Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren"

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des Heren"

Bericht door Redactie »

[pagina 1]
AANTEKENEN

De heer [naam]
[adres]
[woonplaats]

Barendrecht, 30 november 2011

Dossier: 200901693
Inzake: N.A.K. / Advies

Geachte heer [naam],
 • 1) Tot mij wendde zich wederom het hoofdbestuur van de Nieuw Apostolische Kerk, gevestigd te Amersfoort, alsmede de heer P. Klene, R.D. Vis, N. Klene, Th. J. De Bruijn en de heer Kamminga met de opdracht hun belangen te behartigen in opgemelde aangelegenheid.
Publicaties / Gastenboek
 • 2) U staat als houder van de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl geregistreerd.
 • 3) Op dat adres exploiteert u een website.
 • 4) Zoals eerder gemeld, staat het u vrij om uw kritische mening over diverse onderwerpen binnen N.A.K. te ventileren.
 • 5) De hierbij in acht te nemen grenzen worden door u echter keer op keer overschreden.
 • 6) Bijgaand treft u als voorbeeld aan een uitdraai van een aantal artikelen en berichten zoals thans is geplaatst op uw website www.apostolischekritiek.nl en in het door u aldaar gefaciliteerde gastenboek (bijlage 1).
 • 7) In deze artikelen maakt u inbreuk op het aan cliënte, de bestuurders van N.A.K. en diverse direct bij N.A.K. betrokken personen toekomende grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht om in het kader van de maatschappelijke zorgvuldigheidseisen gevrijwaard te blijven van een aantasting van hun eer en goede naam.
 • 8) De op uw website geplaatste artikelen zijn beledigend, onnodig grievend en onjuist.
 • 9) Verder bevat uw website en het gastenboek persoonsgegevens van diverse bij N.A.K. betrokken personen, zoals de heer P. Klene, R.D. Vis, N.Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga.
 • 10) Voor het plaatsen van deze gegevens is door hen geen toestemming verleend.
 • 11) De aard en inhoud van de mededelingen, de mate waarin deze op de feiten zijn gebaseerd, de toonzetting van de mededelingen alsmede het plaatsen van foto's van de bestuurders van cliënten, alsmede diverse persoonlijke gegevens en diverse direct bij N.A.K. betrokken personen leiden er toe dat de mededelingen over hen op uw website inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer.
[pagina 2]
Barendrecht, 30 november 2011
 • 12) Deze artikelen, gegevens en foto's tasten hun eer en goede naam aan en zijn in strijd met diverse wettelijke bepalingen, waaronder die van de Auteurswet.
 • 13) Ik sommeer u dan ook uiterlijk donderdag voor 17.00 uur mij per e-mail te bevestigen dat u de beledigende, onnodig grievende en onjuiste berichten die zijn geplaatst op de website met de domeinnaam www.apostolischekritiek.nl en in het aldaar geëxploiteerde gastenboek zult verwijderen en verwijderd zult houden.
 • 14) Ook verzoek ik alle persoonlijke gegevens die u van de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene en Th. J. De Bruijn en Kamminga hebt geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden.
 • 15) Tenslotte verzoek ik u een schriftelijke opgave te doen van alle gegevens (zoals naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer) van de personen die onder de naam Tosca, willempower, BakEenEi en ACE beledigende teksten hebben geplaatst.
 • 16) Cliënte heeft inmiddels een kopie gemaakt van de op de website en in het gastenboek geplaatste berichten.
 • 17) Tenslotte nog het volgende.
 • 18) Zoals u bekend dient u zich bij vragen te verstaan met de persvoorlichter van N.A.K., de heer R. van Markus.
 • 19) Zeker de laatste tijd belt u geregeld de heer Vis en de heer P. Klene op de meest uiteenlopende tijdstippen op.
 • 20) Regelmatig wordt de huistelefoon opgenomen door een familielid.
 • 21) Uw telefoontjes, alsmede de inhoud van uw vragen en mededelingen, worden als zeer intimiderend en ongewenst ervaren.
 • 22) Verder wordt de inhoud van de gesprekken door u onjuist weergegeven op uw website.
 • 23) U en de medewerkers van uw website worden hiermee dan ook gesommeerd elk (telefonisch) contact met de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga achterwege te laten, nu en in de toekomst.
 • 23) Mocht ik binnen de gestelde termijn niet of in negatieve zin van u vernemen, dan acht ik mij vrij u terstond in kort geding te betrekken.
 • 24) Afschrift dezes zend ik u per gewone post.
 • 25) Onder voorbehoud van alle rechten en weren.
Hoogachtend,

P.A. de Lange
@all

De inhoud van dit artikel alsmede dienaangaande een persbericht worden in de loop van deze week verwacht.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des He

Bericht door Redactie »

OPEN BRIEF

 • Geachte heer De Lange,

  De tale Kanaäns houdt er merkwaardige dialecten op na, zult u de laatste tijd misschien wel eens hebben gedacht. In elk geval gaat het er in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland anders aan toe dan bij de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens de nieuw-apostolische geloofsleer die onlangs werd herzien vanwege een op handen zijnde catechismus, zijn andersgezinde christenen pas daadwerkelijk kinderen van God indien zij het lidmaatschap verwerven van de Nieuw-Apostolische Kerk. De Nieuw-Apostolische Kerk voorziet namelijk in het ambt van apostel, en juist exclusief door tussenkomst van "een levende apostel" die "verbonden" is met de stamapostel, dat wil zeggen de voorzitter van het internationale kerkbestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk, zou het zijn dat bijvoorbeeld ook u als christen een erfgenaam kunt worden van de beloften van God. Dit is in het kort waar de nieuw-apostolische geloofsleer op neerkomt. U bent "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" dus op de goede weg, maar de winst laat zich bij wijze van spreken pas verzilveren indien u zich de handen laat opleggen van apostel Peter Klene of van districtsapostel Armin Brinkmann.

  Als advocaat heeft u het bijzondere beroep van pleitbezorger. Dit laatste raakt het geloof in Jezus Christus en onze hemelse roeping in de kern. Al begrijpen wij, "het voltallige WebTeam", hoe in de praktijk het juridische steekspel soms gespeeld moet worden; ons stuit het tegen de borst hoe ook bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland er een soort van graaicultuur heeft kunnen ontstaan. Inmiddels zult u ermee bekend zijn hoe bij deze kerk de bestuurlijke organisatie is ingericht. Drie personen zwaaien er de scepter en zij laten zich nauwelijks controleren. Weliswaar bestaat er de zogenaamde "landelijke vergadering", maar de ongewenste dubbele verhoudingen tussen enerzijds de districtsvoorgangers en anderzijds binnen "het bestuur" hun te controleren "zegenaars" hebben ertoe geleid dat eerstgenoemden vrijwel overal protestloos in meegaan. Zo'n ondeugdelijke constructie schreeuwt om moeilijkheden. Als het goed is, weet u hier nu al alles van. Hoe dan ook, vorige week dicteerde u op aandringen van het nieuw-apostolische kerkbestuur maar weer eens een schrijven aan Bauke Moesker. In de gauwigheid bleef het gestelde ultimatum in de lucht hangen, maar dat zij u vergeven.

  Alsof dat nog niet genoeg was, besloot het nieuwe hoofd van het kerkelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, ook wel de Centrale Administratie genoemd (afgekort "de C.A."), te weten de heer R.D. Vis, op vrijdag 2 december jl. om u daarbij als het ware rechts in te halen. Ook hij wendde zich per brief tot de heer Moesker. U zult het document intussen wel hebben gelezen. Een bereidwillige gemeentevoorganger, de heer Nijland, wilde de gesloten envelop dezelfde dag nog wel persoonlijk bij de geadresseerde thuis afgeven. In de woonkamer van de heer Moesker nam ook hij vervolgens kennis van de inhoud. En daar liet hij het bij, niettegenstaande de bijzondere omstandigheid dat betrokkene als kerkelijke ambtsdrager de geestelijke bediening aannam van "herder" in de nieuw-apostolische kerkgemeente te Hoogezand. Ondertussen echter had het bewuste schrijven de uitwerking gekregen van een poging tot huisvredebreuk! In plaats van terstond te besluiten de brief van de districtsevangelist Vis in te nemen en deze om principiële redenen bij de afzender terug te bezorgen, liet de heer Nijland toen Bauke Moesker in diens sop gaarkoken.

  Het bovenbeschreven voorval is exemplarisch te noemen voor hoe de zaken marcheren in de Nieuw-Apostolische Kerk. Met vereende krachten wordt hier iemand in geestelijk opzicht gemolesteerd, en een "priester" maakt het karwei af... Tot overmaat van ramp is de bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sedert 15 mei jl. iemand met een buitenlandse nationaliteit, die te pas en te onpas doet alsof hij de Nederlandse taal niet machtig hoeft te zijn!

  Doch werkt het nu wel écht zo - in het "werk des Heren"? Het lijkt immers wel alsof Bauke Moesker ieder recht hier zo maar kan worden ontzegd! Ons bij "het voltallige WebTeam" wil het in elk geval voorkomen, dat men zowel door middel van uw schrijven d.d. 30 november 2011 als door middel van het schrijven van de heer Vis d.d. 02-12-2011 véél "te kort door de bocht" niet alleen de werkelijke rechtspositie van de heer Moesker miskent doch óók diens hoedanigheid van ingeschreven lid bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Sterker nog: hier werd zelfs (!) voorbijgegaan aan het juiste begrip van de meest elementaire beginselen van christelijke naastenliefde. Er werd een staaltje machtsvertoon prijsgegeven! Als dát het visitekaartje moet zijn van het "werk des Heren", wat de Nieuw-Apostolische Kerk nagenoeg exclusief pretendeert te zijn, behoede God de wereld ervoor dat er op deze manier met uw medewerking (...) nog méér slachtoffers moeten vallen. Een belangrijk speerpunt bij de Nieuw-Apostolische Kerk is trouwens het vergroten van de naamsbekendheid van dit kerkgenootschap. Wat daarbij in talrijke publicaties, zoals via het Internet, onmiddellijk in het oog springt is de uitgelichte publieke rol van kerkbestuurders, onder wie te verstaan kerkelijke ambtsdragers als districtsdienaren, opzieners, (districts) apostelen en ook de stamapostel. Dáárom noemen wij man én paard!

  Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Open brief aan mr. P.A. de Lange inzake "het werk des He

Bericht door Redactie »

@all

Ook anderen geven bij gelegenheid uitdrukking aan het misnoegen over de steeds weer handig gecamoufleerde nieuw-apostolische exclusiviteitsgedachte...
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten