De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 17.30 uur]

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (4)
Redactie schreef:(...)
Hoe nu verder?! De woorden waarmee districtsapostel De Bruijn in december 1998 binnenkwam op de C.A. waren: "Ik ben een illusie armer, maar een ervaring rijker!" Hij doelde toen op de reistijd naar Amersfoort die hij wat te optimistisch had ingeschat. Ik herinner het mij nog goed want we schoten in de lach, wat voor dat tijdsgewricht in de betreffende wandelgangen opmerkelijk was... Als ik mag zeggen wat ik denk, nu het met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland extreem zorgelijk is gesteld, kom ik echter uit bij diezelfde woorden! Indien er namelijk bewust (!) heimelijk (!) onbehoorlijk (!) werd bestuurd, zijn "wij" te goed geweest van vertrouwen; té optimistisch. Onervarenheid en onwetendheid maakten dat "onze" verwachtingen té hoog gespannen waren, én bléven, totdat wij op de klok keken en zagen hoe laat het is. Kijk nu trouwens maar niet op de klok. Het is namelijk allang (!) vijf over (!) twaalf gewéést. Te laat dus. Maar waarvoor?!
 • [8] Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. [9] Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ [10] De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
  [11]
  U kent de huidige tijd:het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. [12] De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

  Uit: Romeinen 13 (NBV)
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "zo 27 nov 2011, 17:11"
@all

Terwijl de nieuw-apostolische kerkleiding in ons land, kennelijk indachtig aan de woorden...
 • Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

  Bron: 1 Thessalonicenzen 5: 3 (SV-J)
... voor de beeldvorming alles eraan doet om een ieder in de waan te brengen, zoals districtsapostel Brinkmann het onlangs formuleerde, dat "nun alles in der Hand des Gerichts liegt", daaraan toevoegend "aber ich bin gewiss, dass unser himmlischer Vater helfen wird, dass sein Werk bewahrt bleibt und diese ganze Angelegenheit in Kürze abgeschlossen werden kann", om maar de schijn van een adequaat risicomanagement te redden, staan de zaken er in werkelijkheid heel anders voor. Waarvoor is het namelijk té laat?

Districtsapostel Brinkmann en apostel Peter Klene weten dit trouwens zelf als de besten, al was het alleen maar doordat zij van onze kant vrijwel steeds als eersten zo tijdig en volledig mogelijk werden ingelicht. Desondanks vond men het niet nodig ooit ergens een zinnig antwoord op terug te geven. Aldus regeert bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) de arrogantie van de macht. Omdat opziener Kamstra schijnbaar alles goedvindt (mits hij straks z'n pensioen maar haalt), zullen wij het over hem verder maar niet hebben. Wel vragen wij ons af wáár hij was op 8 juni 2009, toen apostel Peter Klene met een volmacht van districtsapostel De Bruijn nagenoeg alle fouten maakte die de kerk aanstonds het duurst komen te staan, nu het in een aantal opzichten absoluut té laat is (maar daarover zo dadelijk méér). Ook opziener Kamstra krijgt immers het vorstelijke salaris van een bestuurder! Wie dat echter elke maand opnieuw automatisch bijgeschreven krijgt op een bankrekening naar keuze, behoort dat als "hogere verantwoordelijke leidinggevende" bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) natuurlijk wel netjes eerst te verdienen. Gezien het taalgebruik van districtsapostel Brinkmann, gaat men er hier ondertussen overigens vanuit "dass unser himmlischer Vater helfen wird, dass sein Werk bewahrt bleibt". Normaalgesproken, althans zo werd het ons in deze kerk met de paplepel ingegoten, is het dan een kwestie van "bidden, werken én offeren"; het ABC in het "werk Gods"! Zonder ieders volle inzet, hoefden wij op Zijn zegen (vroeger) niet te rekenen. Misschien dat er uitzonderingsbepalingen zijn voor opzieners, en hoger, maar dat is dan in elk geval niet officieel gecommuniceerd met achtergestelde kinderen van God die het volgens voorgetrokken kinderen van God mogelijk niets aangaat. Ingeval van een "levend geloof" kun je namelijk niet altijd alles al meteen weten want God handelt vanzelf "tijdovereenkomstig" naar bevind van zaken. In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn de meeste gelovigen er daardoor wel aan gewend dat men voor verrassingen kan komen te staan. Omdat de stamapostel graag wil dat alle kinderen van God, dus ook de achtergestelden, "het einddoel" bereiken, zijn er tegenwoordig veel websites met voor ons allen het allerlaatste nieuws. Zo zit dat eenvoudig...

Je zou er bijna cynisch van worden! In feite worden wij natuurlijk via het world-wide-web e.d. gedurig het bos in gestuurd want veel geheimzinniger dan dat het toegaat bij de Nieuw-Apostolische Kerk wordt het bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in ons land zelden vertoond. Wat wij bij districtsapostel Brinkmann dan ook onder de aandacht hebben gebracht is in de eerste plaats dat er het nodige onderscheid valt te maken tussen afzonderlijke zaken! Logisch, zou men denken, maar niet heus want juist déze logica is in de Nieuw-Apostolische Kerk ver te zoeken. Immers, alles wisselt op "Zijn" wenken - lees: op aanwijzing van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden". Die "binden" en "ontbinden" namelijk arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, en voorts naar eigen believen elke andere overeenkomst waar men maar eigenmachtig beslag op kan leggen, zo waarlijk helpt naar eigen zeggen hun god:
 • En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

  Bron: Matthéüs 16: 19 (SV-J)
Zó is men per 8 juni 2009 met de Bijbel in de hand ten strijde getrokken! Een tweetal "dienstmededelingen" sindsdien moet het murmurerende volk op afstand houden: het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" alsmede de "Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland". Als "wij", "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in het "werk Gods" op enig moment nader van oordeel zijn dat een op 21 mei 2008 weliswaar door de voorzitter van het kerkbestuur ondertekende vaststellingsovereenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, dan heeft een ieder dat maar te accepteren en vanzelfsprekend geldt zulks onverkort voor de president van de meervoudige kamer bij de rechtbank in Utrecht. Want "wij", megalomane lijders bij dit kerkgenootschap, voor wie het hemd altoos nader zal zijn dan de rok, dulden geen tegenspraak:
Het is maar dat u het -van districtsapostel Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen)- van tevoren weet:

"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!

Bron: Redactie op "za 26 feb 2011, 21:58"
Om welke zaken gaat het dan feitelijk? Welnu, om een arbeidsconflict, om de verdenking van financieel wanbeheer bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), om een letselschadezaak, om een privé-zaak en om nog véél meer, zoals:
 • Afbeelding
  Met dank aan degene die de eerste € 14,95 wel voor diens rekening wilde nemen!
  Zie verder ons bericht op "za 26 nov 2011, 13:00" in de thread "WebTeam in spoedzitting bijeen ivm nieuws mbt Der Fall Rohn".
Waar het met name inmiddels te laat voor is, is het verhullen van de "bedrijfsresultaten" conform de jaarrekeningen waarbij "De landelijke vergadering" decharge heeft verleend, welke het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tegenover het Ministerie van Financiën heeft te verantwoorden in het licht van de aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit staat los van "Der Fall Rohn"!!

Zie tevens het redactionele bericht op "wo 02 nov 2011, 23:02" in de thread Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit".


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 29 november 2011, 08.00 uur]

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (5)
BakEenEi schreef:(...)
Ook ik hoorde mijn leven namelijk in te richten naar de "waardevolle woorden van de stamapostel" toen deze zich in diens Woord van de maand in februari 2006 bijvoorbeeld als volgt uitdrukte:
 • Wie heeft Jezus Christus heden gezonden? De Heer heeft gezegd: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u." (Johannes 20:21). En: "Ik bid … ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen." (Johannes 17:20). Dat heeft Hij allemaal tegen Zijn Apostelen gezegd. Het gaat er dus ook vandaag om, de Apostelen des Heren aan te nemen en hun woord te geloven. Wie dat doet, ervaart de nabijheid en genade van God; de Heer leidt diegene naar de heerlijkheid, die dat doet. Geloven wij die, die de Heer zendt, Zijn Apostelen - dat is Gods werk.

  Ik zou het graag nog meer willen verduidelijken, wat het betekent om de Apostelen van Jezus Christus te geloven. Men kan heel intensief, maar ook oppervlakkig geloven. De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. Dat is een geloof, waarbij men geduldig is. En dat is een geloof, waarbij men een vaste hoop heeft. Onze hoop is: onze Heer komt!


  Bron: http://www.nak.org/nl/geloof-en-kerk/wo ... icle/9375/
"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zijn de stamapostel en de apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk de "boden van Jezus"; níet echter "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" tegelijkertijd óók evenzeer de "lagere" kerkelijke ambtsdragers. Blijkens het betreffende "Woord van de maand" van stamapostel Herr Dr. Wilhelm Leber in februari 2006 werden leden van de Nieuw-Apostolische Kerk alsdan geacht in hem "een onbegrensd vertrouwen" te hebben, evenals in de overige "Apostelen van Jezus Christus" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Toen ik dat destijds las, brak mijn klomp. Het moet niet gekker worden, dacht ik. Daarom stuurde ik een bericht naar Zürich met het verzoek de betreffende tekst die toen pas enkele dagen op de website van de internationale kerkleiding stond, aan te passen. Enkele uren later werd ik opgebeld door een opziener die ongeveer het volgende tegen mij zei: "Dank voor uw opmerking. U zult echter één van de weinigen zijn die in de gebruikte woordkeuze een moeilijkheid ziet. Om deze reden bestaat er voor het kerkbestuur thans geen aanleiding het gepubliceerde artikel te wijzigen." (...) Met dat impliciete compliment moest ik het doen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 11 jan 2011, 09:20" in de thread "Levend geloof".
@all

Hoe men rechtpraat wat krom is...

Nadat dit -op 9 februari 2006- zo aan mij was voorgehouden, zei ik trouwens tegen deze opziener, te weten de latere apostel Peter Klene (!):
 • "Dat is een mooie boel! Zulke verregaande uitspraken van de stamapostel, via het Internet in vele talen aangeboden, gaan een ongewenst eigen leven leiden! Daarom is er hier onmiddellijk een tekstaanpassing nodig. Als je mij nu feitelijk voorhoudt dat ik 'waardevolle woorden van de stamapostel' voortaan niet al te serieus hoef te nemen omdat er waarschijnlijk toch niet helemaal mee wordt bedoeld wat er wel degelijk stáát, zeg je nu als het ware tegen mij: 'Neem informatie, afkomstig van de stamapostel, in de toekomst liever met een korrel zout want wat er precies staat wordt in twijfelgevallen vast niet exact zo bedoeld.' Maar misschien juist wél! Ik kan dus niks met deze reactie."
Wat een klote-antwoord (met excuus i.c. voor de terminologie) kreeg ik toch, heb ik later nog heel vaak moeten denken. "Breek je hoofd toch niet over een stukje tekst", werd mij als het ware aan het weerbarstige verstand gepeuterd. "Wát je hierna verder ook nog zult lezen; in onze kerk is altijd alles alleen maar met beste bedoelingen geschreven. Zet gewoon de bril op van iemand die net, dankzij de voorbede, herstellende is van een hersenschudding!" (...) Anders gezegd: "Alles moet gaan zoals wij, hogere verantwoordelijke leidinggevenden, het willen. Meedenken hoeft niet, meewerken wél!"

(...) Vervolgens vlieden de tijden gedurende enkele jaren heen, en dan stuurt iemand mij op 6 oktober 2010 per e-mail het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" toe. Ik wist níet was ik zag!! Ben ik wat dat betreft nu werkelijk zowat de enige?! Een Open Brief vorig jaar aan de "dienaren", toen de ernst van de financiële verliezen bij de kerk mij duidelijk werd, had ertoe moeten leiden dat de hoogste alarmfase werd afgekondigd!

Overigens was het eveneens apostel Peter Klene die vorige week desgevraagd aan Bauke Moesker in strijd met de waarheid (!) bevestigde dat de meeste conservatoire beslagen bij de Nieuw-Apostoliche Kerk in Nederland en bij enkele van haar medewerkers inmiddels waren opgeheven, zoals eerder de districtsevangelist Ruud Vis al abusievelijk (!) had beweerd. Zie het redactionele bericht op "zo 27 nov 2011, 14:49".

Wie echter mocht veronderstellen dat ik al vóór 9 februari 2006 of eventueel vanaf die datum iets tégen Peter Klene heb gehad, waardoor ik nu vol wrok uit zou zijn op diens ondergang, of zo, heeft het werkelijk helemaal mis! Tussen 9 juni 2003 en en 24 november 2010 heb ik met Peter Klene geregeld per e-mail contact gehad, over allerlei zaken. Uit deze correspondentie komt namelijk naar voren dat juist het tegendeel het geval is. Een omslag vond onverhoopt plaats op woensdag 25 augustus 2010. De "apostel" weet wel waardóór. Ook ik ben te goed geweest van vertrouwen. Meer eufemistisch kan ik mij hierbij niet uitdrukken. Het betrof (eveneens) een kwestie waarbij het kerkbestuur wegloopt voor haar verantwoordelijkheden! In dit verband schreef ik op 24 november 2009, precies een jaar vóór het laatste e-mailbericht in onze correspondentie, aan Peter Klene o.a. het volgende:

 • (...)
  Zoals je weet heb ik nooit bij wat ik ook schreef iemand onder druk gezet om speciaal tegemoet te komen aan wat ik persoonlijk fijn had gevonden als mijn correspondentie daartoe de aanzet had mogen zijn. (...)

  Bij de Nieuw-Apostolische Kerk fungeert geen Raad van Toezicht, of zo. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de districtsapostelen alles doen of laten wat hunzelf goeddunkt, en zulks in tal van opzichten; ook zakelijk.

  (...) het bleek een ijdele hoop te zijn want verantwoordelijken lopen slechts voor hun verantwoordelijkheden weg...

  Door de jaren heen heb ik mijn uiterste best gedaan om de zaken die mij dwarszitten schriftelijk uit te werken. Iemands gemoedsrust plotseling verstoren door op te bellen en acuut een lang gesprek te claimen zou mij bezwaren. Het lezen van een brief of een e-mailbericht kan de geadresseerde juist in alle rust op diens eigen tijd inplannen. Volgens de Richtlijn voor dienen en leiding geven zouden gelovigen zich "vol vertrouwen" kunnen wenden tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende. Hoewel ik vrijwel steeds in de aanbevolen volgorde handelde, is mijn vertrouwen evenwel keer op keer op keer op keer beschaamd.

  (...)

  Het enige echter waarvoor ik per saldo ooit heb gepleit is om méér te handelen naar het welgevallen van onze hemelse Vader, dus in liefde en in waarheid. Zelfs dat helaas bleek steeds te veel te zijn gevraagd.

  Over wat ik in de Nieuw-Apostolische Kerk heb meegemaakt zou ik moeiteloos drie of vier boeken kunnen schrijven. Het meeste kwalijke vind ik het ronduit onverantwoordelijke handelen van verantwoordelijken.

  Peter, de nieuw-apostolische kerkleiding grijpt niet in wanneer zielen onder verantwoordelijkheid van haar bestuurders of medewerkers ernstig ziek worden gemaakt
  (...) Toen ik informeerde of je wel echt weet waar je mee bezig bent antwoordde je dat je dat wéét. En dat was het. Dan weet je dus dat je je er medeplichtig aan maakt dat zielen door verwijtbaar nalaten van bestuurders zieker worden dan ziek.

  (...) In de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) evenwel bleven de zaken uitsluitend verder escaleren. Ik ben in feite gebleven totdat ik erbij neerviel. Dat maakte de betrokkenen geen biet uit: ik kon gaan en wegblijven. Zo moet het ook de zielen zijn vergaan die in 1955 konden vertrekken. Maar dan kan ondertussen niemand nog oprecht blijven spreken van de Nieuw-Apostolische Kerk als "equivalent" voor het werk des Heren.

  Zaterdagmiddag is het mij duidelijk geworden dat het allemaal meer woorden zijn die men uitspreekt over "verzoening" dan daden. Kennelijk houden "Betonkopfe" de waarheid en de liefde Gods in hun greep!


  (...)
Op het aangehaalde schrijven kreeg ik géén antwoord.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 29 november 2011, 08.15 uur]

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (6)

@all

De "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" van 15 november 2010 op dit Forum was werkelijk een brandbrief...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 29 nnovember 2011, 13.30 uur]

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (7)
BakEenEi schreef:(...)
Als ik het mij goed herinner was ik de laatste keer toen ik in Amersfoort de dienst bezocht daar nog ingedeeld als organist. In de dagen die erop volgden liet ik het in mij omgaan hoe St.Ap. Leber zich sinds diens aantreden over allerlei zaken publiekelijk had uitgelaten. Zo zag hij de "Boodschap van St.Ap. Bischoff" als een "openbaring"! Ook stond hij het in die periode oogluikend toe dat er in de kerkgemeente Hamburg-Blankenese ongenadig werd afgerekend met vragenstellers. (...) Ik wist voor mijzelf genoeg en verliet de kerk. Hier waait nu een heel verkeerde wind; dat was mij volkomen duidelijk. Al jarenlang had ik "de ontwikkelingen" op de voet gevolgd. Ik wist het echt pertinent zeker: dit zal nog escaleren ook... Ik kon het hele woord "stamapostel" niet meer aanhoren!

Aldus geschiedde het. Heus, er was géén profetische blik voor nodig om dat te zien aankomen. Ik had gewoon van tevoren met veel belangstelling opgelet wat er internationaal gaande was in de Nieuw-Apostolische Kerk. Wie dan een aantal puzzelstukjes met elkaar combineert, ziet eenvoudig wat ikzelf ook zag, namelijk: "de tent wordt onherstelbaar verbouwd". Wat ik echter niet voorzag is dat menigeen met wie ik erover sprak mij tot op heden alleen maar glazig aan zou kijken. Dit is uiteindelijk de meest bevreemdende ervaring geworden die ik in mijn leven heb opgedaan. Dat er iets mis zou zijn met de stamapostel, de eerste knecht van God op aarde, enzovoort, enzovoort; zoiets hield zowat niemand voor mogelijk.

Kort na die bewuste laatste dienst nam ik contact op met de kerkleiding. Nog per diezelfde dag werd ik in het ledenregister uitgeschreven. Nadien hebben er nog wel enkele gesprekken plaatsgehad met broeders met wie ik een goede verstandhouding heb, maar aan de verontrustende realiteit die zich voor mij al overtuigend had aangediend veranderde dat vanzelf niets. Ieder betreurde het dat ik het allemaal zo somber inzag. Maar ja, misschien was ik achteraf bezien wel dat ene stokstaartje, of zo, dat de hele tijd op de uitkijk had gestaan! Kortom, de karavaan trok verder. Ondertussen stond het voor mij vast dat men bij wijze van spreken ergens de verkeerde afslag had genomen. Binnenkort is hier vier jaar kerkgeschiedenis aan toegevoegd.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "do 10 feb 2011, 19:34" in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL".
@all

In dit bericht wil ik het hebben over zielzorg en hoe de nieuw-apostolische kerkleiding daar naar believen maling aan heeft! Toch is zielzorg in Zíjn werk (!) de hoofdzaak. Iedereen in de Nieuw-Apostolische Kerk weet dat "de stamapostel" in geestelijk opzicht de richting aangeeft, al zijn er voor de "ranghöchste Geistliche, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Präsident en Stammapostel" ook heel wat neventaken te vervullen. Op eigen verzoek uiteraard. (...)

Om maar met de slotsom te beginnen: de stamapostel die op 15 mei 2005 aantrad als voorzitter van het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk is in geestelijk opzicht volkomen de weg kwijt geraakt.

Al snel viel het mij op hoe hij van zich liet horen, wat voor mij persoonlijk feitelijk al begon toen hij als districtsapostel in een circulaire aan de dienaren in Noord-Duitsland reageerde op een interview met Gerrit Sepers bij NAKtuell. Bij Glaubenskultur-Magazine was die circulaire destijds al snel spraakmakend nieuws. Op een veel te doorzichtige manier nam hij daarmee het initiatief om de toenmalige stamapostel Fehr vóór te zijn met een impliciete terechtwijzing. Hij, Herr Dr.Wilhelm Leber, zou de mensheid wel even voorhouden dat het met de nieuw-apostolische kerkgeschiedenis heel wat genuanceerder in elkaar stak dan Gerrit Sepers het in grote lijnen had beweerd. Aangezien de circulaire daar inhoudelijk weinig tot niets tegenover zette, bleef er aan dit onderwerp een open einde zitten. Op 4 december 2007 tijdens de (tweede) Europese Informatieavond kwam de aap uit de mouw. Ongenadig haalde Herr Dr. Wilhelm Leber met de toen door apostel Walter Drave uitgebrachte rapportage tot in de verste uithoeken van de bewoonde wereld uit naar alle boze tongen, die "de geschiedenis van het rijk Gods" níet kenden zoals hij.
 • De hamvraag, namelijk wat rechtvaardigt het vermeende goddelijke gezag van deze kerkleiding, wordt echter constant omzeild...
Het internationale kerkbestuur kan bij ons in woord en geschrift wel met de deur in huis willen vallen, maar wie zijn zij eigenlijk? Wie zijn zij écht? Wat zijn dat toch voor mensen, die hier met de knoet regeren?!

De statuten zeggen er het volgende over:
Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.


(...)
En de bedoeling van alles schijnt het onderstaande te zijn:
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

Laat men dáár dan mee beginnen, zou ik menen. Beter laat dan nooit!

Nog één opmerking echter: wat kan er feitelijk worden verstaan onder "gewetensvolle zielzorg"? Vreemd genoeg staat dát nergens in de statuten! Het is om deze reden dat ik in de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" daaromtrent het volgende heb opgemerkt:
 • Gewaardeerde Broeders,

  Vanuit een geestelijke bediening bent u actief in de Nieuw-Apostolische Kerk. De eerste gedachte die er bij anderen opkomt is dan veelal: het gaat hier om zielzorg. Zielzorg namens de Allerhoogste; wie daarbij een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, kan een "gezegende des Heren" zijn. Maar wat is eigenlijk zielzorg? Het zou wel eens de mooiste zorg kunnen zijn die je elke naaste kunt toewensen! (...) Zoals overal zijn er ook in de Nieuw-Apostolische Kerk allerhande voorkomende werkzaamheden te verrichten, naast zielzorg in dit geval.


  (...)
  Er is enige verwarring ontstaan, maar die laat zich snel wegnemen. Want wáárover spreken wij hier? Is hier zielzorg in het geding? Nee? Klopt! Het betreft een zakelijke kwestie, nevenactiviteiten als het ware. Kunnen de bestuursleden in kwestie zich beroepen op goddelijk gezag? Ja? (...) Néé, hoor; als God het voor het zeggen had zou hij Zijn Gezanten beslist niet hebben opgezadeld met de exploitatie van onroerend goed en wat dies meer zij. First things first! Want hoe is het ondertussen gesteld met het gezag dat hij hen juist wél had willen verlenen, namelijk om te dienen tot zegen en tot heil van allen die Hij in Zijn werk zal willen rechtvaardigen. Alleen Hij. Dan betreft het dus niet bijvoorbeeld bij uitsluiting van alle anderen enkel en alleen degenen die -ooit op straffe van een wisse geestelijke dood- moesten geloven in een beklemmende "Boodschap" van de voorzitter van een internationaal kerkbestuur. Néé. Bij de Schepper van hemel en aarde mogen allen de hand opsteken die wat te vragen hebben. Het gaat erom dat een ieder zich in de gemeenschap veilig kan voelen in Jezus' armen; door "gewetensvolle zielzorg". Dát is de kern van de zaak en de rest valt hierbij in het niet.

  (...)
  U allen daadkracht toewensend,
  Een ervaringsdeskundige
Dat een ieder zich in de gemeenschap veilig kan voelen in Jezus' armen; door "gewetensvolle zielzorg". (...) Werkt dat al zó?
Sommigen zetten hier namelijk vraagtekens bij - en terecht:
Redactie schreef:(...)
Hoewel Ronald Rohn op 8 juni 2009 was geschorst, werden hierover door het kerkbestuur aanvankelijk geen mededelingen gedaan, ook niet toen betrokkene in september 2009 werd ontslagen. In de tussentijd echter was in Arnhem de nieuwe kerk geopend, waarna er in november 2009 een Open Huis werd georganiseerd in het aangebouwde zorgcomplex. Al direct na de schorsing had apostel Peter Klene voor de bestuurs- en directiefuncties waarin Ronald Rohn actief was binnen de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. en Residence Eimersstaete B.V. twee opvolgers benoemd, namelijk diens broer, de districtsoudste Nico Klene (als senior econoom werkzaam voor een internationale bankinstelling), en de districtsevangelist Ruud Vis (handelsvertegenwoordiger van beroep). Aan Ronald Rohn bezorgde apostel Peter Klene (van oorsprong apotheker doch tevens "bachelor Theologie en Religie en levensbeschouwing") enkele dagen na de 8e juni 2009 de schrik van diens leven door hem met tussenkomst van een advocaat aan te zeggen geen enkel gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog te mogen betreden. Bij overtreding van dit verbod zou een boete van € 25.000 verschuldigd zijn. In het gezin Rohn betekende dit dus dat de echtgenoot en vader zelfs geen toegang meer had tot de openbare erediensten. Toen deze zaak later bij de Rechtbank aan de orde kwam, werd het verbod onmiddellijk door het kerkbestuur versoepeld. Uiteraard was het leed toen al geschied. Intussen is het 2011, maar het kerkbestuur heeft nog altijd niet bij de Rechtbank kunnen aangeven waardoor de projectleider Ronald Rohn zo nodig moest worden ontslagen. Er wordt wel gewag gemaakt van disfunctioneren, doch zonder daarbij het bewijs te leveren. Keer op keer diende men een verzoek in om uitstel van de behandeling van deze ontslagzaak.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11" in de thread Dubbelhartigheid "Godsgezanten" doorzien.
"Intimidatiepraktijken" is een ander woord voor "brainwashpraktijken". Wie door een quote zoals hierboven niet van schrik zowat van de stoel valt, heeft de gevolgen van zulke ellende waarschijnlijk al onder de leden.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (8)
BakEenEi schreef:(...)
Had men immers het volste begrip gehad voor alle zorgen over het opkomende ontij in "de gemeenschap" (!) welke in de achterliggende jaren door velen (!) zijn uitgesproken, dan was de Nieuw-Apostolische Kerk niet als het ware veranderd in een "vereniging van vrinden van de gestolde bezieling". Ikzelf wendde mij hieromtrent o.m. op 23 april 2005 tot mijn toenmalige districtsvoorganger maar de ernst van de zaak drong níet tot betrokkene door. Ook later niet; tot niemand (!), al heb ik achteraf nog tientallen malen (!) mijn uiterste best ervoor gedaan om diverse hoogst zorgelijke ontwikkelingen die óók míj verontrustten zo helder mogelijk uiteen te zetten. Ik liep tegen een muur aan die ik nadien wel heb getypeerd als "de ondoordringbare laag". Zie bijvoorbeeld het bericht door BakEenEi op "zo 31 okt 2010, 22:42" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".

Sinds het aantreden van stamapostel Leber is de ondergang van de Nieuw-Apostolische Kerk in een stroomversnelling geraakt. Hij heeft zich rijk gerekend met mensen om zich heen als spindoctor Peter Johanning, "hofnar" Reinhard Kiefer...

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 05 aug 2011, 14:11" in de thread "Tenzij... "
@all

Wie zoals de meeste leden van de schrijvende pers op dit Forum door de nieuw-apostolische kerkleiding zó wordt genegeerd als in dezen ook uw redacteur, kan soms wel eens de behoefte hebben om met iemand daarover te spreken. Zo zou ik wel eens willen spreken met bijvoorbeeld de broeder of zuster die deurwachter is bij de kerk in Arnhem:
Of met een jeugdlid uit die gemeente, of een priester; de voorganger of de districtsvoorganger. Of de districtsapostel; met diens zender, of met de engelen die deze gemeente (zouden) beschermen, of met hun god...

Ik zou dan vragen: "Klopt het dat ik mij hier aan het juiste adres bevind? Aan het adres van de vereniging... van vrinden... van... bijvoorbeeld ook de familie Rohn?" Dat men míj niet kent (of wil kennen), zou kunnen, doch deze familie? Waar waren deze deurwachter en dat jeugdlid, of de priester en de voorganger, de districtsvoorganger en zijn districtsapostel, laat staan de hemelse heirscharen en hun schepper; de stamapostel?! Waar waren dezen toen er zinloos geestelijk geweld mocht worden aangewend om deze familie met een intimiderende dwangsom van € 25.000 de toegang tot het hemelrijk ter plaatse te ontzeggen?! Waren ze toen misschien... nergens? Vertel het mij en ik zal zeggen wie hun afgod is.
BakEenEi schreef:(...)
Wat in de praktijk bijzonder lastig kan zijn om binnen de Nieuw-Apostolische Kerk uit elkaar te houden, is:
 • zielzorg in de zin van "Weid mijn lammeren" en "Hoed mijn schapen" (zie onder)...
  • 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

   Uit: Johannes 21 (NBV)
  ... uitgaande van
  • 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

   Uit: Filippenzen 2 (NBV)
  ... doch rekening houdend met
  • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

   Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)
  ... en volledig (!) daarnaast - omdat het van een totáál andere orde is:
 • het ontketenen van allerhande "bedrijfsactiviteiten", waarbij te denken valt aan

  - het organiseren van de bouw van een kerk
  - het onderhandelen met autodealers, reisbureaus of met journalisten van (massa)media
  - de inrichting van kantoren en het in dienst nemen van (kantoor)personeel
  - het oprichten van een kerkgenootschap en de benoeming van bestuursleden
  - het opstarten van een ledenadministratie
  - het toevoegen van geloofsregels en -voorschriften aan het evangelie van Jezus Christus
  - het uitgeven van offerontvangsten aan rechtszaken voor privé-aangelegenheden
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 04 jul 2011, 16:47" in de thread "NIET NAVOLGEN STAMAPOSTEL...IS VERLOREN".

[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (9)
Redactie schreef:(...)
Het bovenstaande bewijst eens te meer dat de Nieuw-Apostolische Kerk is opgebouwd uit twee gescheiden werelden - waarbij de districtsdienaren (die hierdoor per definitie opportunisten moeten zijn) worden geacht de meest uiteenlopende realiteiten schaamteloos met elkaar te verbinden. Dit bizarre verschijnsel werd op dit Forum o.a. uit de doeken gedaan in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk", waarbij het gaat om een vijftal berichten door BakEenEi, respectievelijk op "wo 27 okt 2010, 21:36", op "wo 27 okt 2010, 21:37", op "wo 27 okt 2010, 21:38", op "wo 27 okt 2010, 21:38" en op "wo 27 okt 2010, 21:39".

(...)


Uit: bericht door Redactie op "wo 18 mei 2011, 15:36" in de thread "Stamapostel Leber onverantwoordelijk - antisociaal optreden!"
@all

Wie aangekomen is in de Nieuw-Apostolische Kerk doet er verstandig aan níet te menen daarmee tegelijkertijd een arrivist te zijn, die in het werk des Heren zijn doel bereikt heeft. Wij zijn namelijk nog met elkaar onderweg. Onze pelgrimsreis duurt nog voort.

Kunnen wij met David spreken wanneer hij bidt...
 • [2] Doorgrond mij, HEER, en ken mij,
  peil mijn hart en mijn nieren,
  [3] want uw liefde staat mij voor ogen
  en ik bewandel de weg van uw waarheid.
  [4] Met bedriegers zit ik niet aan,
  met huichelaars ga ik niet om,

  [5] ik haat de kring van slechte mensen,
  met wettelozen wil ik niet aan tafel.


  Uit: Psalm 26 (NBV)
... zónder daarbij te veinzen?
BakEenEi schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39
(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "ma 01 nov 2010, 11:31' in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Wat is er werkelijk (nog) van wáár als wij nagaan dat er geschreven staat:
 • Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel behoedt.

  Bron`: 1 Petrus 2: 25 (NBV)
Zou dit niet enige wisselwerking rechtvaardigen? Wisselwerking in de zin van dat het onderweg wel eens op íeders weg (!) kan liggen om te waken over het geestelijke welbevinden van een enkele naaste (vgl. Genesis 4: 9)! Als een stamapostel de weg kwijt is, of een apostel; wie heeft ons in godsnaam (!) aangezegd dat wij dezulken blindelings -met een onbegrensd vertrouwen- op hun vergezochte dwaalwegen moesten nalopen?! Er is maar één gebod dat ons gegeven is: "houd van God en van je naasten!" Wie daaraan geen boodschap heeft doch zich daarentegen wél aangesproken voelt door een "boodschap zónder erbarmen" (!) jegens degenen die nu in de Nieuw-Apostolische Kerk onder dreiging van dwangsommen en wat dies meer zij worden weggekeken; bij wie door zogenaamde apostelen des heren (zonder hoofdletter) het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald; apostelen die zich ondertussen vergrijpen aan Zijn volk en eigendom, die als de raven stelen van offerontvangsten; wie er op zo'n manier in Zíjn werk een potje van maakt; waar ben je dan in vredesnaam mee bezig?! Met een schertsvertoning, of zo?


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (10)
BakEenEi schreef:(...)
Het is deprimerend om nu anderen te zien stoeien met problemen vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk die in geen enkele verhouding meer staan tot de realiteit. In Duitsland wist iemand mij te vertellen, een "Hirte im Ruhestand", dat "Betonköpfe" (!) hier koppig dwarsliggen. Ik was meteen overtuigd. Tegelijkertijd was ik mij ervan bewust dat de echte Betonköpfe simpelweg degenen zijn die in deze organisatie aan de top staan. Vul dus maar in! Stamapostel Leber - een Betonkopf? Districtsapostel Armin Brinkmann - een Betonkopf? Of eerder districtsapostel De Bruijn? Zíj toch zeker niet? (...) Helaas, pindakaas voor betrokkenen maar wie een schakelpositie bekleedt, kan op beslissende momenten hét verschil maken. Juist voor die ongelofelijk uitdagende verantwoordelijkheid krijgt men in de Nieuw-Apostolische Kerk vorstelijk uitbetaald. Maar de moeilijkheid is, als je níet doet wat de hoogste Betonkopf op enig moment in zijn hoofd haalt, dat je er dan acuut voorgoed uit ligt.

Het eerste wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk moet veranderen is het afschaffen van rangen en standen onder -nota bene- dienaren! Echter, ik volg de ontwikkelingen al minstens 25 jaar op de voet, maar de laatste en zelfs de allerlaatste ontwikkelingen wijzen er op dat juist dit níet zal gebeuren. Dan kun je als "op één na hoogste Betonkopf in rang" twee dingen doen: je kiest voor al diegenen die lijden (!) onder de verdrukking die uitgaat van zo'n wantoestand, óf je doet net alsof "eraan gewerkt wordt" terwijl je ondertussen donders goed wéét dat uitgerekend het tegendeel wáár is. Zoals binnen de Nieuw-Apostolische Kerk de organisatie onverbiddelijk hiërarchisch in elkaar steekt, druist het in tegen wat alleen al uit een oogpunt van medemenselijkheid wenselijk is om na te willen streven. Een christelijk sausje voegt hier niets extra's toe, wat absoluut niet wegneemt dat God te allen tijde zendt wie Hij zenden wil en zegent wie Hij zegenen wil, waar dan ook! Maar de persoonsverheerlijking (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk, hoezeer men die -uit gewenning- ook kan willen relativeren, is... godgeklaagd. Dáárdoor worden "kerkelijke ambtsdragers" hier machtsfiguren! Schaamt er zich echt niemand kapot als je je op die manier afficheert met het werk Gods?!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi "zo 07 aug 2011, 19:47" in de thread "Tenzij... "
@all

Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Ongestraft -vooralsnog- maakten leidinggevenden zich schuldig aan verregaande misleiding en aan allerlei andere uitingen van machtsmisbruik. Er is door de jaren heen bij gelovigen zó veel loyaliteit opgeëist, dat de kerkleiding zich in belangrijke mate onaantastbaar kan wanen. De medezeggenschap die voorheen ook nog wel gedeeltelijk bestond aan de basis is daar stilaan volledig weggehaald, en nu regeert nog slechts "de ambtelijke top". Deed men dat echter maar volkomen integer. Dit is wat ik jarenlang wél aannam en daar ook vast op vertrouwde. Maar met stijgende verbazing stelde ik in tal van opzichten vast dat men gelovigen manipuleerde. Wat mij hierbij nu bijvoorbeeld te binnen schiet is een zogenaamd representatief tevredenheidsonderzoek in Nordrhein-Westfalen waarmee D.Ap. Brinkmann indruk wilde maken. Nadat de voor de Nieuw-Apostolische Kerk opvallend gunstige uitkomsten naar buiten waren gebracht, bleek enige tijd later dat een wetenschappelijk verantwoorde basis aan dat statistische onderzoek had ontbroken. De samenleving was dus met de gepubliceerde resultaten van dat onderzoek op het verkeerde been gezet. Dan kun je dus per direct een leidinggevende als D.Ap, Brinkmann niet langer serieus nemen. Hetzelfde is gebeurd bij St.Ap. Leber, bij Ap. Drave en nog bij vele andere "gezalfden des heren". Dat laatste schrijf ik hier maar uitdrukkelijk met een kleine "h" want voor mij zijn het op deze manier alleen maar gezalfden onder de hoogmoogende heeren-medebestuursleden. (...)

  Vanzelfsprekend heb ik mij honderden keren afgevraagd: wat zou er moeten gebeuren om dat afschuwelijke ontij te keren; hoe zouden wij het nog kunnen redden om op een fijne manier in het geloof samen op te trekken? Dat kan niet meer, was op een gegeven moment mijn conclusie. Toen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ook nog bij een Duitse zusterkerk (waarvan de identiteit maar niet werd onthuld) moest worden ingelijfd, zag ik het al helemaal niet meer zitten. Ik heb je destijds nog geschreven hoe ijzingwekkend zakelijk ik het interview met D.Ap. Brinkmann vond met Kerstmis 2007. Het was onmiskenbaar ingegeven door de veroorzaakte ellende eerder die maand. Wat ik trouwens héél kwalijk vond was lang voordien al het interview met St.Ap. Leber waarin hij aangaf dat voor hem persoonlijk de Boodschap van St.Ap. Bischoff een openbaring was, vergelijkbaar met de Openbaring van Johannes. Toen wist ik op dat gebied echt definitief genoeg. Hoezeer hij wellicht ook met wiskundige precisie een 7-stappenplan had uitgedacht om de kerk door de turbulentie heen te loodsen; dat interview ontmaskerde hem. Alle navolgende gebeurtenissen bevestigden de voor insiders al voldoende zichtbaar geworden ingezette koers. De prioriteit lag duidelijk bij de continuïteit van de organisatie; níet bij de kwaliteit van leven van elk organisme.

  Wat nu?! Wie zo met kinderen Gods omgaat, loopt vast. Als ik nu bestuurder was van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ik tegen de voorzitter van het internationale kerkbestuur gezegd: "Wij doen dat toch maar niet, die overstap naar Duitsland, want de cultuurverschillen zijn werkelijk te groot en bovendien speelt ons wel degelijk een taalbarrière tussen de beide gebiedskerken dusdanige parten dat wij het gewoon niet aankunnen." Vervolgens zou ik de hele zaak op zijn kop zetten! Dat wil zeggen: er wordt weer de juiste kant op gediend. De opdracht
  "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" wordt richtinggevend zoals deze ook in het verleden al voor een ieder richtinggevend had móeten zijn. Als dit alles dan zou betekenen dat vanuit Zwitserland ergens de stekker uit wordt getrokken, so what?! Voor ons telt de wille Gods; níet (!!) de besluitvorming van sommige machtswellustelingen.

  Het meest onverhoopte doemscenario heeft zich in de Nieuw-Apostolische Kerk aan ons opgedrongen. Natuurlijk was dat óók voor mij het aller- allerlaatste wat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
HenkNL
Berichten: 35
Lid geworden op: di 15 nov 2011, 23:40

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door HenkNL »

@BBE: zou je van dit topic ook een samenvatting kunnen geven. Hier raak ik de draad ook een beetje kwijt. Ik lees veel van het zelfde.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door BakEenEi »

HenkNL schreef:@BBE: zou je van dit topic ook een samenvatting kunnen geven. Hier raak ik de draad ook een beetje kwijt. Ik lees veel van het zelfde.
@HenkNL

Veel van hetzelfde... daar word je niet wijzer van, en té veel van hetzelfde is niet goed! Misschien kun je vanavond nog voor achten terecht in de Nieuw-Apostolische Kerk. Hopelijk hoor je daar dan eindelijk iets nieuws, en hoor je nu met andere oren wanneer het koor zingt "Wie klopt daar keer op keer?" Hij staat namelijk buiten, of, beter gezegd: Hij wordt daar namelijk buiten de deur gehouden. De macht is overgenomen.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De koopman wint het van de dominee - houd de dief!

Bericht door Redactie »

@all

"De macht is overgenomen." Zo valt in bijna alle opzichten alles samen te vatten wat er tot nu toe op dit Forum over de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) werd geschreven. Het hek is er van de dam. Sterker nog: de leugen regeert!

Enerzijds geldt voor dienaren Gods dat gelovigen van ze mogen verwachten dat men vanuit "een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" op een goudeerlijke oprechte manier bejegend wordt, en wordt bijgestaan. Wie dan als "dienaar" tevens een bestuursfunctie aanvaardt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, krijgt er een paar belangrijke verantwoordelijkheden bij. Men is namelijk niet alleen bestuurder geworden van een kerkgenootschap, doch bovendien in dit geval van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit laatste brengt extra zorgvuldigheidsvereisten mee ten aanzien van het financiële beheer. De zaken moeten ook keurig transparant zijn.

Toen vorig jaar "Der Fall Rohn" aan het licht kwam, bleek het niet eenvoudig te zijn om alles wat daarmee samenhangt op hoofdlijnen te doorgronden. Om aan de verwarring het hoofd te kunnen bieden, besloten wij om vanuit de ontstane complexiteit naar sporen te zoeken die ons terug zouden brengen naar wellicht een aantal afzonderlijke uitgangssituaties waar tenminste nog een touw aan vast te knopen zou zijn. Achteraf bezien was dit een goed plan. Zo kregen wij langzaamaan vat op het beloop van de gebeurtenissen vanaf het begin en begrepen wij ook hoe uiteindelijk van alles en nog wat met elkaar verweven raakte.

Als er nu voorgangers of zelfs districtsdienaren zijn, voor wie er, wat deze aangelegenheid betreft, nog steeds alleen maar sprake is van één groot mysterie, zou het ons trouwens niet verbazen. Ten eerste ontbreekt het aan relevante informatie van de zijde van de kerkleiding, en ten tweede is er hier sprake van een dusdanige opeenstapeling van fouten en problemen, dat vrijwel niemand zich ervoor hoeft te schamen niet te weten te zijn gekomen wat er exact speelt. Wel zullen de meeste ingeschreven leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk inmiddels hebben meegekregen dat deurwaarders bij de kerk en bij bestuursleden in privé al in 2009 conservatoir beslag hebben gelegd op vele bezittingen.

Tegen de kerk en tegen deze bestuursleden in privé zijn er namelijk vorderingen ingesteld met een totale waarde van ongeveer zeven miljoen euro. Naar verluidt is dit bedrag nog aan de lage kant. Een herberekening van de schade bij de voormalige projectleider Rohn zal dit moeten uitwijzen. Bij de bestuursleden gaat het met name om degenen die hebben beweerd deel uit te maken van een Raad van Toezicht, wat geen solide en dus op zijn minst onafhankelijke Raad van Toezicht blijkt te zijn geweest. Het was alleen maar een tijdelijk ingestelde onderzoekscommissie, nota bene bestaande uit personen die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland al zitting hadden in één van de bestuursorganen!

Doordat de kerkleiding consequent verzweeg hoe "Het bestuur" zulke enorme schadeclaims aan haar broek had kunnen krijgen, nam zowat iedereen aan dat de herhaaldelijk verspreide informatie wel zou kloppen, namelijk dat de voormalige projectleider Rohn op grove wijze het vertrouwen had geschonden van districtsapostel De Bruijn en andere "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", die op diens professionele en integere inzet, zoals op het gebied van de commerciële projectontwikkeling, hadden mogen rekenen. Aldus was er van een verdachte nimmer sprake want de dader was al bekend, althans naar het oordeel van "de dienaren" met zelfs stilzwijgende instemming van de stamapostel!

Zo staan de zaken er nu onverminderd voor.

Toch heeft de kerkleiding hier buiten de waard gerekend, en dat zit hem in de omstandigheid dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bij een fiscale controle zal zij zich namelijk tevens dienen te verantwoorden in de hoedanigheid van "Het bestuur" van zo'n door het Ministerie van Financiën bevoorrechte organisatie vanwege de toegestane fiscale giftenaftrek voor allerhande donaties aan het kerkgenootschap. Dit vereist grote zorgvuldigheid bij de financiële gegevensverwerking en bij het samenstellen van de jaarrekening. Bestuurders moeten competente lieden zijn die niet verzuimen te bewerkstelligen dat ook zijzelf perfect controleerbaar zijn.

Welnu, hier wringt bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de schoen. Men was allerminst controleerbaar; niet voor ingeschreven leden, niet voor andere belanghebbenden, en intussen evenmin voor de Belastingdienst welke bij Algemeen Nut Beogende Instellingen een dubbele taak heeft. Het betreft niet alleen verkapt loon of verkapte omzet, waar controleurs periodiek op dienen te letten doch ook op het algemeen belang (!) van "behoorlijk bestuur", op transparantie naar de meefinancierende overheid (lees: samenleving) toe, wat dit kerkgenootschap al dan niet nog langer kwalificeert voor de aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op dit punt zit het goed fout!!

Na ons intensief met deze complexe materie te hebben beziggehouden, kwamen wij rond de jaarwisseling tot het inzicht dat "Het bestuur" fout na fout na fout moet hebben gemaakt. Hierdoor heeft er een ware escalatie plaatsgevonden van onregelmatigheden. Intimidatiepraktijken hadden hierbij een aanjagende werking. Terwijl een basisschoolleerling op een telraampje al kan uitrekenen dat de kosten van rechtshulp en die van accountants en andere adviseurs voor de kerk in de vele honderdduizenden euro's zijn gaan lopen, wil de kerkleiding er vooralsnog niets over kwijt welke risico's er voor haar op het spel staan, waardoor zulke exorbitant hoge uitgaven daadwerkelijk te rechtvaardigen zouden zijn.

Een groot vraagteken verdient het klaarblijkelijke gedoogbeleid in dezen bij kerkelijke ambtsdragers, van wie het niet is gebleken dat ook maar één iemand het uit naastenliefde opnam voor de aangewezen dader, in weerwil van het feit dat de kerkleiding voor diens vermeende schuld geen enkel overtuigend bewijs gaf. Zo'n apathische houding bij kerkelijke ambtsdragers is ronduit onchristelijk te noemen. De aanpak bij de kerkleiding zelve laat zich wellicht nog beter typeren door het predicaat anti-christelijk. Hoe het ook zij, nu de vonnissen in dit slepende conflict op zich laten wachten, hopen wij op ingrijpen van de rijksoverheid, op bemoeienis van de Tweede Kamer, dan wel van de journalistiek.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten