Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@basis
basis schreef:Beste Bak Een Ei,

We zullen zo begrijp ik, dus Uw doorwrochte bijdrages op dit forum in de toekomst moeten missen?

(...)
Het mocht vanzelf onderhand ook wel een tandje minder! Een belangrijk motief om "in de pen te klimmen" is voor mij altijd geweest: het wegnemen van onnodige verwarring. Ooit zette een opmerking van de psycholoog René Diekstra mij hierbij aan het denken. "Verwarring maakt mensen ziek," zei hij, "en op die regel is er eigenlijk maar één 'gunstige' uitzondering, namelijk de verwarring die je voelt wanneer je verliefd bent geworden". Ik realiseerde mij hoe ongelukkig ik kon zijn met de verwarring die allerhande zaken in de kerk gedurig bij mij opriep. Doodziek werd ik daarvan! En nú moet dat maar eens he-le-maal afgelopen zijn, zo nam ik mij voor. Het zal zo'n veertien jaar geleden zijn, inmiddels. Het werd een ware zoektocht! Wat is er aan de hand, zo vroeg ik mij destijds af, waardoor deze kerk mijn krachten sloopt?! (...) Daar ben ik nu wel achter. In het achterliggende halfjaar heb ik de oorzaken ervan op dit Forum als het ware blootgelegd. Dit heb ik gedaan als een soort van handreiking voor anderen die zich misschien nog wel steeds afvragen hoe het komt dat men alsmaar worstelt men een niet te duiden aanhoudend gevoel van onwel-bevinden. Dat het met "de kerk" van doen heeft, weet men meestal wel, maar niet: op welke manier. Een bijkomende moeilijkheid om dit gaandeweg reëel onder ogen te zien is namelijk dat het juist onverhoopt (!) met "de kerk" van doen heeft want als dáár nota bene de oorzaak ligt; wat betekent dat dan voor "mijn geloof', en sterker nog: voor "mijn eeuwige leven"? (...) Als ik het héél kort moet samenvatten, dan is het zó, dat deze problematiek zuiver gelegen is in "dienen en leiding geven". In mijn laatste bericht (van vanmiddag) komt dit dan ook opnieuw naar voren.

Wat ik daaraan nog kan toevoegen, is dit:
 • Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
  1 Petrus 4: 10 (NBV)
Die benadering spreekt mij aan!

basis schreef:(...)

Naar ik aanneem blijft U binnen de redactie wel actief en zullen we in dat kader nog wel van uw schrijfsels mogen genieten.

(...)
Inderdaad ga ik hier nog even door met een stukje onderzoeksjournalistiek. Alles wijst er op dat het huidige bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland volkomen ten onrechte overal maar eigenmachtig het zwijgen toe doet. Het is niet zo, dat ik wat de waarheidsvinding betreft als katalysator wil fungeren, maar ook in deze samenhang is er weer verwarring (!) aan de orde. Voor zover die zich laat opheffen door nu en dan tevens een bijdrage van mijn kant, wil ik dat doen...

Dank voor je reactie!

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: 23.00 uur]

Redactie schreef:(...)
Deze thread betreft de geconstateerde "Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' ", welke deining ontstond in de gebiedskerk waaraan districtsapostel Klingler leiding geeft! Overigens heeft deze zich nog steeds níet inhoudelijk over de kwestie uitgelaten... Wat dat aangaat vervult het zich nu pijnlijk wat onlangs de districtsoudste in ruste Frank Preusse -uit diezelfde gebiedskerk- openhartig verklaarde:
 • "Maar voor de gelovigen begint de verwarring als men zich moet realiseren dat een apostel hooguit denken mag wat hun voorganger zegt!

  In een tijd waarin de gelovigen zich steeds meer afkeren van de kerk waarin de ontwikkeling naar het beeld van één christelijke kerk voor hen niet meer zichtbaar is en waarin de apostelen zwijgen, is het voor zielen die daardoor in vertwijfeling zijn geraakt goed en opbeurend als zij in hun gemeentevoorganger en districtsvoorganger oprechtheid, moed en openheid ervaren."


  Bron: Zwijgen heeft zo zijn tijd – spreken evenzeer!
(...)

Bron: Redactie op "vr 11 maart 2011, 18:38"
@all

Inmiddels ligt er alsnog een reactie voor van districtsapostel Klingler. De Redactie bij Glaubenskultur meldde dit in een vandaag verschenen Premium-Artikel. Wij wilden u een vertaling ervan niet onthouden:

 • Niemand is tegen de stamapostel

  Districtsapostel Klingler komt eerst heden met een openlijke reactie

  Hannover (gk). In een circulaire van 11 maart jl. aan alle ambtsdragers in Midden-Duitsland, heeft districtsapostel Wilfried Klingler zich nu voor het eerst uitgelaten over de actuele discussie omtrent het nieuwe leerbegrip van Nieuw-Apostolische Kerk aangaande de Kerk (van Christus). Hij lichtte deze late reactie toe door op te merken na terugkeer van vakantie een aantal dagen nodig te hebben gehad om zich in de gebeurtenissen te verdiepen en diverse gesprekken te voeren.

  Klingler verwijst allereerst naar het schrijven van 19 februari 2011 van apostel Burchard en opziener Sommer alsook van de districtsdienaren uit Niedersachsen, dat hem tijdens zijn vakantie had bereikt en hetwelk sinds 4 maart 2011 op het Internet gedeeltelijk na te lezen valt. In dit verband schrijft hij: "... het artikel op het Internet wil de indruk wekken dat onze kerk zich in een crisis bevindt. Dat kan ik niet onbecommentarieerd laten!" Dan vervolgt hij: "Onze stamapostel heeft na de publicatie van de geloofsartikelen en het leerbegrip aangaande de Kerk uitdrukkelijk opgeroepen tot de dialoog. Beide thema's zijn zeer complex en niet alles is makkelijk te begrijpen."

  "De bekendmakingen", zo vervolgde de districtsapostel uit Hannover, "betreffen fundamentele kwesties, namelijk de identiteit van onze kerk en daarmee tevens onszelf als leden en ambtsdragers van de kerk." Daarnaast bepleitte hij "dat ambtsdragers zich met vragen op theologisch gebied tot mij wenden en hun standpunt eerlijk uiteenzetten". Deze oprechtheid acht hij ook wenselijk in gemeenten. Tegelijkertijd maakte Klingler duidelijk, "de brief waaruit op het Internet wordt geciteerd, was vertrouwelijk. De ongeautoriseerde publicatie heeft het vertrouwen binnen het overleg tussen de betrokken districtsdienaren aangetast."

  Wilfried Klingler toont zich onaangenaam verrast door deze gang van zaken, "ook mij doet het verdriet, als aangelegenheden die vertrouwelijk zijn niet vertrouwelijk blijven. We weten inmiddels dat het schrijven niet door een districtsdienaar zelf naar buiten werd gebracht; niettemin had het de kring van de districtsdienaren niet mogen verlaten!" Volgens de nieuw-apostolische bestuursvoorzitter in Midden-Duitsland, "wordt het genoemde schrijven onvolledig weergegeven. Er wordt op gezinspeeld dat de apostel, de opziener en de districtsdienaren zich tegen de geloofsleer keren en tegen de stamapostel, en bovendien dat zij het leerbegrip aangaande de Kerk grotendeels afwijzen." Klingler gedecideerd hierover: "Dat klopt niet!"

  "Nu evenwel", aldus de districtsapostel, "worden bewoordingen uit het leerbegrip aangaande de Kerk vooral uitgelegd als vernederend voor andere christenen, wat zich niet verdraagt met de voorliggende verklaringen van de kerk. Als nieuw-apostolische christenen streven wij naar een respectvolle houding ten opzichte van andere mensen." Klingler herinnert eraan, "ik probeer ook altijd aan anderen mee te geven dat God in Zijn oordeel soeverein is. Beide gegevenheden zijn voor vele ambtsdragers en broeders en zusters niet zichtbaar in de recente uiteenzettingen ten aanzien van het leerbegrip aangaande de Kerk"

  "Maar", zo vervolgt Klingler, "in het aan mij gerichte schrijven handelt het niet over de afwijzing van het apostelambt. Integendeel; voor de broeders, die hier hun gedachten te kennen hebben gegeven, is een krachtig apostelambt belangrijk. Zij spreken hun bezorgdheid erover uit dat het apostelambt door de nieuwe verhandelingen zichzelf ondermijnt." Voor hen heeft de discussie "een betekenisvolle diepgang aangenomen, welke zich echter bij oppervlakkige beschouwing onttrekt aan de waarneming en waarop ik in deze circulaire niet verder kan ingaan."

  Aan het eind van de brief gaat Wilfried Klingler nog in op het schrijven van de districtsoudste Thomas Feil aan diens medewerkers, "dat voordien eveneens via het Internet openbaar werd gemaakt en tot over de grenzen van de gebiedskerk heen een golf van discussies heeft uitgelokt." Hij keurt "de aanpak van de districtsoudste, namelijk om diens medewerkers op die manier te informeren, zonder van tevoren de beraadslagingen in de kring van de districtsdienaren en het overleg met de kerkleiding te hebben afgesloten (...) niet goed", zo schrijft Klingler aan zijn ambtsdragers. Bovendien merkt hij op, "in het schrijven van de districtsdienaren, waaruit op het Internet wordt geciteerd, wordt dit eveneens niet goedgevonden."

  Volgens districtsapostel Wilfried Klingler begrijpt stamapostel Leber de bezorgdheid van de districtsoudste; "dat valt uit zijn bericht op te maken. In zijn officiële verklaring formuleerde hij met viermaal 'Ja' dat God soeverein handelt en dat wij deze soevereiniteit niet willen betwisten." Klingler besluit zijn commentaar met drie zinsneden uit de korte samenvatting van de "Leidraad dienen en leiding geven in de Nieuw-Apostolische Kerk":

  - Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
  - De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
  - Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig!

  En dan aan het einde vraagt ​​hij de ambtsdragers:
  "In die zin verzoek ik u om te blijven samenwerken en ervoor te bidden dat eenheid, heiligheid en het apostolische karakter van onze Kerk dat mij ter harte gaat, behouden blijven en worden bevorderd."

  t.andrä/aihfx, 2011-03-14

Eén van de bij Glaubenskultur al ingekomen reacties van lezers:
Betrokkene refereert aan de Leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk" en vindt het onjuist dat districtsapostel Klingler er nogal selectief naar verwees want deze ging voorbij aan het onderstaande uit de Leidraad:
 • Leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk is nooit een doel op zichzelf
 • Toch onderzoekt de leiding van de kerk zeer zorgvuldig of de wijze van dienen en leidinggeven aan de eisen van de tijd voldoet.
 • Verantwoordelijke leidinggevenden moeten altijd bereid zijn hun eigen gedrag te onderzoeken
 • De christelijke identiteit volgend, respecteren zij de religieuze opvattingen van alle mensen.
 • Verantwoordelijke leidinggevenden tonen zich alleen geloofwaardig wanneer zij toezeggingen nakomen, hun handelwijze navolgbaar is, en hun beslissingen kunnen worden gemotiveerd.
 • "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: De knecht is niet groter dan zijn heer, noch de Apostel groter dan die hem gezonden heeft."
Het WebTeam


P.S. Nog enkele -evenzeer weinig enthousiaste doch veelzeggende- reacties...

Voordien reageerde iemand uitgebreid als volgt:
bagokaka, (Name und Ort der Red. bekannt), 14-03-2011 14:23
Beim derzeitigen Taktieren der Kirchenleitung frage ich mich wirklich, worum geht es hier eigentlich? Um das Befolgen des Evangeliums Christi oder um den Erhalt von Strukturen in einer Abteilung der Kiche Christi um jeden Preis? Ich muss der Kirchenleitung zugutehalten, dass:

1. sie die Lage völlig falsch einschätzt, weil sie falsch informiert wird und bei den Anlässen, zu denen sie mit den Gemeinden in Kontakt kommt, ein völlig verzerrtes Bild von der Realität bekommt. Ich kann dem StAP nur raten, einmal Mittwochs abends die Gemeinde ...... unangemeldet zu besuchen, der Predigt des Priesters zuzuhören und hinterher ein Gespräch unter Brüdern und Schwestern mit den Anwesenden zu führen. Es ist nur zu befürchten, dass durch die jahrzehntelange Indoktrination und Menschenlob kaum jemand sich traut, seine wirkliche Überzeugung zu vertreten. Ich würde mich inzwischen trauen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit hierfür leider sehr gering, etwa analog dem Sparwitz: "Treffen sich zwei Päpste in der Straßenbahn".

2. sie bemüht ist, es irgendwie allen Recht zu machen, sowohl denen, die durch jahrzehntelanges Exklusivitätsdenken und Abwertung anderer Christen, sowie blindes Befolgen der "Linie" --> "Nachfolge bis zuletzt, alles andere ist Leerlauf" einfach so "programmiert" sind, dass sie nicht anders können, und auch denen, die u.A. in der Bibel lesen, sich Gedanken machen, mit anderen Christen reden, sich ihren Glaubensstandpunkt erarbeiten, und damit auch nichts tun, was ein Christ nicht tun sollte, sondern im Gegenteil den Rat des Ap. Paulus befolgen, zu prüfen und das Gute zu behalten und den Geist nicht zu dämpfen.

Dabei bleibt glaube ich unberücksichtigt, dass die "treuen Nachfolger" bisher jede Meinungsänderung mitgemacht haben, z.B. weg von der Taufe als der Wiedergebut aus Wasser und Geist hin zum geteilten Verständnis, weg von einer reichen Liturgie hin zum fast ausschließlichen Wortgottesdienst, selbst Falschprophetien bar jeder biblischen Grundlage (Botschaft) konnten sie nicht vom "rechten Weg" abbringen, weil die Angst sie in die Kirche treibt. Die Taktik der Indoktrination geht auf. Wer mutwillig einen Gottedienst versäumt, kann das nicht wiedergutmachen. Wenn dein Apostel sagt, du sollst den Fußabtreter an die Decke nageln, dann tu´s. Darauf ruht Gottes Segen. Und allein die Aussage "Hier ist der Weg, den Gott gelegt", alle anderen sind auf dem Holzweg, überzeugend vorgetragen, drängt wahres Christentum nach und nach in den Hintergrund und bindet die gleichgeschalteten an die Kirche. Dann gewinnen Probleme wie Zigarettenkippen vor der Kirchentür und schwarz-weiße Uniformen, Haarfrisuren, Krawattennadeln, minutiöse Abläufe etc. enorm an Bedeutung. Dann wird der "etwas Andere" nicht mehr als Gottes Kind gesehen, sondern als jemand, um den es "nicht schade ist", wenn er wegbleibt, weil er die Friedhofsruhe stört. Dann hängen in den Wohnungen Bilder von Menschen in schwarzen Anzügen. Und über Kruzifixe bei Katholiken wird abschätzig gelächelt. Und ein Kreuz in einer Kirche mit dem Gekreuzigten daran kommt uns fremdartig vor, weil wir nur unser Symbol mit der aufgehenden Sonne über dem Wasser kennen. Käme Jesus Chistus, so wie er über diese Erde gegangen ist zu seiner Zeit, Sonntags früh in unsere Kirche, so wäre es fraglich, ob er am Diakon an der Eingangstür vorbeikäme.

Wenn die Indoktrination entfällt, wird mancher wegbleiben, den die Angst in die Kirche getrieben hat. Ob ihm allerdings damit geholfen war, bleibt fraglich. Vielleicht hat er sich darauf verlassen, dass die "Im Auftrage des Apostels" ausgesprochene Absolution immer wirksam ist, und man hat ihm gar nicht genügend erklärt, dass das Opfer Christi die Möglichkeit für seine Erlösung nach dem Maße seiner Bußfertigkeit und eigenen Vergebungsbereitschaft ist. Vielleicht gelingt es aber auch noch, ihm zu vermitteln, dass Gott ihn liebt, und möchte, dass er nach den Regeln des Evangeliums lebt (die mit den Regeln der NAK vorsichtig gesagt nicht 1:1 übereinstimmen).

Bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht konvertieren, bzw. sehe andere Konfessionen durch die rosarote Brille. Dem ist nicht so. Ich möchte, dass meine Kirche zu dem wird, was sie zu sein behauptet, nicht mehr "Das Werk Gottes", sondern ein Werk Gottes. Die Tatsache, dass in anderen Kirchen Fehler gemacht werden und das Evangelium passend gebogen wird, heißt nicht automatisch, dass wir das auch tun dürfen. Wenn wir den Anspruch an uns haben, wahre Jünger Jesu zu sein, müssen wir auch an erkannten Fehlentwicklungen der Kirche arbeiten, im brüderlichen Dialog hören, was der Andere zu sagen hat, und am Zeugnis der Bibel prüfen.
Der Ausspruch von Mark Twain "Mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Kopfschmerzen, sondern diejenigen, die ich verstehe." kann nicht oft genug wiederholt werden.
Den Dialog auf interne Kreise beschränken zu wollen, ist müßig. Was dabei herauskommt, sehen wir ja. Gestern abend sind bei uns die Sondernummern der Leitgedanken an die AT verteilt worden. Keine Spur davon, davon abzurücken.

Alles hat seine Zeit. Die Zeit zu schweigen ist vorbei, die Zeit zu reden ist da. Die Zeit zu beten ist immer.

Bron: http://www.glaubenskultur.de/leserbrief ... =1442#6380

N.B. Ook van onze kant [Red.] een paar opmerkingen. Op 18 februari jl. berichtte Glaubenskultur over de circulaire van Thomas Feil aan de dienaren, overige actieve medewerkenden en dienaren in ruste van het onderdistrict Hannover-Nord, met daarin van hem als districtsvoorganger een persoonlijk commentaar bij de toen verspreide bijlage van de Kerngedachten voor februari 2011, speciaal gewijd aan het leerbegrip aangaande de Kerk (van Christus). Thomas Feil was niet blij met de manier waarop e.e.a. was uiteengezet en hij gaf eerlijk toe er deels afstand van te nemen. Nu blijkt uit de reactie van districtsapostel Klingler dat hij die mening niet had mogen prijsgeven. Eerst had het laatste woord erover gesproken moeten zijn door de kerkleiding. Inmiddels weten wij echter van het internationale kerkbestuur dat men wil hebben dat iedereen afwacht totdat alle ambtsdragers de werkcolleges hebben gevolgd en nadien de catechismus zal zijn ingevoerd want pas dan zou men kunnen weten hoe alles van hogerhand feitelijk is bedoeld. Met andere woorden: wacht met uw commentaar totdat u weet waarop per saldo nog kritiek valt uit te oefenen. (...)

Dit echter wringt vele dienaren in een onmogelijke positie. Het begon immers allemaal al met de eerste Europese Informatieavond in Uster/Zwitserland op 24 januari 2006, terwijl de catechismus er vermoedelijk pas zal zijn in 2013! In de tussentijd zou dan in feite niemand (mogen) weten waar hij of zij echt aan toe is! Maar hoe kun je dan dienen? Je mag toch in godsnaam wel weten wat de nieuw-apostolische geloofsleer nú inhoudt? Ons bevreemdt in elk geval het antwoord van districtsapostel Klingler want zoals hukami het al stelde; wie onder de districtsapostelen kan nu nog een serieuze impuls afgeven waardoor deze hoogst zorgelijke ontwikkeling zich ten goede keert?
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@all

Over verwarring gesproken... Intussen buitelen bij Glaubenskultur bij het onderwerp "Bezirksapostel Klingler äußert sich erstmals öffentlich" de lezers met hun reacties over elkaar heen:
Ook dit was te voorzien! Van belang hierbij is wellicht de eed die "hogere dienaren" bij de wijding tot het ambt van apostel moeten zweren tegenover de stamapostel (al lijkt het een plechtige belofte jegens God):
 • “Voor God, de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest beloof ik om God, de Schepper van alle dingen, van ganser harte, met mijn gehele ziel en ganse gemoed en met alle krachten lief te hebben en mijn naaste als mijzelf. Het is voor mij een heilige plicht om de leer van Jezus, in het bijzonder de verlossende kracht van Zijn offer en Zijn wederkomst, te verkondigen en met de gave van de Heilige Geest de in de naam van Jezus ontvangen opdracht waarachtig, zorgvuldig, gewetensvol en rechtvaardig te vervullen. Ik wil in deemoed dienen en mij waardig en eerbaar tegenover God en de mensen gedragen. Ik erken de Stamapostel als de hoogste geestelijke en verzeker hem van mijn volle ondersteuning. Ik belijd de eenheid met de Stamapostel en de met hem verbonden Districtsapostelen en Apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk, wier hoogste plicht geloofsgehoorzaamheid, wier hoogste eer de trouw tot het werk van God en wier hoogste doel de voleinding in Christus is. Als besturend ambt van de Nieuw-Apostolische Kerk wil ik voor deze belijdenis altijd ondubbelzinnig instaan en overeenkomstig het evangelie als Apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk leven.”

  Bron: http://www.nak.org/nl/over-ons/structur ... n-apostel/
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: 18.00 uur]


@all

Wat de nieuw-apostolische geloofsleer betreft schoot mij iets te binnen. Zo'n twee maanden na de tweede Europese Informatieavond (van 4 december 2007) wendde ik mij als volgt tot de kerkleiding:
-------- Originele bericht --------
Onderwerp: [...]
Datum: Mon, 11 Feb 2008 20:52:59 +0100
Van: [BEE]
Aan: [X]


Dag [X],

Dank voor je reactie die ik -eerlijk gezegd- niet had verwacht sinds D.Ap. [Y] een laatste e-mailbericht van mijn kant als zijnde SPAM heeft geweerd.

Ik denk dat er in de Nieuw-Apostolische Kerk naast elkaar diverse realiteiten bestaan, wat soms een enorme spraakverwarring oplevert. Voor zover de kerkleiding het in haar macht heeft hier niet nog eens een schep bovenop te doen, vind ik dat men zich rekenschap moet geven van een belangrijke verantwoordelijkheid in dezen. Juist hier is het de laatste jaren flink misgegaan, is mijn oprechte overtuiging, want wij hebben de kerk uiteindelijk verlaten door het gedurige knullige gesleutel aan de geloofsleer. Dit gaf na alles wat wij eerder al hadden meegemaakt, in geestelijk opzicht zó veel onrust dat we uit zelfbehoud zijn "gevlucht".

Wat er ook nog bij komt is vanzelf dat het in een land als Duitsland bijna genetisch lijkt te zijn bepaald dat de mensen de zaken "gründlicher" benaderen dan vrijwel overal elders. Alleen al om deze reden vrees ik dat de op handen zijnde catechismus de hele kerk nog de nek zal omdraaien. Het werk des Heren heeft geen catechismus nodig; een kerk daarentegen schijnbaar wel.

Doordat in de Nieuw-Apostolische Kerk hogere dienaren worden geacht alles scherper te zien dan anderen die worden geacht (met "een onbegrensd vertrouwen") hen na te volgen, is -wat in het geloof het onderlinge begrip betreft- er een nauwelijks meer te overbruggen kloof ontstaan. Voor ons voelde dat onbegrip werkelijk zo massief aan, dat we gaandeweg alle moed opgaven om nog langer te verwachten dat de kerkleiding zou inzien dat zielen kapot gaan aan hun bazige berekenende bulldozergedrag.

Heeft ooit wel eens iemand bedacht dat iemand als St.Ap. Leber ook zo diens persoonlijke menselijke beperkingen kan hebben? Wat zou er de reden van kunnen zijn dat hij meer affiniteit had met een wiskundeopleiding dan met bijvoorbeeld een studie maatschappelijk werk? Op 4 december jl. is volgens mij op schokkende wijze uitgekomen dat er inschattingsfouten zijn gemaakt; zulke inschattingsfouten zelfs, dat zowel het aanzien van de stamapostel is geschaad als het hele imago van de kerk. Wat dit tevens bij zielen met een verhoogde kwetsbaarheid voor leed heeft berokkend wordt ernstig onderschat, is mijn indruk.

Zoals het ongeval van [Z] onomkeerbaar plaatshad (...) en wij hiervan de blijvende gevolgen onder ogen moeten zien, zal het de kerkleiding niet helpen voorbij te gaan aan wat St.Ap. Leber eigenmachtig heeft willen verantwoorden op de laatste informatieavond. Het onheil geschiedde terwijl hij nota bene de halve wereld liet meekijken. Zó; serieus, exact zó komt hoogmoed voor de val. De volgende valkuil zal zijn dat de kerkleiding verstrikt raakt in haar eigen netten door -na destijds de presentatie van de "Leidraad dienen en leiding geven" met slechts een politieke lading en inhoud- te volharden in de totstandkoming van een catechismus. Wanneer die gereedgekomen is, blijft er van de kerk écht een sekte over.

Daarom: men kan elkaar in "de kring der (hogere) dienaren" nu wel gemaks- en veiligheidshalve naar de mond toe praten, en in die beslotenheid [op kosten van de zaak] uitbundig elkaars persoonlijke hoogtijdagen willen gedenken, maar dit houdt pertinent geen stand. In Zijn werk gelden Zijn wetmatigheden:

 • [6] De onaanzienlijke zal genade en vergeving vinden, maar machtigen worden aan een machtig oordeel onderworpen. [7] Hij die over allen heerst bekommert zich niet om het aanzien dat iemand geniet, hij deinst niet terug voor iemands grootheid. Groot en klein heeft hij zelf geschapen en voor iedereen zorgt hij op dezelfde wijze, [8] maar wie sterk is zal een strenger onderzoek ondergaan.

  Uit: Wijsheid 6: 6-8 (NBV)


  [6] ‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
  waarmee hulde brengen aan de verheven God?
  Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
  zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
  [7] Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
  met olie, stromend in tienduizend beken?
  Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
  de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
  [8] Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
  je weet wat de HEER van je wil:
  niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
  en nederig de weg te gaan van je God.


  Uit: Micha 6: 6-8 (NBV)
Bijzonder graag had ik gewild dat onze wegen zich nimmer van elkaar hadden gescheiden, wat overigens voor ons nu niet wegneemt dat het goede góed blíjft.

(...)
Tot zover even deze impressie...

Met hartelijke groeten,
[BEE]
Men heeft zich er vermoedelijk niets van aangetrokken. Dat kan uiteraard, en dat mag! Mijn bovenstaande bericht bleef in elk geval onbeantwoord. Verder commentaar erbij lijkt mij overbodig.


Een andere herinnering die opkwam betreft de paragraaf "Wie kleine Jungen oder kindliche Menschen" in het op 4 januari 2005 bij NAKtuell verschenen interview met Gerrit Sepers:
Nu wij -zelfs- bij districtsapostel Klingler (NAK-Mitteldeutschland) hebben gezien hoe deze de advocaat (!) Thomas Feil in een een-tweetje met stamapostel Leber op niet mis te verstane wijze voorhoudt hoe er in het "werk Gods" slechts "omhoog" dient te worden gecommuniceerd, en betrokkene zich dat nota bene zomaar laat gezeggen (...), wordt het protest van Gerrit Sepers ook thans -anno 2011- opnieuw bewaarheid:
 • "Die Geschwister haben überhaupt nicht gelernt, zu diskutieren oder mit Dialog umzugehen. In ihrer gesellschaftlichen Entwicklung haben sie das wohl gelernt, aber in der Kirche überhaupt nicht. Das betrifft gebildete Leute genauso wie kindlich gläubige Leute. Es ist erstaunlich, dass große Männer in unserer Gesellschaft – ich habe das öfter erlebt – Professoren, Direktoren, Präsidenten von großen Unternehmen usw., innerhalb unserer Kirche sich wie kleine Jungen oder kindliche Menschen verhalten."
Hoe bestaat het!! Dit betekent dus dat in de Nieuw-Apostolische Kerk onverkort geldt wat Gerrit Sepers nadien -op 5 januari 2008- verklaarde tegenover de journalist Lodewijk Dros van het dagblad Trouw:
Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: 22.00 uur]

Redactie schreef:(...)
Inmiddels ligt er alsnog een reactie voor van districtsapostel Klingler. De Redactie bij Glaubenskultur meldde dit in een vandaag verschenen Premium-Artikel. Wij wilden u een vertaling ervan niet onthouden:
 • Niemand is tegen de stamapostel

  (...)
  Klingler verwijst allereerst naar het schrijven van 19 februari 2011 van apostel Burchard en opziener Sommer alsook van de districtsdienaren uit Niedersachsen, dat hem tijdens zijn vakantie had bereikt en hetwelk sinds 4 maart 2011 op het Internet gedeeltelijk na te lezen valt. In dit verband schrijft hij: "... het artikel op het Internet wil de indruk wekken dat onze kerk zich in een crisis bevindt. Dat kan ik niet onbecommentarieerd laten!" Dan vervolgt hij: "Onze stamapostel heeft na de publicatie van de geloofsartikelen en het leerbegrip aangaande de Kerk uitdrukkelijk opgeroepen tot de dialoog. Beide thema's zijn zeer complex en niet alles is makkelijk te begrijpen."

  (...)
  t.andrä/aihfx, 2011-03-14
(...)
Bron: Redactie op "ma 14 maart 2011, 20:00"

@all

Die bewuste opmerking, "Beide thema's zijn zeer complex en niet alles is makkelijk te begrijpen.", veroorzaakte bij ons een lange nagalm. Het stond er écht: er zijn hier in het "werk Gods" (!!) schijnbaar werkelijk thema's aan de orde waar je op zijn minst districtsapostel voor moet zijn om er enige notie van te kunnen krijgen. Districtsoudste of advocaat; voor dezulken valt het niet te behappen. (...) Nog méér verwarring!!

Omdat ondertussen bij ons allen het leven in de 24-uurs economie op ieders klein stukje polderlandschap doorgaat, passeren talloze andere berichten de revue, zoals vandaag:
Een waanstoornis... Opeens houdt dan een tekstfragment de aandacht vast:
 • De arts zei tegen de rechtbank dat de verdachte het verschil tussen waan en realiteit niet goed kan onderscheiden.

  Herhaling
  Hij raadt opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een tbs-kliniek aan en acht het gevaar van herhaling ''zeer groot''.

Vreemd eigenlijk, dat zoiets dan je aandacht vasthoudt; héél merkwaardig. Zouden districtsapostelen en stamapostelen dit misschien wél begrijpen?

Zie verder eventueel:
Het WebTeam/BEE


P.S. Wat extra verwarring kan er nu óók nog wel bij...
In de thread "Gelten nun die LgSoNrKV-Formulierungen oder gibt es neue - w..." vertelt een vroegere voorganger bij Glaubenskultur dat het in zijn tijd amper de bedoeling was in de Bijbel méér inzicht op te doen:
 • Afbeelding
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@all

Onder de kop "Kirche handelt respektlos" meldde Glaubenskultur gisteren in een nieuw zgn. Premium-Artikel dat de districtsoudste Thomas Feil (Hannover-Nord) thans met onmiddellijke ingang diens ambt heeft teruggegeven. De directe oorzaak hiervan is dat districtsapostel Wilfried Klingler ontwijkend antwoordde op een tweetal brandende vragen. Thomas Feil wilde namelijk zeker weten dat er werkelijk niet alsnog in de aangekondigde catechismus een waardeoordeel wordt gegeven over geestelijke bedieningen in andere christelijke kerken en over de waarde die onze hemelse Vader zou hechten aan de viering van het Heilig Avondmaal in andere christelijke kerken. Districtsapostel Wilfried Klingler liet daarop weten dat eerst moet worden afgewacht hoe stamapostel Leber in november 2011 nader oordeelt wanneer alsdan de meer definitieve inhoud van de nog altijd op handen zijnde catechismus zal voorliggen.

Thomas Feil kon op deze manier niet verder. Voor hem moest er eenvoudig geen enkele dreiging meer zijn van discriminerende teksten aan het adres van welke andersgezinde christenen dan ook. Uiteraard had districtsapostel Klingler ter geruststelling minstens kunnen verduidelijken dat ook híj zich niet in de positie gevoelt om in dat opzicht goddelijk heil aan anderen te ontzeggen, doch blijkbaar kon deze zich zo'n opmerking -contractueel (!)- niet veroorloven.

Aldus werd nu óók de districtsoudste Thomas Feil aan het rigide denksysteem van het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk opgeofferd. Hij was de eerste niet en hij zal beslist ook de laatste niet zijn. Zó verslijt deze kerk al sinds jaar en dag welwillende weldenkende mede(!)-werkers. Wie voor de stamapostel niet wil buigen, kan barsten. In een laatste brief aan de broeders en zusters in Hannover-Nord liet Thomas Feil nog weten dat zijn gezondheid het trouwens ook niet langer toelaat om tegen de verdrukking in districtsvoorganger te zijn. De omstandigheden hadden hem al zó aangegrepen dat hij in maart jl. last had gekregen van plotselinge doofheid. Onvermijdelijk kwam hij tot de slotsom dat de nieuw-apostolische kerkleiding feitelijk niet te vertrouwen valt...

Nu is het echter zo dat velen zich nadrukkelijk, ook vanuit Nederland, bij Glaubenskultur juist op dit punt, namelijk het straks vanuit de catechismus discrimineren van andersgezinde christenen, achter Thomas Feil hadden geschaard. Met naam en toenaam liet men zich immers noteren op een lijst van nieuw-apostolische geloofsgenoten die zich er niet voor schaamden om via het Internet er openlijk blijk van te geven evenmin gecharmeerd te zijn van de kromme redeneringen dienaangaande in een extra uitgave in februari jl. van het blad Kerngedachten. In die extra uitgave had de kerkleiding in schampere bewoordingen vast een schot voor de boeg gegeven. Deze hele thread handelt daarover! Hoe dan ook, districtsapostel Klingler verschuilt zich nu achter stamapostel Leber. Echter, achter wie zullen degenen die bij Glaubenskultur steun hebben betuigd aan Thomas Feil zich de komende weken en maanden verschuilen?!
Het bovenstaande bericht van "bakagogo" geeft aan hoezeer de kerkleiding zich óók hierbij weer schuldig maakt aan cirkelredeneringen. Eerst laat men een ieder geloven dat gerust "de geordende weg" kan worden bewandeld om een brandende vraag te stellen (alvorens de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" het schijnbaar zouden billijken dat iemand tóch nog ergens "hardop over nadenkt"), doch wie dat vervolgens "gehoorzaam" doet wordt gegarandeerd eindeloos van het kastje naar de muur gestuurd, en van de muur weer naar het kastje. Ondertussen staat de uitkomst vast: wie geen genoegen neemt met een drogreden (!); die laten de "Godsgezanten" vallen als een baksteen. Meedogenloos worden de betreffenden -zo leert de ervaring- zo geruisloos mogelijk afgeserveerd, mocht men al niet uit eigen beweging zijn vertrokken, al dan niet daartoe te zijn genoodzaakt door inmiddels psychosomatische klachten.

In dit verband herinneren wij aan het volgende:
Redactie schreef:[bijgewerkt: 23.00 uur]

(...)
N.B. Ook van onze kant [Red.] een paar opmerkingen. Op 18 februari jl. berichtte Glaubenskultur over de circulaire van Thomas Feil aan de dienaren, overige actieve medewerkenden en dienaren in ruste van het onderdistrict Hannover-Nord, met daarin van hem als districtsvoorganger een persoonlijk commentaar bij de toen verspreide bijlage van de Kerngedachten voor februari 2011, speciaal gewijd aan het leerbegrip aangaande de Kerk (van Christus). Thomas Feil was niet blij met de manier waarop e.e.a. was uiteengezet en hij gaf eerlijk toe er deels afstand van te nemen. Nu blijkt uit de reactie van districtsapostel Klingler dat hij die mening niet had mogen prijsgeven. Eerst had het laatste woord erover gesproken moeten zijn door de kerkleiding. Inmiddels weten wij echter van het internationale kerkbestuur dat men wil hebben dat iedereen afwacht totdat alle ambtsdragers de werkcolleges hebben gevolgd en nadien de catechismus zal zijn ingevoerd want pas dan zou men kunnen weten hoe alles van hogerhand feitelijk is bedoeld. Met andere woorden: wacht met uw commentaar totdat u weet waarop per saldo nog kritiek valt uit te oefenen. (...)

Dit echter wringt vele dienaren in een onmogelijke positie. Het begon immers allemaal al met de eerste Europese Informatieavond in Uster/Zwitserland op 24 januari 2006, terwijl de catechismus er vermoedelijk pas zal zijn in 2013! In de tussentijd zou dan in feite niemand (mogen) weten waar hij of zij echt aan toe is! Maar hoe kun je dan dienen? Je mag toch in godsnaam wel weten wat de nieuw-apostolische geloofsleer nú inhoudt? Ons bevreemdt in elk geval het antwoord van districtsapostel Klingler want zoals hukami het al stelde; wie onder de districtsapostelen kan nu nog een serieuze impuls afgeven waardoor deze hoogst zorgelijke ontwikkeling zich ten goede keert?


Bron: Bericht door Redactie op "ma 14 maart 2011, 21:00"
Over cirkelredeneringen gesproken; zie tevens (in de thread "Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans") het bericht door BakEenEi op "do 24 feb 2011, 13:04". Zie voorts (in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding") het bericht door BakEenEi op "di 08 maart 2011, 00:38".

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@all

Deze week berichtte Glaubenskultur erover dat ook evangelist Roger Kammer uit Wenen diens ambt heeft neergelegd. Twintig jaar lang was hij in verschillende geestelijke bedieningen in de Nieuw-Apostolische Kerk actief. Nu echter maakte hij kenbaar:
"Aus meiner Glaubensüberzeugung und der Verantwortung meiner Familie, meinem Arbeitgeber und den Geschwistern gegenüber und aus Rücksicht auf meine eigene Gesundheit kann und will ich die Arbeit in der Kirche nicht weiter in dem Maße unterstützen, wie ich es bisher getan habe. Konsequenterweise möchte ich ab sofort nicht mehr als Evangelist in der NAK dienen."
Zie onder een tekstfragment uit het als Premium-Artikel bij Glaubenskultur gepubliceerde interview waarin evangelist Kammer zijn beweegredenen verder toelicht:
Wat nu tevens opvalt bij evangelist Kammer is, dat de drammerige manier waarop het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk tegenwoordig leiding geeft en zij haar eigenzinnige en deels nota bene ondoorgrondelijke theologische ideeën aan de algehele mensheid oplegt, dienende broeders zó zeer kan aangrijpen dat het zelfs hun gezondheid schaadt! Niet alleen echter heeft er overduidelijk bij menigeen roofbouw plaats op ieders kostbare gezondheid, doch evenzeer op het gezinsleven van betrokkenen én (alsof dat allemaal bij elkaar nog niet eens genoeg is om ondertussen zwaar gealarmeerd te zijn): op het werk dat men elke dag opnieuw naar behoren heeft te verzetten!!

Kerkleiding: keer om! Dienende broeders: word wakker!

Zie voorts ons bericht op "za 16 apr 2011, 19:03" in de thread "Verwacht: Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@all

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

@all
"bagoango, 30-04-2011 08:18": "Gegen Ende der Amtszeit von Stammapostel Fehr hat 2004 der ehemalige Apostel Gerrit Sepers sein Amt niedergelegt. Später hat er als Beobachter seine Erwartung beschrieben, dass 'die neuapostolische Kirche eine unbedeutende fundamentalistische Bewegung' werden würde."

"hukami, 30-04-2011 10:43": "Wenn der Stammapostel sich so weit aus dem Fenster lehnt, anderen Christen die Gotteskindschaft abzusprechen und anderen Kirchen die gültigen Sakramente und die geistlichen Ämter, dann scheint er genau zu wissen, dass es kein Zurück mehr gibt. Der nun einmal von der BAV beschlossene Irrweg wird konsequent weiter verfolgt und Kollateralschäden werden dabei in Kauf genommen."

Zie in deze samenhang ook de berichten door BakEenEi op "zo 13 feb 2011, 17:56" en "wo 16 feb 2011, 21:36".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis"

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: 1 juni 2011, 11:00 uur]

@all

Het is beslist nog niet voorbij met de deining rond het onderwerp "Kirchenverständnis" want vandaag publiceerde Glaubenskultur het eerste deel van een interview met een priester uit Zuid-Duitsland, die tezamen met uiteindelijk zo'n 700 anderen diens naam had verbonden aan de digitale lijst van geloofsgenoten die zich daarvoor hadden opgegeven uit sympathie met de districtsoudste Thomas Feil. Welnu, dat heeft deze priester de kraag gekost want hij na afloop van de dienst met Pasen werd hij in een naburige gemeente ontboden bij "apostel" Wolfgang Bott die hem botweg voor de keuze plaatste: „Entweder sie legen das Amt selber nieder, oder ich nehme es ihnen weg.“ Na het bewuste "gesprek-met-de-botte-bijl" dat hooguit 10 minuten duurde, mocht deze priester, na 40 jaar (!) inmiddels zonder ambt, paaseieren gaan zoeken...

Zie voor reacties van lezers bij Glaubenskultur evt. http://www.glaubenskultur.de/leserbrief ... =1481#1481.
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
(...)
 • Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.

  Uit: Openbaring 2: 4 (NBV)
Het WebTeam


P.S. Eén van de inmiddels opvallend vele reacties van GK-lezers:
 • Afbeelding

  Bron: debaanhu, "01-06-2011 09:43", Glaubenskultur-Magazine

  N.B. Met "aber ich werde einen Teufel tun und austreten" bedoelt de schrijver dat hij -ondanks alles- er niet over peinst om uit te treden. Liever blijft hij waar mogelijk een helpende hand reiken en de kerkleiding op misstanden wijzen. Minstens 10 jaar praktijkervaring in dat opzicht bij enkele leden van het WebTeam heeft echter geleerd dat diezelfde kerkleiding zó ongelofelijk zelfingenomen acteert en zich daarbij zó onevenredig onvoorwaardelijk gesteund weet door onnadenkende "ondergeschikten", dat slachtoffers van hun "bulldozergedrag" in de praktijk alleen maar kwijnend ten onder kunnen gaan. Niet voor niets maken wij hiervan als ervaringsdeskundigen (!!) nu al jaren aaneen melding op dit Forum. STOP dus de afgodendiensten (!!) waardoor er in de Nieuw-Apostolische Kerk kinderen Gods (!!) op zo'n manier in de verdrukking geraken, er huwelijken kapot gaan en onverantwoordelijke "zegenaars" elkaar ondertussen de hemel in prijzen, ten koste van hun naasten. Dit ongelofelijk afkeurenswaardige verschijnsel in het "werk Gods" (?!) heet:

  machiavellisme.
Neem de proef op de som: http://www.salon.com/books/it/1999/09/13/machtest/.
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie