Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Paragraaf 9 "Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft! " is weliswaar aangevuld maar nog niet compleet afgerond. Detailinformatie met name wordt nog uitgewerkt en volgt na de Kerst. Klik >>HIER<< om het te lezen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Wederom is de inhoud van deze paragraaf "Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!" aangevuld. Klik >>HIER<< om het te lezen.
Overigens bestaat er inmiddels aanleiding om een nieuw artikel te schrijven, namelijk een toelichting op de vonnissen die wij ook op dit forum nog zullen publiceren.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Aangezien op het ogenblik de meest bevreemdende achtergronden aan het licht komen, werd zelfs vandaag "paragraaf 9" weer verder aangevuld. Het wordt een ongelofelijk bedroevende geschiedenis...

Klik >>HIER<< om het te lezen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Wij kwamen met "paragraaf 9" toe aan de limiet van 60.000 tekens per bericht op dit Forum.

Klik >>HIER<< om het te lezen.

Bij enkele onderdelen behoeft het echter nog een aanvulling. Dit willen wij na de hectische ontwikkelingen van de laatste weken na de jaarwisseling in alle rust uitwerken, waarvoor wij uw begrip vragen.

Met dank voor alle belangstelling tot op heden voor dit onderwerp! Uiteraard staan wij open voor uw eventuele opmerkingen en suggesties.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Een opmerkzame lezer maakte ons er terecht op attent dat er in de brief "Santpoort, 21 februari 2010" nergens de datum "8 juni 2010" wordt genoemd, terwijl op die datum feitelijk de "Raad van Toezicht" ophield te bestaan. Deze Raad bestond uit drie leden. Eén van deze drie leden (apostel Klene) benoemde per die datum immers de twee anderen (t.w. diens broer, de districtsoudste Nico Klene, alsmede de districtsevangelist Vis) tot bestuurders van de Beheerstichting Alpha & Omega. Daarmee werd de projectleider Rohn vervangen die tot dan toe statutair bestuurder was bij deze stichting en hij was tevens directeur van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
De hierdoor opgekomen vraag van deze lezer was dan ook: "Waarom is er in 'paragraaf 9' niet opgeklaard wat de zgn. bemiddelingspogingen inhielden die noodzakelijkerwijs moeten hebben plaatsgehad tussen 25 mei 2009 en 8 juni 2009?"

Voor de duidelijkheid eerst een citaat uit de brief "Santpoort, 21 februari 2010" waarin apostel Klene de gang van zaken beschrijft:
 • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.

  8) Zoals u weet, hebben wij als bestuur gemeend een zorgproject op te moeten starten als inkomstenbron voor onze kerk in de toekomst.
  9) Een beslissing waar wij wat betreft de intentie nog steeds achter staan.
  10) Broeder Rohn is gedurende een jaar in dienst geweest van de onderneming NVO waarin dit plan gerealiseerd zou worden.
  11) Vanuit deze onderneming was hij ook verantwoordelijk voor het bouwbeheer.
  12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
  13) Ook waren wij bezorgd over het beheer van de financiële middelen.
  14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
  15) Dit leidde tot spanningen tussen hem en deze Raad van Toezicht.
  16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
  17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
  18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
  19) Vanzelfsprekend zijn we daarbij juridisch geadviseerd.
  20) In dit traject zijn drie bemiddelingspogingen geïnitieerd vanuit het bestuur van onze kerk.
  21) Helaas zijn deze alle gestrand.
Door het "Paard van Troje" dat zich tot onze verbijstering manifesteerde op het moment dat de "Raad van Toezicht" op 8 juni 2009 zichzelf als het ware ontmaskerde, werd bij de Redactie inderdaad de aandacht ervan afgeleid dat er nog heel wat op te helderen valt over de bedoelde bemiddelingspogingen. Wij zullen dan ook proberen te achterhalen welke inspanningen het kerkbestuur zich heeft getroost om "het conflict" en wat dies meer zij op te lossen!


Klik >>HIER<< om "paragraaf 9" te lezen.

Het WebTeam


P.S. Wij kunnen alvast de inhoudelijk hoogst bevreemdende volmacht laten zien waarmee apostel Klene in juni 2009 ongelimiteerd (!) zijn gang kon gaan:
 • Afbeelding
Dit is een gedeeltelijk geanonimiseerde digitale uitsnede uit het betreffende -ingescande- document. [Red.]


In dit bericht werd een correctie aangebracht op woensdag 29 december 2010; [Red.]
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

Volmacht 5 juni 2009 aan apostel Peter Klene komt kerk duur te staan!


@all

Op vrijdag 5 juni 2009 gaf voorzitter Th.J. de Bruijn van het (uit de leden Th.J. de Bruijn, P. Klene en J.Th. Kamstra bestaande) bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de in het voorgaande bericht getoonde volmacht af aan diens "rechterhand" P. Klene. Deze maakte er op maandag 8 juni 2009 direct gebruik van door de (uit de leden P. Klene, N. Klene en R.D. Vis bestaande) "Raad van Toezicht" op te heffen die toen althans onder deze vlag sinds enkele maanden binnen de kerk actief was. Nog per diezelfde dag moest het Handelsregister daarvan achteraf blijk geven: met gebruikmaking van de bedoelde volmacht benoemde P. Klene (diens broer) N. Klene en R.D. Vis tot bestuurders van de Beheerstichting Alpha & Omega:
 • Afbeelding

  Dit document werd ontleend aan: uittreksel KvK Almere d.d. 20-09-2010, 13: 34
Voor zover het WebTeam dit kon nagaan was "Raad van Toezicht" een initiatief van Th.J. de Bruijn waarbij op diens voorstel P.Klene, N. Klene en R.D. Vis een soort van tijdelijke onderzoekscommissie hebben gevormd. In de brief van P. Klene (mede namens J.Th. Kamstra, N. Klene en R.D. Vis) van 21 februari 2010 doet men het voorkomen alsof "Raad van Toezicht" een officieel orgaan is dat krachtens statutaire bepalingen in het algemeen belang een zelfstandige taak heeft te vervullen, zonder echter daarbij volledigheidshalve en naar waarheid aanvullend te verduidelijken dat deze Raad zuiver moest worden gezien als een commissie ad hoc, waarin men -uitgezonderd J.Th. Kamstra- nota bene zelf tot 8 juni 2009 (!) zitting had gehad.

Op maandag 8 juni 2009 werd aansluitend de ene na de andere knoop doorgehakt. Zo vormden N. Klene en R.D. Vis per direct tevens het nieuwe bestuur/de nieuwe directie van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. (NVO) waarmee R. Rohn op non-actief kwam te staan. Blijkens het vonnis in kort geding van 1 september 2010 bij de Rechtbank Utrecht (zaaknummer 289713/rolnummer KG ZA 10-599) volgde het besluit tot diens ontslag bij NVO op 17 september 2009, namelijk door een beslissing van N. Klene en R.D. Vis in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NVO. De enige aandeelhouder van NVO is namelijk de Beheerstichting Alpha & Omega.

In datzelfde vonnis worden de overwegingen welke aan het ontslag van R. Rohn ten grondslag liggen als volgt beschreven:
 • "NVO stelt daartegenover dat Rohn ernstige en verwijtbare fouten heeft gemaakt bij het beheer van de gebouwen en bij de voortgang van het bouwproject Arnhem. Toezeggingen om zijn functioneren te verbeteren is Rohn niet nagekomen. Naar NVO stelt, is grote schade ontstaan door het wanbeheer van Rohn en zijn mogelijk zelfs frauduleuze handelingen. NAK heeft daardoor uiteindelijk het vertrouwen in Rohn geheel verloren en heeft zich genoodzaakt gezien om van Rohn afscheid te nemen, aldus NVO."
Aangezien er binnen dit kort geding geen plaats was voor een nader onderzoek naar de tegengestelde standpunten van de strijdende partijen, wordt over die standpunten momenteel nog verder geprocedeerd. Concrete informatie over het vermeende disfunctioneren van R. Rohn ontbreekt vooralsnog. Het WebTeam zal de ontwikkelingen hieromtrent uiteraard op de voet blijven volgen.

Hoewel bij ons gedurende enige tijd de vrees bestond dat de projectontwikkelingsactiviteiten bij het kerkbestuur onvoldoende waren voorbereid en dat men dáárdoor besloot om op de mogelijk te haastig ingeslagen weg rechtsomkeer te maken, waarbij R. Rohn wellicht aan een hoger belang moest worden opgeofferd, hebben wij dat idee kunnen loslaten. In het voortraject blijkt er bij nader inzien wel degelijk over vele zaken te zijn nagedacht, zoals het o.a. naar voren komt in het vonnis in incident van 17 maart 2010 bij de Rechtbank Utrecht (zaaknummer 277762/rolnummer HA ZA 09-2659). Hierbij is R.Rohn de "eiser":
 • [begin citaat] 2. De feiten
  2.1. NAK heeft op 17 oktober 2007 de Stichting opgericht. Deze stichting is houder van de aandelen in NVO.

  2.2. Op 21 mei 2008 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen NAK en [eiser] (hierna: de vaststellingsovereenkomst).

  2.3. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer bepaald dat [eiser] bestuursvoorzitter is van de Stichting en van NVO en ook namens hen de vaststellingsovereenkomst aangaat. Voorts is bepaald dat [eiser] met ingang van 15 mei 2008 in loondienst treedt bij NVO.

  2.4. In artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst is vermeld: “Teneinde continuïteit van bestuur te waarborgen zal de beheerstichting (Rb: de stichting) worden bestuurd door tenminste drie bestuurders, waarvan [eiser] bestuursvoorzitter is. Van de overige bestuurders zal er tenminste één een financieel bedrijfseconomisch deskundige zijn. Benoeming van bestuurleden vindt plaats door de RvT, waarbij goed overleg plaats vindt met de heer [eiser], teneinde een goede samenwerking te realiseren.”

  2.5. In artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst is vermeld: “ Alle aandelen van NAK Vastgoed (Rb: NVO) zijn in handen van de Beheerstichting. Thans is [eiser] statutair bestuurder van NAK vastgoed. Dit statutaire bestuur zal worden uitgebreid met de bestuursleden van de beheerstichting, zodat sprake is van dezelfde bestuurders. “

  2.6. In artikel 24 van de vaststellingsovereenkomst is vermeld: ” De heer [eiser] treed met ingang van 15 mei 2008 in dienst van NAK Vastgoed. Binnen NAK Vastgoed is hij verantwoordelijk voor het beheer en de projectontwikkeling van de (kerk)gebouwen van de NAK alsmede voor het besturen van NAK Vastgoed. Tevens zal hij vanuit NAK Vastgoed makelaarsactiviteiten verrichten.”

  2.7. In artikel 30 sub d van de vaststellingsovereenkomst is vermeld: “Indien naar aanleiding van het bepaalde in deze overeenkomst een geschil ontstaat hetgeen geacht wordt zo te zijn indien een van de partijen zulks stelt, zal door de partijen in onderling overleg een bindend adviseur worden benoemd. Indien partijen binnen 14 dagen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de benoeming van de adviseur, zal de benoeming door ieder van partijen verzocht kunnen worden aan de meest gerede kantonrechter.” [einde citaat]
Onder "de Stichting" in het citaat dient te worden verstaan de Beheerstichting Alpha & Omega. Een en ander zorgvuldig gelezen hebbende, bestaat bij het WebTeam voorshands de indruk dat er van de zijde van het kerkbestuur te lang is gewacht met invullen van de vacatures binnen het bestuur van deze beheerstichting. Die zou immers (zie hierboven bij punt 2.4) worden bestuurd door ten minste drie bestuurders, en van de overige bestuurders zou er tenminste één een financieel bedrijfseconomische deskundige zijn. Bovendien is er onder punt 2.4 sprake van een heuse Raad van Toezicht! Met andere woorden: waarom liet het kerkbestuur R. Rohn binnen deze beheerstichting gedurig functioneren als enig bestuurder?! En: waarom werd er "in onderling overleg" niet gewoon tijdig een "bindend adviseur" aangewezen zoals het blijkens punt 2.7 ingeval van een geschil al was voorzien in de zogenaamde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 tussen het kerkbestuur en R.Rohn?!

(...) Terug naar 8 juni 2009. Het is maandagochtend en de districtsapostel die dan net aan diens vakantie is begonnen liet een machtiging achter welke inhoudelijk bijna suggereert dat hij op de planeet Mars tijdelijk onbereikbaar zal zijn! Het is een carte blanche: handel maar naar bevind van zaken alsof ik, "hoofdbestuurder NAK" en tevens lid van de internationale kerkleiding, voorlopig niet besta; laat mij alsjeblieft overal buiten! Bij het WebTeam zijn wij nog altijd niet over onze verbazing heen, wat juist déze volmacht betreft. Voor P. Klene gaan alle lichten ermee op groen en hij laat zijn kansen dan ook niet onbenut: het zal nu voorgoed afgelopen zijn met die R. Rohn, en wel per heden, 8 juni 2009.

(...) Inmiddels ligt er sindsdien anderhalf jaar achter en heeft het kerkbestuur de Rechter nog vrijwel nergens van kunnen overtuigen. Enkele weken geleden werd er nog een vonnis gewezen dat alle conservatoire beslagen intact laat. Dat voorspelt niet veel goeds. "NVO stelt daartegenover dat Rohn ernstige en verwijtbare fouten heeft gemaakt bij het beheer van de gebouwen en bij de voortgang van het bouwproject Arnhem." Waaruit bestaat (onder de op last van P. Klene sterk verbeterde en geïntensiveerde bezielende leiding van N. Klene en R.D. Vis) sinds 8 juni 2009 per saldo de voortgang van het bouwproject Arnhem, zo vragen wij ons hier in gemoede af. Ligt de verantwoordelijkheid voor wat er in de achterliggende anderhalf jaar NIET aan voortgang is geboekt en NIET aan oplopende financiële verliezen werd afgewend, niet geheel en al bij het kerkbestuur? Die financiële verliezen dreigen nu serieus tot vele miljoenen euro's op te lopen! En zeg eens eerlijk: waarom organiseerden N. Klene en R.D. Vis in november 2009 bij Eimersstaete een Open Huis en draaide dit uit op leegstand?

Is het voor het kerkbestuur niet de hoogste tijd geworden om maar eens klip en klaar uit de doeken te doen hoe het nu werkelijk helemaal precies zit met de ongelofelijke bedrijvigheid waarvan zij bij de Kamer van Koophandel melding heeft gemaakt? Zie onder, een en ander opgemaakt naar de situatie per 27 september 2010:
  • Handelsnaam | KvK-nummer
   Adres | Vestiging
  • 1)
   Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 50352512
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: niet-openbaar
  • 2)
   Beheerstichting Alpha & Omega 32127171
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: heren N.K. en R.D. V.
  • 3)
   NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. 32126664 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: heren N.K. en R.D. V.
   Residence Eimersstaete B.V. 32131592 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
  • 4)
   Beheerstichting A&DN 32154603
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: heren P.K., N.K. en R.D. V.
   A&DN Vastgoed Holding B.V. 32154771 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: Beheerstichting A&DN
   A&DN Vastgoed Onderhoud B.V. 32154773 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.
   A&DN Vastgoed Project B.V. 32154778 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.
   A&DN Woon Zorg Management B.V. 32154779 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.
   Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V. 32154781 0000
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Hoofdvestiging
   • Bestuur: A&DN Vastgoed Holding B.V.
  • 5)
   "Stichting Corantijn" 41190632
   Utrechtseweg 73, 3818EB Amersfoort Rechtspersoon
   • Bestuur: heren De B., S., S., dames A. en Van den B.
Daarbij herinneren wij het kerkbestuur graag aan de indrukwekkende beloften die zij vol trotst publiceerde op haar website, zij het dat deze informatie zonder opgaaf van redenen recentelijk werd verwijderd:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Zie: http://www.apostolischekritiek.nl/finan ... ostoli.htm
Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
Al op 3 januari 2008 waren kennelijk bij het kerkbestuur de beraadslagingen ten einde die verband hielden met de uitgezette nieuwe koers, zodat men naar buiten trad met de laatste nieuwswaardige feiten omtrent het Bijbelse rentmeesterschap. Over enkele dagen is het 3 januari 2011. Intussen werd het eigendom van Eimersstaete op 3 juli 2009 met een boekhoudkundig verlies van ongeveer 1,5 miljoen euro doorgesluisd naar een zuster-B.V. Wat nu?

Was dat een schijnbeweging, die verkooptransactie?! Om "belastingtechnische" redenen misschien? Het WebTeam is van mening dat het kerkbestuur het best om belastingtechnische redenen haar zaken eindelijk goed op orde kan brengen! Hoe zit het bijvoorbeeld nu met de bestuurssamenstelling van de Beheerstichting Alpha & Omega? Doch wat is daarnaast het nut van de naderhand opgerichte Beheerstichting A&DN? Wat betekent trouwens "A&DN"? En mag het WebTeam zo dadelijk alle jaarrekeningen over 2010 inzien? Wij zullen (ook) het goede nieuws zeker niet onvermeld laten!
 • Afbeelding Foto: APOSTOLISCHEOBSERVER.NL
  Eimersstaete, Arnhem


De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zal als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) het duidelijke onderscheid moeten aanbrengen tussen bestuurs- en directietaken. Nu kunnen enkele almachtigen in de kortst mogelijke tijd alles verzieken! Gezien de verliesgevende onroerend goedactiviteiten binnen een negental stichtingen en B.V.'s worden daarvoor op het ogenblik dagelijks en volautomatisch nieuwe bewijzen aangeleverd. Welke Raad van Toezicht houdt dit in de gaten? Waarom lezen wij op de website niets over de zakelijke wapenfeiten van N. Klene en R.D. Vis? Of moeten wij op 21 februari 2011 van P. Klene een nieuwe brief verwachten; nu echter met als inhoud dat de vorige brief wordt ingetrokken?!

Wat is nu de tussenstand van onze bevindingen? Buitengewoon misleidend in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" is in onze ogen de inhoud van déze regelnummers:
 • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.
 • 14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
 • 16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
 • 18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
 • 25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
 • 26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
 • 44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen.
 • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
Wat hier werd betoogd, klopt namelijk eenvoudig niet. Er klopt nog veel méér niet aan de brief, maar ook dat mag intussen duidelijk zijn. Wij zijn de mening toegedaan dat wie als kerkbestuurder er op zo'n manier een potje van maakt, wegens onwaarachtigheid en mitsdien onbetrouwbaarheid niet langer kan functioneren in een geestelijke bediening en evenmin (binnen de kerk) in een bestuurlijke rol.


Districtsvoorgangers, u moet nú ingrijpen! Indien u dit nalaat zal uw gedoogsteun nog een dure grap worden. U zult de stamapostel erover dienen te informeren dat díens gedoogsteun kennelijk is gebaseerd op de verkeerde aannames...


Klik >>HIER<< om "paragraaf 9" te lezen.

Het WebTeam


P.S. Het zal toch niet zo zijn dat de kosten van rechtshulp in de privé-kwestie Oostenrijk voor rekening komen van de kerk?

Dit bericht werd bijgewerkt op woensdag 29 december 2010; [Red.]
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

Fraude!!


@all

Het WebTeam kreeg onverwacht inzage in een taxatierapport dat het kerkbestuur waarschijnlijk geheim had willen houden. Enkele verrassende tekstfragmenten hieruit:
NAK Vastgoedontwikkeling B.V.
Postbus 2002
3800 AC AMERSFOORT

T.a.v. de heer P. Klene


Arnhem, 4 juni 2009

Onderwerp: Taxatie vrije verkoopwaarde nieuwbouw Eimersingel-West/
project "residence Eimersstaete' te Arnhem

Geachte heer Klene,

Inzake bovenvermeld registergoed en uw verzoek om een taxatie, berichten wij u na ampele overwegingen en rijp beraad, het navolgende.

Op 27 mei 2009 heeft de heer Schouwenaar, handelend namens NAK Vastgoedontwikkeling B.V., gevestigd te Amersfoort, postadres: Postbus 2002, 3800 AC Amersfoort, opdracht tot taxatie van de hierna gemelde onroerende zaken verstrekt aan ABC Vastgoeddiensten gevestigd Sonsbeekweg 12, 6800 AC te Arnhem. De taxatie is uitgevoerd door de afdeling ABC Makelaars, de dezen vertegenwoordigd door de heer H. van Aken, gecertificeerd makelaar en taxateur in onroerende zaken, ingeschreven het register Stichting Vastgoedcert te Rotterdam op 1 september 2001 onder nummer RMT 08.609.0014.

Onderhavige taxatie beoogt opdrachtgever een inzicht te geven in de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik em de executiewaarde vrij van huur en gebruik, ten behoeve van een overdracht naar een B.V.

De Residence Eimersstaete wordt een particuliere woon- / zorgvoorziening, waar ouderen woonruimte huren en daarbij de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorg wordt geleverd volgens indicatie van het c.i.z. (centrum indicatiestelling zorg). Dit is zorg die thuiszorg normaliter levert bij de mensen thuis. In Residence Eimersstaete worden deze zorg en diensten 24 uur per dag geboden, in een huiselijke sfeer dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de specifieke levensstandaard van de bewoners.
De woonruimte bestaat uit een woon- en slaapkamer, alsmede een badruimte met toilet. In totaal zijn er voor de 31 huurappartementen 21 parkeerplaatsen gereserveerd op eigen terrein. Aangezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners boven de 70 jaar zal liggen en alle bewoners een indicatie voor zorg nodig hebben…
Referentie: hva/mha/ 'Residence Eimersstaete' te Arnhem
Datum: 4-6-2009
Pag. 3 van 14


Rekening houdend met de omstandigheden die op de waarde van invloed zijn, genoemde en hierna te noemen overwegingen en vergelijkingen van verkochte objecten (indien voorhanden), wordt de onroerende zaak met inbegrip van aanwezige installaties, conform tekeningen en bestek nr. 07-392 d.d. 24 juli 2007, en overige voornoemde (bestaande) voorzieningen, op basis van prijspeil juni 2009 getaxeerd op:

Een onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik,
inclusief omzetbelasting € 4.350.000,--

zegge: viermiljoendriehonderdvijftigduizend euro
 • Onderverdeeld in:
  - 31 appartementen met 21 parkeerplaatsen € 3.650.000,--
  - 1 kerk met 23 parkeerplaatsen € 700.000,--
Een executiewaarde van vrij van huur en gebruik,
inclusief omzetbelasting € 3.915.000,--

zegge: driehonderdmiljoenachthonderdduizend euro
 • Onderverdeeld in:
  - 31 appartementen met 21 parkeerplaatsen € 3.285.000,--
  - 1 kerk met 23 parkeerplaatsen € 630.000
Wij hebben geen twijfel aan de authenticiteit van het hierboven deels geciteerde document. De inhoud ervan wijst ontegenzeglijk op fraude van de zijde van het kerkbestuur. Navraag heeft ons namelijk geleerd dat deze taxatie op 4 juni 2009 (!) zowel plaatshad buiten medeweten van het toenmalige bestuur als van de toenmalige directie van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.! Het klopt dus absoluut níet dat er op 27 mei 2009 (!) vanuit deze onderneming daartoe opdracht was verleend, zoals een zekere heer Schouwenaar tegenover ABC Vastgoeddiensten zou hebben verklaard.

Het heeft er daarom steeds meer alle schijn van dat, voorafgaande aan de plotselinge schorsing op 8 juni 2009 van projectleider Rohn, al alles door P. Klene (die daarbij handlangers inschakelde) in stelling werd gebracht teneinde betrokkene voorgoed buiten spel gezet te krijgen. Hij schuwde in dat voortraject zelfs geen frauduleuze praktijken, zoals het naar onze vaste overtuiging blijkt uit deze uiterst dubieuze taxatie...

Tevens kwam de redactie een vorig taxatierapport onder ogen, van 29 juni 2007; waarschijnlijk destijds gehanteerd bij de financiering van het zorgproject. De waardebepaling in dat stadium van de activiteiten viel echter geheel anders uit:
 • Afbeelding
Let wel: de genoemde bedragen per 29 juni 2007 zijn exclusief BTW; bij de taxatie van 4 juni 2009 gaat het om bedragen inclusief BTW. Het verschil is ter beoordeling aan de Belastingdienst... Volledigheidshalve merken wij hierbij wél op dat er in het nieuwste taxatierapport sprake is van "tekeningen en bestek nr. 07-392 d.d. 24 juli 2007". Die datum volgt dus na de eerdere taxatie op 29 juni 2007. Een laatste opmerking die wij willen maken is dat op 4 juni 2009 bijvoorbeeld installateurs bij Eimersstaete hun werk mogelijk nog niet af hadden. Het uiteindelijke Open Huis vond immers pas plaats in november 2009.


Het volgende artikel troffen wij nog aan op het Internet. Het handelt over het naderhand onder verantwoordelijkheid van N. Klene en R.D. Vis georganiseerde Open Huis in Residence Eimersstaete op zaterdag 14 november 2009:

Klik >>HIER<< om "paragraaf 9" te lezen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

@all

Onze zoektocht naar nieuws en achtergronden omtrent het bestuurlijke reilen en zeilen in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland -sinds de leegstand bij Eimersstaete daartoe extra aanleiding gaf- is nog niet volbracht! Wie de artikelen in de serie "Wat is hier toch ingewikkeld aan?" plus enkele aanvullingen die tot nu toe zijn verschenen in één adem op het scherm wil doorlezen of wie het betreffende verhaal compleet wil uitprinten, kan nu het pdf-bestand ervan downloaden via http://apostolischekritiek.nl/cms/media ... 20aan_.pdf. Helemaal compleet zal het vanzelf nooit worden want alleen al in "Paragraaf 9" ontbreken drie specificaties waarvoor wij méér tijd nodig hebben. Na de jaarwisseling komen wij daarop terug. Ook voor het overige blijven wij de ontwikkelingen volgen, zoals ten aanzien van de ontslagzaak en de ingediende schadeclaims. Verder gaat het ons om "openbaarheid van bestuur" bij de kerkleiding. Het is toch te gek dat wie iets te weten wil komen over de financiën alleen maar -wat de stichtingen en de B.V.'s betreft- tegen betaling summiere gegevens kan inzien bij de Kamer van Koophandel.

Vooralsnog werden wij gesterkt in ons vermoeden dat het kerkbestuur kennelijk veel te verbergen heeft. Zeker voor de kerk als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is dat een slechte zaak. De vraag is echter naar wie het bestuur ooit in dat opzicht zal willen luisteren...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: 29-03-2011]
Redactie schreef:Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

In de zaak De Bruijn/Rohn heeft er een zgn. enquête plaats bij de Rechtbank Arnhem op vrijdag 25 maart 2011, vanaf 09.30 uur. Het staat belangstellenden in beginsel vrij deze speciale rechtszitting (getuigenverhoor) bij te wonen. Bezoekadres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Het betreft hier dus de privé-kwestie "Oostenrijk".

Zie verder: Redactie op "do 13 jan 2011, 14:09", alsmede Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11".

Voor alle duidelijkheid: de Redactie zal over deze rechtszitting vooreerst geen inhoudelijke mededelingen doen, gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijke enquête!

Het WebTeam


Bron: Redactie op "wo 16 maart 2011, 15:27" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

In aansluiting aan de bovenstaande mededeling over de bevraging op 25 maart jl. bij de Rechtbank Arnhem van een aantal getuigen in "de zaak Oostenrijk", zetten wij (eerst) enkele punten op een rij - om ieders herinneringen hieromtrent wat op te frissen! Dat doen wij in déze thread, namelijk "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9", want in "de zaak Oostenrijk" is alles begonnen met het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". In paragraaf 8 van onze serie artikelen over onbehoorlijk bestuur (!) bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (klik evt. >>HIER<< om daarvan kennis te nemen) hebben wij in die circulaire alle losse zinnen genummerd om deze vervolgens in paragraaf 9 beter van commentaar te kunnen voorzien. Een aanvulling op paragraaf 9 verscheen naderhand in de thread waarin nu ook dit bericht verschijnt: "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9".

Wat moesten de voorgangers van de nieuw-apostolische kerkgemeenten in Nederland op 21 februari 2010 opeens zo nodig weten over Oostenrijk, toen onder hen de circulaire, geschreven door een viertal "hoge dienaren", werd verspreid? Blijkbaar was er een geruchtencircuit ontstaan waarbij de mensen schande spraken van districtsapostel De Bruijn en dat had dan met name van doen met Oostenrijk! Daarom gaven nu apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Ruud Vis in een gezamenlijke verklaring aan wat men zoal over Oostenrijk moest weten, voor zover de goede naam van districtsapostel De Bruijn daarbij in het geding zou zijn. Deze gezamenlijke verklaring werd vervat in de sindsdien alom veelbesproken circulaire "Santpoort, 21 februari 2010". Veelbesproken, omdat dit document door krom geschrijf (!) verbijsterend veel vragen oproept. Wat stak daar achter? Waarom schrijven "Godsgezanten" (!) in godsnaam (!) zulke rare brieven? Bovendien riep apostel Peter Klene (in regel 48) nog op tot ieders zwijgzaamheid! Uit naam van God?

Zó werden o.a. de voorgangers die er daarna op verzoek van apostel Peter Klene en de zijnen dus verder het zwijgen toe moesten doen geïnformeerd over Oostenrijk:
 • [begin eerste citaat]
  Redactie schreef:(...)
  7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.

  8) Zoals u weet, hebben wij als bestuur gemeend een zorgproject op te moeten starten als inkomstenbron voor onze kerk in de toekomst.

  (...)
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.

  31) Beide zaken hebben geresulteerd in een rechtsgang.

  (...)
  [einde eerste citaat]
  Bron: "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!" door Redactie op "vr 17 dec 2010, 15:51"
Er bestaat dus "een project met vakantiewoningen in Oostenrijk" waarbij districtsapostel De Bruijn aanvankelijk een huisje op het oog had. Hij had daarvoor op een gegeven moment iets aanbetaald, maar was later van gedachten veranderd zodat hij die aanbetaling teruggestort wil krijgen. Zo iets dergelijks speelde er blijkbaar waar de mensen dus ten onrechte schande van spraken! (...) Althans, díe boodschap werd met de bewuste circulaire "Santpoort, 21 februari 2010" afgegeven. Met andere woorden: kennelijk waren sommigen aan de haal gegaan met een privé-aangelegenheid van de familie De Bruijn waardoor misschien wel de vreemdste verhalen rondgingen. Maar al die verhalen waren terug te voeren tot de opmerkingen die er nu in de circulaire aan waren gewijd. Met zo'n onschuldige privé-aangelegenheid, waarbij bovendien de familie al een streep had getrokken door het oorspronkelijke plan om in Oostenrijk misschien wel zo'n huisje zelf te willen kopen, had de kerkleiding natúúrlijk geen bemoeienis. Kortom, "dit is wat ervan wáár is, mocht u in uw omgeving andere geruchten horen"!

Wie aldus wordt voorgehouden dat een districtsapostel, aan wie over niet al te lange tijd ambtsrust wordt verleend, gewoon even was weggedroomd bij de gedachte aan het fraaie uitzicht op een Alpenweide vanaf het terrasje bij zo'n vakantiehuisje, kan daarvan toch geen schande spreken? En dat het in dit geval zelfs werkelijkheid had kunnen worden omdat betrokkene vermoedelijk beschikt over voldoende spaartegoeden; dat is toch óók nog geen reden voor kwaadsprekerij? Wat vervelend eigenlijk, zal menige geadresseerde van de bedoelde circulaire hebben gedacht, dat er schijnbaar mensen waren die er belang bij hebben iemands goede naam door het slijk te halen; de naam van onze districtsapostel nog wel! En dat, terwijl er hier zelfs nog niet de geringste aanleiding toe heeft bestaan! Wat "jaloezie" al niet kan aanrichten! Het is toch prijzenswaardig als onze districtsapostel altijd spaarzaam is geweest, zodat hij zich nu zoiets had kunnen veroorloven! Hij zal er toch niet van hebben afgezien vanwege roddelpraat wat voor hem en zijn familie te belastend werd? Dat zou dan helemáál een trieste zaak zijn...

Wélke advocaat van de familie De Bruijn was hier trouwens geraadpleegd (mr. De Lange, mr. Nauta of... ) en wélke aandeelhouders van "de helft van dit project" betrof het hier? En: van wélke helft?! Dat is met name belangrijk om te weten omdat de circulaire gestoeld lijkt op hún uitlatingen. Doch: waren die uitlatingen gebaseerd op feiten, óf op meningen? Bij de Rechtbank Arnhem is dit althans nog geen uitgemaakte zaak!

Echter, het zwijgen waartoe apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Ruud Vis opriepen, betrof niet alleen Oostenrijk. Het document handelde eerst en vooral over de ontmaskerde boosdoener door wiens toedoen "beide zaken hebben geresulteerd in een rechtsgang", broeder Ronald Rohn, een voormalig medewerker die -goddank- inmiddels was ontslagen. Betrokkene kreeg er in de circulaire dan ook flink van langs. Wat dat aangaat waren de "hoge dienaren" al tot hun slotsom gekomen en in negen volzinnen werden de gezamenlijke bevindingen onverbloemd als een eindoordeel voor het voetlicht gebracht:
 • [begin tweede citaat]
  Redactie schreef:(...)

  3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.
  4) Hij probeert hem te beschadigen als mens en in zijn ambtsopdracht.
  12) In het bouwbeheer functioneerde broeder Rohn niet goed en daarnaast was hij niet transparant in zijn werkwijze inzake het zorgproject.
  17) Daarbij heeft hij gemeend exorbitante eisen aan zijn vertrek te moeten koppelen waar wij als bestuur en Raad van Toezicht niet mee akkoord zijn gegaan.
  33) Broeder Rohn heeft daarbij niet geschroomd om de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht openlijk te beschadigen en met acties lastig te vallen.
  34) Daarbij moet vooral onze Districtsapostel het ontgelden.
  35) Op sluwe wijze probeert broeder Rohn de rechtsgang te compliceren door zaken met klaar te verweven en de positie van de Districtsapostel kwetsbaar te maken. (A)
  36) Indirect probeert hij zo de zaak van het arbeidsconflict en de kwestie Oostenrijk met elkaar te vermengen.
  46) Heel duidelijk zie ik, dat door deze strategie ook wordt geprobeerd onrust rond onze Districtsapostel te scheppen waardoor de druk op hem wordt verhoogd in de rechtsgang.

  (...)
  [einde tweede citaat]
  Bron: "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!" door Redactie op "vr 17 dec 2010, 15:51"
Vriend en vijand waren er nu over geïnformeerd:
 • Pas op voor deze man; Ronald Rohn heet hij dus, en híj is het die het 'werk Gods' een ongelofelijk slechte dienst heeft bewezen
  want door zíjn listen en bedrog zijn de 'Godsgezanten' tot overmaat van ramp intussen zelfs verwikkeld geraakt in juridische procedures!
  U kunt dus ook wel nagaan hoezeer wij onverhoopt de offerontvangsten moesten aanspreken om daarbij in het verweer te komen.
(...)

Een tweetal citaten haalden wij hierboven aan. In het eerste citaat wordt districtsapostel De Bruijn door de "hoge dienaren" alvast van elke blaam verschoond. In het tweede citaat wordt bij broeder Ronald Rohn alvast alle schuld in de schoenen geschoven; door diezelfde "hoge dienaren" die zich voor het overige -quasi politiek correct- op het standpunt stellen "uiteraard" geen nadere mededelingen te kunnen doen totdat de hoogste rechter het laatste woord gesproken heeft... Hier wordt hoe dan ook in het "werk Gods" (!?) met twee maten gemeten, zo was vorig jaar onze allereerste indruk toen het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" uiteindelijk bij de Redactie voorhanden kwam. Zou er hier sprake zijn van verduistering door "de dader" Ronald Rohn van zowel geld van de kerk als van spaargeld van de districtsapostel? Wat is hier godallemachtig precies aan de hand? En waarom komen er door deze manier van schrijven van de "hoge dienaren" meer vragen op dan de circulaire ze beantwoordt? Daarop viel er vanaf september 2010 op dit Forum na te lezen hoe van verschillende kanten de puzzelstukjes bij elkaar kwamen. In december 2010 verscheen er een hele artikelenreeks over het onderwerp en in januari 2011 nog een soort van samenvatting.

In de bedoelde serie artikelen hebben wij uiteengezet om welke reden de toestand bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ronduit zorgelijk te noemen valt. Slechts enkele leidinggevenden delen er alle lakens uit en zij regeren met veel te veel petten tegelijk op. Een "Raad van Toezicht" bleek een theekransje te zijn! Men bouwt een appartementencomplex voor bewoners met een zorgindicatie en na een succesvol genoemd Open Huis in november 2009 gebeurt er niets meer. Er volgen talrijke beslagleggingen bij de kerk en die worden níet (!) opgeheven. Zichtbaar (!) stapelen de miljoenenverliezen zich op, doch ieder doet er het zwijgen toe. Tijdens een jeugdbijeenkomst wordt de jongeren geadviseerd geen kritische websites te bezoeken... Spreken wij hier wel van een kerk of betreft het bij nader inzien "gewoon" een ordinaire sekte?

Maar er is nóg iets wat ons was opgevallen, namelijk de opvallend leidende rol van apostel Klene vanaf 2009, en zelfs eerder al. Vermoedelijk is hij de penningmeester van het kerkbestuur. Vreemd eigenlijk dat wij zoiets hooguit kunnen veronderstellen! Immers, de kerkleiding doet over zulke zaken in het geheel geen mededelingen. Het zou vertrouwelijk zijn, of zo. Een districtsapostel is echter per definitie de voorzitter van het kerkbestuur! Dat weten wij wél. Opziener Kamstra zal dus wel de secretaris zijn. Of hij is de penningmeester en is apostel Peter Klene de secretaris. Overigens zijn ook de statutaire bepalingen op dit Forum al royaal aan bod gekomen. Daar kwam toen met name uit, dat apostel Peter Klene inderdaad (!) op 8 juni 2009 zonder opziener Kamstra erbij "eigenmachtig", althans op dat moment uitsluitend met als het ware een carte blanche van districtsapostel De Bruijn, talloze bestuurlijke knopen kon doorhakken. Doch vanaf diezelfde datum ontstaan nota bene de financiële verliezen waarover iedereen nu van hem (!) te zwijgen heeft!

Zodoende kwamen wij op dit Forum te spreken over de cruciale rol van de districtsvoorgangers. Zij bleken bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de zwakste schakel (!) te vormen. Men zwijgt namelijk niet alleen over alles wat er misgaat, doch men ging (en gaat) er tot onze verbijstering zelfs geheel en al mee akkoord (!), bijvoorbeeld door -volgens welingelichte bronnen- aan het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening 2009. Onze verklaring hiervoor: verregaande naïviteit en kadaverdiscipline! Bij het kerkbestuur zijn echter alleen de activiteiten zichtbaar van apostel Peter Klene. Juist hij, degene die het meest uit te leggen heeft, roept op tot ieders zwijgzaamheid. Met succes nog wel! Nou ja, met succes? In elk geval wendt betrokkene diens vermeende goddelijke gezag aan om óók in zakelijk opzicht aan elke pakkans te ontkomen! Wat zielzorg namelijk betreft is het bij de Nieuw-Apostolische Kerk "usance" dat lastige vragen terzijde worden gelegd en apostel Peter Klene houdt zich daaraan! Correspondentie laat hij onbeantwoord.

Tot zover in vogelvlucht m.n. de gang van zaken rond "de zaak Oostenrijk" naar de situatie tot/met ons redactionele artikel van "di 25 jan 2011, 11:11" onder de kop "Dubbelhartigheid "Godsgezanten" doorzien".

Wat valt er te zeggen over de ontwikkelingen nadien? Zoals wij meldden had er een enquête plaats bij de Rechtbank Arnhem op vrijdag 25 maart 2011. Dit gebeurde op verzoek van de familie De Bruijn. Apostel Peter Klene schreef op 21 februari 2010 (in regel 28 van diens circulaire) in de gauwigheid wel dat de districtsapostel "zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd" omdat men er bij nader inzien toch maar van had afgezien om in Oostenrijk een vakantiehuisje te kopen, maar zó simpel steekt dat pertinent niet in elkaar! Dat hele "Klaas Vaak-verhaal" over dat ene vakantiehuisje klopt namelijk werkelijk niet, zoals (ook) wij het eind vorig jaar al wisten uit te pluizen:
 • [begin derde citaat]
  Redactie schreef:(...)
  Wat is nu de tussenstand van onze bevindingen? Buitengewoon misleidend in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" is in onze ogen de inhoud van déze regelnummers:
  • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.
  • 14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
  • 16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
  • 18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
  • 25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  • 26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  • 44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen.
  • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
  Wat hier werd betoogd, klopt namelijk eenvoudig niet. Er klopt nog veel méér niet aan de brief, maar ook dat mag intussen duidelijk zijn. Wij zijn de mening toegedaan dat wie als kerkbestuurder er op zo'n manier een potje van maakt, wegens onwaarachtigheid en mitsdien onbetrouwbaarheid niet langer kan functioneren in een geestelijke bediening en evenmin (binnen de kerk) in een bestuurlijke rol.

  Districtsvoorgangers, u moet nú ingrijpen! Indien u dit nalaat zal uw gedoogsteun nog een dure grap worden. U zult de stamapostel erover dienen te informeren dat díens gedoogsteun kennelijk is gebaseerd op de verkeerde aannames...

  (...)
  [einde derde citaat]
  Bron: "Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9" door Redactie op "op di 28 dec 2010, 13:24"
Inhoudelijk houden wij ons met extra tekst en uitleg hieromtrent nog op de vlakte, te meer daar de enquête van 25 maart jl. vermoedelijk op 9 april a.s. een vervolg krijgt en wij de getuigen die hun verklaring dan nog zullen afleggen niet wensen te beïnvloeden. In de afgelopen tijd echter is er NIETS van gebleken dat de zaken anders zouden liggen dan ze van onze kant tegen het licht zijn gehouden. Opnieuw is daarom een waarschuwing aan het adres van de districtsvoorgangers op zijn plaats: straks valt dezen een ware aaneenschakeling van grove nalatigheden te verwijten. Geldzaken en zielzorg zijn absoluut incongruente aangelegenheden! Districtsvoorgangers, u had uw volle verstand erbij moeten houden zoals u dit ook geacht wordt te doen op uw werk of thuis als het om zakelijke besognes gaat. Wie nu nog "doorzwijgt", doet er verstandig aan onverwijld een verstandig mens op te zoeken om van zo iemand uit de eerste hand te vernemen hoe onverstandig het is om goddelijk gezag te betrekken bij vermijdbare miljoenenverliezen!

De brief "Santpoort, 21 februari 2010" beantwoordt voor apostel Peter Klene en de zijnen kennelijk aan een geheel ander doel, namelijk het verborgen houden van persoonlijk falen! Wie zo'n godgeklaagde houding gedoogt, deugt evenmin... Of is in het "werk Gods" het abnormale juist normaal? In de Nieuw-Apostolische Kerk is het in elk geval de gewoonste zaak van de wereld dat de "hoogste dienaren" (!?) op hun wenken worden bediend. Een "penningske der weduwe" zet voor dezulken, "Apostelen van Jezus" en als zodanig "huishouders over Gods verborgenheden" (vgl. het "Woord van de maand" van september 2004), vanzelf geen zoden aan de dijk. Wat valt daar immers aan te verkwisten? Hoe dan ook, wie in de Nieuw-Apostolische Kerk ergens wat van zegt; die is nog niet jarig want met kritiek op de "Godsgezanten" mag je er doodvallen.
 • [begin vierde citaat]
  Redactie schreef:(...)
  Wie als kerkelijke ambtsdrager (sterker nog: als Godsgezant en Apostel des Heren) zulke zaken in scene zet terwijl men ingevolge de statuten van dit kerkgenootschap "een onbesproken levenswandel" moet hebben "die afgestemd is op de leer van Christus", dient "de eer aan zichzelf te houden".

  (...)
  [einde vierde citaat]
  Bron: "Dubbelhartigheid "Godsgezanten" doorzien" door Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11"
Wij kunnen ons bij deze gebeurtenissen niet aan de indruk onttrekken dat nieuw-apostolische gelovigen hier eenvoudigweg werden geïnfantiliseerd door ze in Jip-en-janneketaal simpel het zwijgen op te leggen.


Klik >>HIER<< om "paragraaf 9" te lezen.

Het WebTeam


P.S.
Al eerder wierpen wij de vraag op: "Het zal toch niet zo zijn dat de kosten van rechtshulp in de privé-kwestie Oostenrijk voor rekening komen van de kerk?" Nog steeds houdt die brandende vraag ons bezig want de kosten van juridische bijstand lopen voor de familie De Bruijn inmiddels dusdanig hoog op, dat alles bij elkaar nauwelijks uit private middelen te bekostigen valt. Ook indien de kerk hiervoor een risicodragende (!) lening heeft verstrekt, zou dat een schande zijn... Wij zijn dan ook van mening dat het bestuur van een kerkgenootschap dat i.c. bij het Ministerie van Financiën de erkenning heeft verlangd een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te vertegenwoordigen, dienaangaande transparant moet zijn. Op de kerkleiding drukt naar onze vaste overtuiging minimaal de morele plicht om op zijn minst tegenover ingeschreven leden in dit opzicht volkomen open en eerlijk te zijn. Zoals het er nú evenwel aan toegaat, maken betrokkenen zichzelf wel érg verdacht. Wie stelt dit bij het bestuur effectief aan de orde? De tijd dringt!
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
In de zaak De Bruijn/Rohn heeft er een zgn. enquête plaats bij de Rechtbank Arnhem op vrijdag 25 maart 2011, vanaf 09.30 uur. Het staat belangstellenden in beginsel vrij deze speciale rechtszitting (getuigenverhoor) bij te wonen. Bezoekadres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Het betreft hier dus de privé-kwestie "Oostenrijk".

Zie verder: Redactie op "do 13 jan 2011, 14:09", alsmede Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11".

Voor alle duidelijkheid: de Redactie zal over deze rechtszitting vooreerst geen inhoudelijke mededelingen doen, gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijke enquête!

Het WebTeam


Bron: Redactie op "wo 16 maart 2011, 15:27" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

In aansluiting aan het hierboven aangehaalde bericht kunnen wij thans alsnog melden wat districtsapostel De Bruijn op 25 maart 2011 bij de Rechtbank Arnhem onder ede (!) exact heeft verklaard toen het ging om de omstreden circulaire van apostel Peter Klene "Santpoort, 21 februari 2010":

 • Zaaknummer / rolnummer: 190673 / HA ZA 09-1794

  “Mij wordt voorgehouden dat er een brief is van Peter Klene aan de districtsdienaren van onze kerk, gedateerd 21 februari 2010, die niet in het geding is gebracht. Peter Klene is medebestuurslid in de kerk. De passage waarin staat dat ik een vakantiewoning wilde kopen en dat ik een aanbetaling had, is niet conform de waarheid. Ik heb de brief nooit gezien, totdat iemand mij erop attent maakte. De strekking van de brief is wel juist, want de heer Klene heeft ermee willen aangeven dat ik niet meer bij het project betrokken was. Rohn had dat bericht het land in gestuurd. Het begin van de stelling is alleen te kort door de bocht.”

  Voorgelezen, volhard en getekend
  [handtekening]
  T.J. de Bruijn

Volledigheidshalve herinneren wij nu echter aan de werkelijk níet mis te verstane buitengewoon stellige (!) en meervoudig herhaalde (!) beweringen hieromtrent in het bewuste schrijven van apostel Peter Klene, waarbij deze nota bene mede sprak uit naam van opziener Kamstra én de districtsoudste Nico Klene én de districtsevangelist Vis (én volgens hun zeggen namens "de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt" alsmede volgens hun zeggen namens "de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht"):
Redactie schreef:(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!
 • P. KLENE

  Santpoort, 21 februari 2010

  Hartelijk geliefde broeders,


  (...)
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.
(...)
In de navolgende paragraaf, "Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!", zullen onze inhoudelijke bezwaren tegen het bovenaangehaalde schrijven nader aan de orde komen.

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam


Bron: Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"

De enige conclusie die hieruit te trekken valt, moet wel zijn...
 • Er is ongelofelijk gelogen!! Is het niet door de ene "Godsgezant", dan wel door de andere!!
In feite komt het er op neer dat de zaken precies het beloop hadden zoals wij dit van het begin af aan al in grote lijnen hebben beschreven. Apostel Peter Klene heeft de kwalijke belangenverstrengeling bij districtsapostel De Bruijn ter zake van het investeringsproject in Oostenrijk willen maskeren! Hierbij heeft hij anderen voor diens karretje weten te spannen. Ondertussen maakte hij zichzelf (!) schuldig aan belangenverstrengeling, zoals bij de benoeming van zijn broer in diverse vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland opgestarte nieuwe ondernemingen. Wat hem, zijn broer en de districtsevangelist Vis daarbij voor ogen stond is voor ons nog steeds een groot raadsel: wat is men in godsnaam allemaal van plan met opeens zulke aantallen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven geclusterde bedrijven? Zie onder:
Het WebTeam


N.B. De destijds in regel 23 door apostel Peter Klene gemaakte opmerking "Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken." valt geenszins staande te houden. Wij komen hier nog uitgebreid op terug!
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten