"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

In aansluiting aan mijn vorige bericht in deze thread nog het volgende. Werkelijk generaties lang is er vanaf "het levende altaar" in de Nieuw-Apostolische Kerk schoolmeesterend op gehamerd hoezeer het er in het licht van onze "genaderijke uitverkiezing" op aankomt om "de onderste weg" te willen gaan. Alleen dan zouden wij allen "het heerlijke einddoel" kunnen en mogen bereiken, vooropgesteld dat God desondanks "genade voor recht" laat gelden. Weliswaar kent de Heer al de Zijnen, doch niet in de laatste plaats ook voor hen heeft de Schepper van hemel en aarde de lat nu eenmaal hoog gelegd, niettegenstaande een Nieuw Verbond, afwassing van erfzonden bij de Heilige Waterdoop of een arbeidzaam geloofsleven in de verbondenheid met de "zegenaars" die ons op "de weg ten leven" voorgaan.

Het bovenstaande is kenmerkend voor de benauwende nieuw-apostolische geloofscultuur, die er bij menigeen van kindsbeen af met de paplepel werd ingegoten. Geen offer zou ons te veel mogen zijn. Als Hij, die wij krachtens het sacrament van de Heilige Verzegeling "Abba, Vader" mochten noemen, "in knechtsgewaad", dus middels één van Zijn "dienaren" (lees: de nieuw-apostolische kerkelijke ambtsdragers), aan ons een vraag stelde, waren wij als "kroondragers" tot elke dienst bereid:
TjerkB schreef:(...)
Het "Zelfbeeld van de Nieuw-Apostolische Kerk" was naar het oordeel van degenen die erover gaan, verouderd. Hieronder eerst de achterhaalde kijk op de zaak:
 • De kroondragers

  Over de aarde wandelt
  thans een heilige schaar,
  onzichtbaar is haar krone daar.
  De voeten, zij treden
  door doornen en duister,
  in haar krone flonkert
  een eeuwige luister.
  Ze heft in dat licht
  't schild hier op aard',
  waar zij ondanks moeite
  geen mildheid spaart.
  Een feestdag dragen zij in hun hart,
  met tonen van vreugde.
  Zij treden door 't leven,
  zijn vol blijde moed,
  benaad'ren de mensen
  helpend en goed.
  Zij helpen verdwaalden
  liefhebbend voort.
  Zij schenken liefde naar Jezus' woord.
  Zij leiden de zielen
  naar 't rijk van hun Koning,
  Die weldra ontsluit
  hun Zijn eeuwige woning.
  Dat zijn de getrouwen
  van Koning Jezus
  .
  Dat is Zijn geliefde, geheiligde bruid,
  door Hem eens verkoren.
  O, dat zij gekroond
  Hem voor eeuwig behore!

Nu de -door zelfkritiek (?)- totstandgekomen hedendaagse visie:
 • De door Jezus Christus gelegde weg naar heil in onze tijd
  1. Jezus Christus leidt de Nieuw-Apostolische Kerk door levende Apostelen. Hun leer is gebaseerd op de Heilige Schrift.
  2. Het Apostelambt is het door Jezus Christus gemachtigde ambt voor heilsbemiddeling.
  3. Apostelen zijn noodzakelijk om Zijn kerk op de door Hem beloofde wederkomst voor te bereiden.
  4. De Nieuw-Apostolische Kerk kent de drie sacramenten Heilige Waterdoop, Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal.
  5. De afdracht van de sacramenten Heilige Verzegeling en Heilig Avondmaal, en de vergeving van zonden zijn gebonden aan het Apostelambt.
  6. Nieuw-apostolische christenen hebben door de Heilige Verzegeling de gave van de Heilige Geest ontvangen.
  7. Jezus Christus, waarvan de Heilige Schrift getuigt, staat in het middelpunt van het geloofsleven van de nieuw-apostolische christen. Hij werkt tegenwoordig in Zijn kerk en zal wederkomen. Het geloofsdoel van de nieuw-apostolische christen is, met Christus verenigd te worden bij Zijn wederkomst.

Tot zover de theorie.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 29 Jan 2014, 18:46" in de thread "Kan het niet eens ophouden met die eeuwigdurende kritiek?"
De reden waarom ik hier nu op terugkom, is deze: ik vind het op zijn zachtst gezegd on-ethisch dat wie zich uitgeven voor Godsgezanten, apostelen en boden aan Christus' plaats, zegenaars, herders en leraren voor de algehele mensheid en voor christenen in het bijzonder, bij de familie Rohn tot vervolging (!) zijn overgegaan.

Terwijl in ons land het staatshoofd "onderdanen" niet zelf kan aanklagen of vervolgen, juist omdat zulks vanuit een democratisch rechtssysteem als on-ethisch wordt geoordeeld, werd door de geestelijke elite bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland naast broeder Rohn al op voorhand ook zijn hele gezin geslachtofferd.

Zij allen maakten geen schijn van kans tegenover een overmacht in deze kerk aan "dienaren, zegenaars, herders en leraren, apostelen" en overige "knechten Gods". Met name de gezamenlijke districtsvoorgangers, als medebestuurders statutair verenigd in "De landelijke vergadering", gedroegen zich hierbij als een stel lafaards. Tot overmaat van ramp bleek het voor de familie Rohn bij vrijwel al hun "naasten" onder de bij dit kerkgenootschap aangesloten leden volstrekt te ontbreken aan... naastenliefde. Geen enkele "kroondrager", geen enkele "getrouwe van Koning Jezus" nam het voor ze op. "Zijn geliefde, geheiligde bruid" liet het compleet afweten.

Daarom: wees gewaarschuwd en hoed u voor wolven in schaapskleren die tot elke prijs alles in het werk stellen om goede sier te maken met alléén mooie woorden.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B. Ter illustratie...
Redactie schreef:(...)
Een gemeentelid zat ermee dat diens vorige werkgever toch wel ernstige fouten had gemaakt bij de loonberekening. Zal ik het erbij laten zitten of moet ik er werk van maken? Hij kreeg de raad om de oud-werkgever te informeren over wat er naar alle waarschijnlijkheid niet klopte. Een goed werkgever zal immers de gelegenheid te baat willen nemen om te kunnen rechtzetten wat bij nader inzien eventueel niet correct was. Het tegendeel werd hier bewaarheid want ogenblikkelijk waren toen "de rapen gaar". Voel je nu vrij om deze oud-werkgever "in rechte te betrekken", was daarop de reactie van een "hoge" "dienaar". Hoewel het betreffende gemeentelid in dit geval ook het recht aan diens kant had, belastte de juridische procedure hem zeer toen het daarbij uitdraaide op een slepende kwestie. Zelfs diens functioneren in de nieuwe dienstbetrekking leed eronder. Een naaste zag dit en gaf in overweging de rechtszaak te stoppen.

De geraadpleegde "hoge" "dienaar" werd later zelf aangesproken op onvolkomenheden in een salarisadministratie waar hij verantwoordelijk voor was. Daar wilde deze toen niets van weten.

Tussen dienen en heersen is er géén overgangsgebied want heersen begint waar dienen eindigt. (...)

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 19 Jan 2011, 08:51", in de thread "Heersers in de kerk (3): Geen woorden maar daden"
Redactie schreef:(...)
... is het niet gewoon deugdzaam om niet tot morgen uit te stellen wat men heden nog kan doen? Een integer mens zal toch de gelegenheid die zich voordoet te baat nemen om de schade te beperken?! Of moet er eerst nog gekozen worden om rechtschapen te willen zijn?! (...) Wij kunnen wel hoog opgeven van het "werk Gods", enzovoort, maar hoe serieus nemen wij onszelf feitelijk? En: hoe serieus zouden anderen ons dienen te nemen?

(...


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 06 Jan 2012, 23:24", in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
BakEenEi schreef:(...)
Samen... trokken wij met elkaar op, toen de hoofdzaak nog centraal stond. Wij kwamen in de gemeenschap om "het goddelijke" met elkaar te delen; om te ervaren hoe Hij kan zegenen waar twee of drie in Zijn naam samen zijn gekomen. Het ging niet om het imposante van menselijk kunnen, om onszelf, om vormen en namen. God zag het hart aan. Het ontbrak ons aan niets. Als broeders en zusters vulden wij elkaar aan. "Krachtig bouwt de Heer, als vrucht van 't kruis, door Zijn trouwe knechten Zijn geheiligd Huis". Dat zongen wij met overtuiging, vooral ook het refrein van dit bekende oude lied: "O, dat is zalig en heerlijk, Jezus maakt ons Zich gelijk; heilstaat voor ieder begeerlijk, Hij maakt ons gelukkig en rijk." Wij kwamen samen, met velen of met weinigen, in kerk of zaal, bij een ziekbed of rond een graf; maar het ging ons om het eeuwige; om "de liefde des Vaders". Ieder was een radertje in Zijn werk; géén "mensenwerk". Wij wisten: " 't Is, Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de Bouwer zijt, kan't nimmermeer vergaan". Het was dus zeer zeker niet óns werk, waarin Hij "geacht werd" te staan! Veeleer ging het om fijne verhoudingen waarin goddelijk leven kan gedijen. Wij zongen ook: "O, zalig 't huis, waar allen die daar dienen, doordrongen zijn van hun zo grootse taak; en al hun werk met liefd' en trouw verrichten, dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak. Waar oud en jong elkaar als huisgenoten, als kind'ren Gods erkennend, achting biên; in wederzijdse liefde en waardering het wezen van de Vader wordt gezien." Zo was de gemeenschap opgebouwd; het Vaderhuis: "uit onbehouwen stenen". "De liefde als fundering, die alles samenhoudt."

En dan klinkt er als het ware vanuit de verte trompetgeschal: de machtigen maken hun opwachting. De groten der aarde zijn in aantocht. De hogeren, de verantwoordelijken, de leidinggevenden. Een "Oberhirte", een "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", een "Kirchenpräsident und Stammapostel". Maar zongen wij niet: "Sion, wil de poort verhogen. Zie, uw Koning komt met vreê. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt 's Vaders zegen mee."? Nu echter verschenen er opeens "hoge dienaren" alsof zij speciale afgezanten waren van hoge vertegenwoordigers van het koninkrijk der hemelen, en zij allen wensten als zodanig met de meeste hoogachting heiligheid en onschendbaarheid te genieten! Het lied "Waar Apost'len staan, breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen 'nieuw' gemaakt" kreeg een volkomen andere betekenis. Zij wezen namelijk níet de weg "waarop Jezus reeds is vóórgegaan"! Echter, wij waren met een geheel ander verlangen naar Zijn huis gekomen... zoals het klinkt in het lied "Komt tot Mij, komt; kom herwaarts, komt!" Biddend en indachtig aan... "Aan des Heilands voeten worden door Zijn woord al mijn stille beden openlijk verhoord. Ja, Zijn liefd' in woord en daad voert mijn ziel in zaal'ge staat. Aan des Heilands voeten is mijn liev'lingsoord. 'k Mag daar gaarne toeven, luist'rend naar Zijn woord." Zíjn woord! Was het wel Zíjn woord wat ons nu te verstaan werd gegeven? " 'k Heb gestreden, veel gebeden, vreemde ogen zagen 't niet. Toch heb 'k immer U beleden, U, die meer het hart aanziet." (...) "Jezus, Heiland mijner ziele, 'k roep U aan in bange nood", want deze "hoge dienaren" dienen niet; zij heersen. Samen... terug naar Gods ordeningen!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 01 Jan 2011, 14:56", in de thread "Samen... "
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 12-05-2015, 09.45 uur]
TjerkB schreef:(...)
Nee. De gedaagde had de onderste weg niet mogen verlaten want nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis geldt elke wens van een zegenaar als een bevel. Als de districtsapostel vindt dat er achteraf moet worden gesproken van een investering of toch maar liever van een lening, dan moet je als medewerker meewerken.

(...)
Door heel veel achtergronden te beschrijven en informatie te geven aan wie het lezen wil, heb ik voor wat in mijn ogen misstanden zijn telkens opnieuw de aandacht gevraagd, zonder daarbij luidruchtig aan de weg te timmeren. Misschien heeft dit laatste er wel aan bijgedragen dat er op dit punt bij de Nieuw-Apostolische Kerk nog helemaal niets is verbeterd. Ik vond echter dat ik niet zomaar wat moest roepen. Bij de "verbeterpunten" die ik naar voren breng ben ik wél uitleg verschuldigd:
BakEenEi schreef:@all

In mijn vorige bericht vertelde ik erover hoe mensen soms met twee maten meten zonder zich er kennelijk rekenschap van te willen geven wat dubbelhartig gedrag doet met de geminachte naasten die daarbij aan het kortste eind trekken. De impact van de op diegenen afgewentelde valsheid is zelfs nog groter indien kerkelijke ambtsdragers (!) zich op deze manier verraderlijk gedragen. In de Nieuw-Apostolische Kerk spreekt men dan bovendien van zegenaars, Godsgezanten, dienaren en Boden van Jezus Christus! Ikzelf heb het meegemaakt dat ik dacht: dit kan geen zuivere koffie zijn. Niet één keer, maar véél keren. Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen. Wie in deze kerk aan dergelijke ongeschreven voorschriften en codes tornt, ligt er onvoorwaardelijk uit. In elk geval ben je "aangeschoten wild", zodra je er blijk van geeft niet de verschuldigde meeste hoogachting te betrachten jegens bestuursleden. Onder bestuursleden te verstaan de eerder genoemde "hogere verantwoordelijke leidinggevenden"; broeders met het ambt van opziener of apostel. Kortom, degenen die bij de Nieuw-Apostolische Kerk op de loonlijst staan en van wie het intussen bekend is dat hun salariëring overeenkomt met ten minste wat universitaire docenten verdienen. Desondanks bestaat er bij hen in de praktijk niet de minste behoefte om kritische vragen -van slachtoffers- fatsoenlijk te (doen) beantwoorden. Hooguit wordt er naar iemand geluisterd en wordt er nog gebeden. (...)

In plaats van mededogen hebben de hoogmogende heren medelijden met je, wanneer ongerijmdheden in de nieuw-apostolische geloofspraktijk je zodanig plagen dat je je daarover uitspreekt. In plaats daarvan had je jezelf moeten overwinnen, zo is bij hen de gedachte. Wie zichzelf niet overwint, loopt "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" namelijk het risico "het einddoel" niet te bereiken. Vandaar dus het medelijden.

Dit is zoals ik het heb aangeduid "de rand" van de nieuw-apostolische medaille. Die leer je alleen kennen indien je het lef hebt gehad om zo vrij te zijn met de hoogste dienaren fundamenteel van inzicht te verschillen.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Wo 29 Aug 2012, 21:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"
(...)


Uit: Bericht op "Do 24 Jul 2014, 20:37"
TjerkB schreef:(...)
Mocht in de Nieuw-Apostolische Kerk iemand zich nu afvragen hoe in financieel opzicht de zaken voor menigeen vrijwel onopgemerkt uit de hand hebben kunnen lopen, dan zou men eens een moment stil moeten staan bij het in deze kerk door de jaren heen uit alle macht verdedigde combi-leiderschap van "hoge dienaren" met betrekking tot zakendoen en zielzorg, en laat men daarnaast dan eindelijk eens kijken naar de minimale transparantie die bestuurders in de praktijk nastreven.

Niet voor niets sprak ik in deze samenhang onlangs van "opzettelijk niet gerepareerde constructiefouten in de bestuurlijke organisatie".


Uit: Bericht op "Ma 02 Mrt 2015, 16:15" in de thead "Misbruik van geloof en vertrouwen"
@all

Het is tussen het NAK-bestuur en broeder Rohn nu alweer zó lang betrekkelijk stil gebleven; zou de hele zaak dan tóch met een sisser of zo zijn afgelopen? Immers, op de landelijke website van de kerk viel er al eens een bericht te lezen waarvan de strekking erop neerkwam dat de toenmalige districtsapostel Brinkmann dankbaar was voor de omstandigheid dat er aan de behandeling van de zaak (in eerste aanleg) een einde was gekomen. Wat er hierna echter vreemd genoeg níet gebeurde, is, dat apostel Peter Klene alsnog met de opheldering kwam ten aanzien waarvan hij in diens schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" (mede namens destijds opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis) nadrukkelijk had opgemerkt: "Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven." Tot overmaat van ramp suggereerden deze "hoge" "dienaren" daarbij ten onrechte dat er al van enige duidelijkheid kon worden gesproken!

Kan dat allemaal zo maar? Ja, bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan dit en in de dagelijkse praktijk is er anno 2015 zelfs niets anders aan de orde:
 1. Helaas zullen verreweg de meeste gelovigen geneigd zijn hierop desgevraagd te reageren in de trant van: daar zullen "de dienaren" dan hun redenen wel voor hebben.
 2. Zelfs indien er ernstige misstanden worden gemeld, wil het betrokkenen nog niet aan dat er wel eens iets grondig mis kan zijn met de integriteit van hun "dienaren".
 3. Op hun beurt voelen "de dienaren" haarfijn aan wat men zich op basis van ieders onbegrensde vertrouwen, waartoe brutaal wordt opgeroepen, heimelijk kan veroorloven.
Kortom, bij "de dienaren" is hier alles in de best mogelijke handen: het Evangelie, de inname en besteding van offergaven alsmede de onzichtbare controle daarop!
TjerkB schreef:(...)
Een ander punt van zorg is, dat volgens mij opziener De Bruijn, toen hij in december 1998 de districtsapostel Gijsbert Pos opvolgde, amper moet hebben geweten wat hem als districtsapostel en bestuursvoorzitter te wachten stond. Wat hem later vooral opbrak, is een welhaast blind vertrouwen in "mede-dienaren" met wie hij binnen de kerkelijke organisatie verregaand zakelijk in zee zou gaan. Ik noem geen namen, maar hierbij valt te denken aan de Centrale Administratie, aan Arnhem en Bonaire. De door districtsapostel Pos "behaalde financiële resultaten", wéét ik, waren overigens zeker níet beter. Denk aan Amsterdam-Centrum en Hoogeveen...

Samenvattend, als het bestuur van deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) haar verantwoordelijkheden serieus neemt, moet de hele organisatie op de helling.

Ten onrechte vooralsnog meldt de catechismus onder § 7.6.3: "Die Apostel fühlen sich verpflichtet, Vorbild für die Gemeinde zu sein und ihr in der Nachfolge Christi voranzugehen (1Kor 11,1)".

(...)


Uit: Bericht op "Ma 02 Mrt 2015, 16:15" in de thead "Misbruik van geloof en vertrouwen"
Inderdaad, u leest het goed. In de in 2012 door de internationale nieuw-apostolische kerkleiding uitgegeven catechismus staat werkelijk: "Die Apostel fühlen sich verpflichtet, Vorbild für die Gemeinde zu sein und ihr in der Nachfolge Christi voranzugehen (1Kor 11,1)". Wie ze betrapt op leugens, wordt het leven zuur gemaakt:
TjerkB schreef:(...)
 • Denk aan de dienende broeders (!) in de nieuw-apostolische kerkgemeente Hamburg-Blankenese die zich na de (eerste) Europese Informatieavond openlijk afvroegen of het met de veranderende geloofsleer wel de goede kant zou opgaan. Er werd van hogerhand in de organisatie een valstrik voor ze gezet, waarna hun kerkgemeente uit ongenoegen goeddeels leegliep.
 • Denk aan de voormalige districtsoudste Thomas Feil in de regio Hannover-Nord, die er tegenover de dienaren in zijn werkgebied voor uitkwam moeite te hebben met wat er alvast bekend was geworden over de herziene geloofsbelijdenis. De kerkleiding liet hem vallen.
 • Denk aan de voormalige priester Fritz Nüßle in Zuid-Duitsland die via Glaubenskultur-Magazine met honderden anderen de oproep aan de kerkleiding ondertekende om alsnog meer compassie te hebben met Thomas Feil. Ondanks 40 jaar vrijwilligerswerk voor de kerk, kon ook Fritz Nüßle opkrassen.
 • Denk aan Michael Koch, redacteur bij Glaubenskultur-Magazine en actief in zijn locale nieuw-apostolische kerkgemeente. De toegang als journalist tot de Internationale Kirchentag 2014 werd hem ontzegd omdat hij over de Nieuw-Apostolische Kerk realistisch schrijft in plaats van propagandistisch.
 • Denk aan Tobias Mai die een boek schreef over de Nieuw-Apostolische Kerk en voor de omslag een afbeelding koos die nogal veel weg had van het officiële embleem van de kerk. Tegen hem werd een proces aangespannen.
 • Denk aan Bauke Moesker die bij openbare bijeenkomsten in Noord-Nederland van de Nieuw-Apostolische Kerk wel eens een familiefoto wilde maken. Hij ontving namens de kerkleiding een gepeperde brief waarin sancties werden aangekondigd van de chef de bureau op de Centrale Administratie in Amersfoort.
 • Denk opnieuw aan Bauke Moesker en/of aan deelnemers op diens Forum, op wie er een advocaat werd afgestuurd die namens de kerkleiding liet weten dat onder hun niemand ooit meer de wegen mocht kruisen van de heren/kerkelijke ambtsdragers De Bruijn, Kamminga, Klene en Vis (derhalve met inbegrip van het nieuw-apostolische hemelrijk). Of denk aan de redactie van CANITIES-News die door districtsapostel Armin Brinkmann voor de rechter werd gesleept.
 • Denk aan broeder Ronald Rohn. Om hem in de geloofsgemeenschap uit te roken permitteert de kerkleiding zich miljoenen euro's aan financiële verliezen.
 • Denk aan ondergetekende die door struisvogelpolitiek en machtsmisbruik bij de kerkleiding op grote weerstand stuit indien er problemen worden aangekaart.
 • Denk aan de velen die door gewetensbezwaren vanwege de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff destijds waren geëxcommuniceerd en woonachtig zijn buiten de grenzen van de NAK-gebiedskerk Zwitserland; voor hun leed verontschuldigde de internationale kerkleiding zich tot op heden niet.
Telkens opnieuw verschuilden nagenoeg alle kerkelijke ambtsdragers in de desbetreffende kerkgemeenten (zichzelf ondertussen schaamteloos in "de wereld om ons heen" uitgevende voor "zegendragers, zegenaars, dienaren, geestelijk verzorgers, herders en leraren in het werk Gods") zich achter hun "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in dit door brullende leeuwen geregeerde religieuze machtsbestel.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 06 Jul 2014, 20:24" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
Zie ook het bericht op "Wo 12 Nov 2014, 17:37" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Dát is wat er, ondanks de stilte aan het front (...), nog steeds gaande is. "De dienaren" schuwen geen middel om hun eigen falen aan het zicht onttrokken te houden.
TjerkB schreef:(...)
Als bestuurders, wat de financiën betreft, ondoorzichtig te werk kunnen gaan omdat zij zich over hun doen en laten nauwelijks hoeven te verantwoorden, is dat een kwestie van vragen om moeilijkheden. Elk weldenkend gemeentelid kan op de klompen aanvoelen dat de districtsvoorgangers, voor wie er blijkens de statuten een niet-onbelangrijke bestuurlijke bijrol is weggelegd, zelfs niet snel geneigd zullen zijn om vast te houden aan eventuele principiële kritiek op hun meerderen want dezulken zijn "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers hun directe "zegenaars". Districtsapostel Armin Brinkmann (van 15 mei 2011 tot 23 februari 2014 tevens de bestuursvoozitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland) speculeerde (!) met 10 miljoen euro, de kerk werd dat geld vervolgens afhandig gemaakt door criminelen, doch de districtsapostel kwam ermee weg - nadat hij de districtsvoorgangers met hun partners, eveneens op kosten van de kerk, voor een gezellig weekendje had uitgenodigd in een Hilton-hotel in Dortmund en, zoals het een ware narcist betaamt, aldaar "eindrucksvoll" op ze had ingepraat.

In de Nieuw-Apostolische Kerk keurt de slager zijn eigen vlees. Of je als kerkleider nu liegt of bedriegt, speculeert met offergaven, of klokkenluiders angst aanjaagt; dat kan gewoon allemaal maar. Voor de rest hoef je nergens veel verstand van te hebben. Belangrijk is vooral dat je met een stalen gezicht kunt praten als brugman.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 02 Mrt 2015, 16:15" in de thead "Misbruik van geloof en vertrouwen"
Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Dit is hoe ik erover denk:
Redactie schreef:(...)
Wie aanstaande zondag in Hilversum niet kan aanvoelen de weg naar de volle waarheid te worden gewezen (vgl. Joh. 16: 13), zou districtsapostel Brinkmann iets kunnen vertellen over bijvoorbeeld Catharina Isabella Dales (1931-1994) van wie in deze samenhang onvergetelijk zijn de woorden:
 • "Een beetje integer bestaat niet... "
Het WebTeam


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "wo 31 aug 2011, 16:09" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."
Ook Bauke Moesker heeft het vaak opgemerkt: halve waarheden zijn héle leugens. Het is namelijk van tweeën één: óf je wordt open en eerlijk en je dient voortaan in liefde en waarheid, óf je blíjft een bedrieger.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 12 Nov 2014, 18:57" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
Ook Bauke Moesker heeft het vaak opgemerkt: halve waarheden zijn héle leugens. Het is namelijk van tweeën één: óf je wordt open en eerlijk en je dient voortaan in liefde en waarheid, óf je blíjft een bedrieger.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 12 Nov 2014, 18:57" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
@all

In september zal het al vijf jaar geleden zijn dat ik (op het toenmalige forum van broeder Bauke Moesker) mijn eerste bericht plaatste nadat er vraagtekens waren gerezen omtrent de bouw in Arnhem van een nieuw kerkgebouw annex appartementencomplex met een zorgfunctie. Op dat moment stond het zorgcomplex na de oplevering al bijna een jaar lang leeg, en dat had bevreemding gewekt. Er werd schande van gesproken, waarbij de naam viel van broeder Ronald Rohn. Ook was er iets mis in Oostenrijk (nee, niet Oisterwijk doch Oostenrijk), en het gerucht ging dat een en ander met elkaar samenhing. Ik begreep er niks van, toen ik het hoorde. Het overviel mij en omdat voor mij inmiddels gold dat de nieuw-apostolische kerkleiding liegt totdat het tegendeel bewezen is, vroeg ik mij snel in gemoede af of ik er überhaupt wel wat van wílde begrijpen. Toen sommigen erop bleven aandringen dat ik op zijn minst in Arnhem even polshoogte zou nemen, deed ik dat maar.

Terwijl bij het kerkgenootschap in kwestie de gelovigen, zoals het ze door de elkaar in dit opzicht helaas domweg napratende "dienaren" wordt voorgespiegeld, er vast op vertrouwen dat hun offergaven zuiver worden aangewend om het Evangelie te verspreiden en dat dit bovendien "onder bidden en smeken" gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, houdt vrijwel niemand rekening met het scenario wat zich hier daadwerkelijk voltrekt: hardnekkig ontkend financieel wanbeheer.

Het valt ook werkelijk allemaal niet met elkaar te rijmen. Enerzijds zingt men liederen als...
 • 1
  Kom, getuig aan alle volken,
  hef omhoog toch uw banier!
  Tracht de mensheid te vertolken
  uwe roeping, sterk en fier!
  Gord u in de naam des Heren
  met 't tweesnijdend geesteszwaard.
  Zaaien zij uw hoogst begeren;
  't is de moeite meer dan waard!


  2
  Satans macht bedreigt in 't heden
  't heerlijk godd'lijk heiligdom.
  Zie hem 't recht met voeten treden,
  buigen alle waarheid krom!
  Hij wil land en volk verderven.
  Kom, weersta die boze macht!
  Triomferen dan wel sterven
  zullen wij in Jezus kracht.


  3
  Zijn wij weinig in getale
  tegen zoveel overmacht,
  volgen doen wij, zonder dralen;
  Jezus is ons aller kracht!
  Leek ook Hij eens overwonnen,
  juist toen zegevierde Hij!
  Geef u daarom nooit gewonnen;
  overwinnen zult ook gij!


  Bron: Lied 350, NAK-gezangboek
... en anderzijds lekken er vanaf het najaar van 2008 miljoenen euro's aan offergaven weg doordat liefde en waarheid (...) voor de kerkleiding een taboe mochten worden! Meer is er niet aan de hand, maar ook niet minder. Ondanks mijn kennis van de organisatie (mede uit hoofde van beroepservaring als oud-administrateur op het landelijke bureau van de kerk), was dit ook voor mij weer een verbijsterende constatering. Weliswaar keerde ikzelf eerder al de kerk de rug toe vanwege structureel wanordelijke toestanden zodat ik nu niet al op voorhand geneigd was om (oor)zaken uit te sluiten, doch wat hier na enig speurwerk aan de orde bleek te zijn; werkelijk, een nóg grotere blamage voor de elkaar nota bene dankzij offergaven kwalijk in bescherming nemende blunderende amateur-bestuurders bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is voor mij nauwelijks denkbaar. Eén man valt in ongenade, Ronald Rohn, en dat akkefietje mag miljoenen euro's kosten?!

Aan de onderneming van broeder Rohn was via het kerkbestuur een bedrijfskrediet verleend van ca. € 500.000. Let wel: hiervoor werden offergaven aangewend. Daarover mag door het kerkbestuur niet lichtvaardig een standpunt zijn ingenomen. Bovendien moest het kerkbestuur het specifieke doel van dit krediet kunnen verantwoorden in het licht van de zogenaamde ANBI-verplichtingen. Maar wat is nu de stand van zaken? De speciaal onder het mom van goed rentmeesterschap vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland opgestarte commerciële investeringsprojecten hebben geleid tot enorme financiële verliezen. Hierbij valt te denken aan een bedrag van minstens vier miljoen euro, rekening houdend met vele honderdduizenden euro's aan advies- en proceskosten. Met de rechtsstrijd werd tot op heden slechts bereikt dat de onderneming van broeder Rohn de rechtbank er nog niet van kon overtuigen dat het bedrijfskrediet feitelijk afgelost had zullen worden door verrekening van het opgenomen bedrag met de prijs die namens het kerkbestuur zou worden betaald voor een aandelentransactie met diezelfde onderneming.

Mijn stellige indruk is hier dat de ANBI-verplichtingen met voeten zijn getreden. De behandeling van de zaak in hoger beroep kan ons daarbij uit de droom helpen.

Zie ook mijn bericht op "Wo 04 Mrt 2015, 12:30" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Een merkwaardige paradox waar menigeen het mee te stellen krijgt die opbotst tegen ongerijmdheden vanuit de nieuw-apostolische geloofspraktijk is, dat het in de regel keurige huisvaders zijn die echter hun invloed in de kerkelijke organisatie op zo'n manier laten gelden dat gelovigen met hun rug tegen de muur komen te staan. Zolang het bij wijze van spreken op de kerkvloer over koetjes en kalfjes handelt, is er geen vuiltje aan de lucht, maar owee als het een principekwestie wordt.

Dit verwarrende verschijnsel is helaas inherent aan de binnen de internationale Nieuw-Apostolische Kerk nog altijd sterk gekoesterde hiërarchische organisatorische opzet. Hierdoor verschuilen "hooggeplaatsten op de ambtsladder" zich niet zelden achter hun vermeende voorname positie om niet in liefde en waarheid te hoeven communiceren met wie kennelijk wordt aangezien als een "kind van een mindere god". Gelovigen vallen nietsvermoedend ten prooi aan zinloos geestelijk geweld.

"Dienaren" blijken opeens twee gezichten te kunnen hebben. Enerzijds moet men zich volkomen loyaal tonen tegenover de "directe zegenaars", die als meerderen gelden in dit religieuze machtsbestel, terwijl anderzijds de aan ieders goede zorgen toevertrouwde zielen geen andere verwachting hebben dan dat werkelijk te allen tijde consequent het evangelie van Jezus Christus richtinggevend zal zijn. Uiteraard is het on-Bijbels en anti-christelijk om naasten niet als gelijken te behandelen.

In 2011 zou districtsapostel De Bruijn worden opgevolgd door de in nieuw-apostolische internationale kringen als alleskunner (!) bekend staande Armin Brinkmann. Voor de overwegend Duitstalige abonnees bij "Glaubenskultur-Magazine" schreef ik toen desgevraagd een artikel, waarin ik de waarheid geen geweld wilde aandoen:
Redactie schreef:@all

Bij Glaubenskultur verscheen gisteravond een extra "Premium-Artikel" waarvan de onderstaande vertaling:
Glansloos rentmeesterschap krampachtig volbracht
Ter gelegenheid van het met ambtsrust gaan van districtsapostel Theodoor De Bruijn

Door Tjerk B., voormalig medewerker op het bureau van de Centrale Administratie


De ordinatie van districtsapostel Theodoor de Bruijn op zondag 6 december 1998 was vooral een complete verrassing. Tot november 1997 toen hij het ambt van opziener ontving diende hij nog als districtsoudste in het district Amsterdam. Op 15 mei aanstaande, na een ambtsperiode van ruim twaalf jaar, wordt er aan hem ambtsrust verleend want onlangs in februari bereikte hij de 65-jarige leeftijd.

"Het is een grote stap als men vanuit het ambt van Opziener meteen in het ambt van Districtsapostel wordt geordineerd", zo merkte stamapostel Richard Fehr op tijdens de dienst van 6 december 1998 in zijn toespraak tot de nieuwe districtsapostel Theodoor de Bruijn. "Maar het is de Heer die u zendt. Ik ben slechts het werktuig in de hand van God om u het ambt van Apostel te geven. Onder uw leiding moet nu alles verder gaan in dit aposteldistrict opdat de zielen bewaard blijven en het werk Gods ook kan groeien en indien het mogelijk is, er ook weer zielen terugkomen." (...) "Telkens als ik hier ben, doortrekt mijn ziel een heel bijzonder gevoel. Ik kan er niet aan voorbijgaan dat hier in Nederland reeds honderden en duizenden zielen waren verzegeld toen men in andere landen van Europa nog niets wist van de tweede zending van Apostelen."

Het apostolische werk in Nederland gaat terug tot 27 mei 1863, op Pinksteren, wanneer in Hamburg de kleermaker Friedrich Wilhelm Schwartz (geb. 1815) door profetieën van onder anderen Heinrich Geyer (geb. 1818), een onderwijzer, voor dit land tot apostel wordt geroepen. Na scheuringen in 1878 en in 1897 begint de geschiedenis van de "Hersteld Apostolische Zendingkerk in de Eenheid der Apostelen" (HAZEA), de latere Nieuw-Apostolische Kerk. Door nieuwe afsplitsingen ontstaan het "Apostolisch Genootschap" (1951) en de "Apostolische Geloofsgemeenschap" (1958) met sinds 1980 als huidige naam "Gemeente van Apostolische Christenen" [= VAG; red.].

Voor districtsapostel De Bruijn zijn het geen gemakkelijke jaren geweest nadat hij districtsapostel Pos was opgevolgd.  Normaalgesproken zou apostel Gerrit Sepers de opvolger van districtsapostel Pos zijn geworden, maar deze werd in de zomer van 1998 door districtsapostel Pos te verstaan gegeven: "Pak jij je dokterstas maar weer op!" Er zou geen geld meer zijn geweest om twee apostelen in loondienst te houden... Hierdoor keerde apostel Gerrit Sepers terug naar zijn voormalige beroep van huisarts. Naderhand liepen meerdere districtsdienaren vast en zij vertrokken eveneens.

Mede door een tekort aan ambtsdragers moesten gemeenten worden samengevoegd of worden opgeheven. Sinds 1998 is er een krimp geweest van zo'n 25%. Op papier waren er per 31 december 2010 in Nederland nog 10.842 leden doch hooguit 3.000 broeders en zusters bezoeken nog de diensten. Van de landen en gebieden die in 1998 nog vanuit Nederland werden verzorgd (Malta, Aruba, Bonaire, Curaçao, Antigua en Anguilla, Brits Guyana en Suriname), is Brits Guyana in 2006 om praktische redenen overgedragen aan de oorspronkelijke gebiedskerk U.S.A.

Een ander punt van zorg voor districtsapostel De Bruijn was het personeelsverloop op het bureau van de Centrale Administratie. Een noodzakelijke reorganisatie mislukte. Toen later de aanzet werd gegeven tot de exploitatie van commercieel onroerend goed, rezen wegens contractbreuk ook daarbij moeilijkheden. Er zijn miljoenenverliezen ontstaan en de beide apostelen zijn verwikkeld geraakt in diverse juridische procedures die nog steeds voortduren. Met name apostel Peter Klene is hierbij in opspraak gekomen. Er lekte van hem een brief uit waarin aantoonbaar feiten zijn verdraaid. Onlangs werden die onjuistheden door districtsapostel De Bruijn bij de rechtbank toegegeven toen hij daar zelf getuigen had opgeroepen. Het kerkbestuur verkiest echter een consequent zwijgen, wat zij ook verlangt van alle ambtsdragers maar ondertussen wordt er steeds meer informatie tóch openbaar via de rechtbanken. Een ontluisterend beeld is zich in volle omvang aan het ontvouwen en inmiddels keerden verscheidene broeders en zusters de kerk de rug toe of zij zijn gestopt met offeren.

De juridische problemen zijn ontstaan nadat apostel Peter Klene met gebruikmaking van een volmacht van de districtsapostel, terwijl deze op vakantie was, besloot om een broeder te schorsen en vervolgens te ontslaan met wie contractueel was overeenkomen projecten te ontwikkelen. Gebleken is verder dat districtsapostel De Bruijn zelf participant is in een investeringsproject in Oostenrijk, tezamen met onder anderen priester Willem Scherpenzeel, tot voor kort voorganger van de kerkgemeente te Den Helder. In de rechtszaken die volgden gaat het er hard aan toe. Zo werd de geschorste medewerker namens het kerkbestuur door een advocaat in aanwezigheid van apostel Peter Klene voorgehouden dat men hem (en daarmee zijn gezin) financieel te gronde zal richten. De situatie voor de apostelen wordt echter nijpend, nu betrokkene zich in de complexe procesgang staande weet te houden. Bij het Openbaar Ministerie ligt er inmiddels zelfs een strafaangifte ter behandeling voor wegens meineed en laster door de districtsapostel. De redactie beschikt over de onderliggende stukken.

Met name districtsdienaren die met vele achtergronden en details op de hoogte zijn, raakten uitzichtloos in dit web verstrikt aangezien zwijgen en de blik afwenden in geen enkele moderne samenleving mag rekenen op veel respect.

Niettemin zal menigeen zich districtsapostel De Bruijn herinneren als een bijzonder aimabele persoon met veel begrip voor "andersgezinde christenen". Zo schreef hij in 2004 aan een nieuw-apostolische priester in ruste: "Ik kan uw beslissing om voortaan de diensten te bezoeken bij de Gemeenschap van Apostolische Christenen heel goed begrijpen. (...) Apostel Den Haan draag ik een zeer warm hart toe en de wijze waarop hij én Apostel Boermeester zich opstellen verdient alle respect." Eind 2007 antwoordde hij aan een zuster die haar lidmaatschap opzegde: "In Ieder geval kan ik uit de grond van mijn hart zeggen dat ik blij ben geen Stamapostel te zijn. De laatste informatieavond is niet gelukkig geweest. Zeker in Nederland zijn velen teleurgesteld naar huis gegaan. Daar heb ik uitvoerig met de Stamapostel over gesproken en hem uitgelegd dat er ook binnen Europa grote cultuurverschillen zijn waar rekening mee moet worden gehouden."

De geschetste omstandigheden hebben het voor districtsapostel De Bruijn lastig gemaakt om zielen te bewaren of waar mogelijk terug te voeren. De kerkgebouwen geven veeleer een leegloop te zien. Daar komt nu bij dat de gebiedskerk Nederland haar zelfstandigheid moet prijsgeven. Hoewel deze verandering kennelijk past in een bredere ontwikkeling die stamapostel Richard Fehr al in gang zette, worden nieuwe problemen verwacht met een Duitse districtsapostel die de Duitse onverzoenlijkheid vóór, op en na 4 december 2007 aan velen zal moeten kunnen uitleggen. Een extra moeilijkheid blijkt intussen te zijn dat hij zich in Nordrhein-Westfalen onlangs op het standpunt stelde onder de ambtsdragers geen tegenspraak te dulden voor wat betreft de herziene geloofsleer. In het liberale Nederland zal zo'n ferm standpunt ongetwijfeld op grote weerstand stuiten.

Terugblikkend op de ambtsperiode van districtsapostel De Bruijn ontstaat het beeld dat hij de handen vol heeft gehad aan het camoufleren van allerhande manco's. De eenheid onder de (districts)dienaren moet continu onder grote druk hebben gestaan. Het mankeerde aan professionaliteit op het bureau van de Centrale Administratie, wat natuurlijk in de eerste plaats ligt aan de aansturing ervan door het kerkbestuur. Tegelijkertijd werd er nauwelijks waarde gehecht aan de "kroonjuwelen" die er nog wél waren, zoals de op initiatief van apostel Sepers ingerichte unieke historische bibliotheek die men liet overbrengen naar Hamburg.

Kritische berichten op het Internet gaven de laatste jaren blijk van de bovenbeschreven zorgelijke aangelegenheden. Het kerkbestuur heeft de spontane inbreng van weldenkende doch hevig verontruste broeders en zusters niet op prijs gesteld. Wie de publiciteit zocht, werd benaderd door een advocaat van de kerk! Het aantreden van apostel Peter Klene als bestuursvoorzitter en daarbij als rechterhand zijn broer, de districtsoudste Nico Klene, wordt in deze verzakelijkte kerk daarom niet langer gezien als een zegen.

Tjerk B./aihfx, 2011-05-10
© glaubenskultur Verlag 1996-2011

Bron: http://www.glaubenskultur.de/premium-1471.html, Glaubenskultur-Magazine
Zie in deze samenhang tevens onze berichten, resp."Dubbelhartigheid 'Godsgezanten' doorzien" op "di 25 jan 2011, 12:11" en "Re: Meineed?!" op "wo 11 mei 2011, 14:51".

Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 11 Mei 2011, 14:41" in de thread "Kerkbestuur maalt niet om reputatieschade... "
Over on-Bijbels en anti-christelijk gesproken...

Groet,
TjerkB


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Ten onrechte vooralsnog meldt de catechismus onder § 7.6.3: "Die Apostel fühlen sich verpflichtet, Vorbild für die Gemeinde zu sein und ihr in der Nachfolge Christi voranzugehen (1Kor 11,1)".

(...)


Uit: Bericht op "Ma 02 Mrt 2015, 16:15" in de thead "Misbruik van geloof en vertrouwen"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Met de stilzwijgende instemming van zowel eerder stamapostel Wilhelm Leber als thans van stamapostel Jean-Luc Schneider wordt hier met twee maten gemeten. Dan sta je er met al je pretenties in het "werk Gods" gekleurd op. In ferme taal en op vele manieren propageert men bewonderenswaardige Bijbelse principes, maar voor een kennelijk onverwachte proeve van bekwaamheid lopen de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" schaamteloos weg. Men grijpt zelfs in het offerblok om recht te laten praten wat krom is. Toen broeder Rohn afgelopen vrijdag door de rechter om een laatste woord werd gevraagd, stelde hij dan ook de moraliteit van dit kerkbestuur aan de kaak. Hij vond dat het bestuur bedrieglijk had gehandeld door niet voor 51% aandeelhouder te worden in de voor Eimersstaete gerealiseerde bedrijfsvorm, terwijl bij de aangegane samenwerking juist ook díe intentie telkens opnieuw aan de orde was geweest, met districtsapostel De Bruijn in de hoofdrol.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 25 Aug 2014, 15:35"
TjerkB schreef:(...)
In september zal het al vijf jaar geleden zijn dat ik (op het toenmalige forum van broeder Bauke Moesker) mijn eerste bericht plaatste nadat er vraagtekens waren gerezen omtrent de bouw in Arnhem van een nieuw kerkgebouw annex appartementencomplex met een zorgfunctie. Op dat moment stond het zorgcomplex na de oplevering al bijna een jaar lang leeg, en dat had bevreemding gewekt. Er werd schande van gesproken, waarbij de naam viel van broeder Ronald Rohn. Ook was er iets mis in Oostenrijk (nee, niet Oisterwijk doch Oostenrijk), en het gerucht ging dat een en ander met elkaar samenhing. Ik begreep er niks van, toen ik het hoorde. Het overviel mij en omdat voor mij inmiddels gold dat de nieuw-apostolische kerkleiding liegt totdat het tegendeel bewezen is, vroeg ik mij snel in gemoede af of ik er überhaupt wel wat van wílde begrijpen. Toen sommigen erop bleven aandringen dat ik op zijn minst in Arnhem even polshoogte zou nemen, deed ik dat maar.

(...)
Weliswaar keerde ikzelf eerder al de kerk de rug toe vanwege structureel wanordelijke toestanden zodat ik nu niet al op voorhand geneigd was om (oor)zaken uit te sluiten, doch wat hier na enig speurwerk aan de orde bleek te zijn; werkelijk, een nóg grotere blamage voor de elkaar nota bene dankzij offergaven kwalijk in bescherming nemende blunderende amateur-bestuurders bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is voor mij nauwelijks denkbaar. Eén man valt in ongenade, Ronald Rohn, en dat akkefietje mag miljoenen euro's kosten?!

(...)


Uit: Bericht op "Di 12 Mei 2015, 16:57"
@all

Al direct na de aankondiging in januari 2001 in mijn kerkgemeente door de toenmalige opziener Peter Klene van de Leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk" liet ik hem weten dat die op handen zijnde Leidraad naar mijn stellige overtuiging hooguit bedoeld was om af te komen van het imago van een sekte, in een poging van het internationale kerkbestuur ook om niet zelf al snel verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor verwijtbaar gedrag van kerkelijke ambtsdragers of van andere medewerkers in de organisatie. Als insider voorzag ik dat aansprakelijkheidskwesties ermee op afstand moesten worden gehouden, en wel ten faveure van de beschermwaardigheid van het aanzien van de stamapostel en de apostelen boven de beschermwaardigheid van lagere goden op de kerkvloer.

Toen de Leidraad werd gepubliceerd, ging mijn aandacht uit naar wat erin zou staan over zielzorg en over waarborgen voor een gelijke behandeling bij conflicten. Wat dit laatste betreft, had ikzelf namelijk niet anders meegemaakt dan dat bestuurders vermeende ondergeschikten schaamteloos blootstellen aan de onhebbelijke neiging om uit alle macht te verhinderen dat in voorkomende gevallen ook hun eigen doen en laten ter discussie kan staan. Daar was ik werkelijk helemaal klaar mee. Laat er geen enkel misverstand over bestaan: de grenzen van het betamelijke werden schromelijk overschreden. Ik overdrijf hierbij niet als ik spreek van een angstcultuur! Weliswaar heeft de voormalige apostel Gerrit Sepers achteraf wel toegegeven hoe het er voor staat, maar wát er in deze kerk buiten het internationale centrum van de macht ook allemaal verandert; angstvallig houdt de geestelijke elite voor zichzelf alle touwtjes in handen. Dat spel moet je niet mee willen spelen:
 • Het afhandelen van conflicten

  De menselijke samenleving wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en vriendschap, maar ook door uiteenlopende opvattingen, belangentegenstellingen en vooroordelen. Regelmatige besprekingen scheppen meer begrip voor elkaar en verkleinen de kans op het ontstaan van (onnodige) conflicten.

  Door heldere beslissingsbevoegdheden en gezonde zelfkritiek van betrokkenen kunnen vele conflicten reeds bij voorbaat worden vermeden.

  De samenwerking van geloofsgenoten wordt niet gekenmerkt doordat er geen conflicten ontstaan, maar door de wijze waarop deze worden opgelost. Conflicten houden voor alle betrokkenen ook de mogelijkheid in om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Deemoed, liefde en wederzijds respect verlichten dit. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het persoonlijk karakter en de zakelijke handeling. Dikwijls wordt met goede bedoelingen gehandeld, doch onbewust worden vaak fouten gemaakt. Het gaat erom de oorzaak op te sporen en niet naar schuldigen te zoeken.

  De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid

  Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden.

Bron: Leidraad "Dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk"
In de praktijk komt hiervan niets terecht. Meermalen heb ikzelf ook aan bestuurders gevraagd om op dit punt de Leidraad toe te passen, maar dat weigerde men! Bij het conflict met broeder Rohn hadden onafhankelijke externe deskundigen moeten worden ingeschakeld. Hun bevindingen hadden kunnen worden voorgelegd aan een commissie van wijzen. Dan was er in elk geval één poging gewaagd om van het bovenstaande citaat uit de o zo aandoenlijk ogende Leidraad íets waar te maken.

Laat het i.c. verpletterende bulldozergedrag van de nieuw-apostolische kerkleiding binnenkort in binnen- en buitenland in de media maar breed worden uitgemeten. Daartoe zal ik hieronder alvast wat voer geven voor de psychologen. Op 1 oktober 2009 (in het licht van het beloop van de gebeurtenissen lijkt mij juist deze datum uitzonderlijk veelzeggend) schreef districtsapostel De Bruijn aan broeder Rohn o.a. het volgende:
 • Vanuit de verantwoordelijkheid die ik draag voor de behoorlijk beschadigde NAK heb ik alles in handen van een advocaat moeten geven. Verder heb ik vanuit de verantwoording die ik voor mijn gezin draag geen andere mogelijkheid meer gezien dan onze privé-zaken (nadat ze door jou naar buiten zijn gebracht), ook in handen van een advocaat te geven. (Uiteraard dragen wij de kosten daarvan zelf.) En zo ligt alles nu in handen van advocaten. Niets kan meer buiten de advocaten om worden gedaan.

  Een gesprek één op één heeft m.i. geen zin meer. Er is - tegen mijn zin - een stroom van (zinloos) juridisch geweld op gang gekomen die ik niet meer kan stoppen.

  Wat ik wel kan aanbieden is een gesprek met jullie als gezin. Want ondanks alles blijf ik proberen om als zielzorger overeind te blijven. Gelukkig is mijn integriteit ondanks alles bij de Stamapostel en de broeders en zusters nog steeds niet in het geding. De zakelijke kanten van mijn taak en opdracht heb ik inmiddels volledig in handen van andere mensen moeten geven.

  Een oplossing bieden voor het zakelijke probleem dat nu ontstaan is kan ik dus niet, maar dat neemt niet weg dat ik wel wil helpen de pijn die er ontstaan is wat te verlichten. In de bijlage vind je iets over "je" pijn en "de" pijn. Het is misschien een wat filosofisch stukje, maar er zit veel in.
In verband hiermee schreef ik op 10 oktober 2011 aan districtsapostel De Bruijn in een e-mailbericht o.a. het volgende...
 • Met inachtneming van álle voor mij thans voorhanden zijnde "puzzelstukjes" zie ik sinds 19 augustus jl. nog steeds géén andere uitkomst dan dat ú degene bent die bij de momentele procesgang door de kerkleiding wordt "opgeofferd". Een verlies/verlies scenario. Hoewel ik begrijp hoe lastig het dan was geweest, hebben er zich naar alle waarschijnlijkheid hooguit enkele momenten voorgedaan waarop u dit opkomende perspectief had kunnen afwenden. Wat ik met het voorgaande bedoel, zal ik hieronder verder toelichten.

  Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat indien u als districtsapostel van de stamapostel een soort van bindend advies krijgt, het soms nog maar de vraag kan zijn of zo'n advies kan worden opgevolgd zonder dat u als bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich daarmee op glad ijs begeeft. Zo is het mijn stellige indruk dat u op enig moment akkoord bent gegaan met het verlenen van gedoogsteun aan het idee van een bestuursportefeuille op het vlak van de projectontwikkeling, welke portefeuille zou berusten bij apostel Peter Klene, zulks echter met dien verstande dat u zich op voorhand akkoord verklaarde met besluitvorming daaromtrent zoals anderen het zouden verkiezen. Dit evenwel staat gelijk aan onbehoorlijk bestuur! Wie als bestuursvoorzitter een dergelijke weg inslaat, deelt aan zichzelf het spreekwoordelijke brevet van onvermogen uit. Met andere woorden: stel, dat u op aanraden van stamapostel Leber (in de loop van het tweede en derde kwartaal van 2009) op dat terrein afstand nam van een belangrijk deel van de besluitvorming, terwijl u tóch medeverantwoordelijk bleef, had u terstond uw bestuursfunctie moeten neerleggen!
... en op 9 april 2012 herhaalde ik dit in een per post aan hem toegezonden brief. Noch de geadresseerde wenste inhoudelijk op de zaak in te gaan, noch door de jaren heen enige andere "hogere verantwoordelijke leidinggevende". De verbijsterende conclusie is uiteraard: districtsapostel De Bruijn stond onder curatele terwijl hij desondanks als bestuursvoorzitter verantwoordelijk bleef. Daar moet stamapostel Wilhelm Leber dus mede de hand in hebben gehad. De smiecht. Waarvan akte.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Weliswaar heeft de voormalige apostel Gerrit Sepers achteraf wel toegegeven hoe het er voor staat, maar wát er in deze kerk buiten het internationale centrum van de macht ook allemaal verandert; angstvallig houdt de geestelijke elite voor zichzelf alle touwtjes in handen. Dat spel moet je niet mee willen spelen

(...)
De verbijsterende conclusie is uiteraard: districtsapostel De Bruijn stond onder curatele terwijl hij desondanks als bestuursvoorzitter verantwoordelijk bleef. Daar moet stamapostel Wilhelm Leber dus mede de hand in hebben gehad. De smiecht. Waarvan akte.

(...)


Uit: Bericht op "Do 14 Mei 2015, 15:14"
@all

In het gedeeltelijk afgebeelde bericht hieronder over de dienst waarin stamapostel Leber aan districtsapostel De Bruijn ambtsrust verleent, zien wij hoe het spel werd voortgezet:
Ondanks een al jarenlang geënsceneerde bestuurlijke entourage bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zwaaide districtsapostel De Bruijn eervol af terwijl broeder Rohn per se de zondebok moest blijven. Intussen weten wij hoe het bij de privé-kwestie Oostenrijk in hoger beroep heeft uitgepakt. Zie in dit verband de berichten op "Di 22 Jul 2014, 15:13" en op "Di 22 Jul 2014, 21:48". Ook weten wij dat apostel Peter Klene en diens partners in crime nog altijd geen punt of komma hebben ingeslikt van hun (aan een kennelijke vlaag van woede en verstandsverbijstering ontsproten) verwerpelijke schrijven op een zondagnamiddag in Santpoort. "De onderste weg" is voor het klootjesvolk, zoveel mag duidelijk zijn.

Hoewel ik part noch deel heb aan al deze doffe ellende, wilde ik eraan meehelpen dat de schade beperkt blijft. Zo wendde ik mij op 21 september 2011 ook tot districtsapostel Armin Brinkmann en ik schreef aan hem o.a. het volgende:
 • Als betrekkelijke buitenstaander ken ik natuurlijk nog lang niet álle details. Dit betreft zowel de stukken die in het geding werden gebracht door de Nieuw-Apostolische Kerk als de stukken van de zijde van broeder Ronald Rohn. Vanaf het begin (eind augustus/begin september 2010) stond het voor mij evenwel vast dat de kerkleiding zich heeft "vergaloppeerd". Het bestuur heeft namelijk sowieso gefunctioneerd op een te smalle basis, wat deels te wijten valt aan ernstige tekortkomingen in de statuten. Daarover sprak ik in 1999 al met districtsapostel De Bruijn. Aan de andere kant bevreemdde het mij dat broeder Ronald Rohn met een "niet al te stabiel bestuur" verregaand zakelijk in zee heeft willen gaan.

  Nooit uiteraard had er de belangenverstrengeling mogen zijn, zoals met betrekking tot een recreatieproject in Oostenrijk. Wat er daarna natuurlijk evenmin had mogen gebeuren is, dat apostel Peter Klene al in het tweede halfjaar van 2008 achter de rug van broeder Ronald Rohn om maatregelen trof om deze op de gezamenlijk ingeslagen weg buitenspel te zetten.
  Dit blijkt uit gedingstukken waarover inmiddels ook Glaubenskultur-Magazine heeft gepubliceerd. Een en ander leidde in april of mei 2009 tot een taxatieopdracht met het oog op de doorverkoop van Eimersstaete aan een nieuwe besloten vennootschap van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Wederom is er dan sprake van een hoogst kwalijke belangenverstrengeling doordat apostel Peter Klene diens broer, de districtsoudste Nico Klene, en diens goede vriend, de districtsevangelist Vis, vanuit een onderzoekscommissie benoemt in diverse bestuurs- en directiefuncties. Tot overmaat van ramp wordt die onderzoekscommissie achteraf misleidend (!) "Raad van Toezicht" genoemd. Dit gebeurde in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010". Daarmee was "onbehoorlijk bestuur" in casu een voldongen feit.

  Het mag duidelijk zijn dat te allen tijde "Het bestuur" eindverantwoordelijk is voor het bestuur! Alleen al om deze reden lijdt het voor mij bijna geen twijfel dat "Het bestuur" hier aan het kortste eind zal trekken. Indien broeder Ronald Rohn in de gelegenheid zou zijn geweest om de miljoenenverliezen te veroorzaken die er nu zijn ontstaan, kan het immers niet anders dan dat "Het bestuur" aan hem ofwel een veel te ruim mandaat heeft verleend ofwel dat hij namens "Het bestuur" te weinig adequaat werd gecontroleerd. Een kerkgenootschap dat bovendien de aanwijzing heeft verlangd van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt zich op die manier schuldig aan verwijtbare nalatigheden.

  In Nederland heerst momenteel een politiek klimaat, waarbij er in de media zeer veel ophef wordt gemaakt van misstanden bij maatschappelijke instellingen die vanwege een bestuurlijke chaos de ellende over zichzelf afroepen. Zodra het reilen en zeilen binnen "Het bestuur" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland straks bij de rechtbank Utrecht "onrechtmatig handelen" oplevert, zal de kerk dan ook publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Vrijwel alle "hoge(re) dienaren" zullen daarbij hun geloofwaardigheid (!) verliezen: zowel zij die zitting hebben in (of lid waren van) "Het bestuur" als zij die zitting hebben in (of lid waren van) "De landelijke vergadering". Ook uzelf zal in dat geval veel blaam treffen omdat u als nieuwe voorzitter van het kerkbestuur onevenredig veel geloof heeft gehecht aan de beweringen van o.a. apostel Peter Klene zonder bijvoorbeeld -omwille van een solide beeldvorming- een second opinion in te winnen. Ik begrijp trouwens ook niet waarom er vanuit "De landelijke vergadering" niet met succes is aangedrongen op een extern onderzoek of een second opinion. Ten onrechte verleende men decharge voor de jaarrekening 2009.
Zie in deze samenhang tevens het bericht op "Do 29 Sep 2011, 07:33" op het voormalige Forum van Bauke Moesker, in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding". Echter, hoeveel tijd en moeite ik mij ook getroostte om het evidente ontij te keren, men wilde van niets weten; tot op de dag van vandaag.
 • "Darkness cannot drive out darkness:
  only light can do that."


  Dr. Martin Luther King Jr.
Verder verwijs ik naar de thread "Moat ik soms op myn broer passe?", eveneens op het voormalige Forum van Bauke Moesker.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Vanochtend viel mij in De Volkskrant een artikel op onder de kop: "Kerken in de oorlog: zwijgen en wegkijken". Dit in samenhang met het vandaag verschenen boek (van de historicus Jan Bank), getiteld "God in oorlog - De rol van de Kerk in Europa 1939-1945".

"God in oorlog" ... Onwillekeurig kwam direct bij mij de gedachte op: de "God" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, goddomme, is nog steeds in oorlog!! Ik schreef het vorig jaar nota bene letterlijk aan stamapostel Jean-Luc Schneider, de nummer 1 in de bestuurlijke hiërarchie (als ik de statuten moet geloven), maar ook hij had er geen boodschap aan. Oók hij niet!!

Zelfs wanneer je in deze kerk ook nog je best ervoor doet om buitenlandse bestuurders in hun eigen taal aan te spreken, en het onderwerp bevalt ze niet, krijg je nul op het rekest. En dat terwijl het alarmerende zaken betreft waarbij tevens de aanwijzing van de kerk als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op het spel staat.

Dit is wat ik op 12 augustus 2014 bij stamapostel Jean-Luc Schneider extra onder de aandacht bracht (via het e-mailadres Sekretariat.stap [at] naki.org):
 • Nochmals möchte ich Sie bitten um Verständnis dafür dass der Stammapostel ganz bestimmt -der Verfassung zufolge- hier eine persöhnliche Verantwortung hat. Vorige Woche habe ich telefoniert mit Bruder Frank Schuldt, der Pressesprecher ist in der Verwaltung in Dortmund. Dann habe ich darauf hingewiesen dass im Fall Rohn nicht zugleich auch das funktionieren des Landesvorstandes und der Landesversammlung untersucht worden ist. Es ist wirklich unfair nur Bruder Rohn zu verdächtigen. Dan gibt es Klassenjustitz in der Kirche! Wie Bruder Rohn nun bestritten wird, mit inzwischen (laut Glaubenskultur-Magazine) "mit 150 einzelnen Pfändungsverfahren". Sogar mal an einem Sonntag hat der Landesvorstand durch einen Gerichtsvollzieher seine Forderungen bei der Familie Rohn betrieben. Hier wütet ein Krieg! Und wie im Glaubensforum24 gesagt, Apostel Klene macht sich seelischer Gewalt schuldig bei die beiden Jugendlichen, M. und K.

  In Artikel 2 der Verfassung heißt es: "Die Neuapostolische Kirche betreut ihre Gläubigen und fördert das neuapostolische Glaubensleben entsprechend ihrem Glaubensbekenntnis. Das geschieht insbesondere in Form regelmäßiger Gottesdienste, gewissenhafter Seelsorge und einer vom Geist der Nächstenliebe getragenen Wohlfahrtspflege." Bitte, der Stammapostel muss hier eingreifen!
Ook op 3 augustus 2014, 1 augustus 2014, 28 juli 2014 en op 25 juli 2014 had ik mij al tot hem gewend, eveneens in het Duits en ook toen al telkens vergeefs. En voordien wilde ook stamapostel Wilhelm Leber al niet op de zaak ingaan!

Op 28 juli 2014 schreef ik aan stamapostel Jean-Luc Schneider nota bene o.m. het volgende:
 • In den letzten Jahren habe ich mehrmals versucht zu bitten um die Aufmerksamkeit für finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Neuapostolische Kirche in den Niederlanden. Leider wurde ich nicht ernst genommen. Nicht von Stammapostel Leber, nicht von zwei Bezirksaposteln, nicht vom Pressesprecher oder vom Rechtsanwalt der Kirche, nicht von Apostel Klene und mitverantwortlichen Bezirksämter. Ebeso wenig von einem Priester der in der Finanz-Arena ein Spezialist ist. Zusamenfassend, von niemanden. Dennoch haben wir hier zu rechnen mit finanziellen Schäden in Millionenhöhe.

  (...)

  Natürlich ist es völlig frei sich auf der Ansicht zu verlassen, dass Sie keinerlei Beratung brauchen, aber für mich ist es eine herzzerreißende Gedanke dass auf diese Weise die Dinge völlig aus der Hand laufen. Für mehr als 14 Jahre war ich Finanzbuchhalter in der Verwaltung. Damit und weil ich die Entwicklungen in der Rechtsprozess aufmerksam verfolgt habe, weiß ich ganz genau, wie das Debakel stattfinden konnte. Nie aber waren im Gerichtssaal z.B. auch Interessenten aus der Landesversammlung dabei anwesend. Daher ist es für mich nicht überraschend, dass nun die Sache eskaliert.

  Ein Verlust nun von inzwischen etwa fünf Millionen entspricht bei der NAK-NL jedoch mehr als das Doppelte einer jährlichen Gesamtumsatz. Ich fürchte, Ihr hat einseitige Informationen bekommen. Nochmals, für mich ist es schrecklich um zu sehen wie nun die Opfereinnahmen in den Graben geworfen werden.
Nogmaals, het interesseerde deze "Oberhirte" en "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", "Kirchenpräsident und Stammapostel" allemaal geen biet.


Wat er precies in de statuten staat van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland? Het volgende!
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
Eerder al, véél eerder al in feite, had ik o.a. apostel Peter Klene benaderd en tegenover hem mijn zorgen uitgesproken. Hierover berichtte ik naderhand als volgt:
BakEenEi schreef:(...)
Tussen de uitersten in staan de districtsdienaren. Om in hun schakelpositie te kunnen scharnieren, moet dit "middenkader" bereid zijn niet wijzer te worden zijn dan de ambtelijke top het de betrokkenen zal toestaan. Dan verleen je aan het bestuur dus decharge voor een jaarrekening, die het daglicht pertinent niet kan velen. Dan kijk je gewoon een andere kant op wanneer het bestuur in het offerblok graait om... oorlog te voeren! Dan doe je net als de districtsoudste Ger Weening en houd je de levenden -die bij jou aankloppen om een enorme misstand aan te kaarten- alvast voor dood. En dan trek je als apostel Peter Klene je eigen broer voor.

Toen ik in 2007 helemaal klaar was met het hierboven beschreven boerenbedrog van de hoogmogende heren, vertrok ik - met sindsdien geen seconde spijt. Alleen, vrijwel niemand snapte natuurlijk waarom precies. Ik was niet van plan daarover te gaan uitweiden want het venijn zit hem in een combinatie van allerhande subtiele manieren waarop gelovigen worden gemanipuleerd. Dat kan in de praktijk ook nog heel verschillend uitpakken, zo heb ik wel gemerkt. Ik probeerde mijn tijd dus gewoon beter te gebruiken. Maar dan wordt het september 2010 en stel ik vast hoe de machtsfiguren het brutaal wagen om hun hand lelijk te overspelen.

Ik herinnerde mij wat ik een jaar eerder, in september 2009, nietsvermoedend (!) had geschreven aan apostel Peter Klene:
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 29 nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
In oktober 2010 wend ik mij opnieuw tot apostel Peter Klene:
(...)
Of er dus nu in Arnhem een tekort is van 1 miljoen euro of van 100 miljoen euro; ik kan er helemaal niets mee. Erger dan het in de Nieuw-Apostolische Kerk eerder al was gesteld met "liefde en waarheid", kan het namelijk bijna niet. Dáár heb ik D.Ap. De Bruijn voortdurend op aangesproken en naderhand heb ik ook jou werkelijk nergens anders op aangesproken. (...)


Bron: Mijn e-mailbericht van 21 oktober 2010 aan apostel Peter Klene

Uit: Het redactionele bericht op "Vr 10 Feb 2012, 10:39" in de thread "Het uur der waarheid nadert"
Ik bots op tegen "de ondoordringbare laag" in de organisatie, waarna ik besluit om -voor wie het op dit Forum lezen wil- uiteen te zetten hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk de machtspolitiek feitelijk wordt bedreven.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 24 Apr 2013, 11:31", in de thread "stamaposteldienst op 21 april 2013 te Drachten"
Misschien moet ik net als Jan Bank maar een boek gaan schrijven, maar ik had gehoopt dat het i.c. niet nodig zou zijn om aan de openbare weg te gaan timmeren.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
Toen er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een belangenverstrengeling ontstond en er vervolgens bij de commerciële projectontwikkeling problemen rezen, had stamapostel Leber dienen te besluiten tot het instellen van interim-management. Niet gehinderd door al te veel kennis en inzicht zag hij daarvan willens en wetens op voorhand af. Op zijn minst had het bestuur tijdelijk moeten worden aangevuld met enkele onafhankelijke vakdeskundigen. Doordat de "ambtelijke top" in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk hierbij in gebreke bleef, hebben diverse verschijnselen welke al overtuigend wezen op financieel wanbeheer en onbehoorlijk bestuur zelfs nog kunnen escaleren. Tot overmaat van ramp doch zuiver ingevolge de verplichtende nieuw-apostolische gezagsstructuren zijn de verantwoordelijken ook nog allen "hoge dienaren".

Nu de betreffende "hoge dienaren", ondertussen zorgelijk vervuld van eigenwaan, rücksichtslos doorgaan met wanpresteren, en zij, bijgestaan door advocaten, accountants en andere adviseurs venijnig uithalen naar vragenstellers terwijl hun zegenende handelingen vanzelf allang ieder doel missen, nadert voor betrokkenen ontegenzeglijk het spreekwoordelijke uur der waarheid waarin het met deze onvoorstelbare gekte afgelopen zal zijn. Niemand heeft het uiteraard zo willen hebben, dat dit Forum een platform werd voor verontruste gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Sommigen die de problemen zagen, aarzelden niet om ze aan te kaarten bij degenen die erover gaan. Toen dat niet hielp, en ook de districtsvoorgangers niet wilden ingrijpen, restte er geen andere mogelijkheid dan de wantoestanden (!) hier uitgebreid te beschrijven.

De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 19 Dec 2011, 18:01", in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland"
@all

Op 19 december 2011 vertrok het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen spier en zij ging ijskoud door met de vervolging van het gezin Rohn.

Dat kan ik NIET goedvinden.

Wat is er makkelijker voor de zegenaars dan te spreken over de Bijbel, over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, over respect voor onze naasten; over vergeven?!

Geen woorden maar daden...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@ tjerk
Je weet ook wel dat niet alleen het gezin Rohn vervolgd word .
Ieder die de waarheid weet en uitstapt zal aangepakt worden en lastig gevallen tot het einde .
Ik vergeet nooit dat een diaken in opdracht van ene B den H . mij het zwijgen opgelegt moest worden .
Die diaken wou ook graag promotie maken dus je raad het al de pogingen werden gedaan .
Dat noemt zich dan districtsoudste , das de zelfde die de zusters graag privé ontvangt .
En niet om het geloof uit te dragen .
En zo weet ik ondertussen al veel meer .
Is een sekte of is het sex ?
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk, WP
Wat is er makkelijker voor de zegenaars dan te spreken over de Bijbel, over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, over respect voor onze naasten; over vergeven?!
Er is maar een richting waarin wordt gehandeld en gedacht; eigenbelang!
De dienaren die NIET uit eigen belang wilden dienen, hebben de NAK de rug toegekeerd en velen zijn maatschappelijk zeer succesvol.
Het is nl de aard van het beestje dienstbaar en onbaatzuchtig te willen zijn.
Bij de NAK worden die eigenschappen vertaald als 'verdacht' en 'onwenselijk'.
Vervolgens wordt de bewuste Samaritaan het leven zuur gemaakt door het negeren van diens
kwaliteiten en vooral alles af te serveren als het gaat om elementaire geloofsuitingen.
Dan blijkt hoe vijandig en zelfzuchtig de 'hogere' ambten zichzelf profileren.
Te pas en te onpas grijpt men naar het gehoorzaamheids principe en verlangt absolute onderdanigheid van de bewuste barmhartige Samaritaan.
Onbegrijpelijk en onbestaanbaar bij de NAK zou je toch zeggen?
Neen hoor, DA ir TdB kon er wat van! Desnoods over lijken.
Zijn wil was wet en wee je gebeente als je er anders over dacht.
Inmiddels is de man in zijn eigen zwaard gelopen.
Ondertussen loopt de kerk leeg met het excuus dat alle kerken leeglopen.
Daarmee heeft men zichzelf gekwalificeerd als valse apostelen.

Groet en een fijn Pinksterweekend,
Levi
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”