Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 24.00 uur]
5. De beslissing
De rechtbank

in de hoofdzaak met zaak-/rolnummer 277762 / HA ZA 09-2659

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van NAK c.s. tot op heden begroot op € 2.070,00.


in reconventie

5.3. veroordeelt [eiser] tot betaling aan NVO van € 455.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van 1 januari 2009,

5.4. veroordeelt [eiser] de ten laste van NAK, [gedaagde sub 4], [gedaagde sub 5], en [gedaagde sub 7] gelegde beslagen op te heffen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat [eiser] niet aan deze veroordeling voldoet, tot een maximumbedrag van € 50.000,00, en verbiedt [eiser] opnieuw beslag te leggen indien bij het desbetreffende verzoekschrift aan de voorzieningenrechter van de rechtbank niet een afschrift van dit vonnis is gevoegd,

5.5. compenseert de proceskosten, in die zin dat partijen hun eigen kosten dragen,

5.6. verklaart dit vonnis wat betreft het onder 5.3. en 5.4. bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.


in de hoofdzaak met zaak-/rolnummer 278373 / HA ZA 09-2748

in conventie

5.8. wijst de vorderingen af,

5.9. veroordeelt WZM en [bedrijf 1] in de proceskosten, aan de zijde van NAK en NVO tot op heden begroot op € 16.176,50.

in reconventie

5.10. veroordeelt WZM tot betaling van € 28.500,00 aan NVO, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 9 juni 2009 tot de dag der algehele voldoening,

5.11. veroordeelt WZM tot betaling van € 116.025,00 aan NVO, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 15 juli 2009 tot de dag der algehele voldoening,

5.12. veroordeelt WZM en [bedrijf 1] de ten laste van NAK en NVO gelegde beslagen op te heffen, en verbiedt WZM en [bedrijf 1] opnieuw beslag te leggen indien bij het desbetreffende verzoekschrift aan de voorzieningenrechter van de rechtbank niet een afschrift van dit vonnis is gevoegd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 1.000,00 per dag dat [eiser] niet aan deze veroordeling respectievelijk dit verbod voldoet, tot een maximumbedrag van
€ 50.000,00,

5.13. veroordeelt [bedrijf 1] tot betaling aan NAK van € 100.000,--, te vermeerderen met de contractuele rente (zes procent per jaar) over dit bedrag met ingang van 1 januari 2009,

5.14. veroordeelt WZM en [bedrijf 1] in de proceskosten, aan de zijde van NAK en NVO tot op heden begroot op € 7.000,00,

5.15. verklaart dit vonnis wat betreft het onder 5.10., 5.11., 5.12. en 5.13. bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

5.16. wijst het meer of anders gevorderde af.


in de vrijwaringszaak met zaak-/rolnummer 294432 / HA ZA 10-2157

5.17. wijst de vorderingen af,

5.18. veroordeelt NAK c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 904,--,

5.19. verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling in 5.18. betreft uitvoerbaar bij voorraad.


Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Verschoof, mr. J.W. Frieling en mr. D.M. Staal en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2013.Bron: Vonnis LJN: BZ3439, Rechtbank Utrecht , 277762 / HA ZA 09-2659 ; 278373 / HA ZA 09-2748
@all

E.e.a. betekent dat er bij de onderneming van broeder Rohn en/of bij hem in privé door de nieuw-apostolische kerkleiding ca. € 725.000 op te eisen valt want de vonnissen werden "bij voorraad uitvoerbaar" verklaard.

Zoals het te verwachten was is het een veelomvattende en gedetailleerde uitspraak geworden. Het origineel telt 35 pagina's. Ondanks het feit dat wij eerder al in de gelegenheid waren om van de inhoud kennis te nemen, zijn wij nog steeds ontsteld door de in onze ogen bevreemdende wending die de zaak heeft kunnen nemen. Wat ons -vanuit het publiek- het meest heeft verbaasd is dat de meervoudige kamer weliswaar ongetwijfeld veel tijd aan de zaak heeft besteed doch dat er na voorafgaande videconferenties en een regiezitting (op 9 september 2011) aan de behandeling in de rechtszaal maar één enkele zitting werd gewijd, namelijk op 21 februari 2012. Juist tijdens de regiezitting hadden wij begrepen dat de rechtbank erbij behulpzaam wilde zijn om zo veel mogelijk voor de hand op toe te werken naar het ontrafelen van het conflict, gebruikmakend van het opgekomen voordeel dat zaken die eerst nog afzonderlijk waren behandeld nu werden samengevoegd. Onze indruk was dus dat het in goed overleg zou lukken om het conflict te ontdoen van desinformatie, waarna de draad kon worden opgepakt om te kijken wat de partijen feitelijk verdeeld houdt. Wij waren er al bijna zeker van dat aldus gerechtigheid zou geschieden! Maar is dit nu ook écht gebeurd?

Binnenkort willen wij bepaalde aspecten, die een meer volledig beeld zullen geven van het beloop van de gebeurtenissen, onder de loep nemen. Hopelijk valt het dan beter te begrijpen wat er werkelijk heeft gespeeld.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE »

@WT

Ik heb het volledige vonnis gelezen. Het ligt toch allemaal veel genuanceerder dan tot nu toe gecommuniceerd.
RR is weldegelijk onzorgvuldig handelen te verwijten. Ik vermoed dat zijn ego groter was dan de ratio.

In het kort, de voortijdige beëidinging van het dienstverband en de onderbouwing van de (terug) te betalen bedragen aan de NAK:

1 RR heeft ondubbelzinnig in diverse emails aangegeven dat hij de samenwerking beëindigt. Hij is op non actief gesteld toen bleek dat hij nog betalingen had gedaan naar eigen (zaken)rekeningen en de
RvT deze betalingen als “verdacht” heeft aangemerkt.
2 De afwikkeling van het vrijwillige ontslag zou in goed overleg met de Raad van Toezicht plaatsvinden. Dat is echter wederom geëscaleerd.
3 De dag nadat RR zichzelf had ontslagen, maakt hij nog € 28.500 over naar een van zijn bankrekeningen, zonder onderbouwing destijds en naderhand.
4 Van onrechtmatig handelen (strafzaak) is niets gebleken. De (voorgenomen) feebetalingen waren genoegzaam bekend bij de RvT en het Bestuur.
5 Met de vorderingen terzake geleden schaden en interessen – over en weer - maakt de Rechtbank korte metten. Niet overtuigend en onvoldoende bewezen.
6 RR/WZM moet een lening terugbetalen, oorspronkelijk groot € 500.000, daar staat nog € 455.000 van open.
7 Ook een lening van € 100.000 moet worden terugbetaald.
8 De terugbetaling van € 116.025 betreft een onverschuldigde betaling. Het betreft werkzaamheden voor 4 projecten maar waarvan de RvT nog geen goedkeuring had afgegeven.
Ook over deze bedragen kon door WZM geen duidelijkheid worden verschaft. Door de NAK zijn deze bedragen destijds onder bezwaar betaald ivm de blokkade die RR had gelegd op de voortgang van
het project Eimersstaete. Bovendien had RR bankrekeningen geblokkeerd.

Tot zover een voorzichtige en korte analyse.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

@ACE

Zowel in de onderhavige ontslagzaak als bij de "privé-kwestie Oostenrijk" hebben wij in de rechtszaal tientallen ordners met gedingstukken zien staan. Dit deed al meteen vermoeden dat er aan de conflicten veel haken en ogen zitten. Mocht de ontslagzaak straks in hoger beroep verder worden behandeld, dan zal het er met name ook wel om gaan onder welke omstandigheden Rohn zich genoodzaakt heeft gezien om diens ongenoegen over de kwaliteit van samenwerking met het kerkbestuur zo duidelijk uit te spreken als de rechtbank het nu uitlegt en betrokkene erop afrekent. Stel echter daarentegen dat het getouwtrek tussen Rohn en de kerk nu stopt. Dan zijn er voor de kerk nog steeds miljoenenverliezen ontstaan. Door de rechtsstrijd lijkt die schade zelfs nog groter te zijn geworden want de toegewezen vorderingen dekken vermoedelijk niet eens alle door het kerkbestuur gemaakte kosten van advocaten, financiële experts en andere ingeschakelde adviseurs. De slotvraag is dan wie er verantwoordelijk moet(en) worden gehouden voor dergelijke gevolgen van bestuurlijk handelen! Juist deze slotvraag voorzagen wij, zodat bij dat aspect voor ons steeds ook het zwaartepunt heeft gelegen.

Aan alle bedragen die in de uitspraak worden genoemd, kleeft natuurlijk "een verhaal". Voor zover wij bekend zijn met de specifieke achtergronden, hebben wij om uiteenlopende redenen tot op heden bewust zo weinig mogelijk details genoemd.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Praktisch rentmeesterschap (1)

@ACE
@all

Wij allen kennen inmiddels de onderstaande "officiële bekendmaking" op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland waarmee ook voor de buitenwacht het hele gestrande avontuur een aanvang nam:
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org. Zie ook op dit Forum de thread "Driemaal 'rentmeesterschap' is scheepsrecht!".
Nu gaat het er volgens ons om of Degene aan wie het project werd opgedragen, eveneens tot de slotsom komt dat vooral één medewerker van wat er misging inderdaad maar de rekening gepresenteerd moet krijgen.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door ACE »

@WT
Aan alle bedragen die in de uitspraak worden genoemd, kleeft natuurlijk "een verhaal". Voor zover wij bekend zijn met de specifieke achtergronden, hebben wij om uiteenlopende redenen tot op heden bewust zo weinig mogelijk details genoemd.
Ik lees niet anders in het vonnis, dan dat de NAK oprechte bedoeling had/heeft met de projectontwikkeling. Dat was ook een goed vertrek- en uitgangspunt. De komst van RR zou de structuur en business nogeens versterken, kennis inbrengen, stabiliseren en zorgen voor continuïteit. RR wilde echter absoluut geen inmenging van de RvT en wilde alleen recht op alle fronten, dus de gehele keten van steen tot servet. En daarnaast voor al zijn inspanningen een bonusfee. Dat kan natuurlijk niet. Daar moet je dan als Bestuur wel een stokje voor steken want RR wilde zodoende vrij beschikken over offergelden.

Wat nu uiteindelijk geleid heeft tot de escalatie laat zich raden. Ook de ontvlechting van de juridische structuren en financiële belangen heeft tot gedoe geleid. Ook daarin krijgt RR een veeg uit de pan van de rechter.

De effecten cq gevolgen kennen we. Miljoenen werden verspeeld. Maar ik durf de bewering aan dat er nu toch vele miljoenen bespaard zijn gebleven. Want wat als de projecten wel waren uitgevoerd. Er is geen appartementje meer te slijten, laat staan dure verzorgingsappartementen. De NAK kerken zijn onverkoopbaar omdat er geen ontwikkelaars zijn die perspectief zien.Dit is dan weer een geluk bij een ongeluk.

Terugbetalen
RR heeft geld geleend bij de NAK en dat moet zijn WZMij gewoon terug betalen.
Een paar nota’s bleken niet onderbouwd en dat geld moet ook terug. Dat is offergeld.

Hij had beter 51% van zijn aandelen in WZM aan de NVO/NAK kunnen verkopen, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was, want dan had hij het verlies nu niet.

Blijkbaar is RR in zijn eigen zwaard gelopen (..)

Of zijn jullie een andere mening toegedaan? De uitspraak is nmm erg duidelijk en als je in hoger beroep wilt, dan zou er sprake moeten zijn van foute inschattingen door de Rechtbank.
En die ontdek ik niet. Of zien en weten wij niet wat het WT wel weet?

Groet,
ACE
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

wirwar van regelingen en belangen

Bericht door zefyr »

@allen

De NAK heeft zich in een branchevreemde activiteit, bijgevolg risicovol avontuur, gestort met een geringe dosis aan interne deskundigheid. De bouwafdeling op de CA werd doelbewust opgeheven. Ronald Rohn was de spil in het commerciele vastgoedproject in combinatie met zorgfaciliteiten en had verscheidene petten op z'n hoofd. Dit is een uiterst kwetsbaar punt gebleken. De veronderstelling was, dat de mix van luxe appartementen voor (kapitaalkrachtige!) senioren en (hoogwaardige) zorgfaciliteiten een hoog rendement zou voortbrengen, zowel voor de NAK als Ronald Rohn. Dit uitgangspunt werd in een wirwar van (lucratieve) regelingen vastgelegd, die in de tijd (gedeeltelijk) werden aangepast. Schuivende panelen...

Reeds eerder heb ik opgemerkt, dat ik het vanuit het oogpunt van administratieve organisatie het onverantwoord vond (en nog steeds vind!), dat Ronald Rohn gedurende enige tijd - volgens mij zeker een of twee jaar, gerekend vanaf het moment dat de stichting A&O (in oprichting) en NVO B.V. (in oprichting) zijn opgericht - de enige bestuurder (met volledige en algehele procuratie!) is geweest. In de documenten die ik in de beginperiode heb opgevraagd bij de Kamer van Koophandel werd geen melding gemaakt van een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Bizar! De verantwoordelijkheid voor deze situatie ligt voor 100% bij de NAK-leiding! In het vonnis wordt vermeld, dat Ronald Rohn in de kwaliteit van bestuurder/werknemer toestemmng nodig had van de NAK(-leiding) voor transacties/rechtshandelingen met vergaande financiele en juridische consequenties (ik omschrijf dit in eigen woorden). Dit klinkt op het eerste gezicht logisch, maar is het dikwijls niet. Als er geen duidelijke grens schriftelijk wordt vastgelegd, is dit een bron van misverstanden en ongenoegen - over en weer. Ik heb de indruk, dat tijdens de voortgang van het project de NAK-leiding in de (pseudo)kwaliteit van toezichthouder direct of indirect zich gemengd heeft in het (dagelijkse) bestuur. Tot ongenoegen van Ronald Rohn als bestuurder (en medebelanghebbende). Het spreekt voor zich, dat Ronald Rohn als bestuurder/werknemer adequaat toezicht van de NAK(-leiding) had moeten toestaan. Tegelijkertijd is het de vraag of de NAK(-leiding) dit toezicht (tijdig!) professioneel heeft uitgevoerd...op basis van helder omschreven instructies. Het oogt mij van de zijde van de NAK als amateuristisch en onprofessioneel. Op de achtergrond speelt dan ook nog de kwestie 'Oostenrijk', waardoor op z'n minst de indruk wordt gewekt, dat districtsapostel De Bruijn zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Dit riekt naar 'ouwe jongens krentenbrood'.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Praktisch rentmeesterschap (2)

@all

Hoe men het ook wendt of keert; de verantwoordelijken wisten heus wel beter want...
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.


Uit: Statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (versie van 26 april 2001). Zie verder het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL"

... en:
  • Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.

    Bron: Jakobus 2: 10 (NBV)
Wie zich tegen een topsalaris laat inhuren om te vertellen waar het in het "werk Gods" om draait, namelijk om een onbegrensd vertrouwen in de bestuurders van de Nieuw-Apostolische Kerk; die weet pertinent beter.

Dan wéét je als verantwoordelijke dat je verantwoordelijk bent. Punt.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@redactie

Ik ben nu even de weg kwijt , is goed rentmeester schap ook 10 miljoen door de plee spoelen en daar vorstelijk voor betaald worden ?


Wat ik wel weet is dat strond stinkt en er niet in gaan roeren .

Of noemt men dat een bedrijfsongeval , even 10 miljoen doortrekken ,

Is dat zielige zorg of zielzorg ?

;)
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Praktisch rentmeesterschap (3)

@all

Bij de rechtbank Midden-Nederland heeft men nu, voor de hand op redenerend, in chronologische volgorde vastgesteld dat broeder Ronald Rohn op enig moment al zodanig overduidelijk zijn bekomst had van "het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis" ...
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19

(...)
Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

(...)


Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org. Zie ook op dit Forum de thread "Driemaal 'rentmeesterschap' is scheepsrecht!".
... dat de woorden waarin hij zich toen schriftelijk uitdrukte niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat het voor hem per direct geheel en al over en uit was met elke vorm van verdere samenwerking. Maar klopt dat?!

(...)

Volgens de statuten wordt "Het bestuur" geflankeerd door enerzijds "De stamapostel" en anderzijds "De landelijke vergadering":
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:
1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Uit: Statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (versie van 26 april 2001). Zie verder het redactionele bericht op "Ma 19 Dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL"

Voordat andere aspecten nader te beschouwen zijn, dient in elk geval de ware betekenis van juist déze uitgangssituatie voor ons allen volstrekt duidelijk te zijn. Lees ook de beide voorafgaande berichten nog eens na.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Praktisch rentmeesterschap (4)

@all

En er is nóg iets wat van belang is om ons bewust van te zijn. De Nieuw-Apostolische Kerk heeft weliswaar leden, maar die hebben níets in te brengen. Verder zijn er natuurlijk al helemaal geen aandeelhouders, die in bestuurlijk opzicht de ontwikkelingen volgen met méér dan een gemiddelde belangstelling. Ook zijn er geen subsidiegevers of anderszins geldschieters die invloed uitoefenen op de voorwaarden waaronder financiële middelen dienen te worden aangewend. Er functioneert bij de Nieuw-Apostolische Kerk zelfs geen onafhankelijke Raad van Toezicht. De bestuurders verzinnen alles zelf en alleen zijzelf beslissen ook over de statuten.

Wat betekent dit concreet wanneer -even terugschakelen in de tijd- onze browser op 3 januari 2008 kort na het avondeten de vaste startpagina op het Internet ververst en wij dan opeens het volgende te lezen krijgen?
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19

(...)
Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

(...)


Oorspronkelijke bron: http://www.nak-nl.org. Zie ook op dit Forum de thread "Driemaal 'rentmeesterschap' is scheepsrecht!".
"Het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis", staat er. Zijn er dan nu twee bestuursleden bijgekomen of zijn twee leden van "De landelijke vergadering" op uitnodiging van "Het Bestuur" aan tafel alleen maar bijgeschoven - en hoe zit dat dan eventueel? Vraag het níet in deze kerk want dan ben je een... vlerk, zo leert meestal de ervaring!

Zó stonden de zaken er dus voor, op 3 januari 2008, en zó staan de zaken er ook vandaag nog voor; op 9 maart 2013. Tóch moet er bij deze uitgangssituatie nog een extra aandachtspunt worden aangewezen en dat betreft "het internationale karakter" van de bestuurssamenstelling. De belangrijkste personen in de hiërarchie van de organisatie blijken de Nederlandse taal nu namelijk níet of apert onvoldoende machtig te zijn, welke handicap men in de praktijk echter als excuus aanvoert om niet alles vlot te hoeven begrijpen! Belanghebbenden moeten (in een voor dezen vreemde taal) maar zien hoe "bestuurders met een taalachterstand" aan het verstand valt te brengen waar hun aandacht bij nodig is. Zolang de bestuurders in kwestie niet doorkrijgen waarover het handelt, doen ze net alsof ze ook nog nergens verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten