Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

In de greep van de klauwen van de uitgekookte zegenaars (9)


@all

Zie "De dag van de HEER" ...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

In de greep van de klauwen van de uitgekookte zegenaars (10)


@all

Zie "Dwaasheden" ...

Het zou fijn zijn als iemand die wellicht tóch nog hét verschil kan maken het zich aantrekt wat er in de voorgaande berichten werd uiteengezet.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:Schoolmeesteren (3)


@all

Het was 23 december 2009. Meteen begon Armin Brinkmann al schoolmeesterend te dicteren: "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat." (...)

Ik wist genoeg. Die zogenaamde "Stammapostel" namelijk; dat is een heel, heel bange man. Zo bang zelfs, dat hij in de (door zinloos geestelijk geweld van de internationale kerkleiding totaal verwoeste) gemeenschap Hamburg-Blankenese, voorheen een enthousiaste actieve gemeente, in 2007 "de confrontatie" uit de weg ging. Zelf woonachtig in Hamburg, had hij op een vrijdagavond tegen Barbara kunnen zeggen: "Schat, wij hadden toch een grote thermoskan? Die heb ik morgenochtend even nodig, voor koffie. In Blankenese. De anderen daar zorgen voor wat erbij." Aan sommige dienaren in die gemeente was gevraagd of ze eens op papier wilden zetten wat ze vonden van "de arbeid", die de stamapostel kort daarvoor had "gewerkt" -naar ik meen- in Osnabrück.. Onbevangen hadden ze dat gedaan. Allengs werd hun eerlijkheid tégen ze gebruikt. Het was opeens kiezen of delen: of jullie ambt wordt ontbonden, of jullie "tun was unser Stammapostel geraten hat." Aldus geschiedde, en met welnemen van "Herr Dr."! Ik had het op slag gehad met deze robot die op zo'n akelig listige manier "vervelende rotkinderen" wegjoeg uit de kerk. Uit een kerk, inderdaad. Want goddank gaan zulke kortzichtige machtsfiguren niet tevens over Zijn werk!

Een bange, angstige man; "Herr Dr." Er moeten méér regels komen, moet hij gedacht hebben. Véél meer. Er moest van hem dan ook vaart achter worden gezet. Vaart achter de catechismus, waarmee indirect ook afgerekend zou worden met lastpakken! Wie, in de geloofsgehoorzaamheid staande, zich ermee vereenzelvigen zou, zou het keurslijf als gegoten zitten. En hij, "Herr Dr.", zou dat wel even stiekem... afdwingen; herstel "implementeren". Doodsbenauwd kreeg-ie het, toen de zaak begon te stagneren. En potverdorie nog-eens-aan-toe, zeg: in Hannover-Nord kent de districtsoudste aldaar, van beroep jurist, zeker zijn plaats niet. Ongenoegen en ontevredenheid komen op. Vervelend rotkind! "Laat die vent toch opzouten!" Zie de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis". Over intimidatiepraktijken gesproken... Districtsapostel Karheinz Schumacher, ook een jurist, had de ellende al voorzien. Hij verordonneerde in juni 2010: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird." Wat een geweldige vondst, zal districtsapostel Armin Brinkmann hebben gedacht en hij publiceert dezelfde tekst in maart 2011.

(...) Criticus haalde het in deze thread al aan: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
 • Filippenzen 2

  Vermaning tot eensgezindheid en nederigheid

  1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;
  2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.
  3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
Zie verder het bericht door BakEenEi op "di 25 jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt..." Daar staat in wat de nieuw-apostolische kerkleiding helaas uit het oog heeft verloren.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht door Redactie op "do 05 jan 2012, 20:30" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
@all

Wij schrijven januari 2012. In de quote hierboven wordt -uit januari 2011- de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt..." aangehaald. Toen was net de trieste balans opgemaakt per 31 december 2010. Daaruit was gebleken dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland er beroerd voor staat. Met name een geestelijk failliet had zich aangediend want...
Zongen wij vroeger nog "... zo verhardt dan uwe harten niet"; daaraan hadden de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" het afgelopen jaar óók al geen boodschap meer. Per 31 december 2011 tekent zich dan ook een beeld af, dat vooral de vraag opwerpt: is hier nog wel een ommekeer mogelijk? Om hier een antwoord op te kunnen geven, zal het eerst glashelder moeten zijn waarover wij in deze samenhang spreken.

De kerkleiding zal zich haasten om te waarschuwen dat het buitengewoon onverstandig is het te hebben over feiten en omstandigheden waarbij het een ieder ontbreekt aan de juiste details. Waar rook is, hoeft nog geen vuur te zijn; zo zal men beweren. Men zal daarbij niet schromen "goddelijk gezag" aan te wenden om de vermaningen dubbel te onderstrepen. (...) Stoort u zich hier maar niet aan. Juist in dit verband namelijk zijn de details helemaal niet van belang!

De hele situatie laat zich werkelijk nogal simpel verklaren:
 • er is vanuit het bestuur van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk een boel verwarring gesticht, ten koste van het evangelie van Jezus Christus,
  en zodoende bevindt men zich daar nu al geruime tijd op een doodlopend spoor.
Immers, "had ik de liefde niet... " Dáár zit het hem in. Laten wij onszelf maar "hogere dienaren" noemen zodat anderen geloven dat God ons boven hun doet verheffen, moeten sommigen op enig moment hebben gedacht, overmoedig en zelfgenoegzaam. Zet zo'n concept gedurende een aantal jaren "in de week", en ziedaar: het werk Gods, maar dan volledig ondersteboven.
 • Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.

  Uit: Openbaring 2: 4 (NBV)
Los van wat er in geestelijk opzicht op het spel staat, is er in Nederland natuurlijk sprake van een "rechtsgang". Ook wat dat betreft hoeven de gemeenteleden zich niet voor de details te interesseren. Alles valt terug te voeren op ongewenste dubbele verhoudingen. Velen zijn op het verkeerde been gezet doordat anderen door "hogere dienaren" zich ertoe lieten overhalen de hoedanigheid te aanvaarden van "zegenaar". Een zegenaar is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" iemand, een kerkelijke ambtsdrager, die door een vooraanstaand bestuurslid in een geestelijke bediening wordt benoemd.
 • Nieuw-apostolische gelovigen worden geacht voor wáár te houden dat het goddelijke heil ervan afhangt in hoeverre men de zegenaars in volgorde van hun belangrijkheid op ieders woord gelooft.
Voeg hierbij de dubbele petten die de "zegenaars" zichzelf in de praktijk op zetten, waardoor opeens geldzaken, taken en bevoegdheden en noem het allemaal maar op onder het mom van "zielzorg" door elkaar kunnen lopen, en je hebt alle ingrediënten bij elkaar om er gaandeweg een flinke... rotzooi van te maken. Dat op zo'n manier de zegeningen uiteindelijk louter nog uit zorgen bestaan, behoeft geen enkel betoog.

Een kind kan al bedenken dat als er in de statuten functionarissen worden genoemd die het Nederlands niet als moedertaal hebben, terwijl bij dezulken ook nog kamerbreed de eindverantwoordelijkheid berust; dat er dan best een aantal zeilen moet worden bijgezet om het met de bestuurszaken naar behoren in banen te geleiden. Wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de stamapostel en de districtsapostel even niet meerekent, komt uit bij apostel Peter Klene en opziener Hans Kamstra. Merken wij al iets van hun uitzonderlijke bestuurlijke competenties?

Merken wij trouwens wel wat van de uitzonderlijke bestuurlijke competenties bij de districtsvoorgangers? (...) Oók al niet?! Néé?! (...) Wacht dan bij voorkeur de "rechtsgang" niet af, laat uw verstand niet langer op het spreekwoordelijke nachtkastje staan, en "kom tot uzelve". Beter de toestand nu alvast overdacht dan wanneer de koperen hemel straks in elkaar stort want dat staat er in de loop van dit jaar namelijk te gebeuren.

Een zegenaar is iemand die zegent! En God zelf maakt wel uit wie Híj zendt...
 • ... houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

  Uit: Hebreeën 13: 2 (NBV)
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

Er is op dit Forum al vaak aandacht voor gevraagd: de zwakste schakel. Zie onder:
 • Afbeelding
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

In het vorige bericht in deze thread wordt er nogmaals op gewezen dat de districtsvoorgangers een dusdanige positie innemen dat het voor alles beter zou zijn indien zij zich wensen te realiseren steevast "de zwakste schakel" te moeten zijn. Binnen de Nieuw-Apostolische Kerk is de organisatie nu eenmaal op zo'n manier opgezet, dat er ook flinke nadelen aan kleven. Deze nadelen openbaren zich zodra de waarheid geweld aan wordt gedaan, waarbij onder waarheid valt te verstaan de zuiverheid van ieders intentie die in het werk Gods vereist wordt om tezamen voor elkaar en anderen tot zegen te kunnen zijn. Geweld kan zijn wat er in de onderstaande quote naar voren wordt gehaald:
 • de van bovenaf in de kerk aangebrachte hiërarchische organisatiestructuur laat gelovigen van elkaar vervreemden
 • er heerst eenrichtingverkeer in de communicatie
BakEenEi schreef:
(...)
De kerk bestaat immers uit ongeveer drie "lagen" waarbij er onderscheid valt te maken tussen gemeenteleden en plaatselijke dienaren enerzijds, leidinggevende ambtsdragers anderzijds en bovendien nog "hoge dienaren" die tevens in "een gebiedskerk" en/of internationaal (royaal) bezoldigde -volledig eindverantwoordelijke- bestuursleden zijn. In de situatieschets handelde het over de realiteit zoals men die op de kerkvloer door de jaren heen heeft kunnen ervaren. Doch de van bovenaf in de kerk aangebrachte hiërarchische organisatiestructuur laat gelovigen van elkaar vervreemden.

Ervan uitgaande dat -met alle respect overigens- globaal kan worden gesproken van een onderlaag, een tussenlaag en een bovenlaag, komt nu het belang op om óók te weten hoe er in grote lijnen wordt "gedacht" in kringen van "districtsdienaren" en van kerkbestuurders. Hoe ervaren zij het gemeenteleven en wat staat ze in de geloofspraktijk voor ogen? Waarschijnlijkheid zal het voor de onderlaag geen verrassing zijn dat de middenlaag ten aanzien van het gemeenteleven een andersoortige realiteit meemaakt. Tegelijkertijd zal het de middenlaag niet verwonderen dat de bovenlaag zich in een organisatorische setting bevindt waarvan details bij nadere beschouwing nauwelijks kenbaar zijn.

Alleen al ten aanzien van de praktische geloofsbeleving binnen de kerkgemeenten bestaan derhalve "werelden van verschil" op grond van ieders persoonlijke positie in het kader van "dienen en leiding geven". Vanuit het verleden kent menigeen nog wel de uitdrukking "op deze wereld, maar niet ván deze wereld", waarmee werd bedoeld dat gelovigen het geestelijk leven in de maatschappelijke context -als het goed is (...)- voorop gesteld wensen te zien. Concreet: de nieuw-apostolische geloofsleer (in theorie synoniem aan "de reine Jezusleer") dient bij alles wat men in het leven onderneemt leidend en richtinggevend te zijn. Enkelen vullen hierbij in wat dit voor alle (!) anderen heeft te betekenen...

Met dit werkelijkheidsbesef komt het er in de Nieuw-Apostolische Kerk op neer dat een leus als "An Deinem Hand, lieber Stammapostel, eilen wir zum Ziel" feitelijk ieders motto moet zijn. Volgens de nieuw-apostolische geloofsleer is de voorzitter van het internationale kerkbestuur namens God de eerstaangewezene om te verklaren wat gelovigen te doen staat om het eeuwige leven te hebben binnen het koninkrijk Gods in de hemel. De "stamapostel" tezamen met de "districtsapostelen" bepalen welke leerstellingen een ieder daartoe voor ogen moeten staan. Tevens formuleert de kerkleiding standpunten in ethische kwesties zodat gelovigen ook in dat opzicht weten wat Gods bedoelingen zouden zijn.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is er dus onder -gelijkwaardige- "kinderen van één Vader" (!) een piramidestructuur van toepassing verklaard waardoor een soort van kastestelsel zich heeft kunnen ontwikkelen. Bovenaan staat een kleine geestelijke elite die nagenoeg alles voor het zeggen heeft; daaronder een grotere groep die het gevestigde gezag ten uitvoer moet brengen en moet handhaven, en ten slotte al degenen die aan de basis van de organisatie staan en die zich als ondergeschikten bij de beschreven toestand hebben neer te leggen. Indien het volk murmureert, wordt zulks om redenen van het bovenstaande niet op prijs gesteld. Er heerst eenrichtingverkeer in de communicatie. Dat heet: dictatuur.

Terugkomend nu op de rangen en standen; in de Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt men dus aanzienlijken en minder aanzienlijken. Het gezag van een priester kan niet tippen aan het gezag van een apostel. Wat een priester uiteenzet kan te allen tijde worden overruled door wat elke ambtsdrager met een opvolgende hogere geestelijke bediening daarbij achteraf nader uiteenzet. Individuele gelovigen behoren hun eventuele vragen eerst voor te leggen aan de geestelijk verzorger met het voor ieder persoonlijk eerste hogere ambt. Komt men er niet uit, dan moet men in beginsel zijn bij de geestelijk verzorger met het tweede hogere ambt, enzovoort. Velen raken gaandeweg ontmoedigd en geven het op...

Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)
Nooit heeft het de bedoeling kunnen zijn als slaven te worden gegijzeld binnen een religieus machtsbestel. Het element waarin mensen zich fijn kunnen ontplooien is juist vrijheid!! Vrij om te zijn die je bent. Vrij om te worden die je zijn wilt. Vrij om vol verwondering over de schepping waar je deel van uitmaakt kleur te geven aan elkaars leven. En ook vrij om maar zo vrij te zijn die waardevolle vrijheid te koesteren, er zuinig op te zijn. Bij God vertegenwoordigt niemand iemand... Hij ziet een ieder voor vol aan. Laat dat de groten der aarde maar duidelijk zijn! Geen macht of overheid heeft sinds mensenheugenis stand gehouden. Laten wij luisteren naar ons eigen lichaam, naar onze geest en naar onze ziel.

Het licht heeft géén gemeenschap met de duisternis en God legt geen superheffing op. Niemand heeft het recht om afbreuk te doen aan de persoonlijke waardigheid van een naaste. Wij hoeven ons niet opgejaagd te voelen doch laten wij maar gaan waar God ons leidt. Hoe kun je dat weten? Dat kan doordat God geen geheimtaal spreekt. Als wij Zijn liefde beantwoorden in geest en waarheid, baant Hij een weg waar wij die niet zouden zien. Het is beter daders van het Woord te zijn dan alleen hoorders. Wij kunnen van onze vrijheid namelijk iets moois maken! Het zou bijvoorbeeld best eens "zaliger" kunnen maken te geven dan te ontvangen. Desnoods geef je iemand om wie je geeft een waarschuwing!

(...)

Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 20:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk". Eerder gepubliceerd op de "indexpagina", op 12 februari 2010 - dus niet: 21 februari 2010.
In feite is men dan, wat het evangelie van Jezus Christus betreft, al héél ver van huis; door zó veel "zinloos geestelijk geweld" te riskeren. Denk niet: maar wij kennen de Nieuw-Apostolische Kerk toch niet anders? Onbelangrijk! Er zitten nu eenmaal enkele afschuwelijke systeemfouten in de nieuw-apostolische logica. Hoe lang die er al in zitten, is hier van geen enkel belang. De vraag is alleen: bent u wel bereid dit onder ogen te zien en er (eindelijk) wat aan te doen?! Voor de districtsvoorgangers is het probleem het grootst want juist met hun soevereiniteit in het geloof valt en staat ieders veiligheid en geborgenheid in het Vaderhuis! Kies daarom voor de Heer en ál de Zijnen; nu het nog kan...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 07-01-2012, 12.30 uur]
Redactie schreef:(...)
Merken wij trouwens wel wat van de uitzonderlijke bestuurlijke competenties bij de districtsvoorgangers? (...) Oók al niet?! Néé?! (...) Wacht dan bij voorkeur de "rechtsgang" niet af, laat uw verstand niet langer op het spreekwoordelijke nachtkastje staan, en "kom tot uzelve". Beter de toestand nu alvast overdacht dan wanneer de koperen hemel straks in elkaar stort want dat staat er in de loop van dit jaar namelijk te gebeuren.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 06 jan 2012, 13:09"
Redactie schreef:(...)
Voor de districtsvoorgangers is het probleem het grootst want juist met hun soevereiniteit in het geloof valt en staat ieders veiligheid en geborgenheid in het Vaderhuis! Kies daarom voor de Heer en ál de Zijnen; nu het nog kan...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 06 jan 2012, 21:53"
@all

Hoezo een keuze bijstellen, als de zaken er schijnbaar al zo onomkeerbaar voorstaan dat "de koperen hemel" in de loop van dit jaar in elkaar stort?! (...) Allereerst: is het niet gewoon deugdzaam om niet tot morgen uit te stellen wat men heden nog kan doen? Een integer mens zal toch de gelegenheid die zich voordoet te baat nemen om de schade te beperken?! Of moet er eerst nog gekozen worden om rechtschapen te willen zijn?! (...) Wij kunnen wel hoog opgeven van het "werk Gods", enzovoort, maar hoe serieus nemen wij onszelf feitelijk? En: hoe serieus zouden anderen ons dienen te nemen? Wij, bij het WebTeam, lopen heus lang genoeg mee om hier met kennis van zaken over te kunnen spreken. Wij hebben het nodige aan den lijve ondervonden. Eén voorbeeld:
Redactie schreef:"Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?" (2)


@all

Met slachtoffers van zinloos geestelijk geweld in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt in de regel korte metten gemaakt. Gehaaste "zegenaars" die dezulken op "de geloofsweg" hebben aangereden, rijden namelijk niet onmiddellijk door. Ze stappen uit, schoppen en trappen degene die hen blijkbaar in de weg stond in een greppel, en vervolgen dan opgewekt hun weg. Mocht er namelijk na hen een "barmhartige Samaritaan" voorbijkomen, dan valt zo'n slachtoffer in die greppel het minst op.

Het bovenstaande is buitengewoon serieus bedoeld (!!), gezien de in dit opzicht op last van de zuständige "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" goeddeels en doldriest verzwegen zelfs recente geschiedenis van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Het "werk Gods" naar eigen zeggen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/BEE


Bron: Bericht door Redactie op "zo 27 nov 2011, 15:12" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Dat kon met name allemaal gebeuren doordat op beslissende momenten de districtsvoorgangers hun rug niet recht hielden. Die zagen wel weer kans om hun eigen straatje schoon te vegen: het was immers niet hun "directe verantwoordelijkheid" wat er op zo'n manier gebeurde. (...) Toch heet wie zich dienovereenkomstig gedraagt, normaal een lafaard. Maar normaal is het allerminst, om een lafaard en tegelijkertijd in Zijn werk (!) een districtsvoorganger te zijn. Waar was u, districtsvoorganger Rasker, toen broeder Moesker het recentelijk weer eens moest ontgelden?! Het moet niet gekker worden, met een districtsapostel die op het laatst in het Duits nog iets tegen hem zegt, wat neerkomt op: "Kom maar op, als je durft!" (...) "Ich freue mich, wenn Sie den Mut zu einem Treffen aufbringen." Waar was u, districtsvoorganger Rasker? U had de districtsapostel wel eens mogen wijzen op wat er op dit Forum werkelijk te lezen valt:
Redactie schreef:Nooit kan 't geloof te veel verwachten (2)


@all

Het is intussen nog een kwestie van enkele dagen... Op zondag 15 mei aanstaande zal stamapostel Wilhelm Leber in Hilversum districtsapostel Armin Brinkmann tevens benoemen tot districtsapostel voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Met het nieuws en deels ook de ontstane ophef over de gewijzigde geloofsleer is hun twijfelachtige "roem" ze echter al vooruitgegaan. Al zullen de beide "hoogwaardigheidsbekleders" naar alle waarschijnlijkheid vriendelijk glimlachen, behoedzaam spreken en zal districtsapostel Brinkmann zich zelfs in het Nederlands tot de gemeenteleden wenden, wat bij Duitsers tegenover Nederlanders op miraculeuze wijze acuut alle sneeuw voor de zon doet smelten, zullen de gevolgen van en-passant hun bestuurlijke handelen onomkeerbaar zijn. Vanaf 15 mei 2011 vallen de bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aangesloten leden, onder wie uiteraard ook alle kerkelijke ambtsdragers, voluit onder het in Duitsland al manifeste strenge regiem, dat menigeen inmiddels herinnert aan de jaren '50 van de vorige eeuw:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Er is namelijk van hogerhand ingegrepen want het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft haar hand lelijk overspeeld. Terwijl alle districtsdienaren erbij stonden en alleen maar stilzwijgend toekeken (zoals het ieder gehoorzaam nieuw-apostolisch godskind immers betaamt), verdwenen in de achterliggende jaren enkele miljoenen euro's aan offerontvangsten eveneens "als sneeuw voor de zon". Hierna is men gaan dweilen doch met de kraan open. "Aan deze stommiteiten moet zo min mogelijk ruchtbaarheid worden gegeven", zal stamapostel Leber hebben gedacht, "want anders zal er voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in het geheel geen toekomst meer zijn; maar wij lossen dit wel even keurig, zij het 'endgültig', cosmetisch op!"

Zó zal het wel ongeveer zijn gegaan.

"Blij en dankbaar" zullen degenen die zijn uitgenodigd voor de feestdienst op zondag 15 mei in Hilversum hun plaatsen innemen. In het zangkoor, bij de apparatuur welke een ongestoorde ontvangst van de satellietuitzending elders in het land moet waarborgen, of anderszins. Met geen woord zal er worden gerept over malversaties, over een gebrek aan solide controlemechanismen waardoor de zaken zo ongelofelijk uit de hand konden lopen. Nee, men zal spreken over "zegen". Niets dan "zegen" heeft de Nederlandse kerkprovincie deelachtig mogen zijn onder de bezielende leiding van de drie leden van het huidige kerkbestuur, bestaande uit Th.J. de Bruijn (voorzitter), P. Klene (secretaris) en J.Th. Kamstra (penningmeester). Om redenen van het voorgaande zal het de voorzitter van het internationale kerkbestuur, dr. W. Leber, dan ook behagen om drs. P. Klene te belonen voor diens "tomeloze inzet": hij mag in de toekomst garant staan voor het behoud van de Nederlandse identiteit van de voortaan aan het Duitse leergezag onderworpen zielen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "zo 08 mei 2011, 16:56" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
Wij voorzagen namelijk een aantal ontwikkelingen, waarop wij onze verantwoordelijkheid namen, namelijk om ze te melden. Toen degenen die erover gingen niet reageerden, luidden wij de noodklok op dit Forum. En dat beviel u niet? Kunt u ook zeggen waarom niet?!

Het was 8 mei 2011. Waarom liet u zich niet tijdig (!) waarschuwen?
Redactie schreef:Nooit kan 't geloof te veel verwachten (7 - slot)


@all

En denkt u, beste lezers, dat als stamapostel Leber op zondag 15 mei aanstaande, wanneer hij u eraan herinnert...
 • "Der niederländische Apostel Peter Klene werde deshalb im Mai 2011 die Aufgabe als Kirchenpräsident der Neuapostolischen Kirche Niederlande übernehmen, um so die eigene Identität der Neuapostolischen Kirche Niederlande auch über den Mai des kommenden Jahres zu erhalten und sicher zu stellen."

  Bron: Vorschau "Wechsel in der Leitung der Neuapostolischen Kirche Niederlande ab 2011"
... hij zich voldoende bewust zal zijn van wat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland daadwerkelijk in de statuten staat? Zie artikel 8, lid 3 sub b:
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

(...)
3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.


(...)
(...)

Bron: BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".

Geef opnieuw maar geen antwoord, doch let wel: het maakt nogal veel verschil als men denkt " 't Is Heer, óns werk (...) waarin Gij staat" óf indien men naar waarheid handelt naar de inhoud van het aloude lied
 • " 't Is Heer, Uw werk (...) waarin wij staan"

Ten slotte:
 • Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één Meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.
  Uit: Matteüs 23: 8 (NBV)

  Bewonder de daden van een zondaar niet, geloof in de Heer en volhard in je werk. Het kost de Heer geen enkele moeite om plotseling, in korte tijd, een arme rijk te maken.
  Uit: Jezus Sirach 11: 21 (NBV)
Niks geen wachttijd, niks geen zogenaamde "wichtige Voraussetzungen": "Nooit kan 't geloof te veel verwachten!" Met permissie, dát geloven wíj!!

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "zo 08 mei 2011, 19:39" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
Districtsvoorganger Rasker, het had ook op úw weg gelegen om districtsapostel Brinkmann ervan te weerhouden al binnen enkele weken na diens aantreden een stommiteit uit te halen door tegen broeder Rohn een lastercampagne op te starten op de website van de kerk. Het is in dit land algemeen bekend dat je dan de fout in gaat. Terwijl ondertussen van de hele goegemeente wordt verwacht "de rechtsgang" af te wachten, neemt uw geestelijk leider, een Godsgezant naar eigen zeggen, er toch maar vast een voorschot op. Dat hadden u en uw collega's moeten verhinderen! Nee dus. Welke kant u deze keer gemakshalve uit keek, weten wij niet, maar wij zagen op 16 juni 2011 liever terstond de feiten onder ogen:
Redactie schreef:(...)

Wat hier achter steekt móet haast wel zijn dat men Br. Ronald Rohn nóg verder wil uitroken en in financieel opzicht wil uitkleden, zodat hij en zijn gezin in deze ongelijke strijd door overmacht (!) ten onder gaan. Waar offerontvangsten (en ANBI-Team: de fiscale giftenaftrek) al niet goed voor kunnen zijn... Het is voor de heilige Boden van Jezus Christus binnen "De Kerkleiding" een manier om hun achterban, de leden, te imponeren en eindelijk een daad te stellen; een wanhoopsdaad!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 16 jun 2011, 10:00" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Het was beter geweest, districtsvoorganger Rasker, als u de moed had getoond welke recht doet aan de waardigheid van uw geestelijke bediening. Doormodderen heeft geen zin. Wat vreest u? Dat er geen ruimte meer zal zijn voor ijdel vertoon? Kinderen Gods zijn beter af met iemand die een rug recht kan houden wanneer het er op aankomt. (...) Wat nog het vervolg van "de rechtsgang" betreft; dat zal er zijn, dit jaar - 2012.

Het WebTeam


N.B.
BakEenEi schreef:@basis

Een inhoudelijk zeer herkenbare reactie, óók wat districtsapostel Pos betreft!

Toen ik las "Onder ons is veel kritiek, daarvan bestaat dit forum", trof het mij in zoverre pijnlijk dat ik er van mijn kant graag over wil opmerken dat ik werkelijk nóóit langs deze weg had willen communiceren over alles wat ons tot nu toe hier heeft beziggehouden. Met de nieuw-apostolische kerkleiding valt echter absoluut níet te praten. Pertinent níet. Honderden keren (!!) heb ik het geprobeerd, op alle niveaus en tot eind december 2010 aan toe, maar men laat zich níet aanspreken, op welke verantwoordelijkheid dan ook. Totáál níet. Zelfs niet nadat alles zichtbaar fout gaat waarvoor al jaren geleden met heel veel nadruk was gewaarschuwd. Hooguit leest men wat je schrijft of men hoort aan wat je zegt, maar daarna gaat alles onmiddellijk onverminderd op elke oude voet verder want: in de nieuw-apostolische geloofsleer zitten enkele verschrikkelijke doch door "de gevestigde macht" kwalijk gekoesterde systeemfouten die er schijnbaar alleen nog maar uit kunnen worden gehaald door een volksopstand. Om van die misstanden -zoals ik ze maar zal noemen- voldoende doordrongen te geraken, moeten gelovigen de kerk dóór en dóór kennen; in elk geval ook in bestuurlijk opzicht. De ongelofelijk zorgelijke ontwikkelingen die zich de laatste tijd aftekenen, vooral in Nederland, onttrekken zich namelijk aan de waarneming van haast al degenen die deze kerk alleen kennen vanuit de kerkbanken.

Ik vind dat de districtsvoorgangers er op verwerpelijke wijze aan hebben bijgedragen, dat er nu werkelijk miljoenenverliezen ontstaan. Zij hadden niet, maar dan ook werkelijk helemaal nóóit aan het bestuur decharge mogen verlenen voor de jaarrekening 2009. Over enkele maanden doet zich dezelfde valkuil voor maar dan zullen de gevolgen nóg ernstiger zijn. Tevoren echter hadden zij er evenmin nimmer in mogen berusten dat zielen uit de kerk als het ware werden weggepest doordat dezen vergeefs aandacht vroegen voor hoogst zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van zielzorg. Ik ken er diverse voorbeelden van. Broeders en zusters worden in deze kerk namelijk met het grootste gemak van de wereld opgeofferd aan "het systeem". Alleen al daarmee verdient dit zogenaamde kerkgenootschap géén ander predicaat dan dat van een klassieke sekte. Het spijt mij dat ik dit heb moeten constateren, maar het is werkelijk níet anders.

Op bestuurlijk niveau is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sprake van een extreem "gebrek aan governance"; er is wat mij betreft tevens sprake van onkunde, van machtsmisbruik en van pure onwil bij districtsvoorgangers!!! Gemeentevoorgangers die dit allemaal laten gebeuren, moeten zich maar niet verbazen over in toenemende mate "collateral dammage". Het huidige incompetente kerkbestuur negeert alle rode verkeerslichten die zij op haar weg ontmoet.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "vr 21 jan 2011, 17:39" in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft".
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

Sinds de plaatsing van de in het vorige bericht onder N.B. aangehaalde forumbijdrage van 21 januari 2011 is er een vol kalenderjaar voorbijgegaan. Op 11 maart 2011 werd deze thread geopend, en wel met de vraag: "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland?" Terwijl de noodklokken (!) op dit Forum toen al ruim drie maanden lang waren geluid, berichtten wij (op 11 maart 2011) onder meer als volgt:
Redactie schreef:(...)
Alvorens de consequenties van de bedoelde veranderingen onder de loep te nemen, blikken wij eerst terug op een aantal redactionele berichten in de achterliggende maanden. De inhoud ervan zal namelijk van belang blijken te zijn! Het artikel "Heersers in de kerk (1): Tactieken van machtsfiguren" van 18 januari jl. stellen wij hierbij centraal want daarin handelde het o.a. over de volgende relevante aandachtspunten:
 • (...)
  • 1. Selectieve waarneming
   De machtsfiguur vergeet de wensen van anderen. `Hebben we dat besloten? Ach, dat herinner ik me helemaal niet'
  • 2. Afleiden
   Als een machtsfiguur wordt aangesproken op een voor hem onaangenaam onderwerp, probeert hij de afleidingstactiek, om zich niet bloot te hoeven geven. Als iemand het aandurft om openlijk te vragen hoe het besluitvormingsproces in de gemeente verloopt, leidt de machtsfiguur het gesprek af met niet terzake doende vragen: `Wie had vrijdag vergeten om de jongerenruimte af te sluiten?' Een machtsfiguur wil onaangename kwesties niet oplossen of de verantwoordelijkheid op zich nemen voor mogelijke fouten. Hij brengt het gesprek op een ander onderwerp.
  • 3. Zichzelf vrijpleiten/de schuld op anderen afschuiven
   Met 'maar het was allemaal goed bedoeld' probeert de machtsfiguur zichzelf vrij te pleiten. In werkelijkheid laat deze uitspraak zien dat hij voor anderen probeert te bepalen wat goed voor hen is.
   In een christelijk jasje zal zijn rechtvaardiging er zo uitzien dat er een beroep op God wordt gedaan: `Ik heb erom gebeden. God heeft mij laten zien dat ik deze lampen moest kopen, zelfs als jullie daar anders over denken.' Vrome machtsfiguren rechtvaardigen hun handelen door net te doen alsof ze het voor God doen.
   Net zoals een alcoholverslaafde zijn partner verantwoordelijk stelt ('Omdat jij zo zeurt, ben ik aan de drank!'), schuift de aan macht verslaafde de schuld op anderen af: 'Als ik niet ingrijp, loopt het immers niet.' 'Het is jouw schuld dat er in onze gemeente zoveel mensen ontevreden zijn.'
   De machtsfiguur onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheid door zichzelf vrij te pleiten en de schuld op anderen af te schuiven.
  • 4. Verborgen of openlijke intimidatie
   De machtsfiguur vraagt onverwacht in een onuitgemaakte discussie: `Hoe lang geloof jij eigenlijk al? ... Tja, sinds zeven jaar' en zijn onuitgesproken opvatting is: `Dan is het immers duidelijk dat ik me met mijn gemeente-ervaring van tientallen jaren door jou niets hoef te laten zeggen.' Een medewerkster van een christelijke organisatie wees de directeur op een probleem. Hij gaf haar als antwoord: 'Ik zie het probleem niet. Maar zou het misschien zo kunnen zijn dat er met uw gebedsleven iets niet in orde is?'
   De intimidatie kan ook heel openlijk plaatsvinden. Een aankomend zendeling hoorde tijdens zijn stage van zijn mentor: `Denk maar niet dat je me kwijt bent als je uit de gemeente de zending in gaat. Mijn arm reikt tot in Pakistan.'
   Sommige machtsfiguren hebben de pretentie dat alleen zij in direct contact met God staan en dreigen met 'Als je je van mij afkeert, keer je je van God af' tegenover degenen die zich aan hun invloed willen onttrekken.
  • 5. Oproepen van schuldgevoelens
   'Het schuldgevoel van anderen is het lievelingswapen van machtsfiguren.' Ze misbruiken het eerlijke geweten van anderen. Ze kunnen goed observeren en uiten zelden beschuldigingen die nergens op slaan. Als ze tegen iemand zeggen: 'Dat heb je verkeerd gedaan', krimpt degene die berispt wordt vaak inwendig ineen. Wie constant geconfronteerd wordt met dit soort beschuldigingen, wordt overgevoelig. Dan ontstaat de volgende paradoxale situatie: aan de ene kant zal het slachtoffer de machtsfiguur afwijzen terwijl hij hem aan de andere kant naar de ogen zal kijken om niet opnieuw kritiek te krijgen. Met het wapen van de schuld ondergraaft de machtsfiguur het gevoel van eigenwaarde van de ander. Er komt een moment dat de ander volledig onzeker is gemaakt en niet meer weet wát hij moet doen en hóe hij dat moet doen. Hulpeloos wendt hij zich tot de machtsfiguur. Deze troost hem: 'Vertrouw op mij, doe het zoals ik het zeg, dan doe je het goed.'
  • 6. De rol van slachtoffer spelen
   'Als jullie nou ook eens naar mij zouden luisteren', klaagde de vrouw bij besluitvormingsprocessen. In werkelijkheid danste de hele gemeente naar haar pijpen.
  • 7. Het ontkennen/bagatelliseren van feiten
   De machtsfiguur weigert toe te geven dat iemand door zijn gedrag schade is berokkend. Een predikant verwaarloosde zijn gezin om zijn ambities in zijn kerkelijke carrière te bevredigen. Door te zeggen 'Wie, ik? Ik doe het toch in dienst van de Heer?' ontkende hij zijn egoïstische motieven – ook tegenover zichzelf. De machtsfiguur probeert van een berg een molshoop te maken door anderen te verwijten dat ze van een mug een olifant maken.
  • 8. Liegen/de feiten verdraaien
   Soms kun je er moeilijk achter komen of iemand liegt. Er zijn situaties waarin je zelfs niet eens weet dat er tegen je gelogen wordt, tot het te laat is natuurlijk. Sommige mensen hebben de gemeente in hun greep doordat ze constant met een niet nader omschreven `meerderheid' schermen. 'De meerderheid van de gemeente is van mening dat we deze kansel moeten afschaffen.' Als je erop door zou vragen, zou je vaststellen dat deze persoon met vijf van de tweehonderd gemeenteleden heeft gesproken. Hij weet dus slechts wat drie procent van de gemeente denkt. Hij weet niet wat de meerderheid denkt. Als iemand openlijk schermt met een meerderheid, is het goed openlijk door te vragen wie dat dan allemaal gezegd heeft.
   Het kan ook zijn dat de machtsfiguur zich helemaal niet bewust is van het feit dat hij niet de waarheid spreekt. Op grond van zijn selectieve waarneming denkt hij waarschijnlijk dat zijn uitspraken echt waar zijn.
  Bron: Volker & Martina Kessler in "Macht in de gemeente", ISBN 90 239 1179 2 NUR 711
Om het betreffende artikel in zijn geheel nog eens na te lezen, klik >>HIER<<

Voor zover wij het kunnen bezien zijn alle vermelde aandachtspunten bij het huidige bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland inmiddels voluit van toepassing, zodat de vraag opkomt: wat nú?! (...)

(...)


Uit: Bericht door Redactie op vr 11 maart 2011, 12:03
De gebeurtenissen in het achterliggende jaar hebben de bovengenoemde punten extra bewaarheid. Het kerkbestuur is er niet in geslaagd om de zaken onder controle te krijgen. Integendeel, de situatie is nog verergerd - doordat men ongeoorloofde middelen heeft ingezet om zich aan de nasporingen, zoals die van onze kant, te onttrekken. Daarmee onttrok men zich echter tevens aan de verplichting tot "een goed rentmeesterschap", welke verplichting men zichzelf expliciet had opgelegd, getuige de onderstaande "officiële bekendmaking" van 3 januari 2008:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.

Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org
De meeste lezers zullen nu wel denken: dat weten wij allemaal al. Weet u dan óók dat iedereen, die kennis draagt van een strafbaar feit, het recht heeft daar aangifte van te doen, of men nu het slachtoffer is of niet? (...) Maar er is hier toch geen sprake van een strafbaar feit, of zo?! (...) O, ziet u het zó! Móet kunnen, dus, waarover hier zo langzaamaan alle noodklokken werden geluid. (...) Inderdaad, dat is ook een opvatting. (...)
BakEenEi schreef:(...)
Een voorlopig laatste vraag in deze samenhang is: hoeveel procent van de arbeidstijd van de Nederlandse "apostelen" is er tegenwoordig gemoeid met -tegenvallende resultaten bij de- projectontwikkelingsactiviteiten zoals in Arnhem (c.q. tevens in Enschede, enzovoort)? In hoeverre bijvoorbeeld hebben dienstreizen naar het buitenland vooral ook ten doel om besprekingen te voeren op het gebied van dergelijke bouwzaken, zoals met D.Ap. Brinkmann en D.Ap. Koberstein:

http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... einweihung
http://www.nac-mgemnowa.org/hrs_german/ ... eldung.php

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 09 nov 2010, 11:25" in de thread "Driemaal "rentmeesterschap" is scheepsrecht!"
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Redactie »

Hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden (1)


@all

In dit bericht willen wij inzoomen op een aantal bijkomende aspecten. Over de kern van de zaak behoeven er namelijk niet veel misverstanden te rijzen. In het werk Gods is de toetssteen Zijn liefde! Schort het daaraan, dan kan de eerste noodklok worden geluid. Het zal ook niemand verbazen als wij hierbij aanhalen wat er staat in Johannes 21 (NBV) over Petrus, als de herder van Jezus’ kudde:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
Omdat in Zijn werk Christus het fundament is, is in dit verband tevens het onderstaande van belang:
 • [7] Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. [8] Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ [9] ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? [10] Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. [11] En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, [12] om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, [13] totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

  Uit: Efeziërs 4 (NBV)
Wat nu de directe noodzaak ervan kan zijn geweest dat in de Nieuw-Apostolische Kerk uitgerekend de apostelen "in zaken" gingen, met alle ellende van dien, had men intussen wel even nader mogen uitleggen. Het ging er voor hen toch eerst en vooral om dat "de heiligen" (!) zouden worden "toegerust voor het werk in Zijn dienst"? Maar nee, hoor; niks geen uitleg. En: hoe ervaren wij het, als God (!) het bij ons zou navragen, dat betrokkenen zich rekenschap geven van hun roeping, namelijk "Weid mijn lammeren" en "Hoed mijn schapen". Daar hebben wij bij het WebTeam, eerlijk gezegd, de laatste tijd geen al te beste herinneringen aan. Alleen al te denken aan de intimidatiepraktijken die men zich permitteert... Zulke praktijken druisen in tegen onze diepste gevoelens, én uiteraard tegen het evangelie van Jezus Christus waarvan men levende getuigen (!) wilde zijn. Tenminste, dat wilden wij van ze geloven.

Nu dergelijke omstandigheden ons in dit bericht al meteen van de grootst mogelijk zorg vervuld doen zijn, namelijk dat de apostelen die zich vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk "Godsgezanten" noemen hooguit vertegenwoordigers kunnen zijn van hun opgerichte kerkgenootschap, gezien de aanstootgevende praktijk van hun geloofsleven, breken wij dit bericht hier maar af en vervolgen wij onze beschouwingen afzonderlijk.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden (2)


@all

Dan nu maar de bijzaken. Het idee "streng voor jezelf, mild voor de ander" spreekt de nieuw-apostolische kerkleiding niet bepaald aan, zo kan op dit Forum op basis van de vele voorafgaande (redactionele) bijdragen onderhand wel worden vastgesteld. In het vorige bericht zagen wij waar het in Zijn werk in de kern om gaat. Anderen vinden zulke uitgangsgedachten te "mager". Dan heb je zowat niks waarover je je in een kerk druk kunt maken, is wellicht hun verklaring. De kerstboom moest dus als het ware worden opgetuigd. Niet speciaal van God, maar van sommigen die eraan toe waren een clubje te beginnen met -hoe kan het anders (?)- zichzelf in het bestuur. Al gauw kwamen er mensen bij en die begrepen dat er geld nodig was om de onkosten te bestrijden. Ondertussen verdienden de bestuurders er een goed belegde boterham aan. Af en toe gingen ze langs de notaris om de zaken een officieel tintje te geven. Ze lieten zichzelf nu ook als kerkvorsten bejegenen. Als hoge vertegenwoordigers van het hemelrijk. Enzovoort. Dan heb je natuurlijk wel wat te melden. Welnu, dat hebben de gelovigen geweten! Werkelijk alles werd er uit de kast gehaald. De gedigitaliseerde voorportalen liggen vol met de fotoalbums ervan, al zie je dan wel opvallend veel dezelfde gezichten.

Aldus geschiedde het destijds dat er een herderlijk schrijven uitging, gedagtekend "Santpoort, 21 februari 2010". Voor de districtsvoorgangers met name begint hierdoor een aantal bijkomende aspecten op te spelen.

In tegenstelling met de positie van functionarissen in het bestuur, doen districtsvoorgangers hun werk doorgaans onbezoldigd, hoewel daarin verandering kan zijn gekomen toen op 8 juni 2009 de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis door apostel Peter Klene werden aangesteld in allerlei bestuurs- en directiefuncties binnen diverse vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ineens opgerichte B.V.'s en stichtingen. Zie ook het redactionele bericht op "wo 07 dec 2011, 17:37" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering". Hoe dan ook; ingevolge de statuten zijn de districtsvoorgangers belast met een duidelijk omschreven bestuurlijke verantwoordelijkheid:
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:

a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

b. het aanstellen van een accountant voor het controleren van de jaarrekening;

c. het wijzigen van de statuten en besluitvorming over het wijzigen van de rechtsvorm van de kerk;

d. besluitvorming over ontbinding van de kerk.

4. De landelijke vergadering wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. De landelijke vergadering vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de leden daarom schriftelijk verzoekt. 
De landelijke vergadering heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van de landelijke vergadering kan één ander lid, de Districtsapostel meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal leden van de landelijke vergadering ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten moeten schriftelijk zijn verleend. Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
 De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.


5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) wijziging van de statuten;

b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;

c) ontbinding der kerk.


6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
Deze bestuurlijke verantwoordelijkheid vraagt van betrokkenen klaarblijkelijk nog andere kwaliteiten dan die van uitsluitend "geestelijk verzorger namens de Nieuw-Apostolische Kerk". Dit rechtvaardigt de vraag in hoeverre betrokkenen zich van die verantwoordelijkheid daadwerkelijk rekenschap hebben gegeven, toen men ooit akkoord ging met de aanwijzing van districtsvoorganger. Overigens menen wij dat alle kerkelijke ambtsdragers voldoende bekend mogen worden geacht met de inhoud van de statuten (op 12 bescheiden bladzijden). Men zal toch niet onbezonnen een specifiek (!) kerkgenootschap willen vertegenwoordigen?

Aangezien het in de Nieuw-Apostolische Kerk zo is georganiseerd, dat districtsvoorgangers -namens het kerkbestuur- in alle opzichten de leidinggevenden zijn voor een aantal regionaal geclusterde kerkgemeenten, en men zichzelf in de praktijk ook als zodanig positioneert, betreft het in hun situatie nimmer alleen geestelijke zaken die men waarneemt. Anders gezegd: door de aanwijzing van districtsvoorganger te aanvaarden, stellen betrokkenen zich impliciet op het standpunt tevens competent te zijn op andere terreinen dan enkel op het vlak van zielzorg. Concreet: elke districtsvoorganger vindt kennelijk van zichzelf dat hij met kennis van zaken onder andere periodiek decharge kan verlenen aan het bestuur. Wie niet weet waar men op die manier aan begint, dient gedecideerd van de betreffende aanwijzing af te zien. Het is in deze samenhang onverstandig om een ambitie te hoog te stellen. Nóg onverstandiger is het om geen onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Overigens valt hierbij tweemaal (!) een afweging te maken: hoofd- en bijzaken in Zijn werk, én daarnaast hoofd- en bijzaken in een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij krijgen steeds meer de indruk dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland voortdurend alles chaotisch (!) door elkaar heen loopt. "Gebrek aan governance" derhalve. Overigens houdt "governance" óók in dat het kerkbestuur districtsdienaren ordineert, die echt capabel zijn. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het kerkbestuur.

Over een manipulatief herderlijk schrijven als dat met de dagtekening "Santpoort, 21 februari 2010" dienen districtsvoorgangers een veto uit te spreken. Niet alleen kan de inhoud van dit schrijven om allerlei redenen niet staande worden gehouden; wie binnen "de landelijke vergadering" de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft waar te maken van een districtsvoorganger, mag zich zulke diffuse lariekoek niet laten aanpraten. Bovendien zou men indirect toestaan dat -in de periferie van de organisatie- ook anderen ermee worden opgezadeld! Lees: gemanipuleerd. Wanneer er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur, valt er geen rechtsgang af te wachten doch dient er veeleer interim-management te worden ingesteld. Het lijkt alsof de (overige) districtsvoorgangers zich door het bewuste schrijven hebben laten overrulen, wat alarmerend is aangezien de evidente problematiek omtrent de verstrengeling van belangen zich waarschijnlijk nog heeft versterkt met de bovenbeschreven benoeming van de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis in diverse (betaalde) nevenfuncties binnen de kerk. Nu, bijna twee jaar (!) na dato, is het bewuste schrijven nog altijd niet herroepen. In plaats daarvan zijn de hoofdpersonen in kwestie gedagvaard om op 21 februari 2012 te verschijnen voor de meervoudige kamer van de rechtbank Utrecht. Enige uitleg daarover aan de geadresseerden van het omstreden herderlijke schrijven acht men blijkbaar vooralsnog niet op zijn plaats. (...)

Voor het nieuw-apostolische kerkbestuur is kennelijk elk middel goed om haar doel te bereiken want zij geeft geen blijk van een zeker moreel en ethisch besef tegenover belanghebbenden en belangstellenden die kritische vragen stellen. "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat."
(...)
Wie heeft Jezus Christus heden gezonden? De Heer heeft gezegd: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u." (Johannes 20:21). En: "Ik bid … ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen." (Johannes 17:20). Dat heeft Hij allemaal tegen Zijn Apostelen gezegd. Het gaat er dus ook vandaag om, de Apostelen des Heren aan te nemen en hun woord te geloven. Wie dat doet, ervaart de nabijheid en genade van God; de Heer leidt diegene naar de heerlijkheid, die dat doet. Geloven wij die, die de Heer zendt, Zijn Apostelen - dat is Gods werk.

Ik zou het graag nog meer willen verduidelijken, wat het betekent om de Apostelen van Jezus Christus te geloven. Men kan heel intensief, maar ook oppervlakkig geloven. De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. Dat is een geloof, waarbij men geduldig is. En dat is een geloof, waarbij men een vaste hoop heeft. Onze hoop is: onze Heer komt!

Bron: Woord van de maand februari 2006: Gods werken
Zie verder het redactionele bericht op "vr 22 apr 2011, 21:48" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".

Van nieuw-apostolische gelovigen wordt op deze manier verwacht dat een ieder het beloop van de gebeurtenissen accepteert, zoals het door de "zegenaars" wordt gearrangeerd. Zielzorg of geen zielzorg. De "zegenaars" hebben carte blanche, althans dat is wat men zichzelf manipulatief toe-eigent. Dan hutsel je bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dus werkelijk álles kwalijk door elkaar. Wie maakt er een einde aan deze ongelofelijke wantoestand?

Districtsvoorgangers, u bent de zwakste schakel.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland?
Terwijl het voor stamapostel Leber geen twijfel lijdt dat God vierkant achter de (hoogst veranderlijke) nieuw-apostolische geloofsleer staat, zoals ook districtsapostel Brinkman het nog voorhield aan een zieke...
BakEenEi schreef:(...)
 • 3 november 2011


  Beste broeder ,

  Dank u voor uw bericht. Ik ben blij dat het goed is gegaan met de operatie en het nu beter is met uw gezondheid.
  Jammer dat u wenst af te zien van een gesprek met mij, maar dat blijft iets voor uzelf om te beslissen, wat ik respecteer.

  Op uw schrijven kan ik u meedelen dat er geen nieuwe beschuldigingen zijn aan het adres van broeder Rohn. Wij hebben een onafhankelijk onderzoek gelast naar de gebeurtenissen. Dit is afgerond en, zoals u weet, hebben de uitkomsten ervan geleid tot de strafaangifte tegen broeder Rohn. Nu is alles in handen van de rechter.

  Weliswaar kan het zijn dat niet alle details rond deze problematiek bekend zijn, maar ik ben er zeker van dat onze hemelse Vader hulp zal bieden opdat Zijn werk bewaard blijft en deze hele zaak spoedig kan worden afgesloten. Ik heb persoonlijk niets tegen broeder Rohn - hij is mijn broeder en lid van onze kerk. Ik zou het fijn vinden als er met hem na de rechtsgang een normaal contact ontstaat.

  U, beste broeder , wens ik van harte al het goede toe en dat u met onze kerk op een fijne manier verbonden blijft.

  Met vriendelijke groet,
  Armin Brinkmann
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 09 nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
... zien wij toch beduidend minder redenen tot optimisme. Wij vinden dat men door de zaken zo voor te stellen, er eerder blijk van geeft geen onderscheid te kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid. Men waant zich in een droomlandschap. Met zulke "artiesten" in de top van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft het niemand langer te verbazen dat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu al ruim drie jaar lang bergafwaarts gaat, namelijk sinds het najaar van 2008:
Redactie schreef:(...)
Ik was trouwens blij toen ik het vonnis van 9 september 2009 op een gegeven moment onder ogen kreeg want al is er blijkbaar nogal wat aan de hand; toen ik daarin het woord "vaststellingsovereenkomst" tegenkwam...
 • Afbeelding
... werd het in élk geval duidelijk dat direct na de indiensttreding van broeder Rohn (eveneens in mei 2008) men heeft willen toewerken naar solide afspraken. Het bevreemdende is dan echter dat het na de vakantietijd in de zomer van 2008 alleen nog maar een kwestie is van weken totdat "De kerkleiding" heimelijk op haar schreden terugkeert want -zoals ik al aanhaalde- staat er op pagina 8 onder "Ad d/4.6":
 • "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht
  en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd."
Van het begin af aan wilde ik voor mijzelf namelijk graag weten wáár de samenwerking tussen "De kerkleiding" en broeder Rohn feitelijk op stuk is gelopen. Er móest toch gewoon wel iets zijn voorgevallen! Alleen, wát was dit dan én: wanneer gebeurde het precies?

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "vr 08 jul 2011, 10:09" in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs".
Is dat niet een giller? In mei 2008 volgt Ronald Rohn de bouwkundige Jan Nagel op, die dan met pensioen gaat. De vakantietijd breekt aan en niet veel later zou Rohn "de samenwerking met NAK c.s." al hebben opgezegd, als gevolg waarvan hij door het kerkbestuur stiekem op een zijspoor wordt gerangeerd. Ongelofelijk, wat een sprookje! Als het werkelijk zó simpel was, had men de rechtbank daarvan wel alvast kunnen overtuigen.

Amper was broeder Rohn bij de kerk in dienst getreden, of hij wordt er door de "Godsgezanten" al heimelijk uitgewerkt. Hij heeft er vervolgens een halfjaar voor nodig om dat goed en wel in de gaten te krijgen, en dan zijn de rapen gaar!

(...) Hoe moet het nu verder? Wij zouden zeggen: districtsvoorgangers, recht uw ruggen. Weliswaar heeft u zich laten meeslepen in een conflict dat intussen gigantisch uit de hand is gelopen, maar beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie