Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE »

@redactie, Jabob65
ik zal naïef zijn maar heb dan altijd nog het idee dat ze zoiets ergs en verwerpelijks niet zouden doen..
Als Brinkmann dit nu -in de ik vorm- verklaard zou hebben, zou hij op z'n minst op bijval kunnen rekenen. Maar nee hoor.
Willens en wetens heeft DAP B aan de goe gemeente zaken verzwegen waarvan hij dacht dat deze zelf te kunnen regelen en het tij te keren.
Blijf zitten waar je zit. De volgelingen bidden voor ons en Dankdag voor de Oogst zal dit jaar in het teken staan
van het afdekken van financiele miskleunen door het apostolaat.

Inmiddels draait de afdelingen communicatie op volle toeren bij NAKI.
De pleuris is uitgebroken. Een voor een komen er lijken uit de kast.

Peter Johanning zal er als trekpop geen nacht slecht van slapen.

Stelling:
Gegeven al deze berichtgeving, zou RR getracht hebben de graai cultuur te veroordelen en transparantie te bewerkstelligen?
Het zou hetzelfde zijn als een mafia lid bepleit belasting te gaan betalen over illigale inkomsten.
Die zou ingemetseld worden en afgezonken. Das figuurlijk ook wat men met RR op het oog heeft.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Wat staat er op 21 februari 2012 te gebeuren, wanneer de meervoudige kamer bij rechtbank Utrecht zich bezighoudt met de zaak Rohn/"Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland e.a." en men daarvoor twee complete dagdelen uittrekt?

Hieronder een situatieschets inclusief in grote lijnen de achtergronden.
 • Als makelaar en registertaxateur had Ronald Rohn een eigen bedrijf, toen hij rond 2005 enkele opdrachten kreeg van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, van welke geloofsgemeenschap hij en zijn gezin ingeschreven leden zijn. De adviezen die hij gaf legden de kerk geen windeieren want door zijn expertise op het vlak van bestemmingsplannen en gemeentelijke overheden kon met name het voormalige NAK-gebouw in De Bilt veel beter worden verkocht dan men dit bij afdeling Bouwzaken van de kerk voor mogelijk had gehouden. Van deze afdeling Bouwzaken was trouwens destijds al niet veel meer over. Van een al in de jaren '90 van de vorige eeuw dringend noodzakelijk gebleken reorganisatie op het landelijke bureau van de Centrale Administratie (C.A.) was namelijk niets terecht gekomen en in feite wachtte men nadien nog slechts af totdat de laatste bouwkundige medewerker in mei 2008 65 werd en met pensioen zou gaan.

  De voorzitter van het uit drie personen bestaande kerkbestuur, districtsapostel De Bruijn, kon het gaandeweg ook persoonlijk met Ronald Rohn goed vinden. Omdat ook de beide andere bestuursleden geen verstand hebben van bouwzaken, terwijl het landelijke budget van rond de twee miljoen euro toch ieder jaar opnieuw voor ongeveer de helft opging aan de exploitatiekosten van kerkgebouwen, zocht men naar wegen om met de beschikbare middelen beter uit te komen. Door de teruggang in het ledental was het inmiddels onvermijdelijk om kerkgemeenten te sluiten. De vraag die opkwam was nu: wat kun je wellicht beter met een incourant kerkgebouw doen dan het voor een habbekrats verkopen? Zo raakte het kerkbestuur geïnteresseerd in de commerciële projectontwikkeling, waarbij districtsapostel De Bruijn in Ronald Rohn de aangewezen persoon zag om de opdracht te krijgen daartoe concrete plannen solide voor te bereiden.

  Voordat Ronald Rohn na het vertrek van de laatste bouwkundige via de kerk een aanstelling kreeg, hield hij zich vanuit zijn eigen bedrijf doch in opdracht van het kerkbestuur alvast intensief met de bovenbeschreven toekomstplannen bezig. In samenspraak met het kerkbestuur werden daar toen ook al externe deskundigen bij betrokken, zoals een notaris, bouwondernemers, een jurist, een accountant en anderen. Ondertussen ontstond er een steeds betere "klik" tussen Rohn en de districtsapostel. Al gedurende een lange reeks van jaren kwam Rohn in Oostenrijk, waar men een vakantiewoning bezit. Zodoende wist hij van de plaatselijke burgemeester, dat men van het ski-dorp een grotere toeristische trekpleister wilde maken. Rohn zag er wel licht in om een terrein met verhuurbare vakantiewoningen te ontwikkelen. Daarover sprak hij met districtsapostel De Bruijn, die steeds enthousiaster werd en daarom besloot als compagnon mee te doen.

  Het bovenstaande speelt zich dus allemaal af vóór 2008. De intentieverklaring tussen de beide compagnons dateert van 2005. In dat jaar ook maakt De Bruijn de eerste EUR 150.000 over aan Rohn. Een paar jaar later komen ze tot het inzicht dat er mede-investeerders moeten worden aangezocht. De Bruijn houdt op het laatste moment de samenwerking tegen met een kapitaalkrachtige partner die Rohn had aangeworven. Liever ziet De Bruijn dat diens nieuw-apostolische vriend W.S. die zakenman is en voorganger van de kerkgemeente te Den Helder, in het kansrijke Oostenrijkse project zou deelnemen. S. weet er meteen raad op. Hijzelf heeft namelijk ook een goede vriend, J. van V., die al één of meerdere recreatieparken succesvol exploiteert. Om kort te gaan. Ook S. en Van V. worden nu deelnemende partners. Vanwege hun inbreng worden de oorspronkelijke afspraken over ieders taken en bevoegdheden bijgesteld.

  Terwijl het in Oostenrijk al niet meer zo soepel loopt dan "de vrijetijdsmanagers" het zich in privé hadden voorgesteld, wordt het mei 2008. Rohn komt in dienst van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. vanwaaruit namens het kerkbestuur de commerciële projectontwikkeling wordt aangestuurd. Het eerste object verrijst dan ook al, Residence Eimersstaete, een zorgcomplex van 31 appartementen annex kerkzaal in Arnhem. Met de indiensttreding hangt samen een vaststellingsovereenkomst, ondertekend op 21 mei 2008, waarin de samenwerking tussen Rohn en de kerk heel precies wordt uitgewerkt. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst zijn voordien over en weer diverse adviseurs betrokken geweest. Ongeveer in deze periode gaat de door J. van V. aangezochte Duitse aannemer failliet die in Oostenrijk aan het bouwen was. Alsdan vindt Ronald Rohn apostel Peter Klene, medebestuurslid bij de kerk, op diens pad.

  Wat blijkt namelijk achteraf dat er is gebeurd? In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) lezen wij iets opzienbarends: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." Rohn werd dus al heimelijk aan de kant gezet vanaf het najaar van 2008 terwijl deze toen amper een halfjaar bij de kerk in dienst was, doch diens oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten natuurlijk al had moeten beëindigen. Met name Peter Klene (oud-apotheker en theoloog) bleek hier achter te zitten en actief te zijn overgegaan tot een reorganisatie van de voorgenomen commerciële projectontwikkeling door het kerkgenootschap. Aan één van de medewerkers op de C.A. had hij een bondgenoot, de priester F.S.

  Het derde bestuurslid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, opziener J.Th. K. (ook feitelijk een leek op bestuurlijk terrrein), zien wij ondertussen nergens een verschil in aanbrengen! Hij schijnt zich te committeren aan wat de beide anderen voor juist houden. Al vanaf het najaar van 2008 verdwijnt districtsapostel De Bruijn als bestuurder stilaan naar de achtergrond. Peter Klene betrekt dan zijn broer, de districtsoudste N.K. (vooraanstaand econoom bij een bank), bij de reorganisatie, alsmede de districtsevangelist R.D. V. (ondernemer in verlichtingsartikelen). Tezamen met priester F.S. (kantoormedewerker op de C.A. en oud-zelfstandig ondernemer) bereidt men als het ware een coupe voor om Ronald Rohn aan de kant te zetten. Rohn proeft al steeds onraad maar hij krijgt geen vat op wat er gaande is. In april 2009 ontstaat er tussen al deze heren ongenoegen, waarna Rohn op 8 juni 2009 wordt geschorst.

  Op de dag van de schorsing laat De Bruijn zich met een machtiging door Peter Klene vertegenwoordigen. Opziener J.Th. K. is weer de schitterende afwezige. Het blijkt dat Peter Klene het hele scenario gedegen heeft voorbereid. Terstond benoemt hij namelijk diens broer, N.K., en de districtsevangelist R.D. V. in allerlei bestuurs- en directiefuncties van bestaande en door de kerk extra opgerichte "bedrijfsonderdelen", stichtingen en B.V.'s. Kort na de schorsing wordt in Arnhem de nieuwe kerk opgeleverd, zonder Rohn erbij. Het wordt hem zelfs op straffe van een dwangsom verboden enig kerkgebouw nog te betreden. Bij de rechtbank komt het kerkbestuur hier later gedeeltelijk van terug. In september 2009 wordt Rohn ontslagen. Nadat ook het zorgcomplex is opgeleverd, organiseren de gebroeders Klene, de districtsevangelist R.D. V. en priester F.S. er in november 2009 een Open Dag, en vanwege het "grote succes" zoekt men de publiciteit.

  Met hoeveel aandacht een en ander nu ook beschreven lijkt; met zevenmijlslaarzen ben ik door de opeenvolgende gebeurtenissen heen gestapt. Hoe kunnen in 's hemelsnaam de meest uiteenlopende belangen hier verstrengeld raken?! Wordt dit landelijke kerkgenootschap dan verder nauwelijks bestuurd, of zo? Zijn er in de kerkgemeenten dan geen mensen die wat in de gaten krijgen? (...) Dit zijn naar mijn oordeel allemaal terechte en tevens brandende vragen! Wat is echter het geval? De nieuw-apostolische geloofsleer dicht haar kerkelijke leiders, de apostelen, zo veel goddelijk gezag toe, dat de meeste gelovigen zich niet vrij voelen om ze met kritische vragen te confronteren. Ongeschreven codes en voorschriften binnen de Nieuw-Apostolische Kerk maken bovendien dat wie uitprobeert "stevig mee te denken", zulks wel snel zal afleren want in "het werk Gods", zoals de kerk doorgaans wordt aangeduid, wordt "oppositie" afgestraft!

  In zo'n "bedrijfscultuur" speelt deze ellende zich dus af. Ronald Rohn vecht uiteraard diens ontslag aan, doch niet alleen dat. Doordat het kerkbestuur op aanwijzing van stamapostel Wilhelm Leber, de internationale bestuursvoorzitter, slechts beperkt risicovol mocht gaan ondernemen, moest er van tevoren een constructie worden bedacht om bij tegenvallende bedrijfsresultaten verliezen en reputatieschade in de hand te kunnen houden. Omdat het zijn eigen concept was dat ook in Eimersstaete gestalte kreeg, durfde Ronald Rohn het wel aan om in dat verband met het kerkbestuur een brede zakelijke samenwerking aan te gaan. Vandaar de totstandkoming van de bedoelde vaststellingsovereenkomst. Tot in detail wordt hierin uitgewerkt in hoeverre juist ook aan hem een deel van de verwachte winstgevendheid zal toekomen. Het ontslag uit zijn directiefunctie veroorzaakte bij Ronald Rohn dus tevens bedrijfsschade die hij nu claimt.

  Op 21 februari 2012 zijn er in de hoofdzaak zeven gedaagden:
  • 1. Het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   2. Het bestuur van de Beheerstichting Alpha & Omega
   3. Het bestuur van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
   4. De heer Th.J. de Bruijn, tot 15 mei 2011 bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   5. De heer P. Klene, o.m. bestuurslid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   6. De heer N.K., o.m. lid van "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
   7. De heer R.D. V., o.m. lid van "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
  Zij moeten antwoord geven op de vele vragen van Ronald Rohn en diens bedrijf, de besloten vennootschap WZM (Woon en Zorg Management). Hoe ingewikkeld het er nu ook al uitziet; lag het desondanks maar zó betrekkelijk eenvoudig! Rohn en WZM stellen namelijk dat het kerkbestuur niet alleen in vele opzichten de vaststellingsovereenkomst niet is nagekomen, doch dat men tevens onrechtmatig heeft gehandeld door de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. met thans een negatief eigen vermogen als het ware leeg te roven. Een hoogst opmerkelijke omstandigheid is het overigens dat voorafgaand aan de op 21 februari 2012 geplande marathonzitting er op verzoek van het kerkbestuur een kort geding zal dienen. Dit betreft de diverse conservatoire beslagen die sinds 2009 nog steeds niet zijn opgeheven, o.a. in privé bij de bovenvermelde vier heren. Het kerkgenootschap zou betrokkenen overigens wensen te vrijwaren!

  Al met al ontstonden er tussen alle partijen diverse aparte procedures!

  Tot nu toe stelde het kerkbestuur zich op het standpunt dat de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 nietig moet worden verklaard omdat er hierbij sprake zou zijn van dwaling en bedrog. Aangezien de rechtbank Utrecht in haar vonnis van 9 september 2009 het bestaan van deze tussen partijen gesloten overeenkomst presenteert als een vaststaand feit, wordt het op 21 februari 2012 dus interessant als wij mogen vernemen hoe er desondanks dwaling en bedrog aan de orde kunnen zijn. Het niet nakomen van de vaststellingsovereenkomst kan de kerk veel geld gaan kosten. Wat de kerk en/of de heer De Bruijn eveneens duur kan komen te staan, is een eventuele veroordeling van De Bruijn wegens smaad en meineed. Hij heeft namelijk, nadat zijn persoonlijke vriendschap met Rohn bekoelde, actief zakelijke relaties van Rohn benaderd om ze er op te wijzen dat hij Rohn ziet als een bedrieger, zelfs als een "meester-oplichter".

  (...)
De tekst in het rood geeft aan wat er op 21 februari aanstaande op de rol staat.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Bij de berichtgeving op dit Forum over de zaken die op het ogenblik bij de politie en justitie in behandeling zijn, betreft het -tevens- het volgende:
 • De privé-zaak Oostenrijk tussen D.Ap. De Bruijn i.r. en Ronald Rohn waarbij D.Ap. De Bruijn i.r. het ingelegde/uitgeleende geld terugvordert
 • De schorsing en het ontslag van Ronald Rohn via de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
 • Een strafaangifte van Ronald Rohn tegen D.Ap. De Bruijn i.r. (wegens smaad en meineed)
 • Een strafaangifte van de kerk tegen Ronald Rohn (op grond van bevindingen van Grant Thornton Forensic Investigation Service)
 • Laakbaar handelen door het kerkbestuur vanwege een tegen Ronald Rohn gestarte lastercampagne via haar website (thans in hoger beroep)
 • Protest van het kerkbestuur tegen de weigering van Ronald Rohn om kerkelijke ambtsdragers te doen vrijwaren en beslagleggingen te herijken
 • Een verkeerde belegging door D.Ap. Brinkmann waardoor hem 10 miljoen euro uit de Duitse Kas van de kerk afhandig werd gemaakt
Ook hier geldt: de tekst in het rood geeft aan wat er op 21 februari aanstaande op de rol staat.

Wij bemoeien ons met deze materie omdat wij vinden dat er hier wantoestanden aan de orde zijn die hoognodig de wereld uit moeten worden geholpen. Op alle bestuurlijke niveaus...
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Bron: Bericht door Redactie op "ma 19 dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
... houden de betrokkenen elkaar de hand boven het hoofd. In Duitsland zou men op die manier spreken van een "Bratwurstclub".
De slager keurt hier zijn eigen vlees, en dreigend zwaait hij met zijn slagersmes als iemand er wat van zegt. "In naam van God", zegt hij er onbeschaamd bij.

Juist door onze berichtgeving zette het kerkbestuur kostbare intimidatiepraktijken in tegen Bauke Moesker en de Forumredactie, zonder vooraf in overleg te treden. Van onze kant is het tegenovergestelde het geval. Op geen enkele constructieve manier wilde men eerlijk en oprecht toewerken naar een integrale oplossing voor de aangesneden problematiek. Zo waarschuwden wij o.m. voor reputatieschade, wij hebben gepleit voor de totstandkoming van een schikkingsvoorstel en wij wezen er met nadruk op dat zielzorg wordt veronachtzaamd. Op onze correspondentie reageerde men ontwijkend, of in het geheel niet. Daarom zijn wij mede via dit Forum gaandeweg de noodklok gaan luiden. Zie verder:
Het Webteam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@ACE

Het kort geding en de comparitie m.b.t. de geschillen tussen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en haar oud-medewerker Rohn hebben plaats op dinsdag 21 februari 2012 , vanaf 09.00 uur bij de rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.

Deze zittingen zijn openbaar, dus toegankelijk voor belangstellenden. Klik >>HIER<< voor de routebeschrijving.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 22-02-2012, 17.00 uur]


@all

In tegenwoordigheid van drie advocaten vervoegden de gedaagden van de zijde van de Nieuw-Apostolische Kerk zich vanochtend al ruim voor negenen bij de rechtbank Utrecht alwaar de zittingen, die begonnen met een nieuw kort geding dat de kerk had aangespannen, voortduurden tot laat in de middag. Uitgaande van een honorarium van € 300 per uur per gespecialiseerde advocaat, kost één zo'n complete arbeidsdag de kerk al gauw € 7.200, exclusief alle werkzaamheden in het voor- en natraject. Dus reken maar direct een veelvoud daarvan. Wie dan nuchter nadenkt, voelt op de klompen aan dat er voor het kerkbestuur kennelijk veel op het spel staat.

Welk resultaat valt er te melden? Partijen willen vooreerst tot 14 maart 2012 alsnog de eventuele haalbaarheid beproeven van een veelomvattende minnelijke schikking. Bij de eisen in kort geding betrof het vandaag een verbeterde becijfering van de afzonderlijke beslagen. Liefst echter wilde het kerkbestuur af van de beslagen die er bij ambtsdragers in prívé waren gelegd, doch men voelde er niet voor om in dat licht nu maar alle beslagen te doen vervangen door één bankgarantie. De uitspraak in dit kort geding zou eerst plaatshebben op 7 maart 2012 maar de zaak wordt aangehouden totdat er bekend is wat de beraadslagingen hebben opgeleverd.

Het WebTeam/TjerkB


P.S. Zie voor een meer uitgebreid verslag van de gehouden zittingsdag bij de rechtbank Utrecht het redactionele bericht op "wo 22 feb 2012, 08:26" in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

@all

Wat de de privé-kwestie "Oostenrijk" betreft, heeft morgenochtend de eerstvolgende zitting plaats, namelijk bij de Rechtbank Arnhem om 09.00 uur. Het staat belangstellenden vrij daarbij aanwezig te zijn. Bezoekadres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Zie tevens onze laatste berichten hieromtrent, resp. op "ma 17 okt 2011, 10:02" en op "ma 07 nov 2011, 12:23".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@redactie

Theoloog zit nu allemaal mensen in een zwart pak te tekenen aan de keukentafel , Miep vraagt aan theoloog wat zijn voor een dienaren , is dat hun nieuwe werkkleding ?
Nee zegt theoloog zijn wel dienaren maar dan van de wet , die denken dat ze alles beter weten .
Maar theoloog dat kan toch niet jij weet toch alles beter jij was toch door god gezonden ?
Ja tuurlijk weten wij alles beter maar dat moet ik ze morgen vertellen ook .
Geef ze eerst ook " onze familie " en een bijbel .
Maar die dienaren hebben toch een bijbel ?
Nee zegt theoloog tegen Miep das een wetboek .
Nu begrijp ik het zegt Miep das dan fout ,ze lezen uit het verkeerde boek ons een les .
Maar Miep je snapt het niet dat is hun bijbel daar trekken wij ons niks van aan hoor wij doen wat wij willen in opdracht van god .

Ik zal ze wel wijzen dat hun de verkeerde god aanhangen maak je geen zorgen , ze lezen alleen in de week uit dit boek , op zondag hebben ze vrij , en wij moesten dan werken om het offergeld voor het casino van Brinkmann te regelen.

Schenk nog maar eens koffie in en bemoei je er niet mee , jij wist ook al niet dat ik 150.000 uit de huishoudpot heb gehaald, was toen dat zwarte geld van mijn autohandel .
Vrouwen moeten wel hun plek weten , ze zijn ondergeschikt aan de man .
Je weet toch nog wel wat ze zeiden in de kerk toen we trouwden , het enige recht wat een vrouw heeft is het aanrecht !! :D :D :)
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@all

Ongenoegen vanochtend bij de rechtbank Arnhem over het niet komen opdagen van D.Ap. De Bruijn i.r., diens schoondochter en priester W.S., terwijl allen bij aangetekend schrijven tijdig waren opgeroepen...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Lmg »

@ All,

Opnieuw een slechte beurt gemaakt tegenover de rechtbank, door gewoon niet te verschijnen.
De Bruijn en de Klenes hebben denk ik alle hoop op een gunstige afloop verloren.

Groet Lmg
HenkNL
Berichten: 35
Lid geworden op: di 15 nov 2011, 23:40

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door HenkNL »

Grappig dat het Webteam zich één op één laat leiden door informatie uit de koker van Ronald R., wat toch gewoon een privézaak is tussen twee partijen? Hoogst verbolgen meldt hij het aan Tosca c.s. en prompt worden we hier weer geinformeerd. Wat is het doel hier van? Valt in de categorie nutteloze informatie en komt behoorlijk zielig over. Net een jongetje dat zijn gelijk probeert te halen, waarbij geen middel geschuwd wordt. Apart dat deze website zich hiervoor ook laat lenen.
Gesloten