(4) De kerkleiding intimideert en manipuleert!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(4) De kerkleiding intimideert en manipuleert!

Bericht door Redactie »

(4) De kerkleiding intimideert en manipuleert!
Voor menigeen geldt het als een ervaringsfeit dat wie het in de Nieuw-Apostolische kerk "hogere dienaren" niet volkomen naar de zin maakt door ze op hun wenken te bedienen, stilaan op die terughoudendheid wordt afgerekend. Vroeg of laat wordt het je betaald gezet als je er moeite mee hebt altijd maar "gehoorzaam in de navolging te staan". Van "lagere dienaren" wordt verwacht dat zij hun "zegenaars", te weten de "hogere dienaren", in elk opzicht zo veel mogelijk ondersteunen. Dat zou namelijk in het belang zijn van "het werk Gods". Een hoger ambt betekent niet alleen meer zeggenschap over (de organisatie van) "geestelijke zaken" doch tegelijkertijd meer zeggenschap over "natuurlijke zaken". Taken en bevoegdheden bij immateriële zaken en materiële zaken zijn vrijwel altijd aan elkaar gekoppeld en nemen in omvang en betekenis toe naarmate broeders (!) een hoger kerkelijk ambt bekleden. Om te kunnen doorstromen van een geestelijk bediening met minder gezag naar een geestelijke bediening met meer gezag, zal men zich van tevoren uiterst loyaal moeten opstellen tegenover leidinggevenden. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn er hierdoor aan gewend niet alleen hun zin te krijgen doch ook om "gelijk te hebben". Eén van de kwalijke gevolgen daarvan is dat wie in een hoog ambt "dient" (ook dan "dien" je dus in eerste instantie de "zegenaar" die je geacht wordt te ondersteunen; een ambtsbroeder derhalve met een nóg hoger ambt), gaandeweg gewend raakt aan "de privileges" die hem (!) toevallen uit hoofde van diens voorname geestelijke bediening. Men raakt er op ingesteld dat anderen genoegen (moeten) nemen met wat er op het hoogste niveau in de organisatie wordt verordonneerd. Op die manier zijn er in "het werk Gods" dus feitelijk rangen en standen ontstaan. Deze opzet werkt vanzelf machtspolitiek in de hand.

Wie ergens geen antwoord op krijgt wordt daarmee in feite te verstaan gegeven dat de gestelde vraag naar het oordeel van de desbetreffende hogere verantwoordelijke leidinggevende zich (nog) niet voor beantwoording leent. Wie daar geen genoegen mee neemt, heeft verder niets in te brengen. Conflicten worden namelijk in de regel niet opgelost, want iemand met een lagere status in "het werk Gods" dient in voorkomende gevallen ten opzichte van iemand met een hogere status "de minste" te kunnen zijn. Zelfs het kerkbestuur (!) laat inkomende correspondentie, indien de inhoud ervan haar onwelgevallig voorkomt, steevast onbeantwoord, al stuurt men 10 brieven of 100; ongeacht met hoeveel toewijding deze zijn geschreven. Het schrijven van apostel Peter Klene van 21 februari 2010 is er een schoolvoorbeeld van hoe men zelfs bij mede-verantwoordelijken meent te kunnen oproepen tot het voor onbepaalde tijd opschorten van gewetensvol handelen. Ondertussen lopen er hier zaken gigantisch uit de hand. Dat ontgaat in dit geval zelfs buitenstaanders niet. Nergens geeft het kerkbestuur ondertussen inzicht in waardoor niemand voor zichzelf eerst eens kan afwegen wat onder de gegeven omstandigheden "wijsheid" zou zijn. De summiere informatie van hogerhand is dus sowieso onvolledig; deze komt niet tijdig voorhanden en bovendien is het nog maar de vraag of dan het weinige juist is. Goddank staat er in de statuten dat het bestuur haar besluiten moet nemen met een drie/vierde meerderheid. Aangezien het nu een bestuur betreft, bestaande uit drie personen, kunnen er alleen beslissingen worden genomen waarover deze drie personen het roerend eens konden worden! Dit betekent dat niemand (! nog kan weglopen voor de eventueel kwalijke gevolgen van mismanagement, financieel wanbeheer, voor verwijtbare nalatigheden, of wat dies meer zij...

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten