Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@ all

Stel , en dat is niet onwaarschijnlijk zo het nu lijkt , dat R.R. zou moeten betalen en hij kan het niet betalen , gaat wel over 7 miljoen zo hier vaak is beweerd dan gaat het Klene zijn kerkie nog veel geld kosten .
Misschien kan hij "maar " 1 miljoen ophoesten en das al een fors bedrag dat is de kerk nog steeds een grote verliezer .
RR failliet , de kerk nog steeds een strop van 6 miljoen door zo te handelen als ze gedaan hebben .

Zover mijn kennis nu rijkt is dit nu zeer waarschijnlijk , hoe ga je dat uitleggen in een leugen brief .

Wij hebben gewonnen en wel een verlies van 6 miljoen ????

Klinkt een beetje dan als operatie geslaagd patiënt overleden .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 »

@all, mij is niet geheel duidelijk om welke drie zaken het nu gaat want ik had de indruk dat er in twee zaken uitspraken te verwachten waren:

- Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst
- Het opzeggen van de vaststellingsovereenkomst.

Maar wat dan de derde zaak is?

Want het hoger beroep van De Bruijn tegen de uitspraak dat hij geen geldschieter was maar compagnon is toch een separate zaak.

Maar goed, vergoedingen inzake ontslag zijn toch redelijk gestandaardiseerd en een claim leggen op toekomstige winsten, dit terwijl het eerste project verlieslatend is, lijkt mij niet gemakkelijk.

De schade van de NAK zal dan tweeledig zijn:

1) Het verlies op het eerste project (minimaal € 1.000.000,-?)
2) De advocaatkosten (het zal om minimaal € 200.000,- gaan).

Verder heb ik de indruk dat bestuurlijk gezien niet correct verlopen is maar ik weet niet of dit überhaupt meespeelt in de rechtszaak.

Zelf heb ik veel problemen met de rol van Theo de Bruijn want in de leidraad van de ambtsbroeders staat dat je geen geld mag lenen van gemeenteleden en dat je ook geen geld mag lenen aan gemeenteleden, financiële transacties zijn dus uit de boze.

En als de hoogste ambtsdrager van een kerkgenootschap zoiets doet, dan zet dat te denken.

Hetzelfde geldt mijn inziens voor de situatie met betrekking tot Brinkmann, als je een mandaat hebt voor € 500.000,- en je doet een transactie van € 10.000.000,- dan lijkt mij dat voldoende om niet langer in functie te blijven.

Dus ik zie de Nieuw-Apostolische Kerk niet als de grote winnaar in deze want ik heb de indruk dat deze kerk het vertrouwen van de gemeenteleden in ernstige mate heeft geschaad, en dat eea op gespannen voet staan met het Evangelie.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi »

 • (...)
  Als betrekkelijke buitenstaander ken ik natuurlijk nog lang niet álle details. Dit betreft zowel de stukken die in het geding werden gebracht door de Nieuw-Apostolische Kerk als de stukken van de zijde van broeder Ronald Rohn. Vanaf het begin (eind augustus/begin september 2010) stond het voor mij evenwel vast dat de kerkleiding zich heeft "vergaloppeerd". Het bestuur heeft namelijk sowieso gefunctioneerd op een te smalle basis, wat deels te wijten valt aan ernstige tekortkomingen in de statuten. Daarover sprak ik in 1999 al met districtsapostel De Bruijn. Aan de andere kant bevreemdde het mij dat broeder Ronald Rohn met een "niet al te stabiel bestuur" verregaand zakelijk in zee heeft willen gaan.

  Nooit uiteraard had er de belangenverstrengeling mogen zijn, zoals met betrekking tot een recreatieproject in Oostenrijk. Wat er daarna natuurlijk evenmin had mogen gebeuren is, dat apostel Peter Klene al in het tweede halfjaar van 2008 achter de rug van broeder Ronald Rohn om maatregelen trof om deze op de gezamenlijk ingeslagen weg buitenspel te zetten.
  Dit blijkt uit gedingstukken waarover inmiddels ook Glaubenskultur-Magazine heeft gepubliceerd. Een en ander leidde in april of mei 2009 tot een taxatieopdracht met het oog op de doorverkoop van Eimersstaete aan een nieuwe besloten vennootschap van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Wederom is er dan sprake van een hoogst kwalijke belangenverstrengeling doordat apostel Peter Klene diens broer, de districtsoudste Nico Klene, en diens goede vriend, de districtsevangelist Vis, vanuit een onderzoekscommissie benoemt in diverse bestuurs- en directiefuncties. Tot overmaat van ramp wordt die onderzoekscommissie achteraf misleidend (!) "Raad van Toezicht" genoemd. Dit gebeurde in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Daarmee was "onbehoorlijk bestuur" in casu een voldongen feit.

  Het mag duidelijk zijn dat te allen tijde "Het bestuur" eindverantwoordelijk is voor het bestuur! Alleen al om deze reden lijdt het voor mij bijna geen twijfel dat "Het bestuur" hier aan het kortste eind zal trekken. Indien broeder Ronald Rohn in de gelegenheid zou zijn geweest om de miljoenenverliezen te veroorzaken die er nu zijn ontstaan, kan het immers niet anders dan dat "Het bestuur" aan hem ofwel een veel te ruim mandaat heeft verleend ofwel dat hij namens "Het bestuur" te weinig adequaat werd gecontroleerd. Een kerkgenootschap dat bovendien de aanwijzing heeft verlangd van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt zich op die manier schuldig aan verwijtbare nalatigheden.

  In Nederland heerst momenteel een politiek klimaat, waarbij er in de media zeer veel ophef wordt gemaakt van misstanden bij maatschappelijke instellingen die vanwege een bestuurlijke chaos de ellende over zichzelf afroepen. Zodra het reilen en zeilen binnen "Het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland straks bij de rechtbank Utrecht "onrechtmatig handelen" oplevert, zal de kerk dan ook publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Vrijwel alle "hoge(re) dienaren" zullen daarbij hun geloofwaardigheid (!) verliezen: zowel zij die zitting hebben in (of lid waren van) "Het bestuur" als zij die zitting hebben in (of lid waren van) "De landelijke vergadering". Ook uzelf zal in dat geval veel blaam treffen omdat u als nieuwe voorzitter van het kerkbestuur onevenredig veel geloof heeft gehecht aan de beweringen van o.a. apostel Peter Klene zonder bijvoorbeeld -omwille van een solide beeldvorming- een second opinion in te winnen. Ik begrijp trouwens ook niet waarom er vanuit "De landelijke vergadering" niet met succes is aangedrongen op een extern onderzoek of een second opinion. Ten onrechte verleende men decharge voor de jaarrekening 2009.

  (...)


  Bron: Mijn schrijven d.d. 21-09-2011 aan districtsapostel Armin Brinkmann.
Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 29 Sep 2011, 07:33" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
@all

Omdat ik het vonnis nog niet heb kunnen inzien, kan ik alleen zeggen wat broeder Rohn mij gistermiddag in het kort vertelde, namelijk dat de rechtbank zich op het standpunt heeft gesteld dat hij zich in een e-mailbericht op enig moment ondubbelzinnig heeft uitgelaten over verdere samenwerking met het (kerk)bestuur. Daarmee zou toen de geldigheid van de zogenaamde vaststellingsovereenkomst zijn verspeeld. Dit is althans wat ik uit diens woorden heb begrepen. De uitspraak die ik van tevoren al bij de rechtbank had opgevraagd, zal nu een dezer dagen wel binnenkomen en dan kom ik inhoudelijk op de hele zaak terug.

Los van wat er bij de rechtbank nu precies is overwogen, graag nog het volgende...

Het ongenoegen bij apostel Peter Klene over de opvallend kameraadschappelijke omgang tussen districtsapostel De Bruijn en broeder Rohn en de belangenverstrengeling die zich begon af te tekenen, dateert zeker al van rond de jaarwisseling 2006/2007. Zonder dat het met die belangenverstrengeling echt ophield, kwam Rohn tóch in mei 2008 in dienst van de kerk. Ik vind dat zoiets nooit had mogen gebeuren. Het hele kerkbestuur treft hier een ernstig verwijt.

Toen ik eind 2010 kennismaakte met broeder Rohn, heb ik direct ook tegen hem gezegd wat ik naderhand (zie boven) schreef aan districtsapostel Brinkmann, namelijk dat ik het onverstandig van hem vond om met een "niet al te stabiel bestuur" verregaand zakelijk in zee te hebben willen gaan. Het punt is alleen dat je de kerkelijke organisatie heel goed moet kennen om bijvoorbeeld te begrijpen dat de "Landelijke vergadering" (dus de gezamenlijke districtsvoorgangers) in zakelijk opzicht nauwelijks een rol van betekenis wenst (!) te spelen. Men gedraagt zich in de praktijk namelijk veel te onderdanig aan "Het bestuur", nota bene eveneens door storende dubbele verhoudingen!

Ik heb helemaal geen kritiek op de ondernemingslust en vindingrijkheid waarmee goede vrienden (in privé) kans zien om een winstgevend plan uit te werken. Ikzelf heb voor mijn plezier ook wel eens een vakantiehuisje zitten ontwerpen. In dit geval echter lag de samenwerking tussen De Bruijn en Rohn veel te gevoelig. En dat er aan elkaar geen geld uitgeleend moest worden, kon districtsapostel De Bruijn net zo goed weten als districtsapostel Brinkmann afwist van een door de statuten opgelegde limiet van € 500.000 bij eigenmachtige beslissingen over offergaven.

Nergens valt voor mij trouwens op te maken dat het in Arnhem met Residence Eimersstaete geen succes aan het worden was. Pas toen Rohn de wacht was aangezegd en met name een halfjaar later, na de Open Dag, liep alles uit op een mislukking. De miljoenen euro's (!) verlies die er met dit project samenhangen, zijn naar mijn vaste overtuiging níet door Rohn veroorzaakt. Toen districtsapostel De Bruijn al in de zomer van 2008 het zakelijke beleid min of meer uit handen gaf aan het "trio Klene-Klene-Vis" dat zich inbeeldde een heuse Raad van Toezicht te belichamen, had hij diens bestuurlijke verantwoordelijkheid het best kunnen neerleggen. Merkwaardig genoeg gebeurde dat niet en terwijl opziener Kamstra de hele godganse tijd schijnbaar alleen maar toekeek, liep vervolgens alles in de soep.

Broeder Rohn kan bij de rechtbank nu wel in het ongelijk zijn gesteld, maar zijn feitelijke rol bij het ontstaan van de enorm hoog opgelopen financiële verliezen is absoluut beperkt; mogelijk zelfs te verwaarlozen.

Op zeker ogenblik wendde ik mij dus tot districtsapostel Brinkmann. Ik vond het te gek voor woorden hoe er intussen van alles en nog wat uit de hand liep. En wat voor een kapitalen daaraan werden opgeofferd, nog los van onpeilbaar menselijk leed. Wíe ik onder de verantwoordelijken (!) -inclusief stamapostel Wilhelm Leber- verder ook benaderde, terwijl ik mijn zorgen uitsprak; niemand had er enige boodschap aan. Om zoiets onbegrijpelijks tóch te kunnen snappen, moet je op "de C.A." hebben gewerkt...

Ten slotte:
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

5. De uitoefening van het ambt geschiedt vrijwillig en is in principe onbezoldigd.

6. Alle ambtsdragers zijn geestelijken in de zin van de algemene wetgeving. Ze zijn verplicht geheimhouding te bewaren aangaande alle gebeurtenissen waarvan zij door de uitoefening als ambtsdrager kennis verkrijgen. De plicht tot geheimhouding blijft ook gelden na beëindiging van de ambtelijke werkzaamheden.
7. Ambtsontheffing, het verlenen van ambtsrust, het neerleggen van het ambt, uittreding of uitsluiting beëindigen de ambtelijke werkzaamheden en hebben het verlies van alle aan het ambt verbonden rechten tot gevolg.
8. 
Bij het beëindigen van de ambtelijke werkzaamheden is de ambtsdrager verplicht alle kerkelijke eigendommen inclusief alle documenten, gegevens, geschriften en boeken te deponeren op een door de Districtsapostel te bepalen plaats met de uitdrukkelijke verzekering geen kerkelijke eigendommen, zowel originelen als kopieën, meer in bezit te hebben. Desgevraagd is hij verplicht over zijn ambtelijke werkzaamheden informatie te verstrekken en rekenschap af te
 leggen, behoudens hetgeen onder ambtsgeheim dient te blijven (bijvoorbeeld conform richtlijnen voor ambtsdragers).
Zie ook het bericht door BakEenEi op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers". Het is tijd geworden dat stamapostel Wilhelm Leber alsnog diens verantwoordelijkheid neemt:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Jabob65 »

Als ik nu het bericht op de NAK site lees, dan geeft mij dat weinig vertrouwen voor de toekomst, de NAK leiding heeft zoveel fouten gemaakt, in financiële zin maar vooral in moreel opzicht, denk alleen maar aan de de handelswijze van DAP De Bruijn.

Deze mensen staan ver van het evangelie, waarvan de voetwassing door Jezus een sprekend voorbeeld is.

Maar goed, ze moeten het ook zelf maar weten, net als dat Brinkmann het zelf moeten weten dat hij achter op de Onze Familie schrijft dat de offergelden gewetensvol worden beheerd, dit terwijl hij net € 10.000.000,- heeft vergokt.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@ Brinkmann

Ze hebben het geschil gewonnen , misschien , maar er kan aan deze jarenlange juridische weg een einde gekomen zijn .Er kan hoger beroep komen , even vergeten ?
Wie is de aanleiding tot dit conflict , ik denk de kerk en het "bestuur " de grote schuldige .

Simpel gezegd dit was allemaal niet nodig geweest als hun even opgelet hadden .

Was jij het niet Brinkmann die 10 miljoen gewetens vol weg flikkerde .
Je hebt stront in je ogen .

Proces gewonnen , en kerk leeg , en verkopen die hap handel er maar op los .

Vroeger was deze kerk een kerk met gelovigen nu een kerk vol ongeloof over jouw handelen .

Voor de vertaling kan u terecht bij theoloog , die spelt je wel wat op de mouw .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Noise »

Is het voorbij?

Mogen de struisvogelpakken weer uit?
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

Zojuist liet een communicatiemedewerker bij de afdeling Voorlichting van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht alsnog weten:
 • "Er is een vonnis gewezen op 20 februari. Ik ga ervoor zorgen dat die op rechtspraak.nl wordt geplaatst. Dat zal in de loop van de volgende week gebeuren."
Wijzelf hebben het vonnis inmiddels kunnen inzien. De rechtbank heeft korte metten gemaakt met veel desinformatie die afkomstig was van het nieuw-apostolische kerkbestuur. Dit lijkt nu echter tevens ten koste te zijn gegaan van het belang dat volgens ons moet worden gehecht aan bijvoorbeeld de omstandigheden welke op dit Forum o.a. werden beschreven in het bericht van Het WebTeam op "Di 20 Nov 2012, 14:27" in de thread "Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!" Al in het najaar van 2008 handelde apostel Peter Klene c.s. heimelijk in strijd met de inhoud van de zogenaamde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008. Diens desavouerende gedrag werkte misschien wel bewust een escalatie in de hand. Dan is het unfair als daarvoor de rekening terecht komt bij broeder Rohn. De kerk heeft miljoenen euro's schade geleden, maar de thans voorliggende uitspraak vertelt ons niet om welke reden broeder Rohn daarvoor verantwoordelijk zou moeten worden gehouden. Met een knipoog van opziener Kamstra is hij beentje gelicht door apostel Klene.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door BakEenEi »

@all

"Hoe bedoelt u dit precies?", zou ik aan de "hoofdbestuurder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" willen vragen! Voor wie geldt het nu werkelijk dat er aan "dit belastende proces" serieus "een einde" is gekomen? Hoezo een einde, terwijl het kerkbestuur, dat "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zuiver bestaat uit "Boden van Jezus Christus", zich ondertussen misschien wel op het standpunt heeft gesteld dat het thans voorliggende vonnis in 's hemelsnaam maar zo snel mogelijk moet worden voltrokken! Terwijl de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in kwestie zelf voor miljoenen euro's aan bedrijfsschade hebben aangericht, en zij in dat opzicht kennelijk vrijuit gaan, mag de voormalige projectleider Rohn alvast aan de hoogste boom worden opgehangen? Hebben in het "werk Gods" alleen die "aangesloten leden" naasten (!), die in een bestuursfunctie werden benoemd - om vervolgens ongestraft financieel wanbeheer te mogen veroorzaken?!

Het lijkt hier wel alsof een ieder die de nieuw-apostolische geloofsleer met de mond belijdt, van de naleving ervan is vrijgesteld! Het dienstdoende kerkbestuur is eenvoudig op een dwaalspoor beland en de gezamenlijke districtsvoorgangers zien blijkbaar niet in dat zij daarop adequaat hadden moeten reageren. Hetzelfde geldt voor stamapostel Wilhelm Leber want in feite is hij de échte hoofdbestuurder bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

In de Nieuw-Apostolische Kerk is er trouwens een actieve lobby werkzaam die elke objectieve verificatie tegengaat indien door waarheidsvinding het aanzien van "hogere dienaren" op het spel kan komen te staan.

Groet,
BakEenEi


P.S. Zojuist kreeg ik een e-mailbericht uit Duitsland. Daar zat de onderstaande bijlage bij...
 • Afbeelding
Ik zou willen dat wij hier met elkaar werk van maken, zodat de hoofdzaak weer de hoofdzaak wordt!
Less Is More
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

In aansluiting aan ons bericht op "Vr 01 Mrt 2013, 17:56"; de uitspraak op woensdag 20 februari jl. van de meervoudige kamer bij de rechtbank Midden-Nederland kan inmiddels via Rechtspraak.nl worden nagelezen, of klik >>HIER<< .

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten