veronachtzamen, is het de hoogste tijd geworden om aan deze vorm van onbehoorlijk bestuur een halt toe te roepen! Districtsvoorgangers, indien u dit pijnlijk nalaat, zult u voor de gevolgen moeten instaan!

Realiseert u het zich alstublieft tevens dat u er bepaald niet voor spek en bonen bij zat toen de projectplannen voor o.a. Eimersstaete ook aan u werden ontvouwd. De leden van het kerkbestuur hadden u nodig om later eventueel aan de schijn van eigengereidheid te kunnen ontkomen. U bent het draagvlak geworden waarop men zich nu beroept. Zonder u was het in Arnhem geen volslagen mislukking geworden! U heeft destijds bij wijze van spreken feestelijk het lint doorgeknipt toen eensgezind de eerste schrede werd gezet op de door het bestuur (d.w.z. door districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra) aanbevolen weg naar het door u allen naderhand verheerlijkte eigentijdse rentmeesterschap. Weet u het nog?! Zó kwam het op de website van de kerk te staan:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.

Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
Het is van tweeën één: ofwel u aanvaardt met terugwerkende kracht de functie van excuus-Truus, óf u bestuurt nu net zo actief mee als in het voortraject. De "escape" zou hier nog kunnen zijn dat u de ambtsopdracht vastberaden teruggeeft met inbegrip van de daarmee samenhangende en pertinent NIET vrijblijvende bestuurlijke medeverantwoordelijkheid. Onder uw toeziend oog (!) heeft de kerkleiding zeer grote financiële risico's kunnen nemen, niet in de laatste plaats uiteindelijk door onvoldoende doordacht te werk te gaan bij de schorsing en het latere ontslag van de voor Eimersstaete aangestelde projectleider, Ronald Rohn. Talrijke beslissende momenten dienden zich vervolgens aan. U bleef echter gedogen, goedvinden, geduldig de ondergang (!) afwachten...

Hoe wilt u het straks in de gemeenten uitleggen dat het juist door uw laconieke lakse opstelling heeft kunnen gebeuren dat de kerkleiding miljoenenverliezen dient te melden? Waarom wordt er niet aan professionals overgelaten wat er aan professionals MOET worden overgelaten? Hoe wilt u nú nog op onbevangen wijze inhoud geven aan uw geestelijke bediening? Het is één voor twaalf. Over enkele minuten bent u een "point of nu return" gepasseerd! Indien u niet bereid bent zich hiervan rekenschap te geven, zullen anderen het u aan het verstand brengen. Weet u wel wat u (in uw gezin) op het spel zet? U bent bijna volledig de weg kwijtgeraakt! Het lag helemaal niet op uw weg om mismanagement (!) door de leden van het kerkbestuur te faciliteren. Als apostel Peter Klene, opziener Kamstra, districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis op 21 februari 2010 schriftelijk verklaren "Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.", dan kunt u hun betoog toch onmogelijk ondersteunen? Gedurende het juridische proces, dat misschien nog jaren in beslag zal nemen, zullen er telkens weer evaluatiemomenten zijn, waarop nader (!) naar bevind van zaken dient te worden gehandeld. U wilt toch niet medeschuldig zijn aan onbehoorlijk bestuur (!) door zich vooraf op het standpunt stellen dat het recht eerst maar eens zijn complete beloop heeft moeten krijgen? Spreekt het laatste tussenvonnis (van de Rechtbank Utrecht op 8 december 2010) ook voor u geen boekdelen? Wat is "uw goedheid" toch oneindig groot... tegenover de genoemde briefschrijvers!

Waarom gaat u er ogenschijnlijk vanuit dat het vrijwel niemand opvalt dat de kerkleiding zich in haar berichtgeving via het Internet opvallend beperkt tot het nieuws dat haar ogenschijnlijk siert? Wie eerst met gepaste trots goede sier maakt met de vermeende heruitvinding van het rentmeesterschap, betaamt het als een goed rentmeester zijnde om halverwege te keren indien dwalen daartegenover het enige alternatief zou zijn! Spijtig genoeg doet deze noodsituatie zich op het ogenblik in werkelijkheid voor. Onder de gegeven omstandigheden is het van het grootste belang dat de besluitvorming die er binnen het zittende bestuur (nog) plaatsheeft, rechtsgeldig zal blijken te zijn. Districtsvoorgangers, het is absoluut úw taak om daar aandachtig op toe te zien! In de statuten staat het klip en klaar: in het bestuur moeten ten minste drie personen zitting hebben en hun besluiten zijn pas van kracht bij een drie/vierde meerderheid van de rechtsgeldige stemmen. Zie "Artikel 6: Het bestuur". Zijn de desbetreffende notulen op orde? Zijn eventuele volmachten schriftelijk afgegeven en zijn deze zo nodig ook voorhanden? Te denken valt bijvoorbeeld aan een controle door de Belastingdienst, waarbij onder meer moet kunnen worden vastgesteld dat het kerkbestuur de voorwaarden naleeft waaronder de zogenaamde ANBI-regeling toepassing vindt. Bent u zich ervan bewust welke voor het kerkgenootschap de gevolgen zijn indien bij haar de aanwijzing als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst -met terugwerkende kracht- wordt ingetrokken? Bent u ermee op de hoogte welke de voorwaarden feitelijk zijn? Waar blijkt dit dan precies uit?

Districtsvoorgangers, is "uw goedheid" afhankelijk van het aanzien van een persoon? Mocht u deze vraag ontkennend beantwoorden, wat vindt u er dan van dat wanneer het kerkbestuur wordt benaderd met serieuze inhoudelijke correspondentie, er veelal een stil zwijgen volgt? Omdat zulks daadwerkelijk het geval is, bent u er medeverantwoordelijk voor! Mocht u de voorafgaande vraag bevestigend hebben beantwoord, dan bent u er trouwens eveneens medeverantwoordelijk voor. Wat bent u van plan te doen om aan dit publieke geheim een einde te maken?! Of valt uw steevaste wegkijken ervan (en daarmee tevens het veronachtzamen van zielzorg) tot dusverre onder uw "gedoogbeleid"? Hoe vallen zulke duistere praktijken overigens te rijmen met de Bijbelse grondslagen waarop de nieuw-apostolische geloofsleer gebaseerd zou zijn? Waarom "dient" u eerst en vooral "uw meerderen" en heeft u ondertussen geen boodschap aan vele anderen? Hoe verklaart u het dat het "werk Gods" in dit opzicht in de Nieuw-Apostolische Kerk op zijn kop is gezet? Als u van mening bent "op Gods akkerwerk" een dienende taak te hebben, waaruit bestaat deze taak dan in feite? Weten ook diegenen dat, die nu denken dat voor u als Godsgezant Zijn liefde en Zijn waarheid de boventoon voeren? In aansluiting aan het bovenstaande; wat verwacht u van dienaren in de plaatselijke kerkgemeenten? Of zijn zij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" (zoals stamapostel Wilhelm Leber zich politiek correct pleegt uit te drukken) úw medewerkers?

Op de internationale website van de Nieuw-Apostolische kerk valt onder andere het volgende te lezen: "Van de leden wordt verwacht dat zij hun leven naar de leer van Christus inrichten. Zij hebben recht op deelname aan alle voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg." Is "de leer van Christus" volgens u hetzelfde als de nieuw-apostolische geloofsleer? Indien ja, waarom wordt deze nieuw-apostolische geloofsleer dan vervat in een catechismus die -naar verluidt- (vanaf 2013) niet in het Nederlands zal verschijnen? Zijn "de tienden" van Nederlandstalige gelovigen minder waard dan die van bijvoorbeeld Duitstalige gelovigen? Waarom wordt er door de nieuw-apostolische kerkleiding in Nederland op deze manier voor menigeen een enorme drempel opgeworpen om tot de kennis der waarheid te geraken? Elders op voornoemde website wordt toegelicht: "De Nieuw-Apostolische Kerk is financieel geheel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert, wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het 'tiende deel'." Dan gaat het naar Nederlandse begrippen om dusdanige bedragen dat op de vertaling van een catechismus, vooropgesteld dat deze de leer van Christus beschrijft, niet mag worden bezuinigd! Of volstaat volgens u in Nederland de halve waarheid?! Wie hebben hiertoe durven te besluiten? Met "gedoogsteun" van wie?

Namens welke god -zonder hoofdletter- mag volgens u de volle waarheid tegenwoordig worden gehalveerd? Districtsvoorgangers, is die god úw god (geworden)? Het WebTeam nam kennis van een recent (weliswaar onbeantwoord) schrijven, van 27 september 2010. Eén onder u was de geadresseerde. Uit de inhoud ervan:
... het is "zware kost" waarover ik je inlichtte. Echter: het werk des Heren is geen "speeltje". Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ontbreekt het pijnlijk aan o.m. een Raad van Toezicht. Bij het Apostolisch Genootschap is dit trouwens wél goed geregeld. Kijk maar op hun website. Verder gaat het mij bij dat voorbeeld nergens om. Serieus: als het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestaat uit drie personen, en drie personen besluiten om daarin zitting te nemen; dan heeft men gewoon gewetensvol wáár te maken wat er wordt verwacht. Een kleine diversiteit aan verantwoordelijkheden dient zich aan. Een bijzonder ruimhartig salaris staat daartegenover. Men mag niet verzanden in futiliteiten. De hoofdzaak zal de per se hoofdzaak moeten blijven. Geen belangenverstrengeling, geen "vriendjespolitiek" (...); niets van dat alles.
Terugkomend nu op de statuten, waarvan artikel 7 handelt over "De landelijke vergadering":
 • [begin citaat]

  Artikel 7 De landelijke vergadering

  1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

  2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

  3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:
  
a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

  [einde citaat]

  Zie ook de op dit Forum geplaatste "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" in de thread Leegstand NAK Appartementen in Arnhem.
Bij het WebTeam bestaat de vrees dat "De landelijke vergadering" ten onrechte aan het bestuur décharge heeft verleend met betrekking tot de jaarrekening 2009. Al in 2009 was er op kerkelijke eigendommen vanwege schadeclaims conservatoir beslag gelegd tot een bedrag van rond de 7 miljoen euro. Getuige het hierboven al genoemde tussenvonnis van 8 december 2010 hoeft dit beslag nog altijd niet te worden opgeheven! Dan kan het bijna niet anders dan dat het bestuur hier van doen heeft met een concreet kwantificeerbaar risico, waartoe in de balans welhaast een catastrofevoorziening moet worden opgenomen. Op zijn minst zou er van de zijde van de accountant na het samenstellen van de jaarrekening 2009 moeten zijn toegelicht welk risico daaromtrent in acht dient te worden genomen! Districtsvoorgangers, heeft u er op toegezien dat hier correct is gehandeld? Heeft uzelf in dezen correct gehandeld?! U bent toch niet onder druk gezet, bijvoorbeeld door sommigen die inmiddels door hun omstreden oproep op 21 februari 2010 landelijk in opspraak zijn gekomen, om ondanks de dreiging van zulke niet uit te vlakken schadeclaims zonder meer aan het bestuur décharge te verlenen? Mogen de broeders en zusters van wie de financiële middelen afkomstig zijn (die ook u moest verantwoorden) weten of er in dit verband -door u- geen fraude (!) is gepleegd? En hoe gaat het nu verder? Er zijn momenteel enorme financiële verliezen aan het oplopen, mede doordat het bestuur klaarblijkelijk geen kans ziet het project Eimersstaete tot een succes te maken. Waarom wilt u hierover niet open en eerlijk zijn? Oneigenlijk gebruik van "de mantel der liefde" komt u allen nog duur te staan!

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

@all

Eén van de manieren in bestuurlijke kringen bij de Nieuw-Apostolische Kerk om zich van extra loyaliteit te verzekeren is: een "dienende broeder" paaien door deze een "hoger" ambt te laten krijgen. Voor wie zich die gang van zaken laat welgevallen, is er daarna amper nog een weg terug. Eenmaal ten prooi gevallen aan zo'n effectief instrument van machtsmisbruik, houdt het om te beginnen al direct op met je geloofwaardigheid tegenover zielen die haarfijn aanvoelen dat er werkelijk géén ander evangelie is dan wat Jezus Christus aan ons allen heeft nagelaten - zelfs niet na 4 december aanstaande door de presentatie van een catechismus:
 • [7] Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. [8] Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij!

  Uit: Galaten 1: 7-8 (NBV)
Naar de leer van Jezus Christus hebben mededienaren (!) slechts tot taak...
 • [7] Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. [8] Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ [9] ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? [10] Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. [11] En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, [12] om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, [13] totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)
Zie verder in dit verband het redactionale bericht op "Ma 11 Jun 2012, 13:38" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?": Vragen en Antwoorden (4). (...) Dan laat je je als "mededienaar" dus níet knechten (!) door je gevoelig te tonen voor een soort van beloningssysteem:
Bezielde gedachten
« Antwoord #79 Gepost op: 03-03-2007, 13:30:42 »
 • (...)

  Stelling 4: "Het implanteren van een ambtslichaam in het lichaam van Christus leidt tot afstotingsverschijnselen."
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "za 30 okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
Onlangs werd de hier bedoelde zorgelijke aangelegenheid, waarbij het een ieder nog duur komt te staan indien er -tegen beter weten in- aan wordt voorbijgaan, nogmaals als volgt tegen het licht (!) gehouden:
BakEenEi schreef:(...)
Er wordt hier wel degelijk een piramidespel gespeeld. De inzet is ieders tijd en geloofwaardigheid. Er zijn statussymbolen te winnen, en voor de doorzetters ook handen vol geld.
(...)
Terugkomend nu op de rangen en standen; in de Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt men dus aanzienlijken en minder aanzienlijken. Het gezag van een priester kan niet tippen aan het gezag van een apostel. Wat een priester uiteenzet kan te allen tijde worden overruled door wat elke ambtsdrager met een opvolgende hogere geestelijke bediening daarbij achteraf nader uiteenzet. Individuele gelovigen behoren hun eventuele vragen eerst voor te leggen aan de geestelijk verzorger met het voor ieder persoonlijk eerste hogere ambt. Komt men er niet uit, dan moet men in beginsel zijn bij de geestelijk verzorger met het tweede hogere ambt, enzovoort. Velen raken gaandeweg ontmoedigd en geven het op...

Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op 'Wo 27 Okt 2010, 20:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". Eerder geplaatst op 7 resp. 12 februari 2010, op de indexpagina van deze website.
Redactie schreef:(...)
Nu de betreffende "hoge dienaren", ondertussen zorgelijk vervuld van eigenwaan, rücksichtslos doorgaan met wanpresteren, en zij, bijgestaan door advocaten, accountants en andere adviseurs venijnig uithalen naar vragenstellers terwijl hun zegenende handelingen vanzelf allang ieder doel missen, nadert voor betrokkenen ontegenzeglijk het spreekwoordelijke uur der waarheid waarin het met deze onvoorstelbare gekte afgelopen zal zijn. Niemand heeft het uiteraard zo willen hebben, dat dit Forum een platform werd voor verontruste gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Sommigen die de problemen zagen, aarzelden niet om ze aan te kaarten bij degenen die erover gaan. Toen dat niet hielp, en ook de districtsvoorgangers niet wilden ingrijpen, restte er geen andere mogelijkheid dan de wantoestanden (!) hier uitgebreid te beschrijven.

De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 19 Dec 2011, 18:01" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Zo 28 Okt 2012, 22:02" in de thread "Stuur mij ergens op af en het wordt geregeld".
Het mag dan wel in de lijn der verwachtingen liggen dat een districtsevangelist bij de Nieuw-Apostolische Kerk, die naar het zakelijke oordeel van diens "zegenaars" (lees: machtige zwaargewichten in de organisatie) "prettig meewerkt", tot districtsoudste wordt gewijd (en vervolgens tot opziener), doch zo iemand kan natuurlijk beter een dwaas worden genoemd indien men zich laat ringeloren door de inontvangstneming van een statussymbool waarvoor gelovigen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ontzag zouden moeten hebben! Echter: usance in een kerk wil nog niet zeggen "heilzaam voor Zijn werk". Besef het onderscheid!

"Zijt gij in 't levenslot één met uw Heer en God?", zongen wij vaak in een prachtig lied, en vervolgens: "Smaakt gij dat zielsgenot? Dan is het goed. Dan is het goed. Dan is het goed." Pas dán! Realiseert u zich dit wel?

 • Op TV liet onlangs een Indische kok het verschil zien tussen zelfgemaakte kroepoek en geïmporteerde kroepoek vanuit Indonesië met maar weinig garnalen erin. Hijzelf kende dat verschil al heel lang.
  "Zet dit nu eens om naar de Geest", pleegden broeders-dienaren zich dan wel eens uit te drukken! (...) Zou er écht iemand zalig worden van alleen maar een slap aftreksel van een boodschap vol erbarmen?

De districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland wekken in hun doen en laten steeds meer de indruk zich er nauwelijks van bewust te zijn, dat -zowel in geestelijk als in zakelijk opzicht- hun meerderen met vuur spelen! Men handelt (!) niet eens meer in halve waarheden doch hooguit nog in "elementen van waarheid". Critici (lees: wie klaagt over schade aan de ziel... ) kan men daarbij missen als kiespijn.

Geïnspireerd door de verbeeldingskracht van heer Wilhelm Leber ter ere van wie er ook telkens zogenaamd een tafel wordt "gereedgemaakt", heeft men ontdekt hoe handig er in het offerblok een greep kan worden gedaan, waarna een ingehuurde crimefighter en boegbeeld bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wel de confrontatie aangaat en zo iemand diens schrijven dan beëindigt met de onderstaande kleine lettertjes:
De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Vos & De Lange staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive is. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance to the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Vos & De Lange is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail nor for the delay in its receipt.
Zo ligt het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op ramkoers ten opzichte van zielen bij wie de gebruikelijke intimidatiepraktijken niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. "Zeg maar 'Ja' tegen dit drammerige geloofsleven", vinden ondertussen de districtsvoorgangers Rasker, Yntema, Den Hamer, Nico Klene, Jan Klene, De Bakker, Vis en Weening; "Niet mijn wil, heer Leber; uw wil zal steeds geschiên!" (vgl. lied 310, NAK-gezangboek). Aan de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff hebben zij hoegenaamd "geen herinnering", noch wensen zij lering te trekken uit enig verleden. Aan de vooravond van een alarmerend lustrum omarmen zij vast wat aanstonds zal neerkomen op de Boodschap stamapostel Wilhelm Leber. Diens manifest, de nieuw-apostolische catechismus; aan die leiband willen zij dat "wij" straks lopen...

Als het helden waren, waren zíj het geweest die deze ontnuchterende waarheid voor "ons" niet hadden achtergehouden.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

@all

In het vorige bericht handelde het voornamelijk over zielzorg, maar de actuele de stand van zaken bij de rechtbank Utrecht gebiedt ons nu met name ook in zakelijk opzicht de vinger op de zere plek te leggen.

Hieronder zullen wij uitleggen hoe het komt dat bij het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland "De landelijke vergadering" (de gezamenlijke districtsvoorgangers, met de districtsapostel als voorzitter) in het geheel de zwakste schakel is.

Zonder bij "Het bestuur" een solide contra-expertise te verlangen vanwege de alom aanhoudende signalen omtrent financieel wanbeheer, geldt er voor de leden van "De landelijke vergadering", inmiddels onder aanvoering van de huidige districtsapostel Armin Brinkmann (!), kennelijk maar één devies:
48) Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht.

Bron: Schrijven "Santpoort, 21 februari 2010"
Let wel: het bewuste schrijven (van apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en de toenmalige districtsevangelist -thans opziener en tevens bestuurslid- Vis) werd toen verspreid, volledig buiten medeweten van districtsapostel De Bruijn! De verklaarde nadien namelijk onder ede (!) dat hem de brief pas in december 2010 onder ogen was gekomen!! Is dat in casu niet hoogst bevreemdend?

Zowel als voorzitter van "Het bestuur" als in diens hoedanigheid van voorzitter van "De landelijke vergadering" (zie de statuten) kreeg districtsapostel De Bruijn er destijds géén hoogte van wat er achter zijn rug om was bekokstoofd. Ondertussen echter werd er heimelijk (!) het volgende over hem beweerd:
44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen.

Bron: Schrijven "Santpoort, 21 februari 2010"
Elders op dit Forum gaven wij al aan hoe een dergelijke kromme situatie welbeschouwd te duiden valt:
WebTeam schreef:(...)
Begin 2010 sloeg Rohn alarm door een aantal hem bekende kerkelijke ambtsdragers te informeren over de vreemde handelwijze bij het kerkbestuur en haar adviseurs Nico Klene en Ruud Vis. De dag erop sloeg apostel Peter Klene terug. Zie het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". In dit schrijven wordt districtsapostel De Bruijn neergezet als een stumper, een betreurenswaardige zielenpiet die hulpeloos bij de pakken neer zit vanwege een "rein private Angelegenheit". Zo'n verraderlijke dolksteek was er zelfs in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nog niet uitgedeeld. De briefschrijver had er zijn moverende dubbele agenda voor.

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Vr 05 Okt 2012, 22:50" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".
Doordat kennelijk die stiekeme dubbele agenda al kamerbreed was getrokken, verscheen er van de zijde van de districtsvoorgangers -buiten de leden van de (naar later bleek) geënsceneerde Raad van Toezicht om- nimmer iemand bij één van de vele rechtszittingen. Niettemin, de gebezigde vakterm, "Raad van Toezicht", betrof om de dooie dood niet zomaar een verschrijving. Tot viermaal toe probeerde apostel Peter Klene hun ermee te intimideren:
14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
15) Dit leidde tot spanningen tussen hem en deze Raad van Toezicht.

17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.

33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.Bron: Schrijven "Santpoort, 21 februari 2010"
Naar de situatie op 21 februari 2010 werd de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland blijkbaar bestuurd door een volstrekt gefakete Raad van Toezicht. De districtsapostel (die de voorzitter is van "Het bestuur" en tevens de voorzitter van "De landelijke vergadering") leek wel als door een machtsovername buitenspel te zijn gezet! Maar niet alleen hij! Oók de aldus gemanipuleerde overige leden van "De landelijke vergadering". Dan hebben wij het over "klinkende namen" als Den Hamer (district Assen), Jan Klene (districten Utrecht en Rotterdam) en De Bakker (district Arnhem). Allen speelden -bij nader inzien- het spel mee...

Wij konden het amper geloven. Wat stak hier allemaal achter? Klopten -zonder nota bene hoor en wederhoor- de aantijgingen aan het adres van broeder Ronald Rohn? Tientallen vragen kwamen er ineens op.

Bij de "Raad van Toezicht" bleek het te gaan om "een veredeld theekransje", doch bestaande uit jakhalzen en hyena's. Op het oorlogspad waren ze. Maar met welke drijfveren?! Wát was hier in godsnaam (!) gaande?
 • Nu onderbreken wij voor een noodzakelijk "bewustwordingsmoment". Sinds de juridische schermutselingen met broeder Ronald Rohn een aanvang namen, is de kerk immers al miljoenen euro's kwijtgeraakt. Nog steeds lopen hierbij de financiële verliezen op! Doch let wel: dit gebeurt mede onder goedkeuring van de districtsvoorgangers! Indien zij zich unaniem op het standpunt hadden gesteld "Tot hiertoe en niet verder!", bijvoorbeeld na de spraakmakende "Open Dag" bij Residence Eimersstaete in november 2009 welke helemaal niet het succes opleverde wat het eigenzinnige theekransje er overmoedig aan toedichtte, had de schade zich onmiddellijk laten beperken!!
  Met de vervolgens tot in het absurde verder oplopende verliesposten werd het laconieke gedrag van de districtsvoorgangers afgestraft, maar op aandringen van het theekransje werden dezen naderhand zelfs nog bereid gevonden om als medebestuurders goeddeels inactief te worden! Daarmee lijdt het geen enkele twijfel meer, zo concludeerden wij indertijd al snel: hier spelen financieel wanbeheer en onbehoorlijk bestuur in het kwadraat!

  Waarom namelijk sloeg het door de nieuw-apostolische kerkleiding gepropageerde succes bij Residence Eimersstaete na de "Open Dag" om in een volslagen mislukking? Simpel antwoord: door incompetentie van de "Godsgezanten". Hoezo? Nóg maar een simpel antwoord: na de volstrekt onnodige financiële afwaardering en verkoop van het complex slaagde de nieuwe eigenaar er met een klein verbouwinkje van twee ton al snel in om het "het gouden ei" alsnog te verzilveren. De tent kon dus prima worden gerund, maar dan wel door mensen die er verstand van hebben. Toen de districtsevangelist Vis tegenover de rechtbank Utrecht desgevraagd openhartig en gedetailleerd uit de doeken deed hoe het er intussen in Arnhem voorstond, donderden op dat moment niet alleen de schellen van de ogen bij de leden van "de meervoudige kamer", doch evenzeer bij de zware delegatie waarmee Het WebTeam de betreffende zitting bijwoonde. (...) Zie verder het redactionele bericht op "Wo 22 Feb 2012, 08:26" in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "

  Bij de bedoelde rechtzitting waren tevens aanwezig apostel Peter Klene, de districtsoudste Nico Klene en de districtsapostel in ruste De Bruijn. Opziener Kamstra schitterde door afwezigheid. Zij hadden zich acuut dienen te realiseren wat voor een ongelofelijke stommiteiten zich op deze manier lieten bewijzen. Hierna gebood de eerlijkheid ze die feiten intern te communiceren, zodat allen die het rechtstreeks aangaat maar tot één slotsom konden komen, namelijk dat het collectief verkozen oorlogspad (!) inmiddels op dood spoor was geëindigd. Aandachtig observeerden wij wat er mogelijk aan de mimiek van de gekostumeerde komedianten viel af te lezen. In tegenstelling tot de lichaamstaal bij mr. De Lange, die een opkomende zware storm met onweer deed vermoeden, "blikken wij voor het overige in deze samenhang evenwel niet terug op significante waarnemingen, hetgeen u ons hopelijk niet euvel wilt duiden." Met stoïcijnse gelatenheid hoorden de "theeliefhebbers" aan wat er in de wellicht onvoorbereide predikbeurt spontaan naar voren kwam.

  Laten wij het even samenvatten: na het "Open Huis" in november 2009 en na de brief uit Santpoort van februari 2010 hadden de districtsvoorgangers hun bestuurlijke verantwoordelijkheid dienen waar te maken. Niet alleen aan de rechtsgevolgen van het gerezen arbeidsconflict hing er een onbekend prijskaartje, doch tevens aan het zorgproject in Arnhem dat strandde. Daar komt bij dat men wist hoe er al in het najaar van 2008 (!) op godsonmogelijke wijze een Raad van Toezicht in het leven was geroepen. Bovendien wist men hoezeer districtsapostel De Bruijn daarna alleen nog maar voor spek en bonen meedeed als voorzitter! Foute boel dus want er had van hogerhand een interim-voorzitter benoemd moeten zijn. Vervolgens duiken diezelfde districtsvoorgangers als het ware zowat drie jaar onder!! Van februari 2010 tot heden. In de tussentijd vinden ze alles goed wat de "Raad van Toezicht" uitvreet want die geniet daarbij klaarblijkelijk de zegen van de allerhoogste, te weten de heer Wilhelm Leber, "Oberhirte", "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", "Kirchenpräsident und Stammapostel". (...) Bonter kun je het als districtsvoorganger haast niet maken. Staande in de "geloofsgehoorzaamheid" hebben al deze pionnen op het schaakbord van het trio Klene-Klene-Vis het verstand op nul gezet en de blik op oneindig. Uiteraard komt op bijna een gedeelde eerste plaats als zwakste schakel opziener Kamstra uit de bus.
Wat een toestand! En wat moet je dan ondertussen een lef hebben om net te doen alsof het allemaal ligt aan een ander. Welnu, over de aantijgingen aan het adres van broeder Ronald Rohn kunnen wij kort zijn: tot dusverre heeft betrokkene op elke beschuldiging nog een adequate inhoudelijke reactie weten te geven! Juist ook in de privé-kwestie Oostenrijk, welke problematiek later districtsapostel Armin Brinkmann naar buiten toe steevast zal typeren als een "rein private Angelegenheit".

Doch let op: ook déze "Godsgezant" toont op zijn minst twee gezichten. Bikkelhard voor een ander en boterzacht voor zichzelf. Als een militaire strateeg wijst Brinkmann overal op grote landkaarten de gebieden aan, waarvoor hij als kerkvorst verantwoordelijk zou zijn. Met filmbeelden illustreert hij daarbij de goede werken welke onder zijn supervisie tot stand kwamen. Ook laat hij niet onvermeld vanuit de internationale "Koordinationsgruppe" in de Nieuw-Apostolische Kerk aan het hoofd te staan van de sectie "Gemeindeführung". Een geboren leider, zou je derhalve denken. Een man met duizelingwekkende capaciteiten, lijkt het wel.

Het verbaasde weinigen toen ook hij (Brinkmann) op geen enkele rechtszitting verscheen. Toch verloor hij na diens aantreden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op 15 mei 2011 al meteen het ene kort geding na het andere. Desondanks staat ook bij hem het oordeel vast: Rohn is de grote boosdoener, de personificatie van al het kwaad dat het "werk Gods" in Nederland en overzeese gebiedsdelen wil ondermijnen. Dit had de districtsvoorgangers aan het denken moeten zetten. Nee, dus. Uiteraard kwam bij ons de simpele vraag op: wat wéét hij (Brinkmann) misschien méér dan wij?! Indien de privé-kwestie Oostenrijk inderdaad een "rein private Angelegenheit" is, waar het kerkbestuur dus geen enkele bemoeienis mee heeft; wát is er dan bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland feitelijk op de werkvloer gebeurd waarover de hele goegemeente nu al sinds de schorsing en het ontslag van Rohn in 2009 in het ongewisse moet blijven? Wát rechtvaardigt al dit stiekeme gedoe? Trouwens, wat kost het niet allemaal?! (...)

Twee simpele vragen. Daarom nu ook twee simpele antwoorden. Brinkmann speelt blufpoker en dat kost een vermogen. Deze man wil het komend jaar alsnog (na een akkefietje dat hem vergeven is van 10 miljoen euro) feestelijk met ambtsrust. Dan kan, hangende het juridische getouwtrek in de kerkprovincie Nederland, alléén mét het voordeel van de twijfel. Dóórprocederen dus, tegen Rohn, tot-ie zichzelf opknoopt; of zo.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: (7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door ACE »

@WT

Het is een utopie de denken dat de districtsdienaren zich organiseren en weerstand gaan bieden, laat staan met het vingertje wijzen.
Dankzij gelik naar boven zijn ze hoger dan ooit gepromoveerd als 'geestelijke', dat in tegenstelling tot hun maatschappelijke positie.
Gedwongen ontslag, beslag op huizen, geestelijk onbekwaam en gemis aan sociale vaardigheden, sieren hun CV's.
Het is beter een open brief te schrijven aan de lijdende schapen en lammeren.

Groet,
ACE
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

OPEN BRIEF aan de lijdende schapen en lammeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland


Lieve broeders en zusters,

Laten wij met elkaar delen wat van blijvende waarde zal blijken te zijn. Stamapostel Streckeisen richtte zich eens tot de jeugd aan de hand van de volgende waardevolle woorden uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach:
 • [12] Nog meer van mijn gedachten zal ik uitspreken,
  als de volle maan zo vol ben ik ervan.
  [13] Luister naar mij, mijn vrome zonen,
  en bloei als een roos bij een waterstroom.
  [14] Geur zo aangenaam als wierook
  en bloei als een lelie.
  Verhef je stem, zing samen een loflied
  en prijs de Heer om al zijn daden.

  [15] Verheerlijk zijn naam
  en prijs hem met lofgezang,
  met liederen en citerspel.
  Loof hem met deze woorden:
  [16] De daden van de Heer zijn alle voortreffelijk,
  alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd.
  [17] Zeg niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’
  want alles blijkt nuttig op het juiste moment.
  Met zijn woord heeft hij het water bijeengebracht
  en op zijn bevel werd het in bekkens verzameld.
  [18] Op zijn bevel gebeurt wat hem goeddunkt
  en niemand kan verhinderen dat hij redt.
  [19] Hij doorziet de daden van de mensen,
  niets blijft voor hem verborgen.
  [20] Van eeuw tot eeuw ziet hij toe,
  niets is onbegrijpelijk voor hem.
  [21] Zeg niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’
  want alles werd geschapen om in een behoefte te voorzien.
  [22] Zijn zegen bevloeit het dorre land als een rivier
  en drenkt het als een watervloed.


  Uit: Jezus Sirach 39 (NBV)
Ik zocht het in eerste instantie op in de Lutherse vertaling (NBG, 1935) want daaruit herinnerde ik mij speciaal deze woorden. Hierna viel het mij op dat in de Nieuwe Bijbelvertaling de nummering van de verzen nogal afwijkt. Vers 16 werd nu vers 12. (...) God heeft ons niet eenzaam en alleen achtergelaten want aan Brood heeft het ons niet ontbroken. Van tevoren (!) rustte Hij ons toe met schatten uit de hemel, zoals het ook naar voren komt in Romeinen 5:
 • Leven in vrede met God

  [1] Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. [2] Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. [3] En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, [4] volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. [5] Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

  Uit: Romeinen 5
Al worden er op dit Forum kritische noten gekraakt, het goede blijft goed. Alleen, nergens in de Bijbel wordt ons aangeraden om kortzichtig of onnadenkend te worden. Een ieder aan wie Zijn Geest gegeven is en aan wie Zijn liefde in het hart is uitgegoten, heeft werkelijk "dagelijks stof tot danken", zoals wij het eertijds ook zongen: "In dat licht te mogen wand'len, trots de duisternis op aard', geeft ons daag'lijks stof tot danken, is ons vele offers waard." (lied 145, "Wordt verlicht", gezangboek H.A.G.E.A., 1953). Hierbij trouwens ook te denken aan het bekende laatste couplet van lied 445 (NAK-gezangboek):
 • 5
  Wij willen met daden U danken
  voor 't heil, dat G' ons nu reeds bereidt.

  Sterk verder ons in het geloven.
  U zij thans ons loflied gewijd.
  Ja, bij U, trouwe Heer,
  daar vinden wij ruste steeds weer.
  Ja, bij U, trouwe Heer,
  daar vinden wij ruste steeds weer.
Echter, u kent vast wel de onderstaande woorden van Jezus aan het einde van een gesprek met zijn leerlingen dat begon over een ogenschijnlijk bescheiden gave in de offerkist van een weduwe:
 • [34] Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, [35] onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. [36] Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

  Uit: Lucas 21 (NBV)
Het is niet om het even waar wij onze offergaven naartoe brengen. Is dat het altaar waar de inbreng van de weduwe, al waren het destijds twee muntjes, er voor God net zozeer toe doet als wat anderen kunnen schenken, wellicht uit hun grote rijkdom? Is dat het altaar waarbij er niet op last van "hogere dienaren" onder de Zijnen in alle mogelijke gradaties onderscheid wordt gemaakt tussen beminden en... geminachten?!

Zó sprak ik op enig moment op dit Forum mijn bezorgdheid erover uit hoe het tegenwoordig gesteld is met de herbergzaamheid in wat ooit voor ons allen "het Vaderhuis" mocht zijn:
BakEenEi schreef:(...)
Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 20:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
Het was bepaald niet voor het eerst dat ik aandacht vroeg voor de kwaliteit van leven in "de gemeenschap", maar de kerkelijke ambtsdragers hebben er geen boodschap aan. In hun beleving zie ik apen en beren. Kortom: bezwaar ongegrond verklaard. Toch vond (en vind) ik dat het klimaat veranderde, bijvoorbeeld ten opzichte van de situatie zoals stamapostel Urwyler die voor mij destijds zo aansprekend had beschreven:
Woord van de Stamapostel voor Nieuwjaar 1987
(a.u.b. in alle gemeenten op nieuwjaarsmorgen voorlezen na het bijbelwoord)Hartelijk geliefde ambtsbroeders, lieve broeders en zusters in alle werelddelen:

Aan het begin van mijn begroetingswoorden bij het nieuwe jaar leg ik als woord voor het gehele jaar mijn wens voor 1987 in uw zielen neer:
 • “… dat wij allen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van Gods zoon, en een volwassen man worden, naar de maat van Christus’ volkomen ouderdom” (Efeziërs 4: 13)
Degenen die als eersten moeten streven om dit verheven doel te bereiken, zijn de Apostelen van Jezus. Zij worden evenwel terzijde gestaan door de vele ambtsgaven, van Onderdiaken tot Opziener, die ingevolge hun ambtsopdracht een dienovereenkomstig deel van de verantwoordelijkheid helpen dragen.

De lieve ouders worden aangespoord om aan hun toevertrouwde kinderen die zielearbeid te verrichten die beantwoordt aan deze grootse taak. Dit geldt ook voor de verzorgsters van onze kinderen op de pas ingestelde zondagsschool voor de kleuters. Zij allen dragen ertoe bij de grondbeginselen van het geloof in de zielen van de jongsten onder ons neer te leggen.

De onderwijzeressen en de onderwijzers van de zondagsschool, het godsdienstonderwijs en het confirmatieonderricht doen het hunne. Zij bouwen met veel liefde en onder naarstig bidden verder aan de versterking en de verdieping van het geloofsfundament in de harten van de kinderen. De Priesters vervullen deze opdracht bij het bezoeken van de gezinnen en in de diensten. Alle ambtsdragers hebben deze zelfde taak, ieder in overeenstemming met zijn ambtsvermogen en zijn verantwoordelijkheid.

Voor alles wat in het verleden jaar in het werk Gods werd gedaan, dank ik iedereen hartelijk. Alle onderwijzers, hetzij ouders, ambtsdragers, broeders of zusters, zullen uiteindelijk het woord naar zich toe mogen trekken:
 • “De leraars nu zullen lichten als des hemels glans en die velen tot gerechtigheid geleid hebben als de sterren altoos en eeuwiglijk” (Daniël 12: 3).
Het is één van de geheimenissen van het volk Gods: Wij allen zijn leerlingen en tegelijkertijd leraars!

Moge mijn innige wens voor 1987
 • “… dat wij allen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van Gods Zoon!”
in een ieder van u zijn voleinding vinden. Als deze grote wens voor het nieuwe jaar zou kunnen uitmonden in de vervulling van het nog grotere verlangen n.l. om de Heer te zien zoals Hij is, dan zou ons aller heimwee zijn gestild.

Daaraan verbind ik, samen met alle Apostelen van Jezus, de innigste zegenwensen voor zowel de levensloop alsook voor de geloofswandel door de nog voor ons liggende tijd der genade.

Uw
H. Urwyler


Bron: Bijlage Amtsblad 1 januari 1987
Géén onderscheid tussen "dienaren" en allerhande "overigen" want "Wij allen zijn leerlingen en tegelijkertijd leraars!" Hier werd een geheel andere taal gesproken dan die, welke mij later te verstaan werd gegeven. De laatste 20 jaar die ik doorbracht in de Nieuw-Apostolische Kerk werden "magere jaren". Gelukkig is mijn herinnering aan de eerste 30 jaar vele malen fijner. Ik kon niet weten hoezeer dat achteraf in het geloof nog van (levens)belang zou zijn...
 • Standvastig in beproevingen

  [1] Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
  bereid je dan voor op beproevingen.

  [2] Houd het rechte spoor, wees standvastig
  en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.
  [3] Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los,
  dan word je aan je levenseinde beloond.
  [4] Aanvaard alles wat je overkomt
  en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
  [5] Want goud wordt in het vuur getoetst,
  in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt.
  Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.
  [6] Geloof in hem, dan zal hij je helpen,
  bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.
  [7] Jij die ontzag voor de Heer hebt,
  zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af,
  dan val je niet.

  [8] Jij die ontzag hebt voor de Heer,
  vertrouw op hem,
  dan valt je loon je niet uit handen.
  [9] Jij die ontzag hebt voor de Heer,
  hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde,
  want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt.
  [10] Kijk naar de generaties van vroeger:
  Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld?
  Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord?
  Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef?
  [11] De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich,
  vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking.
  [12] Wee de laffe harten en de slappe handen,
  de zondaar die twee paden bewandelt.

  [13] Wee het wankelmoedig hart,
  want het heeft geen vertrouwen;
  daarom wordt het niet beschermd.
  [14] Wee jullie die niet langer volharden,
  wat zul je doen als God je opzoekt?
  [15] Wie ontzag heeft voor de Heer
  verzet zich niet tegen zijn woorden,
  wie hem bemint volgt zijn wegen.
  [16] Wie ontzag heeft voor de Heer
  wil hem welgevallig zijn.
  Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet.
  [17] Wie ontzag heeft voor de Heer
  houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem.
  [18] ‘We vallen liever in handen van de Heer
  dan in handen van mensen
  ,
  want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’


  Uit: Jezus Sirach 2 (NBV)
Moeten wij nu, terwijl er van alles om ons heen zichtbaar misgaat, maar overal in berusten? Betreft het altijd "een zaak voor de dienaren" en hadden die met elkaar écht het recht om bij "ons", allerhande overigen, "een onbegrensd vertrouwen" op te eisen? Nee, wist ik: dit pakt verkeerd uit. Uiteindelijk vond ik vertroosting in het navolgende:
 • Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, [20] dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.

  Uit: Jakobus 5: 19 (NBV)
Wij zijn in Zijn werk niet geroepen om er vervolgens het zwijgen toe te doen!

Het WebTeam/TjerkB
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

WebTeam schreef:(...)
Wij konden het amper geloven. Wat stak hier allemaal achter? Klopten -zonder nota bene hoor en wederhoor- de aantijgingen aan het adres van broeder Ronald Rohn? Tientallen vragen kwamen er ineens op.

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Zo 18 Nov 2012, 21:00".
@all

Onder verwijzing naar de bovenstaande quote, spoelen wij de film even terug naar twee jaar geleden want er valt nog wel iets op te helderen:
BakEenEi schreef:(...)
op de een of andere manier wil het -wat Eimersstaete betreft- ook mijzelf voorkomen dat het complex nogal onverwacht aan de oorspronkelijke bestemming (tijdelijk) werd onttrokken, met leegstand tot gevolg; met onkosten tot gevolg, doch ook met een waardedaling van dit complex tot gevolg. Van de zijde van de kerkleiding wordt nergens openlijk verklaard waardoor dit zo heeft moeten plaatsgrijpen. Als het uitsluitend samenhangt met de schorsing van één enkele medewerker, klopt er sowieso iets niet. De continuïteit van het werk mag toch niet afhangen van één man?! Een solide bedrijfsmatige aanpak voorziet immers in de nodige waarborgen ten aanzien van de noodzakelijke voortgang.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Ma 22 Nov 2010, 22:35" in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?".
Redactie schreef:(...)
Nieuw-apostolisch Nederland werd aldus verdeeld in drie categorieën gelovigen: 1) degenen die alles mogen weten; 2) degenen die iets mogen weten; en 3) degenen die niets mogen weten van wat ertoe doet indien het om (dreigende) financiële verliezen gaat die in de miljoenen euro's lopen.

(...)
"Wat is hier toch ingewikkeld aan?"

Het WebTeam kan de moeilijkheid van de zaak, eerlijk gezegd, niet inzien. In een gezonde bedrijfsmatig functionerende organisatie kan één man namelijk niet zó veel ellende veroorzaken als thans wordt toegedicht aan projectleider Rohn!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 15:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!".
Min of meer hardop denkend spraken wij op dit Forum tegenover allen die het wilden weten destijds onze verbazing uit over wat er aan het licht kwam door de leegstand bij Residence Eimersstaete in Arnhem. Met open vizier probeerden wij achter de schermen ook in contact te komen met de nieuw-apostolische kerkleiding want één ding was ons meteen al wel duidelijk: dit wordt een scenario met alleen maar vele verliezers.

Er was écht niet méér voor nodig dan "logisch nadenken" om in te zien dat zelfs een aangelegenheid met wat extra haken en ogen eraan ooit moest zijn begonnen met een simpele aanleiding. De vraag was alleen: wat was hier dan die aanleiding geweest?

Intussen zijn wij ruim twee jaar verder. Afgezien van het nodige amateurisme bij een kleine handvol bestuurders, is de complexiteit van de hele kwestie voornamelijk gelegen in "het werkzame politieke krachtenveld" binnen de hogere echelons van de kerkelijke organisatie. Maar dat wisten wij twee jaar geleden ook al.

In eerste instantie vonden wij het niet zo belangrijk om erachter te komen wat ieder precies op zijn politieke kerfstok had. Immers, nadat Ronald Rohn allang de deur uit was gewerkt, organiseerde het kerkbestuur in Arnhem een "Open Dag" die naar eigen zeggen een groot succes werd. Als het dan tóch misgaat, valt zoiets natuurlijk lastig te verwijten aan de rotte appel die de zaak zou hebben verziekt voordat de "Godsgezanten", getuige de berichtgeving over de veelbelovende "Open Dag", het ontij alsnog wisten te keren. Voor ons stond het dus vast dat Rohn absoluut méér in diens schoenen werd geschoven, dan het hem eventueel toekwam.

In een gezonde bedrijfsmatige omgeving zou eind december 2010 "the bloody limit" definitief zijn bereikt. Met het nieuws dat toen op straat lag, zouden aandeelhouders geen genoegen hebben genomen. Het zou snel afgelopen zijn geweest met de ijdeltuiten die met hun hoofd in de wolken na de "Open Dag" in november 2009 sindsdien niet meer op aarde waren geland. Zo niet echter bij het "werk Gods".

Ikzelf voelde mij echter nog het meest gealarmeerd doordat de districtsoudste Weening, die ik in september 2010 had opgebeld, met mij daarna geen contact meer opnam terwijl hij dit juist wel had beloofd. Op talrijke e-mailberichten antwoordde hij alleen door desgevraagd een ontvangstbevestiging toe te zenden. Ik ken betrokkene al bijna mijn hele leven lang! Blijkbaar had hij zich nu een spreekverbod laten opleggen! Een voor mij verbijsterende constatering was dat. Laat ik dan maar contact zoeken met broeder Rohn, vond ik enige tijd later. Hem kende ik tot dan toe alleen van naam, zulks hooguit sedert enkele maanden...

Na twee gesprekken met broeder Rohn sloot ik mij voorzichtig aan bij "Het WebTeam" want ik vond het intussen meer dan verschrikkelijk hoe er door de kerkleiding bij de gelovigen in diverse opzichten misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen. Niet alleen nu de verspilling van offerontvangsten vond ik een ten hemel schreiende toestand, doch ook hoe er daarbij slachtoffers werden gemaakt. Juist wat dit laatste betreft, is het nota bene een publiek geheim dat de nieuw-apostolische kerkleiding zelden tegenover dezen haar verantwoordelijkheid neemt. Denk alleen maar aan de (tweede) Europese Informatieavond op 4 december 2007.

(...)

"Wij konden het amper geloven. Wat stak hier allemaal achter?", schreven wij in het voorlaatste bericht in deze thread. Ergens in de betrekkingen tussen het kerkbestuur en Rohn moest er toch wel een voorval aan te wijzen zijn, dat genoeg splijtstof opleverde voor -vanaf dát ene moment- een "duurzame ontwrichting" van de onderlinge verhoudingen! Als er íets was, wat ik wel wilde weten, was dát het. Voor het overige was het voor mij -als insider- bepaald geen nieuws dat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk nogal eens mankeert aan voldoende duidelijkheid omtrent ieders taken en bevoegdheden. Iedereen wil de baas zijn maar niemand is het ook echt. Telkens kom je weer uit bij de stamapostel... en die draait vervolgens overal omheen.

Nog voordat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst kwam toen de bouwkundige Nagel met pensioen was gegaan, blijkt zich inderdaad een vrij serieuze botsing te hebben voorgedaan tussen Rohn en één van de bestuursleden, niet zijnde De Bruijn of Kamstra. Het bestuurslid in kwestie zag de hele opzet rond Residence Eimersstaete liever op een andere leest geschoeid dan die, waaraan op dat moment tevens externe deskundigen al maandenlang hadden gewerkt. Rohn accepteerde dit niet, al was het alleen maar omdat de voortgang intussen geen uitstel meer kon dulden. Onder protest ging het aanvankelijk dwarsliggende bestuurslid alsnog akkoord met de oorspronkelijk verkozen aanpak.

Hierna, in de zomermaanden van 2008, wordt de zogenaamde Raad van Toezicht actief, bestaande uit het trio Klene-Klene-Vis: apostel Peter Klene, tezamen met diens broer, de districtsoudste Nico Klene, en de districtsevangelist Vis. Wat dezen onmiddellijk beginnen uit te spoken, blijkt achteraf in de rechtszaal:
BakEenEi schreef:(...)
Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 20 Sep 2012, 17:48" in de thread "ALARM"
Rohn werd dus van rechts ingehaald; met medeweten van districtsapostel De Bruijn. Toen hij "het complot" in het voorjaar van 2009 ontdekte (gezien de op handen zijnde oplevering van Residence Eimersstaete -voor het kerkbestuur- net iets aan de vroege kant) was de gort gaar!

Honderden details die de kerkleiding er daarna bij sleept zoals aan de hand van een onderzoeksrapportage, uitgebracht door “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam, worden in het geding gebracht en de rechtbank Utrecht breekt sindsdien het hoofd erover. Ook dat vindt de kerkleiding blijkbaar nog niet genoeg want meermalen overlegt zij aan de rechtbank tevens een vonnis van de Ondernemingskamer in Amsterdam, zij het in de privé-kwestie Oostenrijk. Wanneer dan later de advocaat mr. Abeln, die in de bewuste privé-kwestie Oostenrijk mede de belangen behartigt van D.Ap. Bruijn i.r., op 21 februari 2012 gedurende een complete arbeidsdag aanwezig is bij de rechtbank Utrecht terwijl het dan gaat om een rechtszaak van de kerk, stuiten wij op de zoveelste dubbele agenda...
 • Afbeelding

  Na afloop van de zittingsdag bij de rechtbank Utrecht, op 21 februari 2012. De advocaat mr. Abeln staat op deze foto (van Bauke Moesker) links van D.Ap. De Bruijn i.r.
Naar buiten toe wenst bijvoorbeeld districtsapostel Armin Brinkmann ten aanzien van de privé-kwestie Oostenrijk consequent alleen maar te spreken van een "rein private Angelegenheit", maar ondertussen laat híj (!) de zaken met elkaar vermengen! Op deze manier beginnen dus naar alle waarschijnlijkheid ook de kosten van rechtshulp door elkaar te lopen die er enerzijds worden gemaakt vanwege een uit de hand gelopen arbeidsconflict bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en anderzijds zuiver in privé bij districtsapostel De Bruijn i.r.!! Wordt nu onze vrees bewaarheid dat de kerk ook die privé-rechthulp stééds heeft betaald?!

(...)

Kortom, met deze materie zijn wij in een wespennest beland. "Soms lieg je zo veel dat je er zelf in gaat geloven", zei onlangs de Amerikaanse wielrenner Tyler Hamilton, toen hij als ex-ploeggenoot van Lance Armstrong werd geïnterviewd. Dezelfde indruk hebben wij de afgelopen twee jaar gekregen van de "Godsgezanten" die de hele tijd maar iedereen het zwijgen opleggen die ze aanspreekt op de kern van de zaak:
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

Elders op dit Forum las ik dat enkele hoofdrolspelers zich op het ogenblik in Suriname zouden hebben teruggetrokken, in tegenwoordigheid van een nieuw-apostolische notaris. Misschien proberen ze daar nu in alle rust wel een goed doortimmerd aandoenlijk verhaal te schrijven om mee thuis te komen, voor het geval de rechtbank Utrecht morgen vonnist in hun nadeel.

Het WebTeam/TjerkB


N.B. Ter illustratie gaat hierbij nog de kopie van een veelzeggend document dat wij bij onze waarheidsbevindingen op het spoor kwamen:
 • Afbeelding
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: (7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door Lmg »

@ Webteam,

Vanmiddag las ik met meer dan gewone belangstelling het overzicht van de ontwikkelingen van de laatste
jaren rond het bestuur Nak Nederland in relatie tot Ex medewerker Br. Ronald Rohn.
Mede omdat ik langs meerdere kanalen mij in de laatste jaren heb verdiept in vermelde wantoestand veroorzaakt
door het kerkbestuur, ben ik overtuigt van de juistheid van Uw heldere overzicht van gebeurtenissen.
Mocht blijken dat het webteam op enkele onderwerpen of gebeurtenissen iets afwijkt van de realiteit dan gaat het
naar mijn overtuiging om kleinigheden.
Dank voor jullie grote inzet.

Groet Lmg
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

@Lmg

Dank voor de uitgesproken waardering! In de "onderzoeksjournalistiek" die op ons pad kwam te liggen is veel tijd gaan zitten. Het kennelijke gegeven dat broeder Rohn in ongenade was gevallen ten overstaan van nagenoeg alle "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zulks in combinatie met destijds de aanhoudende leegstand bij Residence Eimersstaete in Arnhem, zette ons aan het denken. Spijtig genoeg was het ons als "ervaringsdeskundigen" al bekend dat niet alleen bij God niets onmogelijk is, doch evenmin -maar dan in volstrekt tegenovergestelde zin- in de Nieuw-Apostolische Kerk. Met de loden last van dat bewustzijn hadden wij al jarenlang moeten dealen, toen het ons opviel dat er waarschijnlijk een nieuw slachtoffer ten prooi was gevallen aan het ambtelijke geweld in het "werk Gods".

Terwijl de "zegenaars" in deze kerk altijd zo gelukzalig op elke foto staan, is dat maar één realiteit van hun dubbelleven. Wij vonden het de hoogste tijd ervoor om -in navolging van de voormalige apostel Gerrit Sepers- hieromtrent zo mogelijk een tipje van de sluier op te lichten, al was het maar om het gezin Rohn een hart onder de riem te steken. Rücksichtslos werd dit gezin door al hun liefhebbende broeders en zusters prijsgegeven aan de ambtelijke willekeur die ze het leven tot op heden zuur maakt. Schouderophalend kijkt iedereen toe hoe ze door de "Godsgezanten" werden vertrapt. Dat hadden wijzelf ook al meegemaakt. (...)

Afgelopen uit, wat ons betreft, met de schijnheiligheid en wat dies meer zij bij dit kerkgenootschap dat er in onze beleving nu tevens overtuigend blijk van heeft gegeven geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te kunnen zijn. Op geen enkele manier zijn wij erin geslaagd om "on speaking terms" te geraken met degenen die naar onze overtuiging onder de gegeven omstandigheden nog hét verschil hadden kunnen maken. Overduidelijk stuurde men het er op aan dat wij het "verzet" wel zouden staken. Daarbij werd er geen middel geschuwd. Sowieso speelt geld bij deze geloofsgemeenschap geen enkele rol. Het ligt op de plank, dus: uitgeven maar. Hoe dat in de praktijk in zijn werk kan gaan, hebben wij met onze berichtgeving aan de kaak willen stellen. Doordat er in bredere zin problematiek speelt, gingen wij ook in op tal van andere zaken.

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door WebTeam »

 • Omdat mijn taak als zielzorger het laatste half jaar enorm onder de ontwikkelingen rond "Vastgoed" heeft geleden, heb ik in overleg met het bestuur besloten me niet meer met de zaken rond "Vastgoed" te bemoeien, maar deze taak geheel aan de Raad van Toezicht over te dragen. In die RvT heeft o.a. de heer P. Klene zitting die vanaf het begin bij alle zaken betrokken is geweest en derhalve ook voor u de juiste gesprekspartner kan zijn.
Bron: E-mail van "maandag 21 juli 2008 14:04" van D.Ap. De Bruijn aan o.a. de fiscalist Tasma
@all

Terwijl die hele "Raad van Toezicht" een wassen neus was doordat deze nota bene was samengesteld uit bestuursleden (!), die tot overmaat van ramp elkaar vervolgens zouden benoemen in allerhande extra bestuurs- en directiefuncties, lieten de (overige) districtsvoorgangers zich dit welgevallen... Het omslagpunt ligt bij hen!!

Hoe dom kun je zijn; hoe bont kun je het maken? En dan ondertussen uit offerontvangsten (!) ook nog schaamteloos een kapitaal willen uitgeven om de enige die wél verstand had van zijn werk, kapot te procederen!

(...)

In feite gaf districtsapostel De Bruijn met de aangehaalde quote op 21 juli 2008 (drie jaar voordat hij "met ambtsrust" ging) een soort van doorlopende machtiging af aan apostel Peter Klene en aan opziener Kamstra.

(...)
 • Het lijkt mij goed om nog even te reageren op de positie van de heer Peter de Lange. Van de kant van de NAK is geen enkel bezwaar tegen zijn inbreng. Wij beschouwen dat als een zaak tussen u en de heer de Lange, want uiteindelijk is onze opdracht aan uw kantoor gegeven. Dat de heer de Lange zijn honorarium rechtstreeks aan NAK Vastgoed doorbelast is mogelijk een punt van bespreking. Maar ik ken de afspraken niet die daarover gemaakt zijn.
Bron: E-mail van "maandag 21 juli 2008 14:04" van D.Ap. De Bruijn aan o.a. de fiscalist Tasma
Hier staat dus dat de jurist mr. Peter de Lange (tevens advocaat en nauw betrokken bij het kerkmeesterlijk beheer binnen de PKN) destijds al werkzaam was in opdracht van de directie van "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.", welke directie toen in handen was bij broeder Ronald Rohn! En zo iemand leent zich er dan even later voor om diezelfde opdrachtgever met vereende krachten bij de Nieuw-Apostolische Kerk de tent uit te knokken. Je moet maar durven!

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Gebruikersavatar
hiawhata
Berichten: 47
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 18:38

Re: (7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!

Bericht door hiawhata »

@ webteam

U hebt een geweldige hoeveelheid werk verzet , en ik ben trots op u dat u deze criminele activiteiten van deze zogenaamde kerk hebt blootgelegd .
Zeker nu duidelijk is dat Theo zoveel leed en ellende heeft veroorzaakt met zijn handlangers .
Hij heeft zicht te goed gedaan aan de offerpot en gelukkig weet zijn vrouw niet wat hij nog meer geflikt heeft , dat schijnt echt een sulletje te zijn die voor alles de ogen sluit .
Wat mij onbegrijpelijk is je verwacht met mensen met een redelijke opleiding zich zo zand in de ogen laten strooien door Theo .
Hiermee bedoel ik de dienaren die zich zo naar de slachtbank hebben laten leiden , door de leugens van Theo .
Schandalig terwijl de oudere kerkgangers het zo goed bedoelden .

Als met al weet ik nu dat dit een vies vuil spel is van Theo , iedereen voor het karretje spannen , en die hem niet beviel de toegang tot de kerk ontzeggen .

Vr Gr.

Hia
De drie-eenheid binnen de N.A.K. G G G Geld Geld Geld
Plaats reactie