Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Redactie »

@all

 • 28 maart 2010.
  „Voor mij is het belangrijk, dat de Nederlandse broeders en zusters zich in de nieuwe situatie niet alleen goed verzorgd weten, maar zich ook begrepen voelen“, aldus stamapostel Leber op die dag in Hilversum. "Der niederländische Apostel Peter Klene werde deshalb im Mai 2011 die Aufgabe als Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche Niederlande übernehmen, um so die eigene Identität der Neuapostolischen Kirche Niederlande auch über den Mai des kommenden Jahres zu erhalten und sicher zu stellen."
Wij herinneren het ons nog allemaal nog wel. Zie anders het desbetreffende filmpje op "het kanaal" van de Nieuw-Apostolische Kerk bij YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=RqdSudUijqI , waarbij overigens het volgende persbericht hoort:
Eerste vraag: is apostel Peter Klene nu JA of NEE onlangs op 15 mei 2011 conform de aankondiging op 28 maart 2010 door stamapostel Leber de nieuwe voorzitter geworden van het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland?

Zonder een statutenwijziging zou dit trouwens niet kunnen. Zie de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11":
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

c. het vaststellen van de jaarrekening;

d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;

e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.
[/color]

5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.
Tweede vraag: is er momenteel hieromtrent (misschien alsnog) een statutenwijziging in de maak dan wel reeds onopgemerkt tot stand gekomen?

Het WebTeam


P.S.
Derde vraag: wat kan er nu toch de reden van zijn dat in het "werk Gods" een kerkgenootschap in het geniep (!?) wordt bestuurd door personen van wie de namen onbekend blijven en/of van wie kennelijk niemand mag weten wat feitelijk ieders taken en bevoegdheden zijn? Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ontbreekt het in nagenoeg alle opzichten aan transparantie. Bovendien ontbeert zij een Raad van Toezicht!

Verantwoordelijke ambtenaren van het Ministerie van Financiën en in het bijzonder bij het ANBI-Team: maakt u hier alstublieft -eindelijk- werk van!!
(want anderen durven het eenvoudig niet: angstvallig doet ieder -op straffe van uitsluiting- er consequent het zwijgen toe, en voorgangers en districtsvoorgangers liggen eruit bij de kerkleiding zodra zij hun mond zouden opendoen)
Redactie schreef:(...)
Hoewel er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen mededelingen worden gedaan over de personele bezetting van "ons bestuur", wat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanzelf nogal misstaat, wijzen de statuten er toch op dat districtsapostel De Bruijn hiervan de voorzitter moet zijn geweest

(...)
Wat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) uiteraard tevens misstaat is dat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen mededelingen worden gedaan over de inhoud en de verdeling van bestuursportefeuilles!

(...)


Bron: Bericht door door Redactie op "do 09 jun 2011, 09:15" in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de k

Bericht door Redactie »

@all

De omstandigheden waaronder gedurende een periode van ongeveer drie jaar voorafgaande aan de 15e mei 2011, toen aan districtsapostel De Bruijn ambtsrust werd verleend en hij is opgevolgd door districtsapostel Brinkmann, alle bestuursleden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (ingevolge het eerste lid van artikel 6 van de statuten: districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra) zich impliciet en/of expliciet hebben bezondigd aan belangenverstrengeling, zijn overigens van dien aard dat in feite het voltallige bestuur had moeten aftreden dan wel dat haar aftreden door "De stamapostel" c.q. "De landelijke vergadering" had moeten worden afgedwongen!
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
(...)
Artikel 5 De Stamapostel

1. De Stamapostel is de hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische kerken op aarde en geeft leiding aan deze in alle religieuze aangelegenheden.

2. De Stamapostel wordt benoemd door zijn ambtsvoorganger of gekozen uit de kring van de Districtsapostelen en Apostelen, wanneer deze benoeming ontbreekt.

3. De Stamapostel benoemt de Districtsapostel, de Apostelen en de Opzieners. Hij kan hen ambtsrust verlenen, voorlopig verlof geven of, indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn, hen schorsen. 
De Stamapostel kan voor de in dit lid genoemde handelingen eventueel een vertegenwoordiger aanwijzen.
(...)
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


(...)

5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.
(...)
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:

a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

b. het aanstellen van een accountant voor het controleren van de jaarrekening;

c. het wijzigen van de statuten en besluitvorming over het wijzigen van de rechtsvorm van de kerk;

d. besluitvorming over ontbinding van de kerk.

4. De landelijke vergadering wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. De landelijke vergadering vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de leden daarom schriftelijk verzoekt. 
De landelijke vergadering heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van de landelijke vergadering kan één ander lid, de Districtsapostel meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal leden van de landelijke vergadering ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten moeten schriftelijk zijn verleend. Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
 De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.


5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) wijziging van de statuten;

b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;

c) ontbinding der kerk.


6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.
(...)


Bron: "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11"
Aan de hand van een aantal quotes uit verschenen berichten van de laatste tijd op dit Forum laten wij hieronder zien hoezeer allen laakbaar hebben gehandeld, zowel door te doen als door verwijtbaar na te laten. Dit laatste speelt ontegenzeglijk bij opziener Kamstra. Wie namelijk beweert dat deze zich alleen maar wijselijk afzijdig hield van bijvoorbeeld al het gehannes tussen De Bruijn en Rohn of later tussen Klene en Rohn, heeft het mis want in dat geval had opziener Kamstra diens bestuurlijke mede-verantwoordelijkheid moeten prijsgeven door uit het kerkbestuur terug te treden. Stamapostel Leber had dan gewoon tijdelijk iemand anders kunnen benoemen om de vacature op te vullen.

Nu opziener Kamstra zich echter als mede-ondertekenaar heeft opgeworpen voor de ongelofelijk foute brief "Santpoort, 21 februari 2010" van apostel Peter Klene en hij als bestuurslid tot op heden kennelijk is aangebleven, treft ook hij alle blaam die het bestuur nog dramatisch extra zal treffen wanneer in de nabije toekomst vanwege de openbaarheid van gerechtelijke uitspraken alles op straat zal liggen wat men tot elke prijs (!) angstvallig heeft willen (doen) verzwijgen. Daarmee schieten de betrokken zich dus aanstonds in hun eigen voet! Vanuit "De landelijke vergadering" had dit vanzelf kunnen worden voorkomen.

Zolang er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen onafhankelijke Raad van Toezicht is geïnstalleerd en naar behoren functioneert, zal "De Landelijke vergadering" zich de functie van waakhond (!) terdege moeten aantrekken. Schijnbaar evenwel laten degenen die daarin zitting hebben zich alles maar welgevallen en wordt zelfs financieel wanbeheer klakkeloos geaccordeerd, wat o.a. valt af te leiden aan het vermoedelijke feit dat er aan "Het Bestuur" volkomen ten onrechte decharge werd verleend voor de jaarrekening 2009. Indien men ook de jaarrekening 2010 op deze manier de revue laat passeren, wordt het tijd dat ieder de schade straks uit eigen portemonnee moet aanzuiveren.

Nogmaals, wat er hier aan de orde is, is het volstrekt afkeurenswaardige verschijnsel van meervoudige belangenverstrengeling. In geen enkele bedrijfsmatige omgeving valt zoiets te tolereren. Aangezien bij de Nieuw-Apostolische Kerk zelfgenoegzame "Godsgezanten" zich schaamteloos kandidaat stellen om afgezien van dienaar in het "werk Gods" in zakelijk opzicht van alle markten thuis te zijn en zij in ruil daarvoor de meest riante salarissen opteren, overeenkomend met de arbeidsbeloningen en emolumenten van hoogleraren aan universiteiten en hogescholen, zal er voor alle betrokkenen een uur der waarheid aanbreken. Hierbij zal het in Nederland gerechtelijke uitspraken regenen!
Hoezeer wij er vanachter de coulissen én o.a. op dit Forum ook alles aan hebben gedaan om het zover niet te laten komen; wij werden door de kerkleiding als het ware verguisd. Het naar Nederlands recht besturen van een kerkgenootschap met van het Ministerie van Financiën bovendien de verkregen aanwijzing van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is echter geen sinecure. Dé grote systeemfout in de organisatie van deze geloofsgemeenschap is simpelweg dat men het niet bij zielzorg heeft willen laten. Wat hooguit verder nodig was geweest is enige synergie op het vlak van accommodatie en wat dies meer zij, en dat had gewoon aan vaklieden kunnen worden overgelaten!

Op het ogenblik verdoen "apostelen" en andere "hoge dienaren" hun tijd vooral met uitgesproken bijzaken. Echte voldoening kan dat amper geven want in de praktijk lopen de zaken meestal uit op een gestuntel vanjewelste. Vrijwel niemand heeft ondertussen het lef om daarvan de oorzaak aan te pakken. Wie immers durft er tegen een "hogere dienaar" te zeggen die deze veel te veel petten op heeft? Precies: dan lig je eruit! (...) Sta nu echter even stil en kom tot uzelf want wáár lig je dan feitelijk uit?! Precies: uit een politiek machtsbestel; een dictatuur!! Is dat erg? Natúúrlijk niet! Daarom: keer terug naar het juiste begrip van de ordeningen Gods. Haal even diep adem en zet de ballast overboord...

Nu de passages waarin van onze kant de belangenverstrengeling werd belicht:
Redactie schreef:(...)
 • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
Om te beginnen met regelnummer 50; hiermee wordt feitelijk onthuld dat de beleidsvisie was ontwikkeld om het hele onderwerp binnen "de kring der dienaren" onder de pet te houden totdat de rechtsgang (in dit geval wellicht tot en met de Hoge Raad) doorlopen zou zijn, ongeacht het tussentijdse beloop van de zaak. Dus: "ook als die rechtsgang nog twee tot vier jaar zou duren, behouden wij ons thans het recht voor om in de tussentijd de details aan u allen te onthouden". Dit betekent bovendien dat de overige districtsvoorgangers (die ingevolge de statuten nota bene deel uitmaken van "de landelijke vergadering") naar het idee van apostel Klene wel op afstand kunnen worden gezet ten opzichte van diens eigen broer, de districtsoudste Nico Klene, en -om ons onbekende redenen- de districtsevangelist Vis. Ook voor opziener Kamstra was dit blijkbaar een geweldig idee! Het valt voor hen te hopen dat hieraan een rechtsgeldig bestuursbesluit ten grondslag lag. Zulke snode plannen kunnen immers niet worden uitgevoerd buiten (een rechtsgeldige volmacht van) de districtsapostel om! Zou deze trouwens vooraf wel hebben geweten wat er zogenaamd in diens belang fijntjes was bekokstoofd? Of vond hij vanuit zijn slachtofferrol alles prima?

(...)

Wat fijn, zo zullen de geadresseerden van het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" hebben gedacht, dat dit bij onze kerk zo goed georganiseerd was, juist toen het er voor ons zo op aankwam bij het ontmaskeren van die goddeloze schurk, die oplichter met zijn frauduleuze praktijken; die luchtfietser die nu zelfs meent dat-ie ons met zijn allen voor zeven miljoen euro nog wel even een poot kan uitdraaien. Wat een voorzienigheid dat wij zo'n goede Raad van Toezicht hadden!

Helaas, was het maar zo!! Er was namelijk helemáál geen Raad van Toezicht; alleen achteraf (!) een veredeld theekransje... bestaande uit een familielied en een goede kennis van... apostel Klene, de door de internationale kerkleiding op voorhand al heilig verklaarde troonopvolger van districtsapostel De Bruijn die zichzelf volgens diens opvallend eigengereide rechterhand lastig kan verdedigen. Daarbij krijgt hij bijval van de opziener, de districtsoudste en de districtsevangelist met wie hij zich samen op 21 februari 2010 met een vurig pleidooi richt tot de "Crème de la Crème" van nieuw-apostolisch Nederland. In dat pleidooi prijzen de briefschrijvers zichzelf gelukkig met de uitkomsten van het baanbrekende werk van "de speurders" binnen hun Raad van Toezicht. Dezen hadden "staatsondermijnende activiteiten" weten te traceren tot aan het brein daarachter, te weten de voormalige projectleider Rohn. "Sla op die rotte vis dus geen acht met zijn gespartel op het droge. Einde van deze officiële waarschuwing."

Nu echter de ontnuchterende feiten: Raad van Toezicht bestaat dus niet, maar terwijl men gezellig met elkaar thee zette en koffie dronk hebben apostel Peter Klene, diens broer de districtsoudste Nico Klene en hun goede vriend, de districtsevangelist Ruud Vis, zich op enig moment verenigd in de Raad van Drie; voor de buitenwacht evenwel "de Raad van Toezicht". Zonder mandaat trokken deze ministers zonder portefeuille van de Raad van Drie er vervolgens op uit. De stekker moest er namelijk uit, bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. en daarmee bij projectleider Rohn die door het kerkbestuur binnen deze B.V. was aangesteld in een directiefunctie. De missie bij de Raad van Drie had derhalve een tweeledig doel: 1) het aanleggen van een by-pass teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen voor de projectontwikkelingsactiviteiten waar Rohn mee bezig was, en 2) het demoraliseren (lees: het wegtreiteren) van projectleider Rohn én diens medewerkers. Daarbij werd geen middel geschuwd, zo is het het WebTeam in een aantal verkennende gesprekken duidelijk geworden. Aangezien het kerkbestuur zich niet voor commentaar beschikbaar houdt, houden wij het hier dus op - tot "na afloop de rechtsgang", bij wijze van spreken...

Volgens het Handelsregister beschikken districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Vis kennelijk over uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten (net als overigens apostel Peter Klene). Beiden vervullen namelijk vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (!) een bestuurs- dan wel directiefunctie bij:
 • Beheerstichting Alpha & Omega
 • NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.
 • Residence Eimersstaete B.V.
 • Beheerstichting A&DN
 • A&DN Vastgoed Holding B.V.
 • A&DN Vastgoed Onderhoud B.V.
 • A&DN Vastgoed Project B.V.
 • A&DN Woon Zorg Management B.V.
 • Eimersstaete Woon Zorg Exploitatie B.V.
Welgeteld hebben deze beide heren die binnen de kerk zelf immers ook nog districtsdienaren c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn, minstens 10 petten op gekregen! Wat zal het een geschuif van facturen opleveren indien er voor al hun bewezen diensten honoraria worden vergoed... Het zal voor betrokkenen een kleine moeite zijn geweest om hun naam te verbinden aan het ondertussen meer en meer omstreden schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". De ene dienst is de andere waard! Het behoeft geen betoog dat als zielzorg en zaken doen zó door elkaar moeten lopen, het een zooitje wordt. En dan nog te denken aan al het juridische getouwtrek waarin men is verwikkeld, ten aanzien waarvan de heren voor het gemak in commissie maar hebben verordonneerd dat alle anderen "de zwijgzaamheid" dienen te betrachten. Ja ja... Kan dat nog zuivere koffie zijn? Om duistere redenen was ook opziener Kamstra schijnbaar gaarne bereid om diens "onbesproken gedrag" aan deze koffie met een wrange afdronk te verbinden.

(...)
 • Afbeelding
Hier staat dus werkelijk...
 • [begin citaat] Het besluit tot benoeming van N. Klene en R.D. Vis als bestuurders van de stichting Alpha & Omega is genomen tijdens een buitengewone vergadering van het hoofdbestuur van NAK op 8 juni 2009. Hoewel in de notulen van die vergadering de indruk wordt gewekt dat ter vergadering twee leden van het hoofdbestuur van NAK aanwezig waren, te weten Th. J. de Bruijn en P. Klene, is gebleken dat alleen P. Klene daadwerkelijk aanwezig was en dat Th. J. de Bruijn op grond van een volmacht door P. Klene werd vertegenwoordigd.

  (…)
  Wat Rohn verder nog heeft aangevoerd dat (i) de bestuursvergadering op 8 juni 2009 in het geheel niet heeft plaatsgevonden en (ii) dat de notulen van die vergadering valselijk zijn opgemaakt en dit door P.Klene tijdens een terechtzitting zou zijn erkend, is van belang dat -wat hier ook van zij- het besluit later nog door Th.J. de Bruijn is bekrachtigd. [einde citaat]
... jawel, dat apostel Peter Klene, wanneer de beide andere bestuursleden op enig moment in geen velden of wegen te bekennen zijn, maar zelf een paar knopen grondig doorhakt. Dat kan namelijk allemaal zomaar bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling!! En wat doet hij dan?! Jawel, hij benoemt zijn eigen broer in allerhande bestuurs- en directiefuncties; en (om het iets minder erg te maken) wordt toch ook nog maar een tweede man met al die versierselen omhangen!!

De rol van districtsapostel De Bruijn bestond hier dus uit het ratificeren van het solistische optreden van diens toekomstige opvolger...

Beste lezers; u kunt het zich nu vast wel indenken dat de schrik ons om het hart sloeg toen dit bewuste vonnis dergelijke zaken openbaarde! Onmiddellijk rees bij ons dan ook de vraag van welk rechtsgeldig mandaat de zogenaamde Raad van Toezicht eerder feitelijk was voorzien! Wij vreesden immers al dat het in het voorjaar van 2009 een vooropgezet plan was geweest om projectleider Rohn "kalt" te stellen. Zou het voor de buitenwacht destijds tot een Raad van Toezicht opgetuigde veredelde theekransje op dezelfde manier (door apostel Peter Klene) zijn geïnstalleerd als nu naderhand de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Ruud Vis in hun talrijke bestuurs- en directiefuncties?! Anders gezegd: lag ook dááraan een goeddeels solistisch optreden van apostel Peter Klene ten grondslag? En was dát dan nu wellicht de reden waarom in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" nadrukkelijk tevens wordt gesproken uit naam van opziener Kamstra?! Moest deze op die manier "met terugwerkende kracht" impliciet support verlenen aan kerkpolitieke schijneffecten?

(...)


Bron: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
Redactie schreef:(...)
Hoewel Ronald Rohn op 8 juni 2009 was geschorst, werden hierover door het kerkbestuur aanvankelijk geen mededelingen gedaan, ook niet toen betrokkene in september 2009 werd ontslagen. In de tussentijd echter was in Arnhem de nieuwe kerk geopend, waarna er in november 2009 een Open Huis werd georganiseerd in het aangebouwde zorgcomplex. Al direct na de schorsing had apostel Peter Klene voor de bestuurs- en directiefuncties waarin Ronald Rohn actief was binnen de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. en Residence Eimersstaete B.V. twee opvolgers benoemd, namelijk diens broer, de districtsoudste Nico Klene (als senior econoom werkzaam voor een internationale bankinstelling), en de districtsevangelist Ruud Vis (handelsvertegenwoordiger van beroep). Aan Ronald Rohn bezorgde apostel Peter Klene (van oorsprong apotheker doch tevens "bachelor Theologie en Religie en levensbeschouwing") enkele dagen na de 8e juni 2009 de schrik van diens leven door hem met tussenkomst van een advocaat aan te zeggen geen enkel gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nog te mogen betreden. Bij overtreding van dit verbod zou een boete van € 25.000 verschuldigd zijn. In het gezin Rohn betekende dit dus dat de echtgenoot en vader zelfs geen toegang meer had tot de openbare erediensten. Toen deze zaak later bij de Rechtbank aan de orde kwam, werd het verbod onmiddellijk door het kerkbestuur versoepeld. Uiteraard was het leed toen al geschied. Intussen is het 2011, maar het kerkbestuur heeft nog altijd niet bij de Rechtbank kunnen aangeven waardoor de projectleider Ronald Rohn zo nodig moest worden ontslagen. Er wordt wel gewag gemaakt van disfunctioneren, doch zonder daarbij het bewijs te leveren. Keer op keer diende men een verzoek in om uitstel van de behandeling van deze ontslagzaak.

(...)


Bron: Bericht door Redactie op "di 25 jan 2011, 12:11" in de thread "Dubbelhartigheid 'Godsgezanten' doorzien".
Redactie schreef:(...)
In feite komt het er op neer dat de zaken precies het beloop hadden zoals wij dit van het begin af aan al in grote lijnen hebben beschreven. Apostel Peter Klene heeft de kwalijke belangenverstrengeling bij districtsapostel De Bruijn ter zake van het investeringsproject in Oostenrijk willen maskeren! Hierbij heeft hij anderen voor diens karretje weten te spannen. Ondertussen maakte hij zichzelf (!) schuldig aan belangenverstrengeling, zoals bij de benoeming van zijn broer in diverse vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland opgestarte nieuwe ondernemingen. Wat hem, zijn broer en de districtsevangelist Vis daarbij voor ogen stond is voor ons nog steeds een groot raadsel: wat is men in godsnaam allemaal van plan met opeens zulke aantallen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven geclusterde bedrijven? Zie onder:
(...)


Bron: Bericht door Redactie op "wo 04 mei 2011, 15:13" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9".
Redactie schreef:(...)

Dus: op 17 april 2008 verloopt de privé-samenwerking sinds 18 augustus 2005 tussen De Bruijn en Rohn bij de projectontwikkeling in Oostenrijk nog geheel en al naar wens, en op 15 mei 2008 wordt de zakelijke samenwerking tussen De Bruijn en Rohn in het "werk Gods" metterdaad bezegeld doordat De Bruijn diens compagnon Rohn dan heeft aangesteld als directeur bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. Hiermee ontstaat derhalve de ongepaste belangenverstrengeling waar De Bruijn zich dan feitelijk aan bezondigt. Doch let wel: districtsapostel De Bruijn kon Br. Ronald Rohn bepaald niet eigenmachtig in deze directiefunctie benoemen. Immers: "Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen." Zie ook het hierboven aangehaalde art. 6 lid 5 van de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Apostel Peter Klene en Opziener Kamstra als mede-bestuursleden moeten daarom met die dubieuze constructie akkoord zijn gegaan!

(...)


Bron: Bericht door Redactie op "do 09 jun 2011, 09:15" in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V."
Het zal absoluut een kwestie zijn van door de zure appel heen bijten, maar bedenk: zachte heelmeesters...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 19:45 uur]


@all

Hoe zit het nu? Een "Kirchenpräsident" is -correct vertaald- de voorzitter (!) van een kerkbestuur...
... maar een "kerkbestuurder" kan net zo goed één van de leden zijn.

Daarom: is apostel Peter Klene werkelijk op 15 mei 2011 officieel aangetreden als de nieuwe voorzitter van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, óf is het districtsapostel Armin Brinkmann geworden?!

Het WebTeam


P.S.
Er viel ons nóg iets op, namelijk de merkwaardig vrije vertaling van de onderste zin in het (van oorsprong) Duitse artikel:
 • "Mit ihm bekommen die neuapostolischen Christen in den Niederlanden und in den von dort betreuten Ländern Anguilla, Antigua, Aruba, Malta, Niederländische Antillen und Surinam einen erfahrenen Seelsorger und missionarischen Oberhirten."
Dit werd vertaald met:
 • "In hem krijgen de nieuw-apostolische christenen in Nederland en in de vanuit Nederland verzorgde landen Anguilla, Antigua, Aruba, Malta, de Nederlandse Antillen en Suriname een ervaren zielzorger en onwankelbare geestelijk leider."
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Redactie »

@all

In aansluiting aan het vorige bericht in deze thread; uit de berichtgeving hieronder valt met de beste wil van de wereld niet op te maken...
... wie nu feitelijk -na districtsapostel De Bruijn- op 15 mei 2011 de voorzitter (!) is geworden van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Redactie »

@all

Voor wie zich misschien afvraagt om welke reden wij ons voor de gewenste inlichtingen niet (opnieuw) rechtstreeks wenden tot "De kerkleiding", plaatsen wij hieronder de reactie d.d. 02-11-2010 op een daartoe strekkend verzoek d.d. 29-10-2010 aan woordvoerder Van Markus:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Hij weigerde dus om persoonlijke adressen op te geven van de betreffende bestuursleden en zelfs hun namen bleven geheim! Opmerkelijk was ook de slotzin van priester (!) Van Markus: "Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben." Nee, nee en nóg eens nee!!

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de k

Bericht door Redactie »

@all

Nadat het vorig jaar al was gebleken dat "De kerkleiding" bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland gebruik heeft gemaakt van de vermoedelijke keuzevrijheid om er eventueel van af te zien aan de Kamer van Koophandel tevens informatie beschikbaar te stellen over de bestuurssamenstelling (zie de onderstaande forumbijdrage d.d. 26-10-2010)...
BakEenEi schreef:@ACE

Of de beslagen zijn opgeheven is ook voor mij één van de vele vragen die opkomen...


@all

Indien de bestuursleden op bovenbeschreven wijze tot het ondernemerschap hebben besloten, ligt de gedachte voor de hand dat zij steeds weer en steeds méér "vrienden" zouden hebben benoemd in directiefuncties en dergelijke. Het mag duidelijk zijn dat er dan binnen de muren van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met naar schatting nog 2.500 actieve leden, door belangenverstrengeling uiterst ongezonde verhoudingen zullen ontstaan. Het bestuur van het kerkgenootschap zelf bestaat mogelijk uit slechts drie personen! Alleen al het enkele feit dat men over de samenstelling van dit bestuur geen officiële mededelingen doet en informatie erover ook niet (!) opvraagbaar is bij de Kamer van Koophandel, doet in deze kwestie m.i. het ergste vermoeden.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "di 26 okt 2010, 07:41" in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?"
... is vandaag nogmaals gecheckt welke gegevens er vanuit het Handelsregister opvraagbaar zijn:
 • Afbeelding

(...) Daar werden wij dus niet wijzer van! Wat zou er toch achter steken dat "De kerkleiding" ook in dit opzicht zo stiekem te werk wenst te gaan?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Redactie »

@all

Nog even dit...
Wat voor ons van het begin af aan, sinds er "fouten" zijn gemaakt, niet goed te doorzien valt is: wie trekken er hier (d.w.z. bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) nu precies aan welke touwtjes?

Wij weten namelijk niet beter dan dat nog steeds de statuten gelden die ooit op de bij dit Forum behorende website zijn geplaatst...
Na 2001 kan er tussendoor wel een wijziging zijn geweest, hoewel onze "zorg" het meest uitgaat naar de eventueel gepraktiseerde rol van de stamapostel krachtens diens bevoegdheden ingevolge het derde lid van artikel 5, en naar de rol van de districtsapostel krachtens diens bevoegdheden ingevolge het eerste lid van artikel 6:
Artikel 5 De Stamapostel
(...)
3. De Stamapostel benoemt de Districtsapostel, de Apostelen en de Opzieners. Hij kan hen ambtsrust verlenen, voorlopig verlof geven of, indien daarvoor belangrijke redenen aanwezig zijn, hen schorsen. 
De Stamapostel kan voor de in dit lid genoemde handelingen eventueel een vertegenwoordiger aanwijzen.
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. (...)
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger. (...)
In beginsel bestaat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op grond van deze versie van de statuten op het ogenblik uit districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene en opziener Kamstra. Wij vragen ons achter af of er in de bestuurssamenstelling in de laatste vijf jaar niet misschien -tijdelijk- bepaalde verschuivingen hebben plaatsgehad, waardoor het met ieders verantwoordelijkheden anders ligt dan wij tot nu toe hebben aangenomen. Met andere woorden: heeft het bestuur JA of NEE de laatste vijf jaar (tot 15 mei jl.) onafgebroken bestaan uit districtsapostel De Bruijn, opziener/apostel Peter Klene en opziener Kamstra?

In elk geval staat er duidelijk in het tweede lid van artikel 6: "De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk". Afgezien van een mogelijke onderlinge verdeling van bestuursportefeuilles, geldt dus voor elk bestuurslid afzonderlijk de gedeelte verantwoordelijkheid voor alles! Blijkens de statuten gaat het hierbij om drie personen want meer "hoge dienaren" die op grond van het eerste lid van artikel 6 voor een bestuursfunctie in aanmerking kwamen, waren er eenvoudig niet.

Naar verluidt zijn er "fouten" gemaakt. In die zin althans zou districtsapostel Brinkmann zich op zaterdag 21 mei jl. in Hilversum tegenover de voorgangers hebben uitgelaten. Welke fouten dat waren liet hij daarbij in het midden... Het moeten echter kleine fouten zijn geweest, in de categorie "Een beetje dom", want anders hadden alle bestuursleden, gezien hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alles, allang door stamapostel Leber geschorst moeten zijn. "Kleine domme dingen" waren het dus. Welnu, daar kunnen wij het snel over eens zijn: ook de redactieleden bij het WebTeam gaan in dat opzicht al niet vrijuit. Zand erover, "kleine korrels zand".

Maar nú komt het: in tegenstelling met de voorbeeldige bestuursleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, "hoge dienaren", uitzonderlijk "hoog" zelfs in het licht van hun bevoegdheden -binnen de kerk- op het vlak van "zielzorg"; in tegenstelling met dezen bevond zich onder de ingeschreven leden één man, mijnheer Rohn genaamd, en die man beging in korte tijd, namelijk in de periode van mei 2008 tot het voorjaar van 2009, een reeks van onvergeeflijke fouten. Grote ernstige fouten; kolossale blunders. Sterker nog: strafbare feiten. Weet je wat, dachten de voorbeeldige bestuursleden, wij schrijven vast op onze gedistingeerde site op het world wide web dat díe man nooit heeft willen deugen, en daarmee basta.

En dit nu, waarde lezers op het "Forum voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" valt ons tegen van ze; van de hoogmogende heren, zeg maar. Daarom besluiten wij thans met de onderstaande Schriftlezing:
 • [21] Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ [22] Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. [23] Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. [24] Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. [25] Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. [26] Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” [27] Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. [28] Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” [29] Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” [30] Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. [31] Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. [32] Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. [33] Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” [34] En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. [35] Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

  Uit: Matteüs 18 (NBV)
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de k

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 08:15 uur]

@all

Terugkomend op ons voorlaatste bericht in deze thread, waarin het ging om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel...
 • Afbeelding
... herinneren wij ons dat BakEenEi op "do 07 okt 2010, 13:03" in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?" de wetswijziging aanhaalde waarbij aan kerken ingevolge de Handelsregisterwet 2008 de verplichting werd opgelegd om per 1 juli 2008 geregistreerd te zijn.

Blijkens het nu opgevraagde uittreksel echter had de "eerste inschrijving in het handelsregister" van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland plaats op 7 juli 2010. Dat is dus ruim twee jaar te laat!! Hierdoor vragen wij ons af of die veel te late inschrijving geen "economisch delict" oplevert. En: hoe zit het in het bevestigende geval dan bijvoorbeeld bij elke verantwoordelijke bestuurder bij "De kerkleiding" met ieders hoofdelijke aansprakelijkheid voor wat er in de tussentijd kan zijn misgegaan? Daarbij ook te denken aan het verlenen van decharge aan "Het bestuur" door "De landelijke vergadering" voor de jaarrekening 2009!

Wie kan hierover wellicht iets zinnigs zeggen?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de kerk!

Bericht door Jabob65 »

Het komt er eigenlijk op neer dat de kerk van de eerstelingen Gods nogal nonchalant omgaat met zakelijke kwesties, of het nu een juiste aanwending van offersgelden betreft, communicatie en informatieoverdracht naar allerlei partijen (waaronder de uitverkoren zelf), de wettelijke eisen aan kerkgenootschappen, noem het allemaal maar op. Het lijkt wel of men zich boven de wet waant.

Wat kan ons gebeuren, als God voor ons is!

Ik zag gisteren nog een korte uitzending bij de RKK over Anselm Grün, dienen en dienstbaarheid zijn dan kernbegrippen, en twee zaken essentieel:

1) De ander niet kleiner maken om zelf groot te lijken
2) Jezelf niet in het middelpunt zetten.

Met alle respect, als ik naar manager Brinkmann, leeghoofd Ehrich en loopjongen Leber kijk, dan zie ik toch wel wat anders, ach, wat zijn ze groot in hun waan....!

Zij weten wel wat goed voor het voetvolk is, als je doet hetgeen zij je aanraden, dan komt het allemaal goed.

Geld en macht in plaats van dienen en nederigheid.

En natuurlijk is het dan niet nodig om je aan de wetten van een land te houden.

Een vraag aan de forumdeelnemers: het is dan steeds Leber, Brinkmann en Erich dat de klok slaat, NRW en Süd Deutschland zijn de meest vermogende districten, maar ik zie ineens zo weinig over NAK Noord-Amerika en Canada, zit dat wel helemaal goed?

Er gaan al jaren geruchten dat deze aposteldistricten zich niks aantrekken van Leber & Co en een eigen koers varen. Ook zou dan gedreigd worden met splitsing.

Verder viel me op dat Leber in een ver land het ineens weer had over 'de stamapsotel trouw blijven'..............?
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Ja/Nee? Kirchenpräsident = 'bestuursvoorzitter' van de k

Bericht door Redactie »

@Jabob65

Voor ons is het gewoon "de arrogantie van de macht", grenzend aan georganiseerde misdaad, die zich hier door een zorgwekkende reeks van dubieuze gebeurtenissen in de afgelopen paar jaar onmiskenbaar is gaan aftekenen. Deze ontwikkeling doet overigens vermoeden dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (vgl. de Leidraad dienen en leiding geven) zich welhaast willoos hebben onderworpen aan het ingebeelde gezag van één of twee machtsfiguren bij "De kerkleiding". Terwijl een kerkgenootschap op alle terreinen die ertoe doen competente bestuurders nodig heeft die ook fatsoenlijk worden gecontroleerd, zoals het had kunnen gebeuren door een i.c. opvallend ontbrekende onafhankelijke Raad van Toezicht, opereert thans vanuit "De landelijke vergadering" een managementteam van districtsvoorgangers dat "op verzoek" van zogenaamde directe zegenaars desnoods alles in de soep laat lopen. Wat een ongelofelijk stelletje sukkels is dat daar toch, bij zo'n Club van Knipmessen. Maar als het even tegenzit zal hun geknoei ze nog duur komen te staan. Het o.a. argeloos accorderen van een waarschijnlijk ondeugdelijke jaarrekening 2009 zou bij voorkeur uit eigen portemonnee moeten worden gecompenseerd, lijkt ons. Vandaar onze oproep van vanochtend aan de rechtsgeleerden onder ons om speciaal hierover hun licht te laten schijnen!

In de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept" blijkt uit het nieuwste organogram van het internationale kerkbestuur dat de "Kirchenstrategie" sinds kort wordt overgelaten aan de Amerikaanse districtsapostel Kolb. Dit verklaart mogelijk de opvallende stilte aan de overkant van de oceaan...

Wat "Brinkmann en Leber" betreft: die hebben zich over de werkelijke stand van zaken bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland buitengewoon slecht laten informeren. Uiteraard heeft dit vooral zo kunnen uitpakken door toedoen (lees: nalaten) van de Club van Knipmessen. En dát op zichzelf is het gevolg van een door de jaren heen met succes geïntimideerde en gemanipuleerde Club van Verenigde Volgzame Voorgangers die op haar beurt kans heeft gezien om een zwijgende meerderheid in toom te houden. Dat hierdoor de kerk half is leeggelopen vindt men eerder een opkomend voordeel dan een bijkomend nadeel. Tel uit je winst!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten