De bewijzen stapelen zich op...

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
WebTeam
Berichten: 103
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 13:13

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door WebTeam »

BakEenEi schreef:(...)
"De psychiatrische definitie van een waan is dat je iets denkt wat niet klopt, dat andere mensen in je omgeving die waan niet delen, en dat je disfunctioneert in je dagelijkse leven." De vraag komt dus op: in hoeverre disfunctioneren nieuw-apostolische gelovigen c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk (door waandenkbeelden die het gevolg zijn van indoctrinatie) mogelijk in hun dagelijkse leven?

Hier roept de ene vraag alweer de volgende vraag op want wanneer dient te worden gesproken van "disfunctioneren"? Bij disfunctioneren valt in deze samenhang te denken aan het onder de druk van de omstandigheden moeten ontwikkelen van meerdere identiteiten die met elkaar níet (!) te rijmen zijn. Zoiets gebeurt niet een-twee-drie maar juist vrijwel ongemerkt in een ondermijnend proces van jaren. Het ondermijnt iemands gezondheid doordat men onverenigbare realiteiten op één lijn moet krijgen, wat uiteraard alleen maar kan door daartussenin zelf een verwrongen persoon te worden. Men geraakt dus in een hoogst ongemakkelijke toestand, waarbij je als het ware gedurig twee gezichten moet kunnen laten zien, of zelfs nog méér. De ene werkelijkheid mag in de andere werkelijkheid niet bestaan. Continu moet je blijven switchen tussen werelden van verschil (!), en dat moet je voor je meest nabije naasten zo veel mogelijk verborgen weten te houden. Dat knaagt aan je gezondheid maar dat wil je zelf niet weten! Je wilt het bij wijze van spreken pas weten wanneer ooit de wal het schip zal keren. En hoe komt dat? Precies: je bent geïndoctrineerd. Je hebt geen gezonde zelfreflectie meer.

Dit is m.i. op het ogenblik de toestand waarin in ons land de hoogste dienaren zichzelf hebben gemanoeuvreerd. Dat het bij hen nu zo uit de hand heeft kunnen lopen komt doordat óók in ieders omgeving het waandenkbeeld (!) kon postvatten dat God het allemaal zó zou hebben gewild. Helaas; om de dooie dood niet!! Dienaren in Zijn werk hoefden helemaal geen concernleiders te worden; ze hoefden helemaal niet twee, drie of tien petten op te krijgen, enzovoort. Dit hele fenomeen legt in de Nieuw-Apostolische Kerk meteen ook de zwakste schakel bloot. Degenen namelijk die er wat van konden zeggen, ja, sterker nog, die er wat van móesten zeggen, zoals in dit geval met name ook de districtsvoorgangers; díegenen laten het afweten want de betrokkenen zijn evenzeer gebrainwasht! Het beste zou zijn dat de gezinsleden (!) van al deze "hoge dienaren" krachtdadig ingrijpen. Dan is er voor hun dierbaren tenminste nog een leven ná dit gekunstelde bestaan... Doet niemand wat en alles zou bij het oude blijven, dan eindigt de geloofsweg met tandengeknars.


(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 16 Feb 2011, 12:38" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
@all

In het bovenstaande bericht van 16 februari 2011 handelt het over "disfunctioneren", met name in relatie tot kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland. Bijna bovenaan in de statuten staat:
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

Daarom nu een concrete situatie. Stel, aanstonds bij de rechtbank heeft u gekozen tussen de eed en de belofte, waarna er aan u wordt gevraagd of u het eens bent met de aldus in de statuten geformuleerde doelstelling. Antwoordt u dan met "Ja" of "Nee", óf verkondigt u aan de rechtbank "het getuigenis" dat er in het "werk Gods" andere maatstaven gelden dan bij de wetgever, voor wie het Wetboek van strafrecht maar stukwerk is geweest?

Het WebTeam
Bauke Moesker: wat belet "dienaren" in "het werk Gods" om vanuit Zijn liefde tegenover elke naaste eerlijk te willen zijn en oprecht? Dát is hier aan de orde!
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door Redactie »

@all

Zonder verder commentaar...
 • Afbeelding
  Afbeelding

  Afbeelding
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door Redactie »

@all

Eveneens zonder commentaar:
 • Afbeelding
  Afbeelding
"Die ursprünglich für den 23. Juli 2011 geplante Eröffnung musste auf den Oktobertermin verschoben worden, da nicht alle Gebäudeteile rechtzeitig fertig gestellt werden können. "Für diese Entscheidung bitte ich alle, die sich diesen Tag freigehalten haben, um Verständnis", schreibt Eberhard Dodt."

Bron: Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. inzake "Gute Hoffnung eröffnet im Oktober"
(...)
(2) Giving evidence Armin Brinkmann, who is president of the New Apostolic Church, in Dortmund, told a Norwich Crown Court jury how he flew in for a meeting in London in December 2007, and signed a contract to hand over the 10m euros for investment after it had been checked out by Eberhardt Dodt, who was at the time the finance manager of the church and fellow church member Professor Frank Zisowski.

(...)


Uit: "Latest on the trial of men accused of defrauding Norwich businessman Graham Dacre", Eastern Daily Press - Saturday, February 25, 2012 5:47 PM, by CHRISTINE CUNNINGHAM
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 19.45 uur]


@all

Hieronder inzage in de eerste drie pagina's uit de (deels geanonimiseerde) notariële akte van 13 oktober 2011, waarbij "Residence Eimersstaete" namens het nieuw-apostolische kerkbestuur door A&DN Vastgoed Project B.V. voor 2,8 miljoen euro inclusief BTW en vrij op naam werd verkocht aan de Stichting Pleyade...
[begin pagina 1]
AKTE VAN LEVERING

Heden. dertien oktober tweeduizend elf, verschenen voor mij,
mr. S.K., notaris te D.:
 • 1. mevrouw (...), te dezen handelend als
  schriftelijk gevolmachtigde van:
  • a. de heer Peter Klene (...);
   b. de heer Rudolf Dick Vis (...);
  bij het verlenen van deze volmacht handelend als gezamenlijk
  vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de stichting Beheerstichting
  A&DN. gevestigd te Amersfoort. kantooradres Utrechtseweg 73. 3818 EB
  Amersfoort. handelsregister nummer 820907480, welke stichting ten deze wordt
  vertegenwoordigd als alleen en zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd
  bestuurder van
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&DN Vastgoed
   Holding B.V., gevestigd te Amersfoort. kantooradres Utrechtseweg 73, 3818
   EB Amersfoort. handelsregister nummer 32154771, welke vennootschap op
   haar beurt wordt vertegenwoordigd als alleen en zelfstandig
   vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van
   • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&DN
    Vastgoed Project B.V.
    , gevestigd te Amersfoort, kantooradres
    Utrechtseweg 73, 3818 EB Amersfoort. handelsregister nummer
    32154778;
  A&DN Vastgoed Project B.V. hierna te noemen: “verkoper';
  2. mevrouw (...), te dezen handelend als
  schriftelijk gevolmachtigde van de heer (...), ten deze handelend als alleen en zelfstandig
  vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting Stichting Pleyade,
  gevestigd te Amhem, kantooradres Elderhofseweg 51, 6842 CR Arnhem,
  postadres Postbus 4020, 6803 EA Arnhem;
  Stichting Pleyade hiema te noemen: “koper".
Voor de volmachten wordt verwezen naar twee onderhandse akten van volmacht die
aan deze akte worden gehecht.
De verschenen personen verklaarden:
[einde pagina 1]
[begin pagina 2]
LEVERING,REGlSTERGOED,GEBRUIK
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane koopovereenkomst gedateerd tien
oktober tweeduizend elf aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die
van verkoper heeft gekocht en in eigendom aanvaardt:
 • a. een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit een
  gebouw met woon-/verblijf- en/of andere ruimten. trappenhuizen, hallen, liften en
  gangen, gelegen op de begane grond, eerste. tweede en derde verdieping, met
  toe- en aanbehoren, inclusief bijbehorende parkeerplaatsen, onder- en
  bijbehorende grond. plaatselijk bekend als Eimerssinqel-West te Arnhem,

  uitmakende een gedeelte ter grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken van het
  perceel kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4001, groot
  vijfentwintig are en veertig centiare (25 a en 40 ca);
  b. het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd met daaraan verbonden accessoir
  recht van opstal inhoudende het recht tot het houden en gebruiken van een
  gedeelte van een gebouw vanaf de eerste verdieping tot en met de derde
  verdieping en het daarop gelegen dak. geleqen op het kerkgebouw aan de
  Eimerssingel-West te Arnhem
  , eveneens uitmakende een gedeelte ter grootte als
  na kadastrale uitmeting zal blijken van voormeld perceel kadastraal bekend als
  gemeente Arnhem, sectie W, nummer 4001 zijnde de ondergrond met de zich
  daarop bevindende opstallen op de begane grond eigendom van het
  kerkgenootschap: Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, gevestigd te Amersfoort;
zoals globaal met enkele, schuine arcering is aangegeven op een niet voor inschrijving
in de openbare registers bestemde tekening. die door de verschenen personen en de
notaris is gewaarmerkt en aan deze akte wordt gehecht, hiema te noemen: “het
verkochte".
Koper is voornemens het verkochte te gebruiken ten behoeve van zorghuisvesting,
zulks in het kader van haar statutaire doelstelling.
Het is verkoper niet bekend:
 • - dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan;
  - dat het verkochte gebouwd of verbouwd is zonder de daartoe vereiste
  vergunning(en) of met vergunning(en) in verband waarmede nog voorwaarden
  moeten worden nagekomen.
Rechten uit huurovereenkomst
Door verkoper is een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Arnhem, van
welke overeenkomst blijkt uit een kopie van de schriftelijke huurovereenkomst, welke
kopie aan deze akte zal worden gehecht. Blijkens de koopovereenkomst heeft
verkoper haar rechten uit deze huurovereenkomst aan koper overgedragen als
integrerend onderdeel van de koopovereenkomst, welke overdracht bij deze akte
geacht te wordt te zijn inbegrepen.
KOOPOVEREENKOMST
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die berust ten kantore van
S. Notarissen te D. Tot meerdere zekerheid voor een volledige
eigendomsoverdracht verklaren partijen dat de omschrijving van het verkochte in deze
akte omvat hetgeen tussen hen is overeengekomen.
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Het verkochte zal door verkoper in eigendom worden verkregen door levering na
toedeling. zulks blijkens een akte houdende opheffing van een splitsing in
appartementsrechten, vestiging van een recht van erfpacht (met accessoir recht van
opstal) en verdeling, mede op heden voor mij, notaris, verleden, van welke akte aan
afschrift zal worden ingeschreven in register Hypotheken 4, gehouden ten kantore van
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Voordien maakte het verkochte als appartementsrecht deel uit van gemeld kadastraal
perceel. Dit gehele perceel was door verkoper in eigendom verkregen door levering na
aankoop, zulks blijkens een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van
[einde pagina 2]
[begin pagina 3]
de koopprijs, op drie juli tweeduizend negen verleden voor mr. A.J. van D., notaris te
B., bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4, gehouden ten kantore
van de dienst voor het kadaster en de openbare registers op dezelfde dag in deel
56891. nummer 1. Vervolgens heeft verkoper gemeld kadastraal perceel in twee
appartementsrechten gesplitst welke splitsing plaatsvond bij akte van splitsing in
appartementsrechten, op zes juni tweeduizend elf voor voornoemde notaris Van D.
verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers op zeven juni tweeduizend elf in register Hypotheken 4 deel 60059
nummer 117, waarna verkoper het andere bij die splitsing ontstane appartementsrecht
had overgedragen aan genoemd kerkgenootschap, zulks blijkens een akte van
levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopprijs, op zes juni tweeduizend
elf verleden voor voornoemde notaris Van D., bij afschrift ingeschreven in de
openbare registers in register Hypotheken 4, op zeven juni tweeduizend elf in deel
60059 nummer 124. Tenslotte zijn het kerkgenootschap en verkoper bij eerder
gemelde akte overgegaan tot opheffing van de splitsing in appartementsrechten,
gevolgd door gemelde verdeling en vestiging van rechten.
Uit het titelonderzoek als hiervoor omschreven blijkt dat verkoper bevoegd is tot
verkoop en levering van het verkochte.
KOOPPRIJS VERREKENING ZAKELIJKE LASTEN
De koopprijs voor het verkochte bedraagt wee miljoen achthonderdduizend euro
(€ 2.800.000,00).
Gemelde koopprijs is door koper voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten
name van S. Notarissen te D.
Verkoper heeft mij, notaris, opdracht gegeven de aan verkoper toekomende koopprijs
uit te betalen overeenkomstig de door verkoper geaccordeerde financiële afwikkeling.
Deze opdracht zal door mij, notaris, worden uitgevoerd zodra:
 • - deze akte is ingeschreven in de openbare registers ten kantore van de Dienst voor
  het kadaster en de openbare registers;
  - uit onderzoek bij de openbare registers ten kantore van de Dienst voor het
  kadaster en de openbare registers is gebleken dat de onderhavige overdracht is
  geschied zonder inschrijvingen die op heden niet bekend zijn.
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende termijnen.
Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopprijs en vooromschreven
lasten.
BEPALINGEN
Belastingen en kosten.
 • 1. 1. Deze levering is onderworpen aan omzetbelasting aangezien de levering
  betreft de levering van nieuw vervaardigd onroerend goed als bedoeld in
  artikel 11 lid 1 letter a sub 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968, hetgeen
  blijkens gemelde koopovereenkomst ook uitdrukkelijk door verkoper en koper
  is overeengekomen en wordt beoogd. Deze omzetbelasting groot vierhonderd
  zevenenveertig duizend achtenvijftig euro en tweeëntachtig eurocent
  (€ 447.058,82) is in de koopprijs begrepen.
  1. 2. De overdrachtsbelasting - indien verschuldigd - is voor rekening van verkoper.
  1. 3. De kosten van deze akte en het kadastrale recht zijn voor rekening van
  verkoper.
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat.
2. 1. Verkoper levert aan koper eigendom en erfpacht die:
 • a. onvoorwaardelijk is;
  b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen
  daarvan;
  [einde pagina 3]

Eerder, namelijk op 6 juni 2011, verkocht A&DN Vastgoed Project B.V. voor € 700.000 inclusief BTW doch "kosten koper":
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van
de kerkelijke ruimte(n), gelegen op de begane grond (zulks met
inbegrip van het bovengelegen dak) alsmede van de nabijgelegen
parkeerplaatsen, zulks met verder aan- en toebehoren, plaatselijk
bekend Eimerssingel-West nog ongenummerd te Arnhem, kadastraal
bekend gemeente Arnhem, sectie W, complexaanduiding 4117-A,
appartementsindex 2;
aan de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Dit gebeurde toen bijna met gesloten beurzen want de akte vermeldt tevens: "koper erkent aan verkoper bij wijze van geldlening een bedrag ad zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) schuldig, onder de voorwaarden welke tussen partijen nader worden overeengekomen".

(...)

In ons bericht op "Vr 07 Dec 2012, 15:13" wordt ten aanzien van het gehele nieuwbouwcomplex een executiewaarde genoemd van € 4.870.000. Dit is exclusief BTW. Zie ons bericht op "Wo 29 Dec 2010, 12:09" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9". Inclusief 19% BTW komt deze executiewaarde op € 5.795.300. Een eenvoudige rekensom leert nu dat er na de bovengenoemde verkooptransacties ruim twee miljoen euro is "verdampt" want de totale verkoopopbrengst was 2,8 miljoen euro (te verminderen met de kosten die voor rekening zouden komen van de verkoper) plus € 700.000 is tezamen amper 3,5 miljoen euro.
BakEenEi schreef:(...)
Zo ziet d'apostel er nu bijvoorbeeld Gods hand van leiding in dat een hulpverleningsinstelling in de regio Arnhem voor zowat half geld een "registergoed" mocht verkrijgen om werk te maken van de naastenliefde voor medemensen met een zorgbehoefte. "Gelukkig" zijn er in het "werk Gods" altijd nog wel andere gelovigen die dat óók zo kunnen zien: "Frank Schuldt, from the Dortmund church, said members of the congregation donated money for projects to help elderly people and for foreign aid." Frank Schuldt ondersteunt districtsapostel Brinkmann.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 01 Dec 2012, 16:50" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door Redactie »

@all

Zoals wij meldden in ons bericht op "Ma 30 Jul 2012, 16:53" in de thread "Hoeveel geld zou hier over de balk zijn gesmeten?" werd (o.a.) het bedrijf A&DN Vastgoed Project B.V. uitgeschreven in het handelsregister:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: De bewijzen stapelen zich op...

Bericht door Redactie »

@all

Wat de stichtingskosten van de nieuwbouw aan de Eimerssingel-West te Arnhem betreft, nog het volgende prijskaartje:
 • Afbeelding
Ten opzichte van de destijds met het oog op de financiering van het project getaxeerde executiewaarde van € 5.795.300 inclusief BTW is men dus netjes "binnen de begroting" gebleven. Na de schorsing van de projectleider Ronald Rohn op 8 juni 2009 gaat prompt alles bergafwaarts. Sindsdien overheersen bij de vastgoedexploitatie stilstand en achteruitgang. Als dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland niet samenhangt met onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeheer weten wij het ook niet meer...
WebTeam schreef:
WebTeam schreef:(...)
Wat ons opviel, was een kennelijke belangenverstrengeling tussen de activiteiten bij districtsapostel De Bruijn in privé en diens verantwoordelijkheden als bestuursvoorzitter van de kerk. Verder viel het ons op dat dit voor de overige bestuursleden geen reden is geweest om te verhinderen dat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst kwam. Die gang van zaken duidde vervolgens op onbehoorlijk bestuur. Een jaar later wordt Ronald Rohn de wacht aangezegd en daarna vindt er -volgens het kerkbestuur- nog een succesvol Open Huis plaats bij Residence Eimersstaete in Arnhem. Vanaf dat moment worden er voor de buitenwacht door de aanhoudende leegstand van dat nieuwbouwproject financiële verliezen zichtbaar. Dit levert het volgende vermoeden op: is er hier misschien tot overmaat van ramp óók nog sprake van financieel wanbeheer? Het duurt niet lang of apostel Peter Klene klimt op een zondag(namiddag) in de pen. Er gaat een aantal maanden overheen en diens pennenvruchten liggen voor bij het WebTeam: het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". De inhoud ervan laat zien dat nota bene "De landelijke vergadering" (bestaande uit de gezamenlijke districtsvoorgangers onder voorzitterschap van de districtsapostel) impliciet wordt verzocht om -net als alle anderen die het niet zou aangaan wat voor een doffe ellende er speelt- óók maar "de rechtsgang" af te wachten. Dit betekent dat de leden van een toezichthoudend bestuursorgaan werden geacht decharge te verlenen voor jaarrekeningen die voor de aldus onwetend gehouden beoordelaars ondoorgrondelijke verliezen laten zien! Hiermee was voor ons het veronderstelde "onbehoorlijke bestuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een vaststaand feit geworden. Interessant was nu alleen nog of het kerkbestuur zich schadeplichtig had gemaakt bij het ontslag van Ronald Rohn.

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Zo 23 Sep 2012, 13:03" in deze thread
@all

Zoals het hierboven is weergegeven, kan de hele casus in feite worden samengevat. Inmiddels beramen wij de totale schade tot heden, voortvloeiend uit incompetent handelen van het kerkbestuur, vanaf 8 juni 2009 op een bedrag van tussen de vier en zes miljoen euro. Hierbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met de (onnodige) afwaardering van Residence Eimersstaete maar ook met de (onnodig) verliesgevende exploitatie van kerkgebouwen die nu al jarenlang leeg staan. Verder is gedacht aan alle proceskosten (circa 1 miljoen euro) en met kosten waarvan zal blijken dat deze samenhangen met de onzorgvuldige wijze waarop er een einde werd gemaakt aan de arbeidsverhouding met broeder Rohn.

Zulke "bedrijfsresultaten" kan het bestuur van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zich niet veroorloven. Doordat de fiscale giftenaftrek -vanwege schenkingen aan het kerkgenootschap- wordt gefinancierd door de samenleving, kwam hierbij tevens het maatschappelijk belang in het geding en dat maakt misstanden (zoals onbehoorlijk bestuur, financieel wanbeheer, fraude, valsheid in geschrifte, smaad en meineed) bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tot een publieke zaak. Van de zijde van het kerkbestuur wil men er niets van weten dat er verliezen zouden zijn ontstaan in de orde van grootte zoals het op de vingers van één hand valt na te tellen. Districtsvoorgangers, ook ú heeft een bestuursfunctie!

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Za 24 Nov 2012, 15:01" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Zoals wij al aangaven op de indexpagina zullen ook wij op onze beurt nu politie en justitie inschakelen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie