Het uur der waarheid heeft geslagen...

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 23-02-2012, 22.30 uur]


@all

Voortbordurend op het laatste redactionele bericht in de thread "Het uur der waarheid nadert", thans een impressie van een volledige werkdag bij de rechtbank Utrecht op 21 februari 2012. In ons bericht op "zo 19 feb 2012, 21:38 " in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!" was al aangegeven dat de belangrijkste kwestie welke nieuw-apostolisch Nederland al vanaf 2009 in haar greep houdt, nu aan de orde zou zijn: de schorsing en het ontslag van Ronald Rohn. Wat steekt daar toch in werkelijkheid allemaal achter? Wat valt daarover te zeggen, wat eerder niemand mocht weten, waar ook niemand naar moest willen vragen.

Zoals wij gisteravond al berichtten, komt er nog niet direct een vonnis want de beide partijen die gisteren in hun opvattingen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar bleken te staan, toonden zich gevoelig voor een indringende argumentatie van de rechtbank om eerst alsnog serieus te bekijken of men er onderling uitkomt. De tijd in de komende drie weken wordt daarvoor uitgetrokken.

Zojuist verscheen overigens bij Glaubenskultur-Magazine de door hoofdredacteur Michael Koch opgetekende impressie (Premium-Artikel) van de gehouden zittingsdag in Utrecht:
Wat is de nu volle waarheid geweest en wie vertelt ons deze, was de vraag waarmee wij ook gisteren weer opstonden... en waarmee wij tot op zekere hoogte toch ook weer naar bed gingen! De kerkleiding maakte geen sterke indruk. Het gedagvaarde bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland liet zich vertegenwoordigen in de persoon van apostel Peter Klene. Alleen híj was in persoon verschenen, zij het met een volmacht van districtsapostel Armin Brinkmann. Vanuit het kerkbestuur (!) was apostel Peter Klene sinds 2008 tevens de voorzitter van een zogenaamde Raad van Toezicht, waarvan gisteren ook de twee overige leden waren gedagvaard, N.K. en R.D. V., en die waren ook wel gekomen, doch in feite als "fluisteraars" voor het kerkbestuur waarvan opziener Kamstra vanzelf óók nog deel uitmaakt. Desondanks wenst dit kerkbestuur letterlijk en figuurlijk met één mond te spreken. In haar uiterlijke verschijningsvorm lijkt zij enkel te worden belichaamd door apostel Peter Klene. Verder was aanwezig districtsapostel De Bruijn in ruste.

Eerst diende gisterochtend het kort geding. Hoewel er tijdens de regiezitting op 9 september 2011 goed was afgesproken dat partijen zich zo constructief mogelijk zouden opstellen met het oog op de verdere behandeling in Utrecht van datgene wat hun tot dan toe verdeeld hield bij wel vijf rechtbanken, te weten Almelo, Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Alkmaar, kon het kerkbestuur het blijkbaar niet laten om met het gelaste kort geding haar stempel te zetten op het verdere beloop van de rechtsgang. Onmiddellijk was dus gisteren aan het begin van de ochtend daarmee de toon gezet. Er zou in de tussentijd toch geen nieuwe zaak worden aangespannen (?), zo kwam het dan ook naar voren in het pleidooi van mr. Van de Sande namens Ronald Rohn die op deze manier (volgens Glaubenskultur-Magazine) alweer zo'n zevenduizend euro aan advocaatkosten extra had moeten maken. De kosten bij het kerkbestuur zullen daar nog ver bovenuit stijgen want al in november 2011 waren er bijvoorbeeld vergaderingen met de advocaten De Lange, Nauta en Abeln.

Namens het kerkbestuur bracht mr. De Lange hier tegenin dat het helemaal geen nieuwe zaak betreft, maar dat de discussie over de hoogte van de bedragen waarvoor er beslag is gelegd eenvoudig voortduurt doordat Ronald Rohn zou weigeren deze waar nodig te corrigeren. Na de regiezitting had Rohn echter wel degelijk in deze richting actie ondernomen, maar van deurwaarderszijde was hem toen geantwoord dat de aan de beslagen gekoppelde bedragen er pas toe doen wanneer de exacte vorderingen worden geëffectueerd. Anders gezegd: aan het beslag verandert er met zo'n ongebruikelijke administratieve ingreep bitter weinig. Dus: waarom hier onnodig kosten te maken? Verder had Rohn het beslag op het voormalige kerkgebouw in Arnhem al laten opheffen want tijdens de regiezitting had het kerkbestuur hem voorgehouden dat de op handen zijnde verkoop van dit gebouw erdoor werd tegengehouden. Een koper blijkt er overigens nog steeds niet te zijn. Eerder al had Rohn het beslag op enkele bankrekeningen van de kerk eraf laten halen.

De lezing van mr. De Lange kwam er op neer dat dit kort geding al zeer veel eerder was aangekondigd. De reden ervan dat het nu per se moest doorgaan was geweest dat Rohn er niet mee had ingestemd het met de beslagleggingen zó te doen wijzigen dat de totale (samengestelde) claim nader wordt vertaald in een conservatoir beslag op hooguit twee dure kerkgebouwen. In diens betoog wees mr. De Lange er op hoe lastig het kan zijn indien ook kerkelijke ambtsdragers in privé door een dergelijk beslag worden getroffen, zoals het in casu daadwerkelijk meervoudig het geval is. Voor Rohn was hieromtrent echter een gewetensconflict ontstaan. Mede gezien de statutaire bepalingen in de artikelen 2 en 10 van het kerkgenootschap voelde hij er daarom niets voor om eraan mee te werken dat deze ambtsdragers door het kerkbestuur en-passant werden gevrijwaard. Toen hij het daartoe strekkende voorstel van het kerkbestuur niet accepteerde, zette men het kort geding door. Het kerkbestuur voelde op haar beurt niets voor het afgeven van een bankgarantie.

Hierna liep het bij het kort geding met een sisser af doordat mr. De Lange desgevraagd verklaarde dat de beslagen in kwestie de kerk "niet of nauwelijks bijten" en dat er ook geen schade door ontstaat. Waarvan akte!

En nu de hoofdzaak! Het spervuur over en weer vloog gisteren de rechtbank en de aanwezige toehoorders af en toe om de oren. "Het zicht op de werkelijkheid wordt vertroebeld door grote hoeveelheden producties", noteerden wij, en "Dit is apert in strijd met de waarheid", of "Er is hier sprake van misbruik van de omstandigheden, een onrechtmatige daad, bedrog en dwaling; van listige kunstgrepen". Er werd gesproken van "een obscure volmacht" en "De wederpartij speelt power-play". Zo kregen ook "de rechtschapen apostelen van God, zoals de heren zichzelf noemen" heel wat te horen, waaronder voorts diverse malen de term "dubbele agenda". Mr. De Lange opperde liever "de diepte" in te gaan dan het nu bij oppervlakkigheden te laten. Wat voor hem i.c. "de diepte" inhield, zou echter pas tegen het einde van de zittingsdag duidelijk worden. De rechtbank had zich van tevoren goed ingelezen en trok ondertussen haar eigen plan. Van haar kant waren er vragen waardoor er nu vele besturen, steeds vertegenwoordigd door dezelfden, hier waren opgetrommeld.

De diepte. Wat houdt dat "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" onder de gegeven omstandigheden in? De diepte betrof het diep gewortelde diepe vertrouwen bij het kerkbestuur in haar gelovigen, onder wie aanvankelijk ook Ronald Rohn; personen die in het natuurlijke leven over gaven en kwaliteiten beschikken welke het de kerkbestuurders mede mogelijk maakt te besturen. Als het op vakmanschap aankomt vaart men namelijk bij voorkeur in scheepjes die zonder betaalde krachten gevaren worden. Aan de ontwikkelingskosten die vastzitten aan de beoogde commerciële projectontwikkeling, had men daarom ook vrijwel geen boodschap gehad. De familie Rohn is niet onbemiddeld, zo was de gedachte; dus gaan in hun situatie de kosten voor de baten uit. Immers, van het zorgproject zou later 25% van de winst voor Rohn zijn. Vanuit deze diepe overtuiging hadden de diepgelovige bestuurders gedurig gehandeld. Pas achteraf hadden zij begrepen dat Rohn hier anders over dacht. Toen pas lazen zij de aan hen gerichte correspondentie aandachtig door.

De inmiddels tot districtsoudste geridderde districtsevangelist R.D. V. baarde opzien door op het ene moment te suggereren dat sommige documenten wel eens geantedateerd konden zijn, en op een andere moment door er gewag van te maken dat het kerkbestuur bij de opzet van een tweede conglomeraat aan stichtingen en B.V.'s juist een voorstel van Ronald Rohn had ingewilligd, terwijl laatstgenoemde toch werkelijk nergens van afwist. Ook sprak hij er schande van dat Residence Eimersstaete bouwkundig ongeschikt zou zijn gebleken voor de oorspronkelijk gekozen doelgroep, te weten ouderen met een geïndiceerde zorgzwaarte van 4-5 (op een schaal van 1 tot 10). Hij wist deze bewering echter niet te staven. Intussen is het complex kadastraal gesplitst, waarna het zorggedeelte werd verkocht voor 2,8 miljoen euro. De nieuwe eigenaar laat er nu voor € 200.000 aan het vertimmeren alvorens het voor een ander doel in gebruik te nemen. Gevraagd naar een laatste woord van zijn kant, antwoordde R.D. V. aan de rechtbank zulks niet te hebben ingestudeerd.

In het voorjaar van 2009 werd voor Rohn de situatie gaandeweg onwerkbaar. Hij voelde zich getergd door de leden van de door districtsapostel De Bruijn in het leven geroepen nep-Raad van Toezicht die amper hun huiswerk deden, elkaar vermoedelijk gebrekkig informeerden, nauwelijks verstand van zaken hadden, en die bovendien veel overlieten aan priester F.S., een kantoormedewerker op het bureau van de Centrale Administratie. Vaak afzonderlijk opererend wilden zij allen telkens van alles en nog wat van Rohn weten. Te pas en te onpas werd er geklaagd over onvoldoende transparantie. Waar het vanzelf echt aan mankeerde, was een professionele bestuursorganisatie. Rohn lijkt dan ook het slachtoffer te zijn geworden van incompetentie bij de drie bestuursleden De Bruijn, (P.) Klene en Kamstra. Deze bestuursleden stonden echter van het begin af aan full-time bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op de loonlijst. Zoals Glaubenskultur-Magazine het destijds onthulde, worden NAK-bestuurders minimaal uitbetaald als universitaire docenten! (...)

Maar wat viel er verder toch nog allemaal bij de rechtbank te bespreken? Welnu, dat zat hem in de "grote hoeveelheden producties" die er door het kerkbestuur in het geding waren gebracht. Verhuisdozen vol met ordners en papieren. Volgens het kerkbestuur bestond er misschien wel een hoofdlijn in het hele verhaal, maar die kwam zuiver voort uit grote aantallen onbeantwoorde vragen. Vandaar alle overgelegde stukken. Vanwege het grote vertrouwen dat men had in Rohn, waren de meeste vragen niet vóór diens schorsing op 8 juni 2009 al aan hem gesteld. Het was om deze reden dat het kerkbestuur het daarna opvatte als haar verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe het kwam dat er bij haar jegens Rohn een zodanig gepast wantrouwen was opgekomen, dat men hem alvast "kalt" had "gestellt". Kortom, de nu vereiste zorgvuldigheid was er uiteindelijk de oorzaak van dat het voor ons allen intussen 21 februari 2012 was geworden. Met al het heen-en-weer gepraat tijdens de rechtsgang had men pertinent niet voor dat Rohn financieel onderuit ging!

En daar lagen ze nu, alle vragen, op tafel, bij de rechtbank. Hoewel de rechtbank zich gedegen op de behandeling van de zaak had voorbereid en zijzelf de nodige vragen al had genoteerd, merkte de voorzitter aan het begin van de ochtend voor alle duidelijkheid op dat wat werkelijk belangrijk is, door de strijdende partijen expliciet aan de orde moet worden gesteld. Anders zal de rechtbank er in elk geval achteraf niet meer diep in duiken. Het is dus niet aan de rechtbank om thans ordenend te werk te gaan, doch veeleer aan de strijdende partijen zelve! Aan de tijd hoefde het niet te liggen want bijna de hele dag lag nog voor. Toen kon het kussengevecht gisteren beginnen. Waar het kerkbestuur Ronald Rohn verweet onterechte betalingen te hebben veroorzaakt, bleek de voormalige bouwkundig medewerker J.N. deze te hebben gefiatteerd en districtsapostel De Bruijn ze te hebben uitgevoerd. Zaten wij nu in een rechtszaal om zulke lariekoek te vernemen? Grote onduidelijkheid ook over een "ontwikkelingsfee", maar het was glashelder gecommuniceerd.

Rohn werd verweten dat hij de samenwerking met het kerkbestuur van tevoren zelf al had opgezegd door zich in de periode april/mei 2009 per e-mail in die zin te hebben uitgelaten. Het bleek echter van zijn kant een bericht te betreffen dat volgde op enkele telefoongesprekken, waarin hij te kennen had gegeven hoe onwerkbaar de situatie feitelijk was en dat hij het project niet wilde voortzetten met de mensen die deze ongewenste toestand in de hand hadden gewerkt. De juiste context verklaarde hier dus wat Rohn werkelijk had bedoeld te zeggen. Deze context dient in de allereerste plaats te worden gerelateerd aan de zogenoemde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008. Met name van de zijde Rohn was er in het voortraject al grote waarde aan gehecht afspraken vast te leggen en met elkaar schriftelijk contact te houden, wat doorgaans gebeurde via e-mail. Bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst had juist ook het kerkbestuur externe deskundigen ingeschakeld. Opzegging ervan moest beslist bij aangetekend schrijven.

Naarmate -na tevens een schorsing vanwege de lunchpauze- de middag vorderde, droogden de argumenten om elkaar te overtroeven langzaam op. Al het kruit scheen op zeker ogenblik te zijn verschoten. De rechtbank maakte van dit inzicht gebruik door een compleet ander onderwerp aan te snijden. Eén van de rechters begon er heel voorzichtig over. De rechtbank, zo gaf hij aan, kon het zich niet indenken dat het hier enkel en alleen handelt over een financiële aangelegenheid. Aan de gezichten had men immers ook de emoties wel afgelezen. Een vonnis regelt misschien wel een paar geldzaken in het geschil, maar ben je er dan? Wilde je, juist als gelovigen, niet in feite nog heel lang met elkaar optrekken? Zou dát element niet eerst wat meer aandacht verdienen, alvorens het hier nu al meteen te laten aankomen op een vonnis ? De rechtbank kan eventueel, indien partijen zulks wensen, een mediator inschakelen. Zo werd de zitting nogmaals geschorst om degenen die het aangaat de gelegenheid te bieden zich op dat nut en die mogelijkheid te beraden.

Meermalen zagen wij het in de publieke wachtruimte vervolgens gebeuren dat mr. De Lange zich losmaakte van het gezelschap van de Nieuw-Apostolische Kerk en mr. Van de Sande zich van Ronald Rohn, diens gezin en één van diens adviseurs die ook de hele dag aanwezig was. Steeds werden uitgewisselde ideeën kennelijk bijgeschaafd totdat men gezamenlijk terugkeerde naar de rechtszaal. Het viel op hoe de rechtbank nu benieuwd was naar de uitkomst van het gevoerde overleg. Het duurde even voordat één van de partijen hierop de aftrap nam. Mr. Van de Sande vertelde dat men graag een periode van drie weken zou willen uittrekken om in die tijd te bezien met welke gesprekspartners aan tafel het zo mogelijk tot een minnelijke schikking kan komen. Het verdiende echter diens voorkeur hierbij een beroep te doen op de mediator van de rechtbank. Daar dacht het kerkbestuur wezenlijk anders over! "Al is het bij dag of bij nacht, als het aankomt op vrede en harmonie; te allen tijde zijn wij bereid en in staat hieraan zelf een fijne invulling te geven."

Het volgende geschil had zich daarmee alweer aangediend. Bij het kerkbestuur bleek het nu te gaan om een harde eis. (...) Mr. Van de Sande ging er namens Ronald Rohn in mee en zo werd er afgesproken dat de rechtbank vóór 14 maart 2012 wordt meegedeeld wat het vredesoverleg nader zal hebben opgeleverd. (...) Was dit het? Ja, dit was het voor dat moment; voor deze dag. Kwart over vier, gaf de klok aan. Bepakt en bezakt met alle bewijsmiddelen die nog níet in het geding waren gebracht, aanvaardde een ieder de thuisreis. Maar ja, met welke gevoelens verlaat je dan het gerechtsgebouw? Voorafgaande aan de hierboven beschreven slotscène waren de laatste woorden van Ronald Rohn nog "Shame upon you - met al dit gedoe!" geweest. Apostel Peter Klene, diens broer N.K., en districtsapostel De Bruijn i.r. hadden er geen behoefte aan gehad een laatste woord te spreken. Ook de districtsoudste R.D. V. had niets "ingestudeerd". Ons intrigeerde de constatering dat het "werk Gods" tijdens deze samenkomst géén visitekaartje had achtergelaten.

Moeten wij hier verder nog iets van zeggen? Wat er misschien nog over te zeggen valt, is, dat de bestuurlijke organisatie bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) overduidelijk te wensen overlaat. Daar begint het al mee bij dit conflict, dat pertinent niet zo extreem uit de hand had hoeven te lopen als wij het nu voor onze ogen hebben zien gebeuren. Een groot manco bij dit kerkgenootschap is ook dat er geen solide klachtenregeling voorhanden is, dat de "Leidraad dienen en leiding geven" niet uit de verf komt en dat "hogere dienaren", eenmaal bovenaan op de ambtsladder gebombardeerd tot bestuurders en als kerkvorsten bovenmatig gesalarieerd, het grootste gelijk van de wereld plus het hemelrijk ziekelijk aan hun kant kunnen wanen doordat er tot overmaat van ramp óók al niet is voorzien in een onafhankelijke Raad van Toezicht. Wanneer dan karakters botsen, kun je het in deze tak van sport als onderworpene aan het goddelijke leergezag wel schudden. Dan voelen de "Godsgezanten" zich vrij om je met alle middelen rechtens te elimineren.

Een slotopmerking. De schitterende afwezige was hier niet alleen opziener Kamstra doch vooral ook districtsapostel Brinkmann. Nog méér schitterende afwezigen: de districtsvoorgangers die vanuit "De landelijke vergadering" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben gefaald in hun toezichthoudende taken. Toezicht vooral op "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg", zoals het zo ongelofelijk aandoenlijk wordt beschreven in artikel 2 van de statuten, ten behoeve van de verschoppelingen! Verder nog opvallend af-wezig (!) waren de "dienaren" uit "de gemeenschap" Arnhem én alle liefhebbende broeders en zusters van het gezin Rohn uit diezelfde "gemeenschap". Natuurlijk, zij allen waren in de geest met ons verbonden en hun biddende handen strekten zich, voorbij Oosterbeek en aldaar de graven van andere slachtoffers van zinloos geweld, uit naar hun "zegenaars" die in de Nieuw-Apostolische Kerk tot elke prijs "ondersteund" willen worden. Wie weigert, krijge de hik.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Jabob65 »

@redactie, bedankt voor de uitgebreide verslaglegging, ik het het artikel met veel interesse gelezen!
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door willempower »

@redactie
Heel goed stuk ik merk dat jullie steeds duidelijker zijn in overzichten geven wat er loos is .
Even alles op een rij zetten is wel eens goed .

Een vraag aan de redactie is wel , de rechtbank steldt een schikking voor , is dat mogelijk dat ze daarop in gaan ?

Bij deze kerk lijkt me dat niet mogelijk namelijk , ze weten alles beter en willen altijd hun gelijk halen , wat het ook aan offergeld kost .
Het moet al heel veel pijn gedaan hebben dat ze een keer op hun site moesten rectificeren van een aardse rechter , die moest zijn plaats toch weten , hoe kon die dit toch doen , godsgezanten tegen spreken , en al helemaal apostel Klene .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door ACE »

@Redactie.

Mannen, uitstekende weergave van een hele dag 'zitten'.
Het moeilijkste moet nog komen. Een schikking met RR? Hoe ga je dat uitleggen aan Leber en cs?
Vervolgens hangen de hoge heren dienaren de zielepoot uit vanwege de beslagen op hun prive eigendommen.
Van geweten en ethiek is niets maar dan ook helemaal niets te bespeuren als het 'de zaak' betreft.

Uiteraard zullen er euro's richting RR moeten gaan ter genoegdoening.
Ik schat tussen de 250 en 350 duizend euro. En wat gaat TdB doen? Uit eigen zak lappen? Ja toch zeker?
Bovendien staat de reputatie op het spel van AB en PK.
Zal het zijn dat die reputatie gered wordt ook weer met offergelden?

Het is een pokerspel geworden.

Groet,
ACE
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Lmg »

@ACE,

Als jij schrijft dat het zal uitkomen op een bedrag van 250 tot 350 duizend euro, dan kan ik je niet volgen.
Als je een sommetje maakt van de beslagleggingen, dan staat dit in geen enkele verhouding tot jouw inschatting.
Wat betreft Leber hoeft de NAK Nederland geen zorgen te hebben, want hij grijpt zelfs niet in rond het drama
van 10 Miljoen bij Brinkmann.

Lmg
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door ACE »

@lmg

Waar 2 vechten hebben 2 schuld.
De rechter zal nooit de volledige inkomstenderving toekennen.
Op basis van die becijferingen zijn de beslagen gelegd.
Klaarblijkelijk hebben de rechters voldoende aanleiding gevonden voor een vonnis.
Zoals te doen gebruikelijk, stelt de rechter partijen nog een keer een schikkingspoging voor.
Maar de waarschuwing is duidelijk. Dat geldt ook voor RR in wiens richting de rechter ook spreekt.
Je kunt beter nu pogen te schikken, want anders zou het weleens heel erg tegenvallen bij een uitspraak.

Nu gaat het om principes laten varen, schuldvraag, verwijtbaarheid en het verleden afsluiten.
Heb jij andere gedachten mbt de schikking?

Maar zoals altijd : God only knows!

Groet,
ACE
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Tosca »

ACE schreef:@Redactie.

Mannen, uitstekende weergave van een hele dag 'zitten'.
Het moeilijkste moet nog komen. Een schikking met RR? Hoe ga je dat uitleggen aan Leber en cs?
Vervolgens hangen de hoge heren dienaren de zielepoot uit vanwege de beslagen op hun prive eigendommen.
Van geweten en ethiek is niets maar dan ook helemaal niets te bespeuren als het 'de zaak' betreft.

Uiteraard zullen er euro's richting RR moeten gaan ter genoegdoening.
Ik schat tussen de 250 en 350 duizend euro. En wat gaat TdB doen? Uit eigen zak lappen? Ja toch zeker?
Bovendien staat de reputatie op het spel van AB en PK.
Zal het zijn dat die reputatie gered wordt ook weer met offergelden?

Het is een pokerspel geworden.

Groet,
ACE

@ACE,
De rechter heeft het in eerdere bijeenkomsten toegestaan dat RR voor ca. 7 miljoen aan conservatoire beslag mocht leggen… En dat is nog steeds geldig.
RR heeft bovendien ca. 500.000 Euro aan gerechtelijke cq. advocaat kosten gemaakt. In dat licht gezien is uw inschatting van 250 tot 350.000 Euro toch echt aan de erg magere kant. Alles overziende –voor zover dat nu mogelijk is—moeten we uitgaan van een bedrag van ca. 7 a. 8 miljoen Euro. En dat bedrag is ongeveer de helft van hetgeen RR in werkelijk moet toevloeien. Dus is een bedrag tussen de 7 en 8 miljoen een redelijke vergoeding!
Dan hebben we het nog niet eens gehad over het leed dat het gezin Rohn is aangedaan. Tjonge jonge wat erg. Onvoorstelbaar.
Voor wat betreft de reputatie van de ‘Heren’ NK, PK en RV deze is natuurlijk vreselijk aangetast, maar zeer beslist door eigen toedoen!
Maar wat te denken van de Broeders en Zusters die dit alles met lede ogen moeten aanzien? Zij moeten het ontgelden daar waar de “HEREN Godsgezanten” in plaats van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen hun eigen evangelie verkondigen, en daarmee het geloof van velen voor altijd uitdoven! Zij deinzen er niet voor terug om je het geloof letterlijk uit handen te slaan!
Het is mijn inziens onmogelijk dat mensen die zo met mensen en hun geloof omspringen –en dan maakt het niet uit welke Ambtsnaam men heeft toegedicht gekregen—zelf nog in god geloven. En dan te denken dat de genoemde ‘HEREN’ de dienst uitmaken binnen de Nieuw Apostolische Kerk!
Bovendien lopen deze ‘HEREN’ een grote kans dat hun benemen wijd en breed in de diverse media zal worden uitgemeten. Zijn deze ‘HEREN” dan werkelijk alle schaamte voorbij?
Bovendien...En laten we dat niet vergeten! Alle ellende is in feite begonnen met het aantreden van Peter Klene in 2008 toen hij werd ingezet als Apostel door Stamapostel Dr. Leber, Peter Klene heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij hooguit een Apostel van Dr. Leber kan zijn. Een ongekende ellende in Apostolisch Nederland.

Met vriendelijke groet,
Tosca
Laatst gewijzigd door Tosca op do 23 feb 2012, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Lmg »

@ACE,

Mijn indruk is dat R.R het op een vonnis laat aankomen, als het uit te keren bedrag
aan hem, niet boven 2000.000 euro middels een schikking gaat uitkomen.
Inmiddels ben ik er van overtuigd dat de heren Rechters voldoende weten hoe het bij de
NAK toegaat.
Als het tot een vonnis komt, zullen de rechters in het voordeel van R.R. beoordelen, is mijn indruk.

Groet Lmg
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door willempower »

@ redactie en andere

Als ik het verslag lees dan staat daar :
Hierna liep het bij het kort geding met een sisser af doordat mr. De Lange desgevraagd verklaarde dat de beslagen in kwestie de kerk "niet of nauwelijks bijten" en dat er ook geen schade door ontstaat. Waarvan akte!
Als dat zo is waarom stopt deze kerk er dan zoveel advocaatkosten in , of gaan ze voor hun gelijk of willen ze RR alleen maar op kosten jagen ?
Ik begrijp echt wel dat de advocaat kosten voor hun kerk geen pijn doet ze offeren een keer speciaal voor dit fonds en klaar iedereen weer blij .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Tosca »

willempower schreef:@ redactie en andere

Als ik het verslag lees dan staat daar :
Hierna liep het bij het kort geding met een sisser af doordat mr. De Lange desgevraagd verklaarde dat de beslagen in kwestie de kerk "niet of nauwelijks bijten" en dat er ook geen schade door ontstaat. Waarvan akte!
Als dat zo is waarom stopt deze kerk er dan zoveel advocaatkosten in , of gaan ze voor hun gelijk of willen ze RR alleen maar op kosten jagen ?
Ik begrijp echt wel dat de advocaat kosten voor hun kerk geen pijn doet ze offeren een keer speciaal voor dit fonds en klaar iedereen weer blij .
@Willempower,
In de eerste plaats verdiend het advocaten kantoor VOS & de LANGE er natuurlijk geld aan.
Bovendien is in het spel opgenomen om RR op zoveel mogelijk op kosten te jagen zodat deze financieel zal omvallen, maar dat is ze lelijk tegengevallen! En verder gaat de Nieuw Apostolische Kerk natuurlijk koste wat het kost voor hun gelijk, terwijl ze beslist moeten weten dat hen het galgenmaal over enige weken zal worden opgediend. Tja…

Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Plaats reactie