Onbehoorlijk bestuur NAK: Inleiding

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Onbehoorlijk bestuur NAK: Inleiding

Bericht door Redactie »

[Redactie: er is nog aanvullend onderzoek gaande; de uitkomsten daarvan worden na Kerstmis verwacht en deze wordt dan uitgewerkt in paragraaf 9]


Belangrijke mededeling vooraf aan de lezers van dit Forum:
de inhoud van deze artikelenreeks werd in grote lijnen langs meerdere kanalen van tevoren reeds herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke kerkleiding!

"Wat is hier toch ingewikkeld aan?"

Inleiding

In het onderstaande 12-delige redactionele artikel gaan wij puntsgewijs in op de zorgelijke toestand waarin de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich thans bevindt door toedoen van haar bestuurders, dat wil zeggen: de districtsapostel, de apostel en de opziener. Uit "eigen kracht" hadden dezen dat zéker niet "voor elkaar" gekregen, maar er is gehandeld "in commissie"; namelijk (onder het goedkeurend oog van de internationale kerkleiding) door de districtsvoorgangers en de drie bestuursleden tezamen. Indien de districtsvoorgangers hun aandacht er goed bij hadden gehouden en zij zich niet hadden laten bevoogden door districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra, hetgeen voor mede-bestuursverantwoordelijken (!) die zich daartoe laten verleiden bijna als een onvergeeflijke fout kan worden gezien, waren de zaken beslist niet zo enorm uit de hand gelopen als naar het inzicht van het WebTeam nu onverhoopt wél het geval is.

Het is het WebTeam bekend geworden dat het kerkbestuur in de achterliggende jaren langs diverse kanalen waarschuwingen hebben bereikt, die zij echter consequent in de wind heeft geslagen. Willens en wetens heeft het dus zover kunnen komen als de zaken er nu voor staan. Zowel op het gebied van zielzorg als op het zakelijke vlak zijn de gerezen problemen zeer ernstig te noemen. Een bijkomende oorzaak voor de ontstane misère is gelegen in het funeste klimaat van gedogen, berusten en van een overdreven goed vertrouwen onder de actieve (!) leden. Dit wordt in de hand gewerkt door het goddelijke gezag dat men toedicht aan degenen die het ook op het zakelijke vlak voor het zeggen hebben. In de Nieuw-Apostolische Kerk worden namelijk alle lakens uitgedeeld door de hoogste geestelijken. Op alle terreinen maken zij de dienst uit. Goddelijke zegen wordt de gelovigen via hen deelachtig, zo wil de (internationale) kerkleiding het althans laten geloven.

Bij het kerkbestuur schort het aan velen zaken, zo is het het WebTeam gebleken. Men weet zelfs niet te bewerkstelligen dat inkomende correspondentie op correcte wijze wordt beantwoord. Evenmin is men bereid gebleken om een ingeschreven lid persoonlijk te benaderen als het gaat om de inhoud van de berichtgeving op dit forum en de bijbehorende website. Onmiddellijk waren de offerontvangsten er tevens goed voor om een gespecialiseerde advocaat in actie te laten komen. Toen er van de zijde van het WebTeam bij de betreffende advocaat werd verzocht het kerkbestuur te wijzen op de noodzaak tot rectificatie van de brief van apostel Peter Klene van 21 februari 2010, zulks vóór 10 december 2010, vanwege kennelijke pertinente onjuistheden in dat schrijven en impliciete blijken van onbehoorlijk bestuur, bleef zowel de advocaat als het kerkbestuur het antwoord tot op heden schuldig. Niet in de laatste plaats om die reden voelt het WebTeam zich vrij haar bevindingen hieronder te melden.

Eén van de meest schrijnende constateringen die het WebTeam bij haar vooronderzoek heeft opgedaan is wel de klaarblijkelijke onverschilligheid bij "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (deze term ontlenen wij aan de Leidraad dienen en leiding geven) ten aanzien van knelpunten bij zielzorg. De "onaantastbare" en desondanks gedurig veranderende nieuw-apostolische geloofsleer in combinatie met de bij betrokkenen getraceerde kadaverdiscipline (!) zijn debet aan allerhande naar de vaste overtuiging van het WebTeam verwijtbare nalatigheden. Daarnaast vinden wij het ronduit verbijsterend dat apostel Peter Klene enkele andere "hoge dienaren" zo ver heeft weten te krijgen dat zij meegaan in diens provocatie bij schrijven met dagtekening 21 februari 2010, namelijk het aanzetten van de districtsvoorgangers tot het negeren van de statutaire bepalingen met betrekking tot hun specifieke bestuurlijke medeverantwoordelijkheid. Daarbij bedient hij zich bovendien van deels onjuiste en deels ernstig misleidende teksten!

Onze conclusie komt er op neer dat de huidige drie bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland niet in hun functies te handhaven zijn op grond van meervoudig onbehoorlijk bestuur. Indien niet omgaand de districtsvoorgangers zich alsnog rekenschap geven van hun verplichtingen voor wat betreft het uitoefenen van adequaat toezicht op het reilen en zeilen binnen het kerkbestuur, waaronder mede te verstaan het controleren van de rechtsgeldigheid (!) van de besluitvorming, zullen ook zij hun functies moeten neerleggen. Naar het oordeel van het WebTeam dient er onverwijld door de internationale kerkleiding bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland interim-management te worden ingesteld. Er zijn miljoenenverliezen aan het ontstaan, in verband waarmee het zittende kerkbestuur tot nu toe al voldoende blijk heeft gegeven van incompetentie. Het is zelfs zo dat er tegen districtsapostel De Bruijn bij de politie een strafaangifte werd ingediend wegens meineed en laster omdat hij zich tijdens een voorlopig getuigenverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris van de Rechtbank Alkmaar zou hebben "vergaloppeerd". In zo'n situatie kunnen "de onverantwoordelijken" het best uit hun lijden worden verlost...

Klik >>HIER<< om verder te lezen.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Onbehoorlijk bestuur NAK: Inleiding

Bericht door ACE »

@all

Het vonnis tav de beslaglegging is nmm een mokerslag in de gehele procedure.
Of de advocaten van NAKcs hebben slecht werk geleverd, of ze kregen niet de informatie nodig voor een vonnis leidend tot opheffing van de beslaglegging.

De heren gaan een zure kerst tegemoet. En zo naar ik begrijp, zijn we er nog niet. Als RR in het gelijk wordt gesteld, zal de kerk nog eens 7 miljoen + rente moeten ophoesten.
Dat maakt het deficit tot een mega verlies.

Los daarvan, zijn de verantwoordelijke bestuurders onbekwaam gebleken en aangetast in hun integriteit.
Wat naar buiten is gecommuniceerd zijn pertinente onwaarheden en het verdraaien van de feiten.

Absoluut ongeloofwaardig en onwaardig om nog als Godsknecht te functioneren.

Het zal me niet verbazen als NRW per direct de heren ‘kaltstelt’ en de leiding overneemt.

Groeten, ACE
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Onbehoorlijk bestuur NAK: Inleiding

Bericht door Lmg »

Volgens de agenda gaat D.Apostel De Bruijn in Mei 2011 in de rust.
De kans is groot dat deze datum niet gehaald zal worden in verband met de
schokkende ontwikkelingen in het Aposteldistrikt Nederland.
Leber, Brinkmann en P. Klene zullen alles proberen om De Bruijn tot mei op
zijn plaats te houden.
Zeer binnenkort zal het onhoudbaar blijken voor het bestuur, distriktsdienaren
en voorgangers om te blijven zwijgen.
Als straks ook andere websites in europa gaan publiceren over de ontwikkelingen
in Nederland, is er geen houden meer aan.
Het afscheid van De Bruijn en het in de rust zetten kan plaatshebben in een
kleine Nak gemeente.
P. Klene mag binnenkort naar Suriname om daar vooral ook te blijven.
Het kan bijna niet erger.

Lmg
Gesloten