"Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

"Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (1)

@all

Nadat wij het bovenstaande "Woord van de maand" hadden gelezen, liet één regel ons niet meer los. Het stond er werkelijk...
 • "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt."
... en mogelijk voor degenen bij wie dit idee misschien niet onmiddellijk wilde "landen" voegde stamapostel Leber er volledigheidshalve nog aan toe:
 • "Nähere Aufschlüsse über unsere Haltung werden ergänzende Veröffentlichungen geben."
Inderdaad wisten wij niet hoe nu opeens de zaken er kennelijk zó voor zouden staan! Hoe zou de broeder of zuster aan wie de Nederlandse vertaling was opgedragen, handelend in de zin en geest van Jezus Christus, hier in dit geval mee omgaan? Hoe zou naar beste weten en kunnen de waarheid in het volle licht overeind kunnen blijven? De tekst bleek als volgt "uit de Hoogduitse in de Hollandsche taal" te zijn overgezet:
 • "Wij kunnen niet uitsluiten dat God in individuele gevallen ook buiten de door ons erkende orde werkt. Verdere uitspraken over onze houding komen in volgende publicaties ter sprake."

  Bron: Woord van de maand - augustus 2010, "Geloofsbelijdenis en catechismus"
Tot op een "Einzelfall" nauwkeurig (!) zal de herziene nieuw-apostolische geloofsleer dus binnenkort, eind 2012 naar verwachting, het nagenoeg volledige heilsplan Gods ontvouwen en daarmee in feite belichamen. Eerder had een andere opmerking ons al niet losgelaten, namelijk deze:
(...)
Afsluitend wil ik nog het volgende benadrukken: volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen.
Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven. Daar worden de Bijbelteksten mee in verband gebracht, want overaccentuering van op zich staande uitspraken kan tot verkeerde conclusies leiden.

In zoverre mijn uiteenzetting met betrekking tot het thema “Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen.”

Wilhelm Leber


Bron: Woord van de maand - maart 2009, "Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?'
Ook toen, in maart 2009, konden wij onze ogen al bijna niet geloven, maar het stond er écht. Dan is apostel Peter Klene -destijds als opziener- spijtig genoeg net enkele jaren te vroeg aan Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam "Theologie en Religie en levensbeschouwing" gaan studeren! Immers, had hij met dit initiatief een paar jaar gewacht, dan had de professor in de collegezaal kunnen gaan zitten en zou hij als nieuw-apostolische apostel aan de studenten bijbelles hebben kunnen geven... Met sindsdien een groot vraagteken onder de arm vervolgden wij -spoorzoekend- onze weg...

Tijdens de "Jährliche Zentralgottesdienst" "für Menschen mit Behinderungen", op zaterdag 30 april jl. in Wanne-Eickel, vertelde stamapostel Leber nu echter onder meer dat vertroosting bij God niet "een-twee-drie" voorhanden is:
(...)
"Beim Herrn ist reicher Trost", versicherte Stammapostel Leber. "Aber das ist kein Automatismus!".
Trost stelle sich nicht einfach ein, wenn man ihn brauche oder den Herrn darum bitte. Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.

Bron: Stammapostel bei den Handicapped-Kids, http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... pped-kids/
"Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen", aldus de stamapostel - tegenover de "Handicapped-Kids". (...)

Ondertussen was het bekend geworden dat stamapostel Leber, onlangs in Buenos Aires, aan de gezamenlijke districtsapostelen had voorgehouden dat het als een zwakte in het geloof te duiden valt als broeders en zusters blijk geven van kritiek:
Districtsapostel Armin Brinkmann (NAK Nordrhein-Westfalen) die vanaf volgende week ook voor de gebiedskerk Nederland de verantwoordelijke districtsapostel zal zijn, had dus nu in zijn nieuwste circulaire (mei 2011) aan de ambtsbroeders kenbaar gemaakt welke "waardevolle woorden van de stamapostel" hieromtrent ter harte dienen te worden genomen. Klinkt er in de gemeenschap voortaan ergens een kritisch geluid, weet dan: hier worstelt iemand, verzwakt (zonder het zelf te weten), met een tekort aan geestesvermogens. Met andere woorden: "Neem zo iemand niet volledig serieus want eerst zal betrokkene uw hulp moeten wensen te aanvaarden! Pas dan kan God hem of haar het juiste inzicht schenken." (...) Teneinde ook tegenover de ambtsdragers zelf er geen misverstand over te laten bestaan wiens woorden richtinggevend zijn, schreef apostel Armin Brinkmann in zijn voorlaatste circulaire (maart 2011) alvast het volgende:
shalom schreef:
[color=#FF0000]Monatsrundschreiben[/color] für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich [color=#FF0000]Nordrhein-Westfalen[/color] 7. Jahrgang [color=#FF0000]März 2011[/color] Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.


…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden.
Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird…

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
"Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden." (...) "Dat is mijn uitspraak en daarmee moet u het doen!", zou in Nederland de Rijdende Rechter er vermoedelijk aan hebben toegevoegd. Tjonge, zeg, "het conflict" spitst zich toe! Wat steekt hier achter? Het onderstaande wellicht:
 • “Voor God, de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest beloof ik om God, de Schepper van alle dingen, van ganser harte, met mijn gehele ziel en ganse gemoed en met alle krachten lief te hebben en mijn naaste als mijzelf. Het is voor mij een heilige plicht om de leer van Jezus, in het bijzonder de verlossende kracht van Zijn offer en Zijn wederkomst, te verkondigen en met de gave van de Heilige Geest de in de naam van Jezus ontvangen opdracht waarachtig, zorgvuldig, gewetensvol en rechtvaardig te vervullen. Ik wil in deemoed dienen en mij waardig en eerbaar tegenover God en de mensen gedragen. Ik erken de Stamapostel als de hoogste geestelijke en verzeker hem van mijn volle ondersteuning. Ik belijd de eenheid met de Stamapostel en de met hem verbonden Districtsapostelen en Apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk, wier hoogste plicht geloofsgehoorzaamheid, wier hoogste eer de trouw tot het werk van God en wier hoogste doel de voleinding in Christus is. Als besturend ambt van de Nieuw-Apostolische Kerk wil ik voor deze belijdenis altijd ondubbelzinnig instaan en overeenkomstig het evangelie als Apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk leven.”

  Bron: http://www.nak.org/nl/over-ons/structur ... n-apostel/
Of anders -tevens- dit: een "schot voor de boeg" (?) van stamapostel Leber in 2006...
gk: Wir haben also einmal den Punkt der Sukzession, zum anderen aber auch die Handlungsweise, die einen Apostel ausmacht. Wie ist das dann mit den Aposteln anderer apostolischer Gemeinschaften?

Leber: Ein Apostel ist in unserem Sinn solange tätig und kann auch in der göttlichen Vollmacht wirken, solange er verbunden ist und bleibt mit dem Stammapostel. In dem Augenblick, wo er sich löst und den Bruch vollzieht, ist er nach unserem Verständnis -natürlich gibt es da unterschiedliche Sehensweisen - kein Apostel mehr. Das ist natürlich eine aus dem Glauben heraus gezeugte Sicht, dass wir diese Orientierung hin zum Stammapostel haben.

Bron: Premium-Artikel d.d. 14-02-2006 "Auf dem Weg zum Katechismus 2008", Glaubenskultur-Magazine
Dat het hier absoluut menens is, bleek trouwens vorige week wel:
Redactie schreef:(...)
Vanochtend meldde Glaubenskultur dat met tussenkomst van stamapostel Leber de Russische apostel Alexander Nikolajewitsch Malyschew, geördineerd in 1996 en werkzaam in Kazachstan, op non-actief is gesteld: "Sein Auftreten hat zu Irritationen geführt" kopt het hieromtrent verschenen Premium-Artikel "NAK Berlin-Bbrg: Apostel wegen Lehrdifferenzen beurlaubt". Districtsapostel Wolfgang Nadolny (NAK Berlin-Brandenburg) hoopt "dass sich alle Punkte durch Gespräche und Erläuterungen in absehbarer Zeit ausräumen lassen werden und unser Apostel dann wieder dienen kann." (...)

(...)

Ambtsdragers zouden zich er bij districtsapostel Nadolny over hebben beklaagd dat apostel Malyschew deels een eigen uitleg gaf aan de nieuw-apostolische geloofsleer, wat bij betrokkenen tot verwarring leidde.

Eén van de ingekomen reacties van lezers:
(...)


Bron: door Redactie op "ma 02 mei 2011, 12:10"
Wat blijkt derhalve? Nog voordat het in voorkomende gevallen met betrokkenen tot een gesprek komt, lopen degenen die bij de voorzitter van het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur "onder contract" staan doch het zich veroorloven om "im Amtsträgerkreis" (dus nog niet eens in het openbaar) een mening uit te spreken die niet helemaal strookt met de (overigens gedurig veranderende) nieuw-apostolische geloofsleer al de kans om daarop ongenadig ten overstaan van de hele wereld publiekelijk te worden afgerekend door middel van een schorsing. De officiële verklaring van districtsapostel Wolfgang Nadolny luidde namelijk:
 • "Apostel Malyschew hat zu einigen Lehraussagen eine differenzierte Haltung und hat diese im Amtsträgerkreis seines Arbeitsbereiches öffentlich gemacht. Sein Auftreten hat zu Irritationen unter den an seiner Seite arbeitenden Amtsträgern geführt. Vor diesem Hintergrund kann er zurzeit nicht am Altar dienen. Die Lehrdifferenzen beziehen sich jedoch nicht auf das Amts- und Kirchenverständnis der Neuapostolischen Kirche. Bezirksapostel Nadolny ist zuversichtlich, dass sich alle Punkte durch Gespräche und Erläuterungen in absehbarer Zeit ausräumen lassen und Apostel Malyschew dann wieder dienen kann."

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (2)


@all

Het is intussen nog een kwestie van enkele dagen... Op zondag 15 mei aanstaande zal stamapostel Wilhelm Leber in Hilversum districtsapostel Armin Brinkmann tevens benoemen tot districtsapostel voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Met het nieuws en deels ook de ontstane ophef over de gewijzigde geloofsleer is hun twijfelachtige "roem" ze echter al vooruitgegaan. Al zullen de beide "hoogwaardigheidsbekleders" naar alle waarschijnlijkheid vriendelijk glimlachen, behoedzaam spreken en zal districtsapostel Brinkmann zich zelfs in het Nederlands tot de gemeenteleden wenden, wat bij Duitsers tegenover Nederlanders op miraculeuze wijze acuut alle sneeuw voor de zon doet smelten, zullen de gevolgen van en-passant hun bestuurlijke handelen onomkeerbaar zijn. Vanaf 15 mei 2011 vallen de bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aangesloten leden, onder wie uiteraard ook alle kerkelijke ambtsdragers, voluit onder het in Duitsland al manifeste strenge regiem, dat menigeen inmiddels herinnert aan de jaren '50 van de vorige eeuw:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Er is namelijk van hogerhand ingegrepen want het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft haar hand lelijk overspeeld. Terwijl alle districtsdienaren erbij stonden en alleen maar stilzwijgend toekeken (zoals het ieder gehoorzaam nieuw-apostolisch godskind immers betaamt), verdwenen in de achterliggende jaren enkele miljoenen euro's aan offerontvangsten eveneens "als sneeuw voor de zon". Hierna is men gaan dweilen doch met de kraan open. "Aan deze stommiteiten moet zo min mogelijk ruchtbaarheid worden gegeven", zal stamapostel Leber hebben gedacht, "want anders zal er voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in het geheel geen toekomst meer zijn; maar wij lossen dit wel even keurig, zij het 'endgültig', cosmetisch op!"

Zó zal het wel ongeveer zijn gegaan.

"Blij en dankbaar" zullen degenen die zijn uitgenodigd voor de feestdienst op zondag 15 mei in Hilversum hun plaatsen innemen. In het zangkoor, bij de apparatuur welke een ongestoorde ontvangst van de satellietuitzending elders in het land moet waarborgen, of anderszins. Met geen woord zal er worden gerept over malversaties, over een gebrek aan solide controlemechanismen waardoor de zaken zo ongelofelijk uit de hand konden lopen. Nee, men zal spreken over "zegen". Niets dan "zegen" heeft de Nederlandse kerkprovincie deelachtig mogen zijn onder de bezielende leiding van de drie leden van het huidige kerkbestuur, bestaande uit Th.J. de Bruijn (voorzitter), P. Klene (secretaris) en J.Th. Kamstra (penningmeester). Om redenen van het voorgaande zal het de voorzitter van het internationale kerkbestuur, dr. W. Leber, dan ook behagen om drs. P. Klene te belonen voor diens "tomeloze inzet": hij mag in de toekomst garant staan voor het behoud van de Nederlandse identiteit van de voortaan aan het Duitse leergezag onderworpen zielen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (3)


@all

Nú to-the-point. Zongen wij vroeger niet "Krachtig bouwt de Heer, als vrucht van 't kruis, door Zijn trouwe knechten Zijn geheiligd Huis" ? Dat zóngen wij toch niet alleen?! Dat gelóófden wij; nee, dat geloven wij nog steeds! Sterker nog: dat staat voor ons vast!! (...) In een ander lied getuigden wij: "Nooit was er een tijd, zo vol ernst en vol nood, Nooit was ook Gods hulp toch zo grenzeloos groot" !! Volgens stamapostel Leber echter moeten wij op het ogenblik rekening houden met procedurele aspecten en dergelijke, met dien verstande dat bijvoorbeeld kinderen met een handicap, zoals het ook bij de Belastingdienst niet ongewoon is, dienen te begrijpen dat Hij, weliswaar Schepper van hemel en aarde, een benauwende situatie eerst nog wel eens een poosje in ogenschouw kan willen nemen, al was het alleen maar doordat andere wachtenden aan het loket óók moeten worden geholpen...

In zo'n tijd leven wij tegenwoordig. Niets is meer vanzelfsprekend. Een handicap of niet; wij zullen moeten inleveren. De tijd en energie om enkele miljoenen euro's aan verspilde offerontvangsten weg te werken, moet wel érgens vandaan komen.

Fijn dat de stamapostel over deze dingen zo open en eerlijk is. Dan weet je tenminste dat als je van hulp verstoken blijft of als de dienaren niet antwoorden op brandende vragen, waar het allemaal aan ligt. Ze zijn hartstikke druk met andere zaken - die vóórgaan.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (4)


@all

Vreemd, héél vreemd eigenlijk, dat de mensen in de zestiende eeuw, in ons land al zongen...
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
  des Heilands woorden zijn gewis.
  't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
  maar nooit een vriend als Jezus is.
  Wat zou ooit Zijne macht beperken?
  't Heelal staat onder Zijn gebied.
  Wat Zijne liefde wil bewerken,
  ontzegt Hem Zijn vermogen niet.
"Wat zou ooit zijne macht beperken?" Tsja, dát weten wij inmiddels... Stamapostel Leber heeft het zelf gezegd - en als hij het zegt is het iedereen verboden om er anders over te denken:
 • Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.
Daar komt dus voorlopig geen mens meer omheen, óf het moet zijn, maar die kans wordt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" uiterst, uiterst gering geacht, dat er "in volgende publicaties" van de stamapostel sprake zou zijn van specifieke uitzonderingsbepalingen, eventueel samenhangend met de soevereiniteit van God. Maar nogmaals, reken er niet op!

Waar "de kleyne luyden" het met hun devoot gezang vandaan haalden ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zal wel altijd een raadsel blijven. Wat wisten die mensen toen eigenlijk - in het "apostelloze tijdperk" nota bene...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (5)


@all

Je zult maar de klos zijn en je hangt. Hangt er iemand naast je en dat is een zekere Jezus. Godsamme, was het Wilhelm Leber maar geweest; dan had je misschien nog geboft...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (6)


@all

Wat is dít toch kritische site! Wat een ongeloof! Wat een gejeremieer! (...)

Wij weten het, beste lezers, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zijn wij geteisem. Wij hadden moeten doen alsof God naast de uitbating van bijvoorbeeld "Eimersstaete" in Arnhem ook de exploitatie van Zijn werk exclusief had gegund aan het internationale bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk: "Beste God, terwijl u in alle rust verder bouwt aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, laat die Ouwe Zooi gewoon aan ons over. Dan heeft u geen gezeur aan het hoofd. Wij trouwens ook niet want kinderen die vragen worden door ons overgeslagen. Dus God, wij redden ons er wel mee. Het komt helemaal goed, maar geef wel een seintje als uw zoon er aan komt want dan zorgen wij dat keurig netjes de juiste mensen vooraan staan! Wekelijks oefenen wij daar al mee en, al zeggen wij het zelf, het gaat ons prima af. Zie verder onze website."

Niettemin, hoe verhoudt zich de in deze thread nu al meerdere keren aangehaalde uitspraak...
 • Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.
... met wat er gebeurde op Golgotha, waar onze Heiland, Jezus Christus, werd gekruisigd? Niet alleen Hij:
 • [37] Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. [38] Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. [39] De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem...

  Uit: Matteüs 27 (NBV)
Denkt u, beste lezers, dat stamapostel Leber op zaterdag 30 april jl., toen hij onze broeders en zusters met een handicap (!) voorhield...
 • Es seien wichtige Voraussetzungen zu erfüllen, um getröstet werden zu können.
... zich goed genoeg bewust was van wat in ons land in 1543 de voorouders van "de kleyne luyden" al wél geloofden?
 • "Nooit kan 't geloof te veel verwachten!" - "Wat zou ooit Zijne macht beperken?"

Geef maar geen antwoord.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Nooit kan 't geloof te veel verwachten (7 - slot)


@all

En denkt u, beste lezers, dat als stamapostel Leber op zondag 15 mei aanstaande, wanneer hij u eraan herinnert...
 • "Der niederländische Apostel Peter Klene werde deshalb im Mai 2011 die Aufgabe als Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche Niederlande übernehmen, um so die eigene Identität der Neuapostolischen Kirche Niederlande auch über den Mai des kommenden Jahres zu erhalten und sicher zu stellen."

  Bron: Vorschau "Wechsel in der Leitung der Neuapostolischen Kirche Niederlande ab 2011"
... hij zich voldoende bewust zal zijn van wat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland daadwerkelijk in de statuten staat? Zie artikel 8, lid 3 sub b:
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

(...)
3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.


(...)
(...)

Bron: BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".

Geef opnieuw maar geen antwoord, doch let wel: het maakt nogal veel verschil als men denkt " 't Is Heer, óns werk (...) waarin Gij staat" óf indien men naar waarheid handelt naar de inhoud van het aloude lied
 • " 't Is Heer, Uw werk (...) waarin wij staan"

Ten slotte:
 • Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één Meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.
  Uit: Matteüs 23: 8 (NBV)

  Bewonder de daden van een zondaar niet, geloof in de Heer en volhard in je werk. Het kost de Heer geen enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.
  Uit: Jezus Sirach 11: 21 (NBV)
Niks geen wachttijd, niks geen zogenaamde "wichtige Voraussetzungen": "Nooit kan 't geloof te veel verwachten!" Met permissie, dát geloven wíj!!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door ACE »

@WT

Kijk, volgens het normen en waardestelsel van de NAK is PK van onbesproken gedrag.
Ook de mafia heeft haar kernwaarden en gedragsregels.
Het is dus PK niet aan te rekenen dat hij voldoet aan het juiste profiel mbt het ambt
van Kirchenpraesident. Een mooie naam voor een marionet zonder portefeuille.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@WT

Kijk, volgens het normen en waardestelsel van de NAK is PK van onbesproken gedrag.
Ook de mafia heeft haar kernwaarden en gedragsregels.
Het is dus PK niet aan te rekenen dat hij voldoet aan het juiste profiel mbt het ambt
van Kirchenpraesident. Een mooie naam voor een marionet zonder portefeuille.

Groet,
ACE
@ACE

Wij spreken daarom andermaal de vrees uit dat bij de eerste officiële ambtshandelingen van de nieuwe "Kirchenpräsident" de heimelijke (!) overdracht aan de orde zal zijn van kerkelijk onroerend goed van Nederland naar Duitsland:
Redactie schreef:(...)
 • BELANGRIJK

  Overigens hebben de Redactie signalen bereikt die er serieus op wijzen dat het kerkbestuur in Nederland heimelijk toewerkt naar de overdracht van financiële bezittingen naar de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen. Dit zou nog beter de benoeming verklaren van de districtsvoorgangers Nico Klene en Ruud Vis in een serie nieuwe bedrijfsonderdelen die in 2009 tot stand kwam vanuit het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, hetwelk alsdan als een soort van lege huls zou overblijven. Mocht de kerk onverhoopt uiteenvallen door meningsverschillen over de grondslagen van het nieuw-apostolische geloof (met de genoemde maatregelen wordt daarop namelijk handig geanticipeerd), dan valt er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland straks dus in het geheel niets meer te halen...
(...)

Bron: Redactie op "ma 28 feb 2011, 13:52" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird..."
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door ACE »

@WT

De volledige overdracht heeft al 3 jaar geleden plaatsgehad.
Het enige dat hier is blijven hangen is de Nederlandse NAK cultuur die dan weer
op waardige wijze door PK zal worden bestierd.
En uiteraard de afwikkeling van lopende (rechts)zaken!

Groet,
ACE
Plaats reactie